Вісник №125

Зміст

 1. Бусигін А. Б., Ничипоренко І. В., Савчук О.С. [Педагогічні умови використання інноваційних технологій у фізичному вихованні студентів]{Pedagogical conditions of usage of innovative technologies in physical education of students} 3-6Template file :: lib does not exist!
 2. Видра О. Г. [Багатовимірний цілісний підхід до психології творчості особистості]{Multidimensional holistic approach to psychology of personal creativity} 7-10Template file :: lib does not exist!
 3. Дудорова Л. Ю. [Направленість та структура процесу навчання фізичних вправ студентів ВНЗ у процесі занять оздоровчою фітнес-аеробікою]{The orientation and structure of the process of learning of physical exercises by students in the course of trainings of health gymnastics} 11-14Template file :: lib does not exist!
 4. Максименко О. В. [Основи інноваційного розвитку вищої педагогічної освіти]{Bases of innovative development of higher pedagogical education} 15-18Template file :: lib does not exist!
 5. Медведєва І. М. [Методичні засади технології навчання майбутніх тренерів-викладачів суддівству змагань з фігурного катання на ковзанах]{Methodical basis of the preparing technology of new judging system in competition on figure skating for future coaches – teachers} 19-22Template file :: lib does not exist!
 6. Носовець Н. М. [Професійне самовиховання майбутнього вчителя]{Professional self-training of a future teacher} 23-26Template file :: lib does not exist!
 7. Редько Т. М. [Педагогічні умови розвитку рухових якостей студентів педагогічного вищого навчального закладу]{Pedagogical conditions of movement skills development of students of higher pedagogical educational establishment} 27-29Template file :: lib does not exist!
 8. Повечера І. В. [Теоретико-методологічні аспекти розробки системи завдань для самостійної роботи студентів]{Theoretical-methodological aspects of development of the system of tasks for independent work of students} 30-32Template file :: lib does not exist!
 9. Синіговець В. І., Синіговець Л. І. [Контроль статокінетичної стійкості студентів на навчально-тренувальних заняттях спортивною аеробікою]{Сontrol statokinetychnoyi stability of students in training sport aerobics training sessions} 33-36Template file :: lib does not exist!
 10. Тополь О. В. [Осмислення соціальної діяльності з релігійної, наукової та філософської точок зору]{Comprehension of social activity from religious, scientific and philosophical viewpoints} 37-40Template file :: lib does not exist!
 11. Чирчик С. В. [Формування інноваційного освітнього середовища як фактору професійного становлення майбутніх дизайнерів інтер’єру]{Formation of innovative educational environment as a factor of future professional interior designers} 41-45Template file :: lib does not exist!
 12. Величко Д. В. [Впровадження інклюзивної освіти в Україні]{Implementation of inclusive education in Ukraine} 46-49Template file :: lib does not exist!
 13. Вовнянко Т. С. [Психолого-педагогічні аспекти дитячої обдарованості]{Psychology-pedagogical aspects of children’s gifting} 50-54Template file :: lib does not exist!
 14. Давиденко А. А. [Види розумової обдарованості дитини, їх діагностика та розвиток у здібності]{Types intellectual giftedness child, of diagnosis and development in abilities} 55-58Template file :: lib does not exist!
 15. Давидова Т. М. [Наукові основи побудови моделі розвитку здоров’язбережувальної компетентності учителів у системі методичної роботи основної школи]{Scietific bases of development models of health-keep competence of teachers of in the system of methodical work of primary school} 59-63Template file :: lib does not exist!
 16. Джевага Г. В. [Використання технологічних пристосувань на уроках трудового навчання у 5-му класі]{Application of technological devices during labor training classes at the fifth grade} 64-68Template file :: lib does not exist!
 17. Заярна В. С. [Узаємодія позашкільних навчальних закладів та інститутів соціалізації у процесі виховання підростаючого покоління]{The interaction of the non-formal educational establishments and the institutions of socialization in the educational process of the younger generation} 69-72Template file :: lib does not exist!
 18. Кобко Л. М., Томилко О. С. [Активізація навчання математики через пошук різних розв’язань геометричної задачі]{Activation of learning mathematics through searching of different ways of solving a geometric task} 73-77Template file :: lib does not exist!
 19. Матюшкін М. В., Олексієнко С. О., Носенко Є. Ю., Закревська Є. С. [Психологічні особливості людини в процесі користування комп’ютером]{Psychological features of man in the use of computer} 78-84Template file :: lib does not exist!
 20. Мукосєєнко О. А. [Карти пам’яті, як засіб підвищення зацікавленості інформатикою]{Mind map as means to raise interest in informatics (computer science)} 85-92Template file :: lib does not exist!
 21. Носко Ю. М. [Розробка методики розвитку рухових якостей школярів 7 років на основі біомеханічних моделей]{The development of methodology for the development of motor qualities of schoolchildren 7 years based on biomechanical models} 93-97Template file :: lib does not exist!
 22. Полетай О. М. [Ефективні методи навчання у роботі з технічно обдарованими дітьми]{Effective work forms with the thechnically gifted children} 98-101Template file :: lib does not exist!
 23. Пронікова І. В. [Проблеми економічної освіти та виховання учнів]{Problems of economic education} 102-104Template file :: lib does not exist!
 24. Roguska Agnieszka, Nikitin Sergiusz [СДВГ у одаренных учеников с польской перспективы]{Adhd found among gifted students in polish perspective} 105-111Template file :: lib does not exist!
 25. Третяк О. С., Чебоненко С. О. [Організація тренінгу з неповнолітніми правопорушниками]{Training organizing with juvenile offenders} 112-116Template file :: lib does not exist!
 26. Хропата С. І. [Використання інтерактивних технологій під час вивчення комунікативно зорієнтованого синтаксису складного речення]{The use of interactive technology in studying communicative oriented syntax of the complex sentence} 117-119Template file :: lib does not exist!
 27. Шевченко С. М. [Діяльність шкіл національних меншин у контексті диференціації загальної середньої освіти в УРСР (70-80-ті роки ХХ ст.)]{Activities minority school in the context of differentiation of secondary education in the USSR (70-80 years of the twentieth century)} 120-123Template file :: lib does not exist!
 28. Ярощук К. І., Гужва К. С. [Особливості організації дистанційного навчання учнів старших класів з використанням інформаційно-комунікативних технологій]{Features of organization distance education of high school students with the use of information and communication technologies} 124-127Template file :: lib does not exist!
 29. Белан Т. Г. [Роль педагогічної практики в професійній підготовці магістрантів]{The role of pedagogical practice in the professional training of masters} 128-131Template file :: lib does not exist!
 30. Биконя О. П. [Навчання майбутніх фахівців написання англомовних ділових листів з використанням електронного посібника “Cool businessman”]{Teaching future specialists writing english business letters using electronic textbook “Cool businessman”} 132-134Template file :: lib does not exist!
 31. Грисюк О. М. [Організаційно–педагогічні умови підготовки сімейного вихователя до роботи з обдарованими дітьми]{Organizational-pedagogical conditions of preparation family teachers for working with gifted children} 135-138Template file :: lib does not exist!
 32. Денисенко В. В., Гетта В. Г. [Експериментальна перевірка готовності студентів технологічних факультетів до керівництва технічною творчістю учнів]{An experimental verification of the readiness of technological faculties students’ for the guidance of pupils’ technical creative work} 139-141Template file :: lib does not exist!
 33. Дрижак В. В., Єрмак С. М. [Практична підготовка здобувачів вищої освіти як фактор ефективності компетентнісного підходу у професійній підготовці фахівців]{Higher school students?practical training as a competent approach to professional training of specialists} 142-147Template file :: lib does not exist!
 34. Дрозденко Н. М., Дрозденко В. М. [Психолого-педагогічні аспекти використання особистісно орієнтованої освіти при підготовці майбутніх вчителів]{Psychological-pedagogical aspects of using the individual-oriented education in future teachers’ training} 148-151Template file :: lib does not exist!
 35. Іслам А. В. [Особливості формування екологічної культури у майбутніх спеціалістів як складової стратегії подолання екологічної кризи]{Features of forming of ecological culture for future specialists as component strategy of overcoming of ecological crisis} 152-153Template file :: lib does not exist!
 36. Камишин В. В. [Психологічний аспект розвитку педагогічної креативності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів]{The psychological aspect of pedagogical creativity development of high education institutions’ science-teaching staff} 154-157Template file :: lib does not exist!
 37. Капітова Т. С. [Характеристика змісту мовних програм підготовки майбутніх педагогів у США]{The characterization of the contents of curriculum of the language preparation of the prospective teachers in the USA} 158-161Template file :: lib does not exist!
 38. Козерук Ю. В. [Визначення ефективності педагогічної технології формування рухових навичок учениць професійно-технічних навчальних закладів]{Determining the effectiveness of educational technology formation of motor skills of pupils vocational education institutions} 162-165Template file :: lib does not exist!
 39. Коломієць Н. В. [Методологія підготовки лекцій з кримінально-виконавчого права]{Preparation methodology of lectures on penal law} 166-169Template file :: lib does not exist!
 40. Коляда А. М. [Використання методу теоретичних образів при розв’язуванні задач з теорії руху автомобіля]{Using of theoretical image method in solving problems in theory of automobile movement} 170-172Template file :: lib does not exist!
 41. Копил О. А. [Навчально-методичний посібник “English for mathematicians” як засіб навчання професійно орієнтованого усного та писемного мовлення]{Textbook “English for mathematicians” as means of teaching english for professional purposes in oral and written form} 173-176Template file :: lib does not exist!
 42. Костогриз Ю. О., Мазуренко С. Г. [Доцільність використання системи автоматизованого проектування одягу при підготовці майбутніх вчителів технологій до навчання старшокласників за профілем “Конструювання та моделювання одягу”]{The correctness of the automated clothes’ projecting system usage during future teachers of technologies’ training to teaching senior pupils according to the speciality “Projecting and modeling of clothes”} 177-179Template file :: lib does not exist!
 43. Кострубань Р. В. [Педагогічні принципи формування толерантності майбутніх учителів в процесі гуманітарної підготовки в педагогічному коледжі]{Educational principles of future teachers tolerance forming in the process of humanitarian training at the pedagogical college} 180-184Template file :: lib does not exist!
 44. Маслов Р. В. [Формування оздоровчої компетентності майбутніх фахівців: психолого-педагогічні аспекти]{Forming of health competence of future specialists: psykholoho-pedahohichni aspects} 185-187Template file :: lib does not exist!
 45. Мекшун А. Д. [Педагогічні умови формування правової компетентності майбутніх соціальних працівників]{Pedagogical conditions of formation of the legal competence of future social workers} 188-193Template file :: lib does not exist!
 46. Мельник Н. І. [Стратегія професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в Україні та країнах Західної Європи]{Strategy of future preschool specialists training in Ukraine and Western Europe} 194-196Template file :: lib does not exist!
 47. Міненок А. О. [Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя початкової школи в системі фахової підготовки]{Personality-professional development of future teacher of initial school is in system professional preparation} 197-200Template file :: lib does not exist!
 48. Муромець В. Г. [Формування готовності майбутнього педагога до взаємодії з обдарованими дітьми засобами естетотерапії]{Preparation of future teachers to interact with gifted children means esthetic therapy} 201-203Template file :: lib does not exist!
 49. Носко М. О., Архипов О. А., Дейкун М. П. [Програмно-цільова організація занять з волейболу студентів-педагогів (на прикладі процесу навчання нападаючому удару)]{Programme and aim organization of volleyball classes for the students of pedagogical university (grounded on the example of the process of studying of attacking blow)} 204-211Template file :: lib does not exist!
 50. Пеньковець Д. В. [Компоненти професійної компетенції у майбутніх учителів фізичної культури]{Components of the professional competence of future teachers of physical education} 212-215Template file :: lib does not exist!
 51. Подковко Х. В., Журавель В. М. [Педагогічні умови формування профорієнтаційної компетентності майбутніх учителів технологій]{Educational conditions for effective formation of vocational guidance competence of technology teachers to be} 216-219Template file :: lib does not exist!
 52. Покришень Д. А. [Організаційні форми навчання в умовах післядипломної освіти]{Organizational form of training in postgraduate education} 220-224Template file :: lib does not exist!
 53. Притулик Н. В. [Із досвіду залучення студентів-майбутніх педагогів до самовиховання у процесі опанування навчальної дисципліни “Теорія та методика виховання”]{From the experience of involving students (future teachers) to self-mastery in the context of discipline “Theory and methods of education”} 225-230Template file :: lib does not exist!
 54. Ребенок В. М. [Формування готовності майбутніх учителів професійної підготовки до ефективного застосування засобів навчання]{Forming the readiness of the future teachers of professional training for effective using of teaching means} 231-234Template file :: lib does not exist!
 55. Силко Р. М., Макушенко І. Ю. [Формування готовності майбутніх учителів до здійснення патріотичного виховання молодших школярів засобами петриківського розпису]{Formation of readiness of future teachers to the patriotic education of junior pupils by means of petrykivka painting} 235-238Template file :: lib does not exist!
 56. Січко Ю. А. [Розвиток літературної творчості студентів засобами рідної мови]{The development of students’ literary creativity by means of the native language} 239-241Template file :: lib does not exist!
 57. Смалюк І. І. [Виховання професійної культури водія, – як моральний регламент в процесі професійного навчання]{Driver’s professional culture development as a moral order in the process of professional education} 242-245Template file :: lib does not exist!
 58. Ткаченко Н. В. [Формування готовності студентів до використання технології ігрової діяльності у процесі навчання математики в початковій школі]{Readiness formation in students for game activities use in the process of math teaching at primary school} 246-251Template file :: lib does not exist!
 59. Тур Г. І., Трунова О. В. [Застосування методу фрактального аналізу для визначення трендових характеристик числових рядів]{Application of fractal analysis method to determine the trend characteristics of numerical series} 252-256Template file :: lib does not exist!
 60. Турчина І. С. [Реалізація компетентнісного підходу у процесі вивчення курсу “Історія дошкільної педагогіки”]{The implementation of competence approach in studing the course “History of pre-school pedagogics”} 257-259Template file :: lib does not exist!
 61. Турчина І. С., Колташова С. М. [Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів початкової школи]{Pedagogical conditions of development of cognitive activity of future primary teachers} 260-262Template file :: lib does not exist!
 62. Шестак Н. О. [Удосконалення професійного мовлення майбутніх фахівців початкової ланки освіти засобами медіатехнологій як визначального показника готовності до роботи з обдарованими дітьми]{Speech improvement of professional future experts of primary school with the help of media technologies for the work with gifted children} 263-264Template file :: lib does not exist!
 63. Шурхал І. А. [Сутність та структура професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури]{The essence and structure of professional readiness of future teachers of physical culture} 265-268Template file :: lib does not exist!
 64. Янко Н. О., Цибульська Д. І. [Стилістика української мови як лінгвістична основа вдосконалення лексико-стилістичних умінь у майбутніх учителів початкових класів]{The ukrainian language stylistics as the linguistic basis of future primary school teachers’ lexical and stylistic skills improvement} 269-274Template file :: lib does not exist!
 65. Анікієнко К. В. [Розвиток креативності молодших школярів засобами ейдетики у процесі вивчення іноземних мов]{Creativity development in primary school children by means of eidetics in the process of foreigh languages learning} 275-278Template file :: lib does not exist!
 66. Антипець В. П., Артюх М. С. [Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів як основи креативної особистості]{The development of primary school pupils creative abilities as a basis of the creative personality} 279-282Template file :: lib does not exist!
 67. Антипець О. О. [Креативність як складова національного виховання дітей дошкільного віку]{Creativity as a part of national education of preschool children} 283-287Template file :: lib does not exist!
 68. Бєлєнька Г. В. [Обдаровані дошкільники – “група ризику” у початковій школі]{Gifted preschoolers are “children at risk group” in the elementary school} 288-291Template file :: lib does not exist!
 69. Білик В. Г. [Здоров’яформувальна діяльність з молодшими школярами як пріоритетний напрям роботи вчителів початкової школи]{Health forming activity with junior schoolboys as priority direction for primary school teachers’ work} 292-295Template file :: lib does not exist!
 70. Богдан Т. М., Найдьон Н. В. [Формування економічного досвіду старших дошкільників]{Forming of economic experience of senior preschool children} 296-299Template file :: lib does not exist!
 71. Бондар Л. С. [Диференційований підхід до організації розвивального навчання в початковій школі (40-80-ті роках ХХ ст.)]{The differential approach to developmental education in primary school organizing (40-80-s of the 20th century)} 300-303Template file :: lib does not exist!
 72. Гордейчук Я. А. [Музично-естетичне виховання учнів молодших класів на прикладах дитячої музики українських композиторів]{Musical-aesthetic education of junior pupils on the example of children’s music ukrainian composers} 304-307Template file :: lib does not exist!
 73. Громиченко К. В. [Формування креативного мислення учнів початкової школи через використання історичного матеріалу на уроках математики]{The formation of creative thinking of primary school pupils through the use of historical material in mathematics classes} 308-309Template file :: lib does not exist!
 74. Єноєва Д. А. [Проектне навчання англійської мови як один із шляхів розвитку академічної обдарованості молодших школярів]{Project learning english as one of the ways of developing academically gifted primary school children} 310-311Template file :: lib does not exist!
 75. Зуйок А. Ю. [Вплив різних видів робіт в процесі музичної діяльності на формування творчих здібностей молодших школярів]{Effect of different types of work during musical activity on the formation of music creativity of junior pupils} 312-315Template file :: lib does not exist!
 76. Карпенко А. А. [Технологія критичного мислення як засіб розвитку обдарованості молодших школярів]{The technology of critical thinking as a mean of developing gifted primary school children} 316-318Template file :: lib does not exist!
 77. Кисла О. Ф. [Формування дослідницької компетентності студентів магістратури під час асистентської практики]{Formation of research competence of master during assistant practice} 319-322Template file :: lib does not exist!
 78. Козир М. В. [Психолого-педагогічні особливості формування аргументаційних умінь молодших школярів у процесі інтелектуально-комунікативної діяльності на уроках української мови]{Psycho-pedagogical features of formation argumentation skills of junior schoolchildren in the intellectual and communicative activity at the ukrainian language lessons} 323-326Template file :: lib does not exist!
 79. Коновальчук М. В., Обломієва К. В. [Роль творчого вчителя у розвитку обдарованості молодшого школяра]{The role of the creative teacher in the development of younger students} 327-330Template file :: lib does not exist!
 80. Лавріненко Л. І. [Дитяча обдарованість та її психологічні прояви: історичний аспект]{Children’s talent and its psychological implications: historical aspects} 331-334Template file :: lib does not exist!
 81. Мірошник І. В. [Переваги та недоліки сучасних методів навчання іноземної мови дітей дошкільного віку]{Advantages and disadvantages of modern foreign languages teaching methods for preschool children} 335-338Template file :: lib does not exist!
 82. Новик І. М. [Діагностування обдарованості учнів молодшого шкільного віку]{Diagnostics talent of junior pupils} 339-342Template file :: lib does not exist!
 83. Радченко М. В.[Підготовка майбутніх учителів початкової школи до педагогічної творчості в процесі аналізу психолого-педагогічних ситуацій]{Future primary school teachers training for creative teaching with pedagogic situations analysis} 343-347Template file :: lib does not exist!
 84. Сачян Д. В. [Розвиток академічної обдарованості молодших школярів у контексті інтерактивного навчання англійської мови]{The development of primary pupils academic talent in the context of interactive english teaching} 348-350Template file :: lib does not exist!
 85. Силко Є. М., Помєльнікова А. В. [Екологічний дизайн як основа художньо-технічної творчості молодших школярів]{Ecological design as the basis of artistic and technical creativity of primary schoolchildren} 351-353Template file :: lib does not exist!
 86. Скворцова С. О. [Передумови розвитку математичних здібностей молодших школярів у програмі з математики для 1 – 4-х класів]{Preconditions for the development of younger pupils’ mathematical abilities in the curriculum in mathematics for 1 – 4-th classes} 354-357Template file :: lib does not exist!
 87. Сологуб А. І., Швець О. М. [Навчання молодших школярів як відкриття та винаходи]{Primary school children teaching as investigations and inventions} 358-360Template file :: lib does not exist!
 88. Стрілецька Н. М., Медвідь С. М. [Використання елементів ейдетики на уроках математики в початковій школі]{The use of elements of eidetics on the lessons of mathematics at elementary school} 361-366Template file :: lib does not exist!
 89. Сьома С. О. [Дослідницька робота молодших школярів – шлях до творчості в малій академії наук України]{The research activities of the primary school pupils is the path to creativity in the minor academy of sciences of Ukraine} 367-370Template file :: lib does not exist!
 90. Тихоненко О. О. [Методичні підходи до формування та розвитку алгоритмічного мислення в учнів початкових класів на уроках інформатики]{Methodological approaches to the formation and development algorithmic thinking in primary school pupils science lessons} 371-374Template file :: lib does not exist!
 91. Турчин Т. М. [Використання різних форм театралізованої діяльності на уроках музичного мистецтва в початковій школі]{The use of different forms оf theatrical activity at the music lessons in primary school} 375-378Template file :: lib does not exist!
 92. Федотова А. О. [Музичний театр як засіб формування художньо-творчого потенціалу молодших школярів]{Musical theater as a form of art and creative potential of junior pupils} 379-382Template file :: lib does not exist!
 93. Шиян В. О. [Особистісний ріст як критерій ефективності якості підготовки фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю]{Personal growth as a criterion of quality preparation advertising and public relations specialist’s} 383-386Template file :: lib does not exist!
 94. Дідух В. О. [Становлення трудового навчання як шкільного предмета в контексті розвитку загальної освіти Великобританії]{Becoming of labour training as a school subject in the context of general education of Great Britain} 387-390Template file :: lib does not exist!
 95. Кириченко С. В. [Проблема можливої неуспішності обдарованих і талановитих учнів в інклюзивних класах Австралії]{The problem of possible underachievement of gifted and talented students in inclusive classrooms in Australia} 391-396Template file :: lib does not exist!
 96. Ковбаса Т. І. [Ретроспективний аналіз змісту підручників з методики викладання технологій (трудового навчання)]{Retrospective analysis of content on teaching methods technology (labour education) textbooks} 397-400Template file :: lib does not exist!
 97. Олійник Н. А. [Організація професійної школи в земствах Чернігівської губернії]{Organization of professional schools in Chernihiv province counties} 401-404Template file :: lib does not exist!
 98. Проніков О. К. [Вдосконалення якості фізичного виховання учнів та підготовки майбутніх учителів фізичної культури]{Improvement of physical education of pupils and preparation of physical training teachers-to-be} 405-408Template file :: lib does not exist!
 99. Стеценко І. М. [Підготовка фахівців для органів виконання покарань: історія та сучасність]{Stuff training for work in penal institutions: history and modern times} 409-413Template file :: lib does not exist!
 100. Ховрич М. О. [Система середньої освіти в Польщі та Німеччині]{A system of secondary education in Poland and Germany} 414-418Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *