Вісник №129(3)

Зміст

 1. Адирхаєв С.Г. [Підвищення рухової активності молоді з вадами слуху під впливом дозованих фізичних навантажень]{The increase of physical activity of youth with hearing impairments under the influence of the dosed physical loads}3-9Template file :: lib does not exist!
 2. Алтухов В.А. [Педагогічний досвід та сучасні підходи до проблеми формування здорового способу життя в системі освіти]{The pedagogical experience and modern approaches to the problem of the healthy lifestyle formation in the system of education}10-14Template file :: lib does not exist!
 3. Арзютов Г.М., Гаврилюк В.О., Лукиянчук В.Л. [Вольова пластика]{The volitional plastic}15-19Template file :: lib does not exist!
 4. Атаманюк С.І., Кириченко О.В. [Оцінка фізичних можливостей студентів у процесі фізичного виховання спеціального медичного відділення ВНЗ]{Evaluation of physical capabilities of students in physical education special medical department of University}20-22Template file :: lib does not exist!
 5. Базилевич Н.О. [Оптимізація легкоатлетичних вправ, як засобів самостійної фізкультурно-оздоровчої роботи студентів]{Optimization of athletics exercises as a means of independent sports and recreation activities of students}23-26Template file :: lib does not exist!
 6. Благій О.Л., Ячнюк М.Ю. [Аналіз показників фізичного стану студентської молоді]{Analysis of student’s physical condition indicators}27-31Template file :: lib does not exist!
 7. Брухно Е.Л., Сметанін С.В. [Використанням засобів спортивного орієнтування у фізичній підготовці студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості]{Use of orienteering in physical training of students with low level of physical fitness}32-35Template file :: lib does not exist!
 8. Бутенко Г.А. [Средства оздоровительного туризма и ориентирования как основа рекреационно-оздоровительной технологии для детей младшего школьного возраста]{The ways of the health tourism and orienteering as the basis for recreation and wellness technology for children of primary school age}36-41Template file :: lib does not exist!
 9. Буток О.В., Малишев О.В. [Проблеми формування здорового способу життя у курсантів правоохороних органів та шляхи їх вирішення]{Problems of formation of a healthy way of life at cadets of law enforcement agencies and their solutions}42-45Template file :: lib does not exist!
 10. Васкан І.Г., Дикий О.Ю., Розтока А.В. [Розвиток рухової активності школярів у позаурочній діяльності]{Development of adolescents’ physical activity during extracurricular activities}46-51Template file :: lib does not exist!
 11. Вітченко О.М., Лисенко Л.Л., Воєділова О.М. [Педагогічна технологія формування правильної постави дітей молодшого шкільного віку на основі взаємодії їх фізичного і інтелектуального розвитку]{Pedagogical technology of correct posture forming of primary school-aged children based on the cooperation of their physical and intellectual development}52-56Template file :: lib does not exist!
 12. Воробйова А.В. [Складно-коордиднаційні вправи в комплексі психофізичного тренування школярів]{Difficult-coordination exercises in a complex psychophysical training for schoolchildren}57-61Template file :: lib does not exist!
 13. Гаркуша В.В. [Методичні аспекти організації самостійних занять фізичними вправами студентів]{Methodical aspects of organization student’s independent exercise}62-67Template file :: lib does not exist!
 14. Глущенко Н.В. [Нозологічний розподіл студентів спеціальних медичних груп першого курсу навчання Національного університету імені Івана Франка]{Nosology distribution of students special medical group on first course National university Ivan Franko}68-70Template file :: lib does not exist!
 15. Глущенко Н.В. [Особливості розподілу студентів спеціальних медичних груп за ступенем ожиріння з першого по третій курс навчання у вищому навчальному закладі]{Features special medical students distribution group by degree of obsity first through third course in universities}71-74Template file :: lib does not exist!
 16. Головченко О.І., Востоцька І. Ф. [Напрями оптимізації фізичного виховання жінок у вищих навчальних закладах]{Directions of optimization physical education women in higher education}75-78Template file :: lib does not exist!
 17. Гончаренко М.С. [Философско-мировоззренческое представление о развитии человека и формировании его здоровья]{The philosophical and ideological under standing of human development and the formation of his health}79-83Template file :: lib does not exist!
 18. Гончаренко М.С., Камнева Т.П., Дождева Е.А., Седина С.И. [Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе]{Application the healthkeeping technologies in educational process}84-87Template file :: lib does not exist!
 19. Гончаренко М.С., Камнєва Т.П., Корженко І.О., Удовенко М.А. [Розробка методів формування здорового способу життя у педагогічному процесі]{Develoment of methods for formation healthy lifestyles in the pedagogical process}88-90Template file :: lib does not exist!
 20. Гончаренко М.С., Мельникова АВ., Беззубова А.А., Миргород И.М. [Исследование влияния оздоровительного комплекса физических упражнений “анжелетика” на функциональное состояние организма человека]{Influence of health complex of physical exercises “angeletyka” on the functional state of the human body}91-93Template file :: lib does not exist!
 21. Горобей М.П. [Особливості впливу харчування на стан здоров’я і поведінку студентів]{The influence of nutrition on the health and behavior of students}94-96Template file :: lib does not exist!
 22. Гуреева А.М., Черненко Е.Е., Черненко А.Е. [Изменение уровня физического здоровья студенток 1 курсов под влиянием занятий физическим воспитанием]{Changes in the level of physical health of 1 course students under the effect of physical education classes}97-100Template file :: lib does not exist!
 23. Дарійчук С.В. [Здоров’язберігаюча тематика періодичних друкованих видань Буковини (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.)]{The theme of health preservation in the periodicals of Bukovyna (the second half of the XIX – early XX century)}101-103Template file :: lib does not exist!
 24. Дейкун М.П. [Форми організації позакласної та позашкільної роботи з фізичного виховання як дієва складова запровадження здорового способу життя]{Forms of work extra-curricula for physical education as an effective component introduction healthy lifestyle}104-108Template file :: lib does not exist!
 25. Дейнеко С.М., Браташ С.В., Могильний Ф.В. [Соціалізуючий вплив фізичної культури на учнів середньої та старшої школи]{Socializing influence of physical education on students in secondary and high school}109-112Template file :: lib does not exist!
 26. Довгич О.О., Хрипко І.В. [Формування здорового способу життя майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту]{Formation of healthy lifestyle in future experts of physical education and sports}113-117Template file :: lib does not exist!
 27. Донченко В.І. [Індивідуальна та самостійна робота студентів-медиків як важливий етап навчання здоров’язбережувальним технологіям]{Individual and independent work of medical students as an important stage of learning health savings technologies}118-121Template file :: lib does not exist!
 28. Єдинак Г.А. [Стан вирішення завдання з поліпшення психофізичного стану учнів початкової школи на сучасному етапі]{State of the task of improving the psychophysical state elementary school students today}122-127Template file :: lib does not exist!
 29. Єракова Л.А., Томіліна Ю.І. [Обґрунтування підходів до побудови оздоровчих програм з пілатесу для жіночого контингенту]{Justification of the approaches to the construction of health promoting pilates exercise programs for women}128-131Template file :: lib does not exist!
 30. Жáра Г.І. [Соціальні аспекти формування індивідуального здоров’язбереження вчителя у сучасному освітньому вимірі]{Social aspects of teacher’s individual health preservation in modern educational measurement}132-135Template file :: lib does not exist!
 31. Жерновникова Я.В. [Определение возрастных изменений антропометрических показателей у школьников 5-7 классов с использованием компьютерной программы “здоровье школьника”]{Determination of the age-related changes of anthropometric indexes for schoolchildren 5-7 classes with the use of the computer program “School health”}136-140Template file :: lib does not exist!
 32. Загородній В.В. [Сучасні проблеми здоров’я дитячого населення шкільного віку та шляхи їх вирішення]{Modern health problems of school age children and their solutions}141-144Template file :: lib does not exist!
 33. Іванчикова С.М. [Загальні положення методики формування культури здоров’я студентів засобами фітнесу]{General method оf forming the culture health fitness means students}145-149Template file :: lib does not exist!
 34. Кашуба В.А., Маслова Е.В. [К вопросу о причинах и распространенности нарушений слуха среди современных подростков]{The issue of the causes and prevalence of hearing impairment among contemporary adolescents}150-152Template file :: lib does not exist!
 35. Кладікова І.І., Жиденко А.О. [Ступінь розуміння студентами цінності здоров’я]{The level of student’s understanding of the value of health}153-157Template file :: lib does not exist!
 36. Клименко А.В., Коваль Б.С., Ильин В.Н., Филиппов М.М. [Оздоровительная направленность занятий по физическому воспитанию со студентками основного учебного отделения]{Health orientation of employments on physical education with women-students of basic educational separation}158-162Template file :: lib does not exist!
 37. Клинова И.В., Таргонский Н.Н. [Теоретические основы формирования культуры досуга учащихся старших классов]{Theoretical bases of formation of culture of leisure of pupils of the senior classes}163-166Template file :: lib does not exist!
 38. Кокарева С.М., Овдєєнко А.О., Сокол Л.Г., Корнієнко Д.С. [Вплив споживчих властивостей фізкультурно-оздоровчих послуг на мотивацію тих, хто займається регулярним оздоровчим тренуванням]{Determination of model characteristics of regional center fitness club in view of people’s motivation who are engage in health training}167-170Template file :: lib does not exist!
 39. Корж Н.Л. [Аналіз сформованості мотивації до самостійних занять фізичною культурою у студентів перших курсів технічних спеціальностей]{Analysis of the formation motivation to self-study physical training among first year students of technical specialty}171-174Template file :: lib does not exist!
 40. Короп М.Ю. [Фактори, що здійснюють несприятливий вплив на здоров’я учнів як проблема здорового способу життя в педагогічній освіті]{Analysis of the formation motivation to self-study physical training among first year students of technical specialty}175-178Template file :: lib does not exist!
 41. Криворучко Н.В., Масляк І.П. [Динаміка показників фізичної працездатності студенток ВНЗ І-ІІ рівня акредитації під впливом чирлідингу]{The dynamics of indicators of physical efficiency of students of higher education Institutions of the і – іі level of accreditation under the influence of cheerleading}179-182Template file :: lib does not exist!
 42. Круцевич Т.Ю., Трачук С.В., Нападій А.П. [Експертна оцінка періодизації фізичної підготовки учнів середніх класів протягом навчального року]{Expert assessment of the periodization of physical preparation of middle school children during the school year}183-186Template file :: lib does not exist!
 43. Кузнецова Т.Г., Резнік А.В. [Підвищення працездатності студентів засобами використання спеціальних фізичних вправ]{Improving students’ ability to work by means of using special special physical exercises}187-190Template file :: lib does not exist!
 44. Куртова Г.Ю., Ляпин В.П., Бабарика Ю.Р., Гришко Л.Г. [Моніторинг стану здоров’я школярів 14-15 років в умовах навчально-педагогічного процесу]{Monitoring of the state of health of students is 14-15 in the conditions of educational-pedagogical process}191-194Template file :: lib does not exist!
 45. Латенко С.Б., Копочинська Ю.В. [Студентський спорт як засіб формування життєвих цінностей молоді і розвитку здорової особистості]{Student sport as means of forming of vital values of young people and development of healthy personality}195-198Template file :: lib does not exist!
 46. Левандовська Л.Ю.[Підвищення рівня фізичної підготовленості підлітків у процесі індивідуалізації фізичного виховання]{Increasing the level of physical fitness of adolescents in the individualization of physical education}199-202Template file :: lib does not exist!
 47. Ливацький О.В. [Виховання фізичних якостей учнів основної школи в умовах допрофільної підготовки як педагогічна проблема]{Pupils’ physical qualities training of the basic school in the conditions of pre-profile preparation as a pedagogical problem}203-205Template file :: lib does not exist!
 48. Луценко Л. С., Бодренкова І. О., Шепеленко Т.В., Лучко О.Р. [Характеристика впливу спеціалізацій на динаміку розвитку функціональних і рухових здібностей студенток]{Feature specializations influence on the dynamics of functional and motor abilities of female students}206-209Template file :: lib does not exist!
 49. Маєвський М.І. [Експериментальна модель формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру студенток педагогічних спеціальностей]{The experimental model of value orientations to physical training of pedagogical specialties students}210-213Template file :: lib does not exist!
 50. Мандюк А.Б. [Особливості позакласної фізкультурно-спортивної роботи у середніх загальноосвітніх школах міської та сільської місцевості]{Peculiarities of extracurricular physical education in secondary schools of urban and rural areas}214-217Template file :: lib does not exist!
 51. Михальчук А.Д. [Валеософія як світоглядно-методологічна основа у фізкультурно-оздоровчих технологіях]{Valeosofphy as a worldview methodological ideologycal basis in sports and health imporoving technologics}218-221Template file :: lib does not exist!
 52. Мисів В.М. [Сформованість мотивації студентів випускного курсу факультету фізичної культури на ведення здорового способу життя]{Motivation formation of graduate students faculty of physical culture on healthy way of life}222-224Template file :: lib does not exist!
 53. Міхеєнко О.І., Котелевський В.І. [Культура здоров’я особистості та її складові]{Health culture of the person and its components}225-229Template file :: lib does not exist!
 54. Мунтян В.С. [Питання ставлення студентів до здорового способу життя і фізичного виховання та визначення пріоритетів фізичних якостей]{The attitude of students to healthy lifestyle and physical education and prioritizing physical qualities}230-233Template file :: lib does not exist!
 55. Нагорна О.Б., Чернієнко О.А. [Основні аспекти реабілітаційного супроводу дітей з особливими потребами дошкільного та молодшого шкільного віку]{Key aspects of support rehabilitation of children with special needs of preschool and primary school age}234-236Template file :: lib does not exist!
 56. Оксьом П.М., Азаренков В.М., Бережна Л.I., Сидоренко О.Р. [Характеристика загальної рухової активності студенток вищого педагогічного навчального закладу]{Characteristics of overall physical activity of students at the higher educational institution}237-239Template file :: lib does not exist!
 57. Павленко І.О. [Діагностика рівня сформованості валеологічного мислення студентів – майбутніх учителів природничих спеціальностей]{The technique of determination of level of formation of valeological thinking of the students – intending teachers of natural department}240-244Template file :: lib does not exist!
 58. Павлова Ю.О., Виноградський Б.А., Шеремета С.Р. [Вплив способу проведення вільного часу на якість життя людини]{The impact of leisure time on human’s life quality}245-249Template file :: lib does not exist!
 59. Пашкевич С.А., Кривенцова І.В. [Визначення стану здоров’я та скарг, пов’язаних з патологією хребта у студенток ліцею]{Defining the health state and complaints related to the pathology of the spine of lyceum female students}250-254Template file :: lib does not exist!
 60. Півненко Ю.В. [“Абетка харчування” – засіб формування основ здорового харчування учнів молодшого шкільного віку]{“The alphabet of nutrition” is a method to form the basis of the healthy nutrition of young school children}255-258Template file :: lib does not exist!
 61. Поболь В.З. [К вопросу использования подвижных игр для развития пространственной ориентировки у детей с нарушениями зрения]{Revising the application of active games for the development of orientation and mobility with vision-impaired children}259-262Template file :: lib does not exist!
 62. Подригало Л.В., Фурман Ю.В., Волкова О.А., Сокол К.М. [Реализация принципов мониторинга здоровья при контроле двигательной активности]{Implementation of the principles of health monitoring in the control of motor activity}263-266Template file :: lib does not exist!
 63. Присяжнюк С.І. [Проблема рухової активності студентів вищих навчальних закладів телекомунікаційних технологій]{Problem activity analysis of students of state university of telecommunications}267-270Template file :: lib does not exist!
 64. Редько Т.М. [Здоров’ярозвивальні технології в процесі фізичного виховання студентів педагогічних університетів]{Health developing technologies in the course of physical training of students of pedagogical universities}271-274Template file :: lib does not exist!
 65. Рибницький А.В., Нестеров О.С., Артеменко В.В., Мілаєв О.І., Козерук К.В. [Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури]{Using the method of circular training on physical cultural lessons}275-277Template file :: lib does not exist!
 66. Руденко А.М., Звіряка О.М. [Спосіб діагностики дисплазії кульшових суглобів за допомогою симптома Дюшена-Тренделенбурга у дітей дошкільного віку]{Diagnostics modeof hip dysplasia in children of preschool age by implementing Duchenne-Trendelenburg symptom}278-281Template file :: lib does not exist!
 67. Рядова Л.О. [Зміна показників функціонального стану слухового аналізатора дітей середнього шкільного віку з вадами зору під впливом спеціально спрямованих вправ і рухливих ігор]{The changes of the indicators of the functional state of the auricular analyzer of the children of the secondary school age with the visual impairments under the influence of the specially directed the exercises and the moving games}282-286Template file :: lib does not exist!
 68. Синиця С.В. [Характеристика пріоритетів студенток вищих навчальних закладів стосовно різних видів оздоровчої аеробіки]{The description of priorities students of higher educational institutions concerning different types of health aerobics}287-291Template file :: lib does not exist!
 69. Сичова І. А., Гаркуша В.В., Дейкун М.П., Краснов В.П., Вертель О.В. [Позанавчальна здоров’язбережувальна діяльність з фізичного виховання в освітніх закладах]{Extracurricular health saving activity of physical education in educational establishments}292-295Template file :: lib does not exist!
 70. Старченко А.Ю. [Инновационная технология оптимизации физкультурного образования детей 5-6 лет на основе использования средств детского фитнеса]{Innovative technology of optimization physical culture educationof 5-6 years old children based on use means of children fitness}296-299Template file :: lib does not exist!
 71. Супруненко М.В. [Профілактика і корекція порушень постави опорно-рухового апарату у студентської молоді]300-303Template file :: lib does not exist!
 72. Терещенко В.І., Гулай В.С., Шарапа В.Г. [Рейтинг фізичної підготовки студентів Національного університету Державної податкової служби України]{Rating of physical fitnessin the national state tax service university of Ukraine}304-308Template file :: lib does not exist!
 73. Томенко О.А., Босько В.М. [Сучасний стан проблеми навчання плаванню дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу]{The current state of training problems of children with cerebral palsy in swimming}309-312Template file :: lib does not exist!
 74. Троценко В.В., Троценко Т.Ю. [Ефективність впливу фізичних вправ на підвищення емоційної стійкості дітей старшого дошкільного віку]{The effect of physical exercises on improving of emotional stability of preschoolers}313-316Template file :: lib does not exist!
 75. Ушкаленко О.А. [Мотиваційні основи фізичного виховання студентів]{Motivational bases of students’ physical education}317-321Template file :: lib does not exist!
 76. Фоменко Е.В., Фоменко В.Х. [Занятия “фитнес микс” в физическом воспитании студенток высших учебных заведений]{Fitness classes mix in physical education students of higher educational institutions}322-324Template file :: lib does not exist!
 77. Chodinow W. [Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży miasta radomia]{Physical fitness of children and young people of the city of radom}325-328Template file :: lib does not exist!
 78. Цьось А.В., Касарда О.З., Шевчук А.Б., Самчук О.М., Хомич А.В. [Особливості фізичної активності студенток вищих навальних закладів]{Peculiar features of the physical activity of female students of higher educational institutions}329-334Template file :: lib does not exist!
 79. Чернявська О.А. [Аналіз рівня фізичного розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів]{The analysis of the physical fitness with the students of vocational secondary technical schools}335-338Template file :: lib does not exist!
 80. Шейко Л.В. [Влияние музыки на работоспособность и психоэмоциональное состояние людей 40-60 лет в процессе занятий оздоровительным плаванием]{Influence of music on working capacity and psychoemotional state of adults aged 40-60, in the course of recreational swimming}339-344Template file :: lib does not exist!
 81. Шишкіна О.М., Бейгул І.О., Муллагільдіна А.Я. [Позитивні зміни у психоемоційному стані жінок при застосуванні фітнес-аеробіки]{Positive changes in women’s psycho-emotional state when applying the fitness aerobics}345-348Template file :: lib does not exist!
 82. Шишова І.О. [Підготовка студентів педагогічного університету до психокорекційної діяльності в умовах інклюзивної освіти]{Preparation of students of pedagogical university to psycho-activities work in the conditions of inclusive education}349-351Template file :: lib does not exist!
 83. Shkola H.N., Pyatnitskaya D.V. [Extracurricular classes in cheer-dance show as an effective form to motivate students of non-core universities to engage in physical exercises]{Позааудиторні заняття з чер-данс шоу як ефективність форма мотивації студенток непрофільних ВУЗів до занять фізичними вправами}352-355Template file :: lib does not exist!
 84. Шмалєй С.В., Щербина Т.І. [Валеологічні аспекти корекції та реабілітації слабозорих дітей засобами фізичного виховання]{The valeology aspects of correction and rehabilitation of children with poor eyesight by means of physical education}356-359Template file :: lib does not exist!
 85. Шуба Л.В. [Здоров’язберегаюча технологія для дітей початкової школи]{The new way by keeping health for primary school children}360-363Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *