Вісник №128

Зміст

 1. Акименко І. М. [Соціальна природа наукових знань]{Social nature of scientific knowledge}3-5

  3 (449.5 KiB)

 2. Акимова Л. Н. [Архетип матери во внутреннем пространстве мужчины]{Archetype of mother in man’s inner space}6-9

  4 (490.5 KiB)

 3. Білоусова Н. М. [Активізація пізнавальної активності студентів ВНЗ на основі коучінг-технології]{Аctivation of cognitive activity of higher educational institutions on the basis of coaching-technology}10-14

  5 (470.7 KiB)

 4. Бєрющева І. Л. [Особистісні детермінанти комунікативної залежності жінок-домогосподарок]{Personal determinants of communicative addiction of housewives} 15-19

  6 (469.8 KiB)

 5. Большакова А. М. [Особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій та психологічне майбутнє у юнацькому віці]{The personal resources of difficult life situations overcoming and the psychological future in the youth age}20-23

  7 (503.6 KiB)

 6. Борець Ю. В. [Концептуальна модель громадянської компетентності майбутніх фахівців соціономічного профілю]{A conceptual model of civic competence of future socionomy type specialists}1 24-28

  8 (509.7 KiB)

 7. Буковська О. О. [Психологічна допомога сім’ям військовослужбовців, які повертаються із зони бойових дій]{Psychological help of servicemen’s families who return from the zone of hostilities}29-32

  9 (469.2 KiB)

 8. Великодна М. С. [Мати і сексуальність: психоаналіз української народної казки про Івасика-телесика]{Mother and sexuality: psychoanalysis of the ukrainian folk tale “ivasyk-telesyk”}1 33-36

  10 (639.0 KiB)

 9. Власова-Чмерук О. М., Латенко О. М. [Особливості інноваційних якостей особистості програмістів]{Pecularities of innovative features of programmers personality}37-40

  11 (511.8 KiB)

 10. Волеваха І. Б., Волеваха Д. С. [Відмінності екологічного світогляду української та американської молоді]{Differences of environmental worldview of ukrainian and american youth}41-45

  12 (503.4 KiB)

 11. Volevakha S.V. [External environment factors of psychological empowerment in grassroots community organizations]{Зовнішньосередовищні чинники психологічного емпауерменту в громадських організаціях}46-52

  13 (596.4 KiB)

 12. Волченко Л. П., Гарькавець С. О. [Проблема соціальних уявлень старших школярів та деякі результати їхнього емпіричного вивчення]{The problem of social images among high school pupils and some results of their empirical study}53-56

  14 (549.6 KiB)

 13. Габа І. М. [Соціально-психологічні особливості проектування освітнього середовища ВНЗ у контексті розвивального потенціалу]{Social and psychological features of higher educational environment designing in the context of developin potenial}57-61

  15 (471.9 KiB)

 14. Гапоненко Д. І., Голець В. В. [Порівняльний аналіз вибору спеціальності абітурієнтами в ході вступних кампаній 2014 – 2015 рр]{Comparative analisis of choice of speciality by university entrants during introductory campaigns in 2014-2015}62-66

  16 (508.3 KiB)

 15. Гріньова О. М. [Методологічний аналіз метапроектування особистості у юнацькому віці]{Methodological analysis of meta-design of personality in youth age}67-71

  17 (470.1 KiB)

 16. Григор’єва М. С. [Прояви нестабільності емоцій у підлітковому віці]{The problem of instability emotions of teens}72-75

  18 (474.0 KiB)

 17. Губко А. А. [Соціально-психологічні чинники булінгу в різних вікових групах школярів]{Socio-psychological factors of bullying in different age groups of schoolchildren}76-80

  19 (501.4 KiB)

 18. Гуріна З. В. [Психологічний супровід адаптації дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі]{Psychological support of children’s with special educational needs adaptation in comprehensive school}81-84

  20 (460.2 KiB)

 19. Данильченко Т.В., Сила Т.І. [Соціальне благополуччя: між сім’єю і суспільством, або tabula rasa української громади]{Social wellbeing: between the family and society or tabula rasa of the ukrainian community}85-90

  21 (515.6 KiB)

 20. Дем’яненко Ю. О., Мазур Т. В., Філіпович В. М. [Дослідження впливу професійної взаємодії на емоційні стани соціального працівника]{The influence of professional interaction on the emotional state of the social worker}91-94

  22 (535.6 KiB)

 21. Дерев’янко С. П. [Методичні засоби діагностики емоційного інтелекту]{Methodical means of emotional intelligence diagnostics}95-99
 22. Дуля Т. П. [Особливості впливу гендерних стереотипів на розвиток особистості підлітка]{Peculiarities of gender stereotypes influence on the development of an adolescent}100-103

  24 (469.5 KiB)

 23. Дьяконова А. О. [Ігротерапія при синдромі раннього дитячого аутизму]{Game therapy for the syndrome of early infantile autism}104-107
 24. Заграй Л. Д. [Концептуалізація “Я” і психологічна травма]{Conceptualization of the “ego” and psychological trauma}108-111

  26 (465.4 KiB)

 25. Завязкіна Н. В. [Вплив формування поняття “обмежена осудність” на розвиток судово-психологічної експертизи]{Effects of the formation of the concept of “diminished responsibility” to development of judicial psychological examination}112-115

  27 (466.5 KiB)

 26. Іващенко А. І. [Поняття “професійна рефлексія” та її значущість у практичній діяльності майбутнього психолога]{Concept “proffecional reflection” and its significans in the proffecional activity of future psychologists}116-120

  28 (550.7 KiB)

 27. Кальницька К. О. [Криза непорозуміння у відносинах батьків і дітей-підлітків]{Crisis of misunderstanding in the relationship of parents and teenage children}121-125

  29 (477.2 KiB)

 28. Каряка І. В. [Психологічний зміст музично-образного мислення в системі пізнавальної діяльності особистості]{Psychological content of music-imaginative thinking in the system of personality’s cognitive activity}126-130

  30 (640.3 KiB)

 29. Кононенко О. І. [Специфічні особливості патологічних проявів перфекціонізму особистості]{The specific features of pathological manifestations of perfectionism of personality}131-135

  31 (473.1 KiB)

 30. Кононець М. О. [Психологія професійної моральності підприємця в системі наук]{Psychology of entrepreneur’s professional morality in the system of sciences}136-140

  32 (555.7 KiB)

 31. Краснякова А. О. [Дослідження впливу соціальних суб’єктів на становлення окремих ознак політичної суб’єктності молодої людини]{The research of social subjects influence in the formation of certain features of the young person political subjectivity}141-145

  33 (519.5 KiB)

 32. Кузнєцова Л. М. [До проблеми самоактуалізації сучасної студентської молоді]{The problem of self-actualization of the today’s student youth}146-150

  34 (522.3 KiB)

 33. Лазорко О. В. [Готовність до вікових змін фахівців стресогенних професій: адаптація, стагнація, акмереалізація]{Specialists’ of stressful professions readiness to age-related changes: adaptation, stagnation, acme realisation}151-155

  35 (651.0 KiB)

 34. Лановенко І. І. [Суспільно-небезпечна девіантна поведінка та соціально-психологічні завдання її корекції у кримінальному покаранні]{Socially dangerous deviant behavior and socio-psychological tasks of its correction in criminal penalties}156-159

  36 (467.1 KiB)

 35. Лісневська А. О. [Відносини “я” і держави в уявленнях студентської молоді з різними еміграційними настроями]{Relationship “i” and the state in the views of students with different immigration attitudes}160-164

  37 (506.3 KiB)

 36. Ляховець Л. О. [Особливості соціальних уявлень про образ тіла у дівчат різних вікових груп]{Peculiarities of social representations about body image among girls of different age groups}165-170

  38 (521.4 KiB)

 37. Макогончук Є. С. [Психологічні особливості тренінгової роботи з підлітками-колоністами: ресоціалізаційний аспект]{Psychological characteristics of training the teenagers colonists: resocializational aspect}171-175
 38. Маланьїна Т. М. [До проблеми психологічного здоров’я]{To the problem of psychological health}176-179

  40 (471.5 KiB)

 39. Миронюк Є. В., Симонок Д. С. [Виявлення рівня соціального інтелекту в майбутніх соціальних працівників]{Identification of level of social intelligence of future social workers}180-182

  41 (488.4 KiB)

 40. Мунасипова-Мотяш І. А. [Взаємозв’язок екологічної свідомості та компетентності старшокласників з особливостями саморегуляції їх діяльності]{Relationship of environmental awareness and senior pupils’ competence with distinctive features of self-regulation of their activity}183-187

  42 (481.3 KiB)

 41. Назарова О. І. [Способи конструювання біологічної статі як відображення системи владних відносин у суспільстві]{The ways of constructing biological sex concept as a reflection of power relations in society}188-190

  43 (453.6 KiB)

 42. Низовець-Кропта О. А. [Структурно-змістові характеристики образу комунікативно-компетентного психолога]{Structural and semantic image characteristics of communicative and competent psychologist}191-196

  44 (513.7 KiB)

 43. Панченко Т. С. [Соціально-психологічна сфера правової свідомості]{Socio-psychological sphere of legal consciousness}197-200

  45 (462.8 KiB)

 44. Педько К. В. [Соціально-психологічні особливості вимушених переселенців]{Socio-psychological characteristics of internally displaced persons (idps)}201-204

  46 (465.4 KiB)

 45. Перегончук Н. В. [Психологічні особливості впливу перехідного періоду розвитку суспільства на професійну компетентність майбутніх психологів]{Psychological peculiarities influence of society transition development on professional competence of future psychologists}205-209

  47 (471.5 KiB)

 46. Поліщук О. В. [Психологічний час як ресурс успішного функціонування особистості]{Psychological time as a resource of a personality’s successful functioning}210-213

  48 (472.2 KiB)

 47. Половець В. М. [Питирим Сорокін: концепція соціальної стратифікації]{Pitirim sorokin: the conception of social stratificаtion}214-217

  49 (465.4 KiB)

 48. Полударова К. Ф., Царькова О. В. [Дослідження рівня шкільної тривожності серед учнів восьмого класу]{A study of level of school anxiety among pupils of the eighth grade}218-221

  50 (496.1 KiB)

 49. Прахова С. А. [Дослідження психологічних детермінантів виникнення фрустраційних станів учнів різних вікових груп]{Research psychological determinants frustration occurrence states of students of different ages}222-225

  51 (469.4 KiB)

 50. Примак Ю. В. [Зв’язок рефлексивності з креативними проявами особистості]{Ralation between reflexivity and creative manifestations of personality}226-230

  52 (477.6 KiB)

 51. Рось Л. М. [Особливості становлення я-концепції в період ранньої юності]{Formation peculiarities of i-concept in adolescence}231-233

  53 (459.2 KiB)

 52. Савченко О. В. [Внутрішня структура поведінкового компонента рефлексивної компетентності особистості]{The internal structure of the behavioral component of the personality’s reflective competence}234-239

  54 (517.7 KiB)

 53. Скок А. Г., Безугла С. В. [Перфекціонізм як фактор задоволеності життям у жінок]{Perfectionism as a factor of women’s life satisfaction}240-243

  55 (463.1 KiB)

 54. Скребець В. О. [Психосемантична трансформація мислеобразу здорового глузду у його переході від імпліцитної до експліцитної форми рефлексії]{Psycho-semantic transformation of common sense mental image in its transition from implicit to explcit form of reflection}244-248

  56 (508.2 KiB)

 55. Товстокора Ю. В. [Диверсифікація соціальних норм: репрезентація “іншого як інакшого”]{Diversification of social norms: representation “another as somebody different”}249-252

  57 (474.7 KiB)

 56. Толков О. С. [Психологічні особливості адаптації до трудової діяльності медичних працівників]{Psychological features of adaptation to the work of medical workers}253-256

  58 (461.8 KiB)

 57. Торба Н. Г. [Соціально-психологічний тренінг як засіб профілактики конфліктів у педагогічному процесі]{Socio-psychological training as a means of preventing conflicts in the process of teaching}257-261

  59 (505.2 KiB)

 58. Фера С. В. [Професійно-особистісна підготовка викладачів ВНЗ для роботи з творчо обдарованими студентами] {Professionally personal training of university teachers for working with talented students}262-264

  60 (472.3 KiB)

 59. Царькова О. В. [Особливості діагностики та корекції почуття провини у батьків, які виховують дітей з психофізіологічними вадами]{Features diagnosis and correction of guilt to parents raising children with physiological defects}265-269

  61 (493.4 KiB)

 60. Чепурна Г. Л. [Соціально-психологічний аспект дослідження перфекціоністської самопрезентації]{Socio-psychological aspect of perfectionist self-presentation research}270-273

  62 (462.9 KiB)

 61. Чхаідзе А. О. [Авторська анкета “Мотиви створення шлюбу” для діагностики мотивації створення шлюбу]{Author form “creation of marriage motives” for diagnosis motivation of marriage creation}274-278

  63 (472.8 KiB)

 62. Швалб Ю. М. [Социально-психологические механизмы общинной социализации: позиционная модель]{Socio-psychological mechanisms of community socialization: positional model}279-283

  64 (517.3 KiB)

 63. Шевченко С. В. [Психологічний мікроклімат у групі як основа інтелектуального розвитку першокурсників]{Socio-psychological mechanisms of community socialization: positional model}284-287

  65 (470.0 KiB)

 64. Шевченко Т. М. [Специфіка соціально-психологічного дослідження психічного складу українців]{Specific social and psychological study of psychologicalcomponents of ukrainians}288-292

  66 (474.6 KiB)

 65. Шлімакова І. І. [Прояви чутливості до впливів життєвого середовища у проекціях екологічної свідомості молоді]{Sensitivity manifests to the influences of living environment in the youth environmental awareness projections}293-297

  67 (507.7 KiB)

 66. Щербата В. Г. [Ієрархія територіальних ідентичностей сучасної молоді] {Territorial identities hierarchy of today’s youth}298-301

  68 (498.5 KiB)

 67. Ющенко І. М. [Резилієнтність дитини в парадигмі ресурсного підходу]{Resilience of the child in the paradigm of resource approach}302-306

  69 (502.3 KiB)

 68. Яровий Д. О. [Конструювання громадянського протистояння як форми ескалації соціального конфлікту в Україні]{Construction of civil confrontation as a form of social conflict escalation in ukraine}307-311

  70 (473.0 KiB)

Один коментар до “Вісник №128”

 1. You’re so cool! I do not suppose I’ve read something like this before.
  So nice to find someone with a few genuine thoughts on this topic.
  Really.. many thanks for starting this up. This site is one thing that is needed on the internet,
  someone with a bit of originality!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *