Вісник №121(2)

Зміст

 1. Махній М. М. [Світоглядний потенціал антропного принципу у висвітленні історії психологічної думки]{World outlook potential of anthropic principle in the history of psychological thought} 3-8Template file :: lib does not exist!
 2. Миронюк Є. В., Симонок Д. С. [Перспективи розвитку та формування соціального інтелекту соціальних працівників у сучасних умовах розвитку українського суспільства]{Prospects of development and the formation of social intelligence social workers in modern conditions of development of ukrainian society} 9-12Template file :: lib does not exist!
 3. Мірошниченко О. М. [Особливості застосування методу арт-терапії як способу саморегуляції психоемоційного стану пенітенціарного персоналу]{The specific application features of art-therapy as a means of self-regulation of penitentiary staff’s psychoemotional state} 13-16Template file :: lib does not exist!
 4. Митроченко О. Є. [Стилістичні особливості уваги]{Style features of attention} 17-21Template file :: lib does not exist!
 5. Михальська С. А. [Вплив сім’ї на формування особистості дитини]{Family impact on the child’s personality development} 22-28Template file :: lib does not exist!
 6. Москальова А. С. [Креативний потенціал керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник конструктивного розв’язання управлінських проблем]{Creative potential of the heads of secondary schools as a factor of constructive solution of administrative problems} 29-33Template file :: lib does not exist!
 7. Мунасипова-Мотяш І. А. [Ставлення старшокласників до власного здоров’я у взаємозв’язку з вольовою організацією їх особистості]{Senior students’ attitude to own health in interrelation with a strong-willed organization of their personality} 34-38Template file :: lib does not exist!
 8. Наконечна Л. М., Лобода В. В. [Впровадження курсу “Медіаосвіта” у загальноосвітніх навчальних закладах]{Implementation of the “Mediaeducation” course in secondary schools} 39-43Template file :: lib does not exist!
 9. Невідома Я. Г. [Уявлення про “економічну людину”: еволюція поглядів]{The concept of “economic person”: evolution of views} 44-47Template file :: lib does not exist!
 10. Нестеренко О. О. [Особливості соціального впливу тоталітарних груп на особистість]{Peculiarities of the social impact of totalitarian groups on the personality} 48-52Template file :: lib does not exist!
 11. Нечипоренко К. С. [Дослідження суб’єктивних причин неадекватності самооцінки депривованих підлітків з психофізичними вадами]{Investigation of subjective reasons of inadequate self-appraisal of deprived teenagers with mental and physical disabilities in boarding schools} 53-57Template file :: lib does not exist!
 12. Низовець О. М. [Соціально-психологічні умови оптимізації процесу ресоціалізації неповнолітніх засуджених]{Social and psychological conditions of juvenile convicts’ re-socialization optimizing} 58-61Template file :: lib does not exist!
 13. Німченко Н. М. [Психологічний підхід до еколого-деонтологічної культури працівників медичної сфери]{The psychological approach to the medical staff’s ecological and deontological culture} 62-67Template file :: lib does not exist!
 14. Новік Д. А. [Роль образотворчого мистецтва у подоланні егоцентричності осіб підліткового віку]{A role of fine art in overcoming of egocentrisity of teens} 68-73Template file :: lib does not exist!
 15. Ондо Анге А. М. [Особистісні детермінанти становлення життєвої позиції у підлітковому віці]{The personality determinants of the attitudes to life forming in adolescence} 74-77Template file :: lib does not exist!
 16. Панченко В. О. [Особливості професійної адаптації менеджерів]{The specific features of managers’ professional adaptation} 78-83Template file :: lib does not exist!
 17. Перепада О. М. [Особливості когнітивних функцій у дітей молодшого шкільного віку з гіперактивним розладом і з дислексією]{The peculiarities of cognitive functions among primary school children with hyperactive disorder and dyslexia} 84-87Template file :: lib does not exist!
 18. Плющ А. Н. [Методологические аспекты синергетики]{Methodological aspects of synergeticss} 88-93Template file :: lib does not exist!
 19. Погорільська Н. І. [Статеві особливості зв’язку ставлення батьків до дитини та психологічних ресурсів особистості]{Gender features of attitude parent to the child as a component of psychological resource of person} 94-97Template file :: lib does not exist!
 20. Позняк Т. М., Бєльська І. А. [Особливості ціннісно-смислової сфери підлітків-вихованців закладів інтернатного типу]{Features of value-semantic sphere of adolescents–students of orphanage centers} 98-102Template file :: lib does not exist!
 21. Полієнко Г. О. [Характеристика компонентів професійних орієнтацій молоді]{The characteristic of the components of the youth professional orientation } 103-105Template file :: lib does not exist!
 22. Поліщук С. П. [Психологічні особливості соціальної адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі]{Psychological features of social adaptation of students are to studies in higher educational establishment} 106-109Template file :: lib does not exist!
 23. Половець В. М. [Питирим Сорокін: концепція соціальної мобільності]{Pitirim sorokin: the conception of social mobility} 110-113Template file :: lib does not exist!
 24. Примак Ю. В. [Структуризація его-станів молоді із різним типом особистісної ідентичності]{Ego-states structuring of young people with different types of personal identity} 114-119Template file :: lib does not exist!
 25. Прокопенко О. А. [Психологічна корекція емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю засобами музичної терапії]{Psychological correction of emotional and volitional self-regulation of mentally handicapped adolescents by using music therapy} 120-123Template file :: lib does not exist!
 26. Проскурка Н. М. [Особливості особистісного компоненту автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій]{Features of personal component autopsychological competence of future specialists in information technologies} 124-128Template file :: lib does not exist!
 27. Райко Г. Ф., Варіна Г. Б. [Психологічні детермінанти впливу сімейних конфліктів на формування особистості підлітка]{Psychological determinants of family conflicts influence on teenager’s personality development} 129-131Template file :: lib does not exist!
 28. Сараева Н. М., Суханов А. А. [Показатели психологической адаптации старших школьников и студентов, проживающих на экологически неблагополучных территориях]{Psychological adaptation performance of senior schoolchildren and students living on ecologically unfavourable territories} 132-137Template file :: lib does not exist!
 29. Сидоренко О. Б. [Імпульсивність у поведінці молодших школярів та шляхи її подолання]{Impulsivity in behavior of junior schoolchildren and ways of its overcoming} 138-143Template file :: lib does not exist!
 30. Скок А. Г. [Особливості правосвідомості молоді]{Specific features of youth’s legal awareness} 144-148Template file :: lib does not exist!
 31. Скребець В. О. [Професійна самовизначеність та спосіб життя у проекціях екологічної свідомості]{Professional self-determination and lifestyle in ecological awareness} 149-154Template file :: lib does not exist!
 32. Сняданко І. І. [Чинники організаційної культури студентської групи в контексті психологічної підготовки студентів до майбутньої професійно-управлінської діяльності]{The factors of the organizational culture of the student group during the students’ psychological training to the future professional and managerial activities} 155-159Template file :: lib does not exist!
 33. Ставицький О. О. [Психологія проявів комплексу гандикапу: демографічний аспект]{Psychology of handicap complex manifestations: the demographic aspect} 160-164Template file :: lib does not exist!
 34. Титова Е. Ю. [Экологическое сознание и субъективное отношение к природе подростков, проживающих в регионе трансграничья]{Ecological teenagers’ consciousness living in the transborder rigion and their subjective relation to the nature} 165-168Template file :: lib does not exist!
 35. Тищенко І. А. [Психологічні аспекти самореалізації особистості у вітчизняній психології]{Psychological aspects of self-realization in the national psychology} 169-172Template file :: lib does not exist!
 36. Товстокора Ю. В. [Мовленнєва коректність як інструмент формування дискурсу толерантності]{Speech correctness as a tool for discourse of tolerance} 173-177Template file :: lib does not exist!
 37. Топчій І. В., Бегеза Л. Є. [Психолого-педагогічні засади конкурентоспроможності закладу освіти у нових соціокультурних умовах]{Psychological and pedagogical principles of educational institution competitiveness in the new sociocultural conditions} 178-181Template file :: lib does not exist!
 38. Фера С. В. [Особливості прояву економічної соціалізації на етапі старшого дошкільного віку]{Peculiarities displays of economical socialization at the senior preschool age} 182-187Template file :: lib does not exist!
 39. Фролова О. В. [Структурно-функціональна модель конструкту організаційної ідентичності особистості]{The structural and functional model of the construct for the personality’s organizational identity} 188-192Template file :: lib does not exist!
 40. Цукур О. Г. [Довіра як складова віри у релігійному досвіді особистості]{Trust as a part of faith in the religious experience of a person} 193-196Template file :: lib does not exist!
 41. Чепурна Г. Л. [Особливості перфекціонізму як інтерперсонального стилю]{Peculiarities of perfectionism as interpersonal style} 197-202Template file :: lib does not exist!
 42. Шлімакова І. І. [Феноменологія категорії впливу у вітчизняній психології]{Phenomenology of impact category in national psychology} 203-206Template file :: lib does not exist!
 43. Шпак С. Г. [Регулятивні механізми поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях]{Regulatory mechanisms of younger schoolchildren’s behaviour in conflict situations} 207-210Template file :: lib does not exist!
 44. Юдєєва Т. В. [Особливості профілактичної та корекційної роботи з учнями-девіантами в умовах загальноосвітнього навчального закладу]{The peculiarities of preventive and corrective work with pupils-deviants in secondary school} 211-213Template file :: lib does not exist!
 45. Ющенко І. М. [Адаптивність дитини у сучасному світі: орієнтири діяльності психологічної служби освіти]{Adaptability of the child in the modern world: directions of educational psychological service} 214-217Template file :: lib does not exist!
 46. Янович О. О. [Особливості міжособистісного спілкування в мережі Інтернет]{The features of interpersonal communication in the internet} 218-221Template file :: lib does not exist!
 47. Яцина О. Ф. [Дітність як цінність і практика]{Fertility as a value and practice} 222-225Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *