Вісник №120

Зміст

 1. Носко М. О. [Керівник, педагог, учений] 3-4Template file :: lib does not exist!
 2. Проніков О. К. [Організатор вищої педагогічної освіти О. Ф. Явоненко]{Higher pedagogical education organizer O. Yavonenko} 5-6Template file :: lib does not exist!
 3. Євтушенко Н. В. [Аксіологічний підхід до розвитку загальнокультурної компетентності вчителів природничо-математичного циклу]{The axiological approach in development of general cultural competence of teachers of nature and mathematics cycle} 7-8Template file :: lib does not exist!
 4. Запорожченко Т. П. [Використання електронного методичного комплексу розробленого в середовищі moodle при формуванні математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів]{Using electronic methodical complex developed in the environment moodle for formation the mathematical competence of future primary school teachers} 9-12Template file :: lib does not exist!
 5. Куратова Т. С., Курмакова І. М., Грузнова С. В., Самойленко П. В. [Дидактичні засоби підготовки магістра хімії у педагогічних вищих навчальних закладах]{Didactic means of preparation of the master of chemistry in pedagogical higher educational institutions} 13-17Template file :: lib does not exist!
 6. Лукашова Н. І. [Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів хімії в процесі вивчення фахової методики]{Formation of research competence of future teachers of chemistry in the study of the special techniques} 18-21Template file :: lib does not exist!
 7. Мамчич О. Б., Калініна І. П. [Педагогічна практика як умова формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів початкової школи]{Teaching practice as a condition of future primary school teachers’ linguistic competence formation} 22-23Template file :: lib does not exist!
 8. Мащенко А. І. [Сутність та зміст поняття “музично-естетична компетентність”]{Essence and concept of “musical-aesthetic competence”} 24-27Template file :: lib does not exist!
 9. Михайленко О. А. [Поняття стратегічної компетенції в сучасному лінгводидактичному дискурсі]{The concept of strategic competence in modern linguodidactic discourse} 28-31Template file :: lib does not exist!
 10. Самойленко П. В. [Формування професійно-методичних компетенцій бакалаврів хімії в педагогічному університеті]{Bachelors’ of chemistry professional competence formation at pedagogical universities} 32-37Template file :: lib does not exist!
 11. Соколова І. В., Грузнова С. В. [Особливості формування предметних компетенцій у майбутніх вчителів хімії з використанням електронного підручника]{Features of formation of object competence in the future teachers of chemistry using electronic textbooks} 38-40Template file :: lib does not exist!
 12. Гавій В. М., Коваленко С. О., Приплавко С. О. [Навчально-польова практика як одна з головних складових професійної підготовки майбутнього вчителя біології]{Training field practice as one of the main components of training future teachers of biology } 41-43Template file :: lib does not exist!
 13. Гаркович О. Л. [Принципи організації освітнього середовища під час навчання хімії]{Principe organization of the educational environment in the study of chemistry} 44-46Template file :: lib does not exist!
 14. Горошко Ю. В. [Моделі подання знань]{Models of knowledge} 47-49Template file :: lib does not exist!
 15. Грабовий А. К. [Педагогічне проектування як чинник експериментально-методичної підготовки майбутніх вчителів хімії]{Pedagogical design as a factor in experimental and methodological training of future teacher of chemistry} 50-53Template file :: lib does not exist!
 16. Замай Ж. В., Карпенко Ю. О. [Гідроекологічні дослідження як складові науково-дослідної роботи студентів-екологів в ході дипломного проектування]{Hydrochemical studies as a part of scientific-research work, of ecological faculty students, as a part of diploma project} 54-55Template file :: lib does not exist!
 17. Іщенко А. А. [Формування знань про неорганічні та органічні токсиканти як складові хімічної безпеки у майбутніх учителів хімії]{The formation of knowledge on organic and inorganic toxicant components of chemical safety for future teachers of chemistry} 56-62Template file :: lib does not exist!
 18. Козар С. Ф., Кравченко Н. О., Чучвага І. Г. [Професійна реалізація випускників природничого напрямку у дослідженні проблем сучасної сільськогосподарської мікробіології]{Professional realization natural sciences direction graduates in the research of the modern agricultural microbiology problems} 63-64Template file :: lib does not exist!
 19. Колесник М. О. [Еволюційно-трансформаційні особливості мислення людини нової епохи]{The new age man: peculiarities of evolutionary-transformational thinking} 65-67Template file :: lib does not exist!
 20. Перетятько В. В., Ткачук О. В. [З досвіду організації наукової роботи студентів-екологів біологічного факультету]{From experience of the organization of scientific work of students ecologists of biological faculty} 68-69Template file :: lib does not exist!
 21. Полетай В. М. [Експериментальні дослідження як ключова частина вивчення фізіології людини та тварин]{Experimental studies as a key part of the study of human and animal physiology} 70-72Template file :: lib does not exist!
 22. Рябченко С. В. [Діагностика та аналіз рівнів сформованості професійної компетентності студентів – майбутніх вчителів біології: констатувальний етап педагогічного експериментув]{The diagnostics and analysis of the levels of professional competence of students, who are future biology teachers: the ascertaining stage of the pedagogical experiment} 73-76Template file :: lib does not exist!
 23. Слюта А. М. [Перевірка стану готовності майбутніх фахівців-екологів до виробничої практики]{The verification status of preparedness for future environmental experts to production practices} 77-80Template file :: lib does not exist!
 24. Белан Т. Г. [Особливості професійної адаптації молодого вчителя технологій до умов педагогічної діяльності]{The features of professional adaptation of young teachers of technologies to teaching} 81-84Template file :: lib does not exist!
 25. Ващенко І. М., Козерук Ю. В., Буланов О. М., Качан В. М., Козерук К. В. [Філософсько-історичні аспекти фізичного та духовного розвитку людини]{Philosophical and historical aspect of physical and intellectual human development} 85-87Template file :: lib does not exist!
 26. Волженцева І. В. [Інноваційна технологія поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами у педагогічному процесі]{The innovative technology polyfunctional regulation of mental states person by means emotiogenic in the pedagogical process} 88-91Template file :: lib does not exist!
 27. Гавриленко Т. Л. [Державна політика щодо організації початкової освіти в Українській РСР (1964 – 1984 рр.)]{State policy on the organization of primary education in the Ukrainian SSR (1964-1984)} 92-96Template file :: lib does not exist!
 28. Гаркуша С. В. [Міждисциплінарна інтеграція та вдосконалення програмно-методичного забезпечення як основна умова формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій]{Interdisciplinary integration and improvement of methodological support as a basic condition for the formation of the preparedness of future physical education professionals to the use of health maintaining technologies} 97-101Template file :: lib does not exist!
 29. Грамбовська Л. В. [Розв’язування лінійних рівнянь з параметрами і модулями виду |ax+b|+|ax–b|= f(x)]{Solution linear equations with parameters and modules kind |ax + b| + |ax–b| = f (x)} 102-104Template file :: lib does not exist!
 30. Дідух В. О. [Розвиток ідей гуманістичної педагогіки в XVI-XVII ст.ст.]{Development of ideas of humanistic pedagogics in xvi – xvii centuries} 105-107Template file :: lib does not exist!
 31. Дорошенко Т. В. [Розвиток музично-педагогічної думки в Україні (60-70-ті рр. XX ст.)]{The development of musical and pedagogical thought in Ukraine (60-70 years of the xx century)} 108-111Template file :: lib does not exist!
 32. Дрозденко Н. М., Дрозденко В. М. [Психолого-педагогічні аспекти формування іміджу сучасного вчителя]{Psychological and pedagogical aspects formation image of modern educators} 112-115Template file :: lib does not exist!
 33. Завада Т. О. [Самостійна робота як засіб формування світогляду студентів]{Individual work as a way of forming worldview of the students} 116-117Template file :: lib does not exist!
 34. Заліський А. А. [Запровадження інноваційних форм у роботі з обдарованою учнівською молоддю]{Introduction of innovative forms in the work with gifted pupils} 118-122Template file :: lib does not exist!
 35. Капітова Т. С. [Особливості процесу стандартизації у вищій школі США]{The pecularities of standartisation process of the higher school of the USA} 123-124Template file :: lib does not exist!
 36. Коваль В. О. [Актуальні питання викладання ботаніки в системі фахової підготовки вчителів початкових класів]{Current issues in the teaching of botany in the system of professional training of primary school teachers} 125-127Template file :: lib does not exist!
 37. Козерук Ю. В., Дерябкіна Т. В., Хлібурад В. В., Сенчук Л. А., Козерук К. В. [Оздоровчий біг для зміцнення здоров’я студентів в системі самостійних занять]{Jogging as a component of students’ individual health improving exercise set} 128-130Template file :: lib does not exist!
 38. Козерук Ю. В., Новопашен С. С. [Організаційні та практичні рекомендації проведення занять зі степ-аеробіки]{Organizational and practical recommendations of step-aerobics study} 131-134Template file :: lib does not exist!
 39. Коломієць А. А. [Вивчення окремих розділів вищої математики при формуванні наукового світогляду студентів в умовах співпраці університетів]{Study of separate sections of higher mathematics at forming of scientific world view of students in the conditions of collaboration of universities} 135-136Template file :: lib does not exist!
 40. Кормільцина С. Ю. [Професійна компетентніть майбутніх менеджерів Канади як показник їх фахової підготовки]{Professional competence of the canadian future managers as a factor of their efficient training} 137-138Template file :: lib does not exist!
 41. Корякіна І. В., Савченко І. Д. [Форми взаємодії дошкільного навчального закладу з сім’єю з виховання гуманного ставлення до навколишнього світу у дітей старшого дошкільного віку]{Forms of cooperation kindergarten education with a family of humane attitude towards the world in the preschool children} 139-142Template file :: lib does not exist!
 42. Куліш Р. В. [Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку екологічно безпечної поведінки]{Preparation of future educators before pre-school children environmentally safe conduct} 143-144Template file :: lib does not exist!
 43. Лавріненко Л. І. [Екологічне виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського]{Environmental education of younger students in the hedagogical heritage of V. A. Sukhomlynskiy} 145-146Template file :: lib does not exist!
 44. Мехед Д. Б., Мехед О. Б. [Оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах дистанційної освіти]{Evaluation of academic achievements of students in distance education} 147-148Template file :: lib does not exist!
 45. Мухіна О. М. [До питання про внесок Л.М. Вивальнюка у формування методики позакласної роботи з математики]{History of mathematics education. On the question of forming life competencies by means of mathematics} 149-150Template file :: lib does not exist!
 46. Носовець Н. М. [Умови реалізації акмеологічного підходу до професійної підготовки майбутніх учителів]{Terms of implementation acmeological approaches for training future teachers} 151-153Template file :: lib does not exist!
 47. Олійник Н. А. [Освітня діяльність педагогічних музеїв (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)]{Educational activities of the pedagogical museum (the second half of xix – beginning of xx century)} 154-157Template file :: lib does not exist!
 48. Паламаренко І. О. [Модель сучасного медичного працівника]{Model of modern health care workers} 158-161Template file :: lib does not exist!
 49. Першукова О. О. [Роль та функції вчителя-філолога в контексті інтеграції багатомовного курикулума в шкільній освіті країн ЗахідноЇ Європи]{Language teacher’s role and functions in the contexts of multilingual curriculum integration in school education of western european countries} 162-167Template file :: lib does not exist!
 50. Петренко Т. А. [Модель навчальної діяльності студентів у дистанційному навчанні]{Model learning activities of students in distance education } 168-170Template file :: lib does not exist!
 51. Полетай О. М. [Компоненти готовності майбутніх учителів трудового навчання до роботи з технічно обдарованими дітьми]{Components of future teachers’ labor training to work with technically gifted children} 171-174Template file :: lib does not exist!
 52. Пронікова І. В. [Економічне виховання – основа формування життєвої компетентності молоді]{Economic education is basic for young people life competence formation} 175-178Template file :: lib does not exist!
 53. Рибницький А. В., Артеменко В. В., Нестеров О. С., Самоненко С. Б. [Теоретична підготовка – як засіб формування мотиваційно-ціннісного пріоритету з фізичної культури особистості учня]{Theoretical training as a source of motivation and value priorities forming of the pupil’s individual in physical training} 179-181Template file :: lib does not exist!
 54. Савченко Р. А. [Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів педагогічних внз у дисципліні “Теорія та методика музичного виховання дітей”]{Control and evaluation of educational achievements of students pedagogical of institute of higher in discipline “Theory and method of musical education of children”} 182-185Template file :: lib does not exist!
 55. Сеніна В. К., Сеніна Є. Ю. [Професійна підготовка майбутніх вчителів на заняттях з української мови]{Future teachers’ professional training while teaching Ukrainian} 186-187Template file :: lib does not exist!
 56. Силко Р. М. [Мульт-терапія як технологія виховання дітей.  Активна мульт-терапія]{Animated therapy as technology of raising children. Active animated therapy} 188-190Template file :: lib does not exist!
 57. Соколовська О. С. [Науково-дослідна робота студентів як засіб формування екологічної культури майбутнього вихователя]{Research work students as a form of ecological culture of future educators} 191-192Template file :: lib does not exist!
 58. Тверезовська Н. Т. [Організація інноваційної діяльності]{Organization of innovation} 193-195Template file :: lib does not exist!
 59. Терещенко А. О. [Концептуальні засади формування організаційної культури майбутнього вчителя початкових класів]{Conceptual foundations of organizational culture of the future primary school teachers} 196-201Template file :: lib does not exist!
 60. Турчин Т. М. [Формування музичної освіченості молодших школярів]{Formation of musical education younger pupils} 202-206Template file :: lib does not exist!
 61. Шевченко А. М. [Практичний стан хімічної підготовки вступників до ліцеїв з допрофесійною військовою підготовкою]{Practical status of educational achievement applicants to schools of pre-professional military training} 207-210Template file :: lib does not exist!
 62. Шупило І. П. [Ефективність проведення занять з аеробіки дівчат в позашкільних навчальних закладах]{Effectiveness of conducting aerobics classes for girls in out-jf-school educational establishments} 211-214Template file :: lib does not exist!
 63. Юрженко В. В. [Синергетичність освітніх систем та фрактальність їх структурування: практика реалізації підходів у освітній галузі “Технологія”]{Synergetics educational systems and their fractal structuring: practical implementation approaches in the educational branch “Technology”} 215-218Template file :: lib does not exist!
 64. Яценко Т. . [Особливості розвитку національної шкільної літературної освіти 20-40-х рр. хх століття]{The characteristics of national school literature development in 20-40 years of xx centuries} 219-223Template file :: lib does not exist!
 65. Неговський І. В. [Організація самостійності як чинник саморозвитку особистості майбутнього вчителя технологій]{Organization of self-dependence as a self-development factor of a future technology teacher} 224-226Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *