Вісник №122

Зміст

 1. Ананко Т. В. [Профорієнтаційна робота з учнями старшої школи як один із напрямів діяльності соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів]{Vocational guidance with students of senior schools as one of the areas of social teacher’s activity in general educational institutions of Ukraine} 3-6Template file :: lib does not exist!
 2. Бацмай С. А. [Гендерні особливості формування організаційної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів]{Gender peculiarities of the educational establishments leaders’ organisational culture formation} 7-10Template file :: lib does not exist!
 3. Бернацька Т. М. [Теоретичні основи формування та розвитку управлінської культури керівника навчального закладу]{Theoretical bases of formation and development of the management culture of the head of the institution} 11-14Template file :: lib does not exist!
 4. Біла О. О. [Застосування суб’єктного підходу в системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів]{Implementation of visual approach in system of professional preparation of future social teachers} 15-18Template file :: lib does not exist!
 5. Бобро А. А. [Сутність поняття “соціальне здоров’я” у науковій літературі]{The kernel of the notion “social health” in the scientific literature} 19-23Template file :: lib does not exist!
 6. Богомолова М. Ю. [Особливості взаємодії соціальних інституцій у профілактиці делінквентної поведінки підлітків]{The peculiarities of the interaction of the social institutions in prevention of the delinquent behavior of teenagers} 24-27Template file :: lib does not exist!
 7. Брусенко А. С. [Умови успішного формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі]{Conditions for successful self-formation of culture future social workers in testing work} 28-31Template file :: lib does not exist!
 8. Буднік С. В. [Психолого-педагогічні особливості формування підлітків як суб’єктів дослідницької діяльності]{Psychological and pedagogical features of forming teenagers as subjects of research activity} 32-35Template file :: lib does not exist!
 9. Булавенко С. Д. [Теоретичні аспекти формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості]{Theoretical aspects of social active and professional oriented personality} 36-38Template file :: lib does not exist!
 10. Бутурлим Т. І. [Формування життєстверджуючих цінностей старшокласників у контексті ґендерного виховання засобами української літератури (на прикладі вивчення роману В. Підмогильного “місто”)]{Formation of senior students’ life-affirming values in the context of gender education by means of ukrainian literature (using the example of studying the novel “Town” by V. Pidmohylny)} 39-44Template file :: lib does not exist!
 11. Гавриленко Т. Л. [Ретроспективний аналіз діяльності підготовчих класів як форми передшкільної освіти в Україні у радянську добу (20-ті – 80-ті рр. ХХ ст.)]{Retrospective analysis of preparation classes’ activity as a form of preschool education in Ukraine during the soviet period (the 20s – 80s of the 20th century)} 45-51Template file :: lib does not exist!
 12. Герасимчук О. Б. [Освітній результат у системі підвищення кваліфікації педагогів]{Educational effect in the system of the teachers’ advanced training} 52-55Template file :: lib does not exist!
 13. Голубочка І. С. [Роль педагогічних інновацій в удосконаленні процесу вивчення іноземної мови у ВНЗ]{Role of pedagogical innovations in the improvement of studying foreign language process in universities} 56-58Template file :: lib does not exist!
 14. Гордєєва Т. Є. [Модель формування професійної мобільності соціальних працівників]{Model of formation professional mobility social workers} 59-62Template file :: lib does not exist!
 15. Граматик Н. В. [Деякі аспекти проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства]{Some aspects of the problem of activation educational-cognitive activity of younger students the lessons of natural history} 63-66Template file :: lib does not exist!
 16. Грицик Н. В. [Сучасні тенденції розвитку дошкільної іншомовної освіти в контексті європейського освітнього простору]{Modern trends in the development of pre-school foreign language education in the context of european educational space} 67-70Template file :: lib does not exist!
 17. Грищенко С. В. [Превентивна освіта як профілактика ВІЛ/СНІДУ серед учнівської молоді]{Preventive education as a prophylaxis is HIV/AIDS among student’s young people} 71-76Template file :: lib does not exist!
 18. Дорошенко Т. В. [Суспільно-історичні та культурно-освітні чинники розвитку музично-естетичного виховання школярів в Україні (50-ті – перша половина 60-х рр. XX ст.)]{Social and historical, cultural and educational development factors of pupils’ musical and aesthetic upbringing in Ukraine (the 50s – the first half of the 60s in the XXst century)} 77-81Template file :: lib does not exist!
 19. Єгорова К. Г. [До проблеми формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності]{Significance of the problem of future social workers’ readiness forming to professional activities} 82-85Template file :: lib does not exist!
 20. Жук О. Ю. [Мета і завдання розумового виховання у вітчизняній педагогічній думці кінця ХІХ – початку ХХ століття]{The purpose and objectives of mental education in the national educational thought of late XIX – early XX century} 86-90Template file :: lib does not exist!
 21. Завацька Л. М. [Особливості соціально-педагогічної діяльності щодо попередження жорстокої поведінки молоді у професійно-технічних навчальних закладах]{Peculiarities of social and educational activities to prevent violent behavior of the youth in vocational educational institutions} 91-96Template file :: lib does not exist!
 22. Заїка С. К. [Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей молодшого шкільного віку з кохлеарними імплантами]{Features of psycho-pedagogical support by primary school age children with cochlear implants} 97-101Template file :: lib does not exist!
 23. Зброєва Н. Б. [До питання формування педагогічної майстерності майбутніх вчителів]{On the issue of formation for pedagogical skills for future teachers} 102-104Template file :: lib does not exist!
 24. Іваненко Л. В. [Виховання милосердя як комплексна педагогічна проблема сучасності]{Education to mercy as integrated modern educational problem} 105-108Template file :: lib does not exist!
 25. Кирилюк В. М. [Формування здоров’язберігаючих компетенцій на уроках хореографії]{The formation of health keeping competence on the lessons of choreography} 109-112Template file :: lib does not exist!
 26. Козубцов І. М. [Наукометрична методика оцінки допуску аспірантів до атестації у системі вищої військової освіти]{Science metrical methodology of estimation of admittance of graduate students to attestation in the system of higher military education} 113-116Template file :: lib does not exist!
 27. Конограй В. В. [Особливості реформування вищої педагогічної освіти ЛАТВІЇ в контексті впровадження принципів Болонського процесу]{The features of higher pedagogical education reforming in Latvia in the context principles of the Bologna process} 117-119Template file :: lib does not exist!
 28. Конончук А. І. [Дослідно-експериментальна робота з вивчення дозвілля студентської молоді]{Experimental work on studying leisure university students} 120-126Template file :: lib does not exist!
 29. Коростельова В. Б. [Неблагополучна сім’я як фактор формування адиктивної поведінки молоді]{Unhappy family as forming factor the adiktion behavior of young people} 127-129Template file :: lib does not exist!
 30. Крапивний Я. М. [Особливості практичної підготовки майбутніх учителів у духовних закладах Чернігівщини (1700–1900 рр.)]{Peculiarities of future teachers practical preparation in spiritual establishments of Chernihiv religion in 1700 – 1900} 130-135Template file :: lib does not exist!
 31. Красницька О. В. [Технологічне забезпечення профілактики сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю]{Technological support prevention of family deprivation pupils of boarding schools sports profile} 136-139Template file :: lib does not exist!
 32. Лопатіна А. В. [Особливості виховання моральних цінностей у школярів підліткового віку]{Features nurture moral values in students adolescence} 140-143Template file :: lib does not exist!
 33. Любчак Н. М. [Проектні технології: сутність та особливості використання у навчальному процесі]{Project technology: essence and the features of using projects in educational process} 144-150Template file :: lib does not exist!
 34. Лях Т. Л., Середа В. Г. [Зміст, форми та методи соціально-педагогічної профілактики ВІЛ/СНІДУ серед бездоглядних дітей]{Contents, forms and methods of social-pedagogical prevention of HIV/AIDS among street children} 151-154Template file :: lib does not exist!
 35. Мартинюк Т. А. [Теоретичні засади проблеми формування комп’ютерної залежності серед дітей та підлітків]{The theoretical basis of the problem of the formation of computer dependence among of children and youth} 155-159Template file :: lib does not exist!
 36. Марчук С. С. [Самовиховання як модель формування здорової особистості в педагогіці Костянтина Ушинського]{Self-education as the model of formation of healthy personality in Kostyantyn Ushynsky’s pedagogics} 160-164Template file :: lib does not exist!
 37. Махоткіна Л. Б. [Стан та проблеми педагогічного супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах державної опіки]{State and problems pedagogical support orphans and children deprived of parental care in institutions} 165-169Template file :: lib does not exist!
 38. Микаілов Р. П., Юда Л. А. [Філософсько-етичні та релігійні засади виховних традицій азербайджанської сім’ї]{Philosophical, ethical and religious principles of the traditional azerbaijani family education} 170-174Template file :: lib does not exist!
 39. Михайленко О. В. [Особливості соціально-виховної роботи із засудженими жінками в установах виконання покарань]{Features of the socio-educational work with women convicts in prison} 175-179Template file :: lib does not exist!
 40. Міщик Л. І. [Особливості роботи майбутнього соціального педагога в умовах сільської школи]{The peculiarities of future social teacher’s work in the rural schools} 180-183Template file :: lib does not exist!
 41. Наконечна О. В. [Моделювання процесу формування готовності майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії у роботі з підлітками]{Simulation of the formation of readiness future social workers for art treatment in working with adolescents} 184-187Template file :: lib does not exist!
 42. Новгородський Р. Г. [Соціальна робота з підлітками, які мають інтернет-залежність (на прикладі соціальних мереж)]{Social work with teenagers with internet addiction (for example, social networks)} 188-191Template file :: lib does not exist!
 43. Паламарчук Л. Б. [Проблеми формування полікультурності учнів у процесі вивчення географії]{Problems of multicultural formation of students in geography study process} 192-196Template file :: lib does not exist!
 44. Парфенюк В. О. [Сутність та структура самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки]{The essence and structure of self-improvement of future social workers in the course of professional training} 197-199Template file :: lib does not exist!
 45. Пархоменко В. В. [Критеріально-рівневий аналіз економічної культури]{Criterion-level analysis of economic culture} 200-203Template file :: lib does not exist!
 46. Пеньковець О. М. [Соціально–філософське розуміння суспільства та особи у педагогічному вченні С. Ф. Русової]{Social and philosophical understanding of society and individuals in teaching doctrine S.F. Rusova} 204-207Template file :: lib does not exist!
 47. Першукова О. О. [Соціолінгвістичні засади розвитку багатомовності школярів у країнах Західної Європи]{Sociolinguistic foundations of pupils’ plurilingualism formation in Western European countries} 208-212Template file :: lib does not exist!
 48. Платонова О. Г. [Особливості організації соціально-виховної роботи в умовах дитячого оздоровчого табору]{Features of organization of a social-educate work in the conditions of child’s health camp} 213-217Template file :: lib does not exist!
 49. Прудковських Ю. С., Тимошенко Н. Є. [Професійне самопізнання та самовиховання як складові професійного саморозвитку майбутніх соціальних педагогів]{Professional self-knowledge and self-education as the professional self-development of future social workers} 218-221Template file :: lib does not exist!
 50. Пустовойт Н. М. [Особливості комунікативних відносин майбутніх вчителів іноземної мови в процесі професійної підготовки]{The features of communicative relations future teachers of foreign languages in the process of training} 222-225Template file :: lib does not exist!
 51. Размолодчикова І. В. [Рефлексивні методи як засіб професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів]{Reflexive methods as a means of training of primary school teachers} 226-229Template file :: lib does not exist!
 52. Рень Л. В. [Нехтування потребами дітей: соціально-педагогічні та психологічні аспекти]{The child negligence: socio-pedagogical and psychological aspects} 230-233Template file :: lib does not exist!
 53. Сидорчук М. С. [Виховна робота зі старшими підлітками у центрах соціально-психологічної реабілітації]{Educational work with older teenagers in the center socio-psychosocial rehabilitation} 234-237Template file :: lib does not exist!
 54. Скиба К. М. [Компетентнісний портрет сучасного викладача перекладу у вищому навчальному закладі]{Competence profile of a modern translation trainer at higher educational establishment} 238-242Template file :: lib does not exist!
 55. Сладких І. А. [Андрагогічний підхід до аспектів навчання студентів-іноземців у технічних університетах України]{Andragogical approach to aspects of training students-foreigners in technical universities of Ukraine} 243-248Template file :: lib does not exist!
 56. Слободянюк О. М. [Визначення поняття та структурних компонентів професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів]{Definition end structural components of professional and ethical competence of the future managers} 249-253Template file :: lib does not exist!
 57. Соловйова Т. Г. [Дослідження схильності до алкоголізації молоді з особливими потребами]{Research paper on inclination to alcoholism of youth with disabilities} 254-258Template file :: lib does not exist!
 58. Спіріна Т. П., Середа Л. В. [Теоретичні засади проблеми торгівлі дітьми в Україні]{Theoretical foundations of trade problems in children in Ukraine} 259-261Template file :: lib does not exist!
 59. Сторож В. В. [Попередня діагностика готовності майбутніх соціальних педагогів до використання соціономічних технологій у професійній діяльності]{Preliminary diagnostics readiness of the future teachers to use social socionomic technologies in professional work} 262-264Template file :: lib does not exist!
 60. Стрельбицька С. М. [Проблема “компетентності” і “компетенції”: теоретичний аналіз зарубіжної та вітчизняної наукової літератури]{The problem of “competence” and “competency”: theoretically analysis foreign and national science literature} 265-268Template file :: lib does not exist!
 61. Тевкун В. В. [Зміст, форми та методи формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури в умовах університетської освіти]{The content, forms and methods of forming health saving competence of future teachers of physical culture in university education} 269-272Template file :: lib does not exist!
 62. Терлецька Л. М. [Навчання іноземних мов у педагогічних коледжах України в умовах гуманізації освітнього процесу]{Teaching foreign languages at pedagogical colleges of Ukraine in conditions of humanizing of educational process} 273-275Template file :: lib does not exist!
 63. Тимошко Г. М. [Сучасні тенденції розвитку організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу на засадах іміджелогії]{The modern tendencies of development the organizational culture of the head of general educational institution on the basis of imagelogy} 276-279Template file :: lib does not exist!
 64. Тюльпа Т. М. [Теоретичні підходи до формування соціокультурного середовища вищого педагогічного навчального закладу]{Theoretical approaches forming of the socio-cultural environment of higher pedagogical educational institutions} 280-283Template file :: lib does not exist!
 65. Усатенко В. М. [Теоретичні аспекти дослідження феномена організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу]{Theoretical aspects of research organization culture as phenomenon in educational institution} 284-287Template file :: lib does not exist!
 66. Фруктова Я. С. [Самопізнання як базовий конструкт формування професійної компетентності фахівців з журналістики та інформації]{Self-knowledge as a basic construct formation of professional competence of specialists in journalism and information} 288-294Template file :: lib does not exist!
 67. Чернета С. Ю. [Категорія соціальної відповідальності в світлі сучасних тенденцій формування відповідальної особистості]{The category of social responsibility is in the light of modern tendencies of forming of responsible personality} 295-298Template file :: lib does not exist!
 68. Чубук Р. В. [Українське молодіжне середовище: сучасні проблеми, ризики та виклики]{Ukrainian youth media: new challenges, risks and challenges} 299-305Template file :: lib does not exist!
 69. Шевченко В. М. [Джерела з історії спеціальної педагогіки у колекції “Журнали педагогічної та історико-культурної тематики 1834-1923 рр.” Педагогічного музею України]{Sources of the history of special collections pedagogy “Journal of educational and historical-cultural themed 1834-1923 rr.” Pedagogical museum Ukraine} 306-309Template file :: lib does not exist!
 70. Шевченко С. М. [Розвиток шкіл національних меншин у контексті диференціації загальної середньої освіти в УРСР (70-80-ті роки ХХ ст.)]{Development of minority schools in the context of differentiation of secondary education in the USSR (70-80 years of the twentieth century)} 310-315Template file :: lib does not exist!
 71. Шендерук О. Б. [Деякі тенденції розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземної мови у Київському та Чернігівському педагогічних інститутах в 60-70 рр. XX століття]{Some tendencies of future foreign languages teachers’ professionalism development in Kyiv and Chgernigiv pedagogical institutes in the 60-70 th years of the XX century} 316-319Template file :: lib does not exist!
 72. Шупило І. П. [Особливості проведення оздоровчих занять в позашкільних навчальних закладах]{Peculiarities of health-improved classes at out-of-school educational establishments} 320-323Template file :: lib does not exist!
 73. Янченко Т. В. [Витоки становлення педологічної науки (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)]{The origins of the formation of pedologic science (end of XIXth – beginning of XXth century)} 324-329Template file :: lib does not exist!
 74. Ящук О. В. [Модель формування професійної культури у майбутнього медичного фахівця молодшої кваліфікації]{Theoretical model of professional culture formation of the future junior qualification medical specialist} 330-333Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *