Вісник №127

Зміст

 1. Барканов А.Б. [Аналіз професійно спрямованого навчального матеріалу в підручниках з фізики для агротехнологічних коледжів]{Analysis of sionally directed training material in textbooks of physics for agrotechnological college}3-8Template file :: lib does not exist!
 2. Бойко М.П., Бойко Л.М., Закалюжний В.М. [Про деякі особливості формування поняття фізичної величини в шкільному курсі фізики]{On some peculiarities of formation of the concept of a physical quantity in a school course of physics}9-11Template file :: lib does not exist!
 3. Бузько В.Л., Іваницька Н.А. [Програмоване навчання як основа дистанційної освіти в загальноосвітній школі]{Programmed lerning as the basic of distance learning at secondary school}12-15Template file :: lib does not exist!
 4. Головко М.В. [Науково-педагогічні видання кінця XIX – початку XX ст. як джерела вивчення історії дидактики фізики в Україні]{Research and teaching editions late XIX – early XX century. How source for the history of didactics physics in Ukraine}16-20Template file :: lib does not exist!
 5. Грудинін Б.О. [Особливості національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів INTEL ISEF 2014-2015]{Peculiarities of the national stage of the international contest of pupils scientific and technical creative activity INTEL ISEF 2014-2015}21-25Template file :: lib does not exist!
 6. Дідовик М.В., Шморгун А.В. [Дидактичний підхід до проведення лабораторних практикумів з фізики в професійній підготовці майбутнього вчителя]{Didactic approach to laboratory work in physics in the training of future teachers}26-31Template file :: lib does not exist!
 7. Давиденко С.М., Кнорозок Л.М., Руденко М.П. [Організація виконання творчих лабораторних робіт при навчанні фізики в середній школі]{Organization of implementation of creative laboratory works at studies of physics in high to school}32-34Template file :: lib does not exist!
 8. Даценко І.П., Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. [Реалізація ідеї розвитку критичного мислення в практикумі з курсу “Математичний апарат фізики”]{The idea of critical thinking development: realization in a workbook for the course “Mathematical apparatus of physics”}35-38Template file :: lib does not exist!
 9. Дедович В.М. [Новий зміст фізики на рівні стандарту]{The new content of physics on standard level}39-42Template file :: lib does not exist!
 10. Дьяконенко Н.Л., Макогон О.А., Петренко Л.Г., Корж І.А., Базелюк О.В., Назарченко О.С. [Мотивація вивчення фундаментальних теоретичних основ природничих дисциплін при підготовці військових фахівців]{Motivation study fundamental theoretical basis of natural sciences preparation of military experts}43-45Template file :: lib does not exist!
 11. Женжера Ю.О. [Сутність метода проектів і його роль в процесі навчання фізики]{The method project and its role in teaching physics}46-48Template file :: lib does not exist!
 12. Заболотний В.Ф., Демкова В.О. [Експериментальна компетентність як складова професійної підготовки студентів]{Experimental competence as part of professional training of students}49-52Template file :: lib does not exist!
 13. Завражна О.М., Шевченко Є.С. [Нанотехнології: вплив на суспільство, проблеми стандартизації]{Nanotechnology: the impact on society, the problem of standardization}53-55Template file :: lib does not exist!
 14. Закалюжний В.М. [Особливості формування поняття ваги в середній загальноосвітній школі]{Features weight concept formation in secondary school}56-58Template file :: lib does not exist!
 15. Засєкіна Т.М. [Реалізація компетентнісного підходу в навчанні фізики в основній школі]{The implementation of the competence-based approach in teaching physics at the primary school}59-63Template file :: lib does not exist!
 16. Іваній В.С., Мороз І.О., Трохименко О.В. [Методичні засади вивчення теми “Термодинаміка теплового випромінювання” в системі підготовки вчителя фізики]{Theoretical and methodological basis for studying the topic ” Thermodynamics heat waves ” in physics teacher training}64-68Template file :: lib does not exist!
 17. Козуля Л.В., Луценко Г.В. [Фізика – основна складова успішного розвитку сучасної інженерної освіти в Україні]{Physics as main component of successful development of modern engineering education in Ukraine}69-72Template file :: lib does not exist!
 18. Кремінський Б.Г. [Педагогічні технології з точки зору співвідношення та взаємодії методики і технології]{Educational technology in terms of the combination and interaction methods and technologies}73-76Template file :: lib does not exist!
 19. Кугай Н.В., Борисов Є.М. [Нерівності як математичні моделі для розв’язування прикладних задач]{Inequalities as mathematical models for solving applied problems}77-80Template file :: lib does not exist!
 20. Кузнєцова О.Я. [Організація навчання фахівців спеціальності “Прикладна фізика” у сучасних умовах]{Organization of specialist training specialty “Applied physics” in modern terms}81-85Template file :: lib does not exist!
 21. Кузьменко О.С. [Вивчення симетрії фізичних законів студентами вищих навчальних закладів авіаційного профілю]{Study of symmetry of physical laws by students of higher educational establishments of aviation type}86-89Template file :: lib does not exist!
 22. Кузьменков С.Г. [Методичні особливості вивчення теми: “Чорні діри” в процесі підготовки майбутніх учителів фізики та астрономії]{Methodological features of Black holes studying in the process of future teachers of physics and astronomy training}90-94Template file :: lib does not exist!
 23. Кух А.А., Кух А.М. [Вплив домішок на фізичні властивості води]{Influence of admixtures on physical properties of water}95-98Template file :: lib does not exist!
 24. Кух О.М., Кух А.М. [Розвиток інформаційної культури майбутніх фахівців фізико-математичного профілю]{Future development of information culture specialists physics and mathematics profile}99-101Template file :: lib does not exist!
 25. Лазарчук В.В. [Пізнавальна компетентність як методичний компонент при вивченні фізики]{Cognitive competence as a methodological component in the study of physics}102-105Template file :: lib does not exist!
 26. Лебедь О.О., Мислінчук В.О., Рибалко А.В. [Використання аналогій в колективних моделях атомних ядер (оптична, кластерна, ядерна матерія)]{The analogy to the collective models of atomic nuclei (optical, cluster, nuclear matter)}106-110Template file :: lib does not exist!
 27. Лісіна Л.О. [Діагностика при розробці педагогічних технологій]{Diagnostics in the development of educational technology}111-114Template file :: lib does not exist!
 28. Меняйлов С.М., Рудницька Ж.О., Сліпухіна І.А. [Фізичний лабораторний практикум як засіб розвитку самостійної пізнавальної діяльності студентів]{Physics laboratory works as means for development of independent cognitive activities of students}115-119Template file :: lib does not exist!
 29. Мисліцька Н.А. [Теоретичні аспекти проектування навчально-методичного комплексу дисципліни у вищому навчальному закладі]{Theoretical background of designing of educational and methodical complex of discipline in a higher school}120-123Template file :: lib does not exist!
 30. Ніколаєв О.М., Ткаченко А.В. [Готовність до експериментальної діяльності майбутнього вчителя фізики в змодельованих умовах]{Getting ready for the experimental work of future physics teacher in simulated conditions}124-127Template file :: lib does not exist!
 31. Непорожня Л.В. [Особливості природничо-наукової компетентності старшокласників та її основні компоненти]{School textbook as means of formation of natural and scientific competence of seniors}128-131Template file :: lib does not exist!
 32. Новікова І.М. [Моделювання процесу діяльності вчителів фізики]{Modeling of the process of physics teachers activity}132-139Template file :: lib does not exist!
 33. Оленюк І.В. [Технологічні аспекти управління процесом засвоєння знань]{Technological aspects of process control of mastering of knowledges}140-143Template file :: lib does not exist!
 34. Опачко М.В. [Формування організаційної та управлінської складових методичної компетентності майбутнього вчителя фізики]{The formation of organizational and management components of methodical competence of a future physics teacher}144-148Template file :: lib does not exist!
 35. Орищин Ю.М., Савош В.О. [Коло змінного струму як джерело когерентних коливань та елемент у структурі інтегративного подання знання]{Alternating current circle as a coherent oscillation source and an element in the structure of integrative representation of knowledge}149-155Template file :: lib does not exist!
 36. Остапчук М.В., Грицюта О.Ф., Остапчук Л.С. [Продуктивне мислення як важливий компонент наукової педагогічної діяльності при навчанні фізики]{Productive thinking as an important component of science teaching activities in teaching physics}156-159Template file :: lib does not exist!
 37. Пасько О.О., Аврамчук О.Є. [Місце нанотехнологій у навчальних програмах з фізики та стандартах загальної середньої освіти – перспективи розвитку]{The place of nanotechnologies in physics training programs and standard of secondary school and its development prospects}160-162Template file :: lib does not exist!
 38. Подопригора Н.В. [Співвідношення методологічних надпредметних і предметних компетенцій математики і фізики]{Correlation of methodological supersubject and subject jurisdictions of mathematics and physics}163-166Template file :: lib does not exist!
 39. Попова Т.М., Керестень І.С., Ковач А.І. [Використання елементів музейної педагогіки в природничо-науковій освіті для розвитку професійних інтересів учнів]{The use of elements of museum pedagogy in nature-scientific education for the development of professional interests of students}167-170Template file :: lib does not exist!
 40. Попова Т.М., Прудкий О.С., Уколов О.І. [“Історія нанотехнологій” як складова змісту фізичної освіти]{“The history of the nanotechnologies” as a part of physics education content}171-176Template file :: lib does not exist!
 41. Прядко Н.О. [Мотивація досягнення як детермінанта успіху в професійній діяльності особистості]{Achievement motivation as the determinant of success in the professional activities of the individual}177-180Template file :: lib does not exist!
 42. Рибалко А.В., Рибалко О.С., Лебедь О.О. [Застосування комп’ютерної програми Tracker як дидактичного засобу перевірки закону збереження імпульсу]{Of computer programs Tracker as a didactic means of verification the law of conservation of momentum}181-185Template file :: lib does not exist!
 43. Рябко А.В., Кухарчук Р.П. [Використання інформаційних технологій у процесі вивчення явища ядерного магнітного резонансу]{Using of informational technologies for studying phenomenon of a nuclear magnetic resonance}186-191Template file :: lib does not exist!
 44. Сальник І.В., Сірик Е.П. [Синергетична модель процесу навчання фізики в старшій школі]{The synergetic model of learning physics in high school}192-195Template file :: lib does not exist!
 45. Семакова Т.О., Подозьорова А.В. [Використання інформаційних технологій під час проведення навчальних занять з природничих дисциплін у технічних коледжах]{Use of information technologies during studies on natural disciplines in technical college}196-199Template file :: lib does not exist!
 46. Сіпій В.В. [Особливості формування політехнічного складника предметної компетентності з фізики учнів підліткового віку]{Features of formation of the polytechnic component of subject competence in physics students adolescence}200-203Template file :: lib does not exist!
 47. Сільвейстр А.М. [Розвиток природничо-наукового мислення як вищої форми пізнавальної діяльності студентів нефізичних спеціальностей педагогічних університетів на заняттях з фізики]{Development of natural-scientific thinking as the highest form learning of students non-physical specialties normal university at physics lessons}204-208Template file :: lib does not exist!
 48. Снарский А.О., Подласов С.О. [Посібник з розв’язування задач з фізики в технічному університеті]{Handbook to solve problems in physics for technical university}209-212Template file :: lib does not exist!
 49. Соколов Є.П. [Правило крайнього в геометричній оптиці]{The rule of extreme in geometrical optics}213-217Template file :: lib does not exist!
 50. Стучинська Н.В., Грибков О.В. [Методика навчання основ електрокардіографії з використанням віртуального навчального тренажера]{Methods of teaching bases with cardiography virtual learning facility}218-222Template file :: lib does not exist!
 51. Сусь Б.А. [“Стоячі хвилі” як один із видів інтерференції]{“Standing waves” as one of the types of interference}223-224Template file :: lib does not exist!
 52. Терещук С.І. [Концептуальні засади навчання квантової фізики в старшій школі]{Conceptual foundations of quantum physics education in high school}225-228Template file :: lib does not exist!
 53. Шатковська Г.І. [Фізика як фундамент для вивчення технічних дисциплін у вищій школі]{Physics as a foundation for technical disciplines teaching in higher school}229-233Template file :: lib does not exist!
 54. Шевченко В.М. [Ігри у процесі навчання дітей з порушеннями слуху]{Games children with hearing impairmentin in the learning}234-236Template file :: lib does not exist!
 55. Шевченко С.М. [Особливості розвитку шкіл національних меншин з двома мовами навчання у контексті диференціації загальної середньої освіти (70-80-ті роки ХХ ст.)]{The features of the development of schools of national minorities of the two languages of the training in the context of differentiation of secondary education (70-80-th of XX century)}237-242Template file :: lib does not exist!
 56. Шевчук О.В. [Лабораторні роботи та їх вплив на формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізики]{Formation of professional competence of future teachers
  in the course of laboratory workshop on methods and techniques of physical experiment training}243-247Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *