Вісник №111

Зміст

 1. Алпатова С. Д. [Языковая личность, прагматика и межкультурное общение] 3-4Template file :: lib does not exist!
 2. Андронік Н. П. [Методичні передумови навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів] 5-9Template file :: lib does not exist!
 3. Антонюк Г. Д. [Раціоналістичне обґрунтування соціально-правових ідей у вітчизняному освітньому просторі XVII – XVIII ст.] 10-15Template file :: lib does not exist!
 4. Баньоі В. Ф. [Лінгвокраїнознавчий потенціал української мікротопонімії (на прикладі назв географічних об’єктів басейну річки Ужа)] 16-19Template file :: lib does not exist!
 5. Беженар І. В. [Зміст мовного портфеля для навчання англійського писемного мовлення студентів-філологів] 20-25Template file :: lib does not exist!
 6. Биконя О. П. [Тестовий контроль рівня володіння англомовними продуктивними компетентностями з використанням електронного посібника] 26-29Template file :: lib does not exist!
 7. Бичек О. А. [Особливості організації літературних вечорів для майбутніх учителів-філологів] 30-33Template file :: lib does not exist!
 8. Bobyr S. L. [Cross-Cultural communication AWARENESS AS A MUST OF contemporary foreign language teachers] 34-37Template file :: lib does not exist!
 9. Богатикова Л. И. [Использование психотехнических игр для обучения групповому общению] 38-40Template file :: lib does not exist!
 10. Bohushevych N. V. [Using strips with lexical items to promote foreing language teacher-trainees’ vocabulary learning] 41-43Template file :: lib does not exist!
 11. Британ Ю. В. [Експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетенції засобами інтернет-ресурсів] 44-47Template file :: lib does not exist!
 12. Вовк О. І. [Формування комунікативно-когнітивної компетентності: організація й опрацювання навчального матеріалу] 48-52Template file :: lib does not exist!
 13. Wood-Gaiger V. [Living in Global Village] 53-55Template file :: lib does not exist!
 14. Гаценко І. О. [Особливості формування мовної особистості майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі] 56-59Template file :: lib does not exist!
 15. Гергуль С. М. [Самоосвітня діяльність учителя-філолога в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського] 60-64Template file :: lib does not exist!
 16. Горобченко Н. В. [Формування дискурсивної компетенції майбутніх учителів німецької мови] 65-67Template file :: lib does not exist!
 17. Городнича Л. В. [Підготовка майбутніх учителів до використання лінгвістичної казки на уроках англійської мови в початковій школі] 68-72Template file :: lib does not exist!
 18. Гриценко Г. В. [Засоби емоційного впливу на студентів-філологів під час проведення лекційного заняття] 73-75Template file :: lib does not exist!
 19. Грищенко С. В. [Професори та студенти університетів Росії у другій половині XIX – початку XX століття] 76-79Template file :: lib does not exist!
 20. Дідух О. О. [Лінгвістичні особливості англомовних дебатів] 80-85Template file :: lib does not exist!
 21. Yedomakha I. P. [Intonation pedagogy for non-native efl teacher-trainees: needs and problems] 86-88Template file :: lib does not exist!
 22. Ерыкина М. А. [Роль музыкально-поэтических материалов в обучении иностранному языку] 89-93Template file :: lib does not exist!
 23. Жаворонкова А. Р. [Концепт ‘revolution’: расширение значения в исторической и культурологической перспективах на примере языка СМИ] 94-98Template file :: lib does not exist!
 24. Zhukova T. V. [Implementation of academic writing teaching techniques at english classes] 99-102Template file :: lib does not exist!
 25. Заваринська І. Ф. [Етнолінгвокультурологічне зіставлення мотиваційної основи фразеологізмів з топонімним компонентом неблизькоспоріднених мов] 103-107Template file :: lib does not exist!
 26. Зайцева Н. Г. [Форми та методи організації двомовного навчання в середніх школах США] 108-112Template file :: lib does not exist!
 27. Занина Е. Л. [К вопросу об обучении коммуникативной стратегии самохарактеризации в англоязычном письменном научном дискурсе] 113-117Template file :: lib does not exist!
 28. Извольская И. В. [Актуальное членение предложений научного стиля: проблемы лингводидактики] 118-121Template file :: lib does not exist!
 29. Іванишина В. П. [Психологічні передумови формування соціокультурної компетенції під час читання на уроках німецької мови у старшій школі спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням іноземних мов] 122-124Template file :: lib does not exist!
 30. Калініна Л. В. [Формування іншомовної компетенції майбутніх філологів в аспекті лінгводидактики] 125-128Template file :: lib does not exist!
 31. Караєва Т. В. [Оцінювання навчального продукту за ознакою складності при навчанні іноземної мови] 129-132Template file :: lib does not exist!
 32. Карпенко Н. М. [Концептуальні підходи до формування іншомовної граматичної компетенції студентів І курсу факультету іноземних мов] 133-136Template file :: lib does not exist!
 33. Кміть О. В. [Зміст філологічної компетенції вчителя англійської мови початкової школи] 137-138Template file :: lib does not exist!
 34. Ковалинська І. В. [Проблеми підготовки перекладача в контексті глобалізації] 139-141Template file :: lib does not exist!
 35. Колодько Т. М. [Формування особистості майбутнього вчителя іншомовної культури у світлі особистісно орієнтованого підходу] 142-145Template file :: lib does not exist!
 36. Корогод Т. О. [До проблеми організації самостійної пізнавальної діяльності студентів немовних вишів під час навчання іншомовного професійного спілкування] 146-150Template file :: lib does not exist!
 37. Костенко А. А. [Розвивальне навчання в молодшій школі] 151-154Template file :: lib does not exist!
 38. Крупченко А. К., Прилипко Е. В. [Оценивание при компетентностном подходе: компонентный состав оценочной компетенции преподавателя иностранного языка неязыкового ВУЗа] 155-159Template file :: lib does not exist!
 39. Крупченко А. К. [Аксиологический подход к построению модели повышения квалификации преподавателей / учителей иностранного языка] 160-163Template file :: lib does not exist!
 40. Кузнецов А. Н. [Реализация социоцентрической парадигмы при иноязычной подготовке сотрудников ВУЗов в целях интернационализации] 164-167Template file :: lib does not exist!
 41. Кузьменкова Е. А. [Компетентностный подход: игровые приемы в методике преподавания французского языка] 168-172Template file :: lib does not exist!
 42. Кузьменкова Ю. Б., Шиланкова М. П. [Проектная работа в рамках курса “Английский язык для МКО”] 173-178Template file :: lib does not exist!
 43. Левицкий А. Э. [Аспекты взаимодействия языков в контексте межкультурной коммуникации] 179-183Template file :: lib does not exist!
 44. Литвин С. В. [Навчання написання мотиваційних листів студентів немовних вищих навчальних закладів] 184-187Template file :: lib does not exist!
 45. Ловгач Г. В., Гуд В. Г. [Аудирование как неотъемлемый вид речевой деятельности в процессе обучения иностранному языку] 188-190Template file :: lib does not exist!
 46. Марчук В. В. [Ціннісні орієнтації в структурі педагогічної свідомості] 191-193Template file :: lib does not exist!
 47. Маслов Ю. В. [Креативность и компетентность в иноязычной подготовке в военном ВУЗе: на пути к мирному сосуществованию] 194-197Template file :: lib does not exist!
 48. Мацнєва О. А. [Спецкурс “фонетика національних варіантів вимови англійської мови”: цілі та зміст] 198-200Template file :: lib does not exist!
 49. Мірошник І. В. [Особливості укладання підсистеми вправ та реалізації моделі навчання учнів початкової загальноосвітньої школи англомовного граматичного матеріалу] 201-206Template file :: lib does not exist!
 50. Мороз Л. М. [Психологічні особливості студентів-полілінгвів у контексті формування їхньоЇ креативності] 207-211Template file :: lib does not exist!
 51. Назаренко А. Л. [Модель лекционного курса по страноведению в формате смешанного обучения] 212-215Template file :: lib does not exist!
 52. Олійник Т. І., Афанасьєва В. Ю. [Інтернет-технології у навчанні старшокласників англійської мови] 216-220Template file :: lib does not exist!
 53. Павленко А. Е. [Гибридизация как механизм формирования территориального языкового варианта (на материале диалекта Шетландских островов)] 221-224Template file :: lib does not exist!
 54. Палієнко А. М. [Семіотичний аналіз медіатексту: теоретичні основи] 225-228Template file :: lib does not exist!
 55. Панзига О. М. [Цілі та зміст самостійної роботи з оволодіння майбутніми учителями німецькою мовою після англійської] 229-233Template file :: lib does not exist!
 56. Першукова О. О. [Розвиток багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи як атрибут епохи постмодерну] 234-238Template file :: lib does not exist!
 57. Петрова Г. А. [Инновационно-профильное обучение английскому языку при использовании различных видов речевой деятельности] 239-240Template file :: lib does not exist!
 58. Петрусевич Ю. А. [Комплекс завдань для інтерактивного навчання майбутніх учителів англійського монологічного мовлення на основі художніх творів] 241-246Template file :: lib does not exist!
 59. Починок Т. В. [Развитие у студентов языкового ВУЗа социокультурной наблюдательности в процессе обучения межкультурному общению] 247-249Template file :: lib does not exist!
 60. Прокопчук М. М. [Характеристика навчальних матеріалів для формування мовних компетенцій у другій іноземній мові в учнів 5-го класу (англійська мова після німецької )] 250-256Template file :: lib does not exist!
 61. Ріхтер О. Є. [Використання інноваційних технологій у викладанні іноземної мови в немовному ВНЗ] 257-259Template file :: lib does not exist!
 62. Роскопіна Ю. О. [Формування культурологічної компетентності майбутніх правників у процесі навчання іншомовного професійного спілкування на прикладі США] 260-262Template file :: lib does not exist!
 63. Сабирова Д. Р. [Аксиологические ориентиры западной и восточной культур (на примере США, России, Татарстана и Узбекистана)] 263-265Template file :: lib does not exist!
 64. Саєнко Н. В. [Про деякі чинники ефективності оволодіння іноземною мовою] 266-269Template file :: lib does not exist!
 65. Самойленко Н. Б. [Застосування тренінгового навчання у процесі формування міжкультурної компетентності в системі неперервної педагогічної освіти] 270-274Template file :: lib does not exist!
 66. Семенова М. Г. [Екзистенційний інтелект студентів-психологів в аспекті теорії множинного інтелекту] 275-278Template file :: lib does not exist!
 67. Семенчук Ю. О. [Вправи для навчання студентів-економістів термінологічної лексики в процесі аудіювання фахових текстів] 279-282Template file :: lib does not exist!
 68. Скакунова В. А. [Использование дидактических свойств интернет-сервиса SurveyMonkey для контроля речевых умений на занятиях по иностранному языку] 283-285Template file :: lib does not exist!
 69. Смелянська В. В. [Розвиток умінь англомовного аудіювання в самостійній роботі студентів] 286-289Template file :: lib does not exist!
 70. Смолина С. В. [Невербалика в процессе формирования межкультурной компетентности] 290-293Template file :: lib does not exist!
 71. Соломко З. К. [Експериментальна перевірка ефективності методики формування та удосконалення рецептивної лексичної компетенції майбутніх юристів у самостійній роботі з використанням електронного посібника] 294-302Template file :: lib does not exist!
 72. Стеченко Т. О. [Сучасні підходи щодо визначення поняття “інформаційна культура” майбутніх учителів іноземної мови] 303-305Template file :: lib does not exist!
 73. Стрельцова Е. Ю. [Особенности преподавания курса “Литература Испании” (на примере драматического творчества П. Де Кальдерона)] 306-316Template file :: lib does not exist!
 74. Стрілець С. І. [Оновлення підготовки майбутніх учителів початкових класів: актуальні тенденції та перспективи] 317-321Template file :: lib does not exist!
 75. Стрілецька С. В. [Професійна підготовка перекладача в галузі сільського господарства: проблеми і перспективи] 322-327Template file :: lib does not exist!
 76. Строганова О. А. [Эволюция морфологии причастия і и герундия в скотс] 328-332Template file :: lib does not exist!
 77. Тарнопольский О. Б., Корнева З. М. [Общеупотребительный деловой английский язык как основа профессионализации обучения английскому языку студентов первых курсов экономических и технических ВУЗов] 333-336Template file :: lib does not exist!
 78. Тітова О. А. [Проблеми та перспективи навчання іноземної мови майбутніх інженерів засобами інформаційно-комунікаційних технологій] 337-341Template file :: lib does not exist!
 79. Тонконог Л. М. [Сучасний стан педагогічної підготовки до раннього іншомовного навчання в Україні] 342-345Template file :: lib does not exist!
 80. Трикашна Ю. І. [Проектна методика формування соціокультурної компетентності майбутніх філологів за допомогою автентичного художнього фільму] 346-348Template file :: lib does not exist!
 81. Труфкіна М. В. [Провідні аспекти формування дослідницької культури майбутніх філологів] 349-352Template file :: lib does not exist!
 82. Тютюнник О. М. [Питання духовного становлення особистості у філософсько-педагогічній спадщині П. Юркевича] 353-356Template file :: lib does not exist!
 83. Тяллева И. А. [Обучение академическому письму как составляющая профессиональной иноязычной подготовки студентов-филологов] 358-359Template file :: lib does not exist!
 84. Умінська А. П. [Професійна підготовка рефлексивного вчителя іноземної мови в умовах нової мовної політики] 360-362Template file :: lib does not exist!
 85. Федоренко О. М. [До питання про модель професійно-спрямованої іншомовної підготовки студентів юридичних спеціальностей] 363-367Template file :: lib does not exist!
 86. Фоміних Н. Ю. [Computing: навчальний посібник з англійської мови для студентів немовних спеціальностей (концептуальні засади проектування)] 368-372Template file :: lib does not exist!
 87. Циган Л. В. [Принципи навчання майбутніх філологів усного перекладу] 373-375Template file :: lib does not exist!
 88. Шаронова А. В. [Зигфрид Ленц и самоидентификация в контексте группы 47] 376-379Template file :: lib does not exist!
 89. Шастова І. В. [Підсистема вправ для навчання техніки читання учнів перших класів шкіл з поглибленим вивченням англійської мови] 380-386Template file :: lib does not exist!
 90. Шмідт Т. М. [Врахування особливостей турецької мови у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності] 387-390Template file :: lib does not exist!
 91. Ярошенко О. В. [Етапи формування англомовної професійно орієнтованої компетентності у діалогічному мовленні майбутніх викладачів засобом кейс-методу] 391-393Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *