Вісник №131

Зміст

 1. Биконя О. П. [Вимоги до рівня володіння майбутніми економістами англомовною компетентністю у діловому письмі]{The requirements to the levels of the future economists’english competence proficiency in business writing}3-5Template file :: lib does not exist!
 2. Бобир С. Л. [Проблеми підготовки викладача англійської мови в епоху глобалізації та один зі шляхів їх вирішення]{El teacher preparation issues in the epoch of globalization and a way of their solution}6-10Template file :: lib does not exist!
 3. Богушевич Н. В. [Принципи навчання іноземних мов при формуванні граматичної компетенції в учнів основної та старшої загальноосвітньої школи]{Principles of fl teaching while developing the grammatical competence of lower and upper school students}11-15Template file :: lib does not exist!
 4. Boye S. [The implications of growing student mobility on european higher education students’ intercultural communicative competence]{Вплив зростаючої мобільності студентів на формування міжкультурної комунікативної компетентності студентів європейських вишів}16-19Template file :: lib does not exist!
 5. Британ Ю. В. [Комплекс вправ для формування професійно спрямованої читацької компетентності з використанням інтернет-ресурсів]{Complex of exercises for forming professionally oriented competence in reading with the use of the internet resources} 20-22Template file :: lib does not exist!
 6. Ващило О. В. [Модель організації навчання монологічного мовлення майбутніх інженерів-механіків з використанням інфокомунікаційної технології підкастів]{Podcasting technology based model of the esp speech production teaching organization to the students majoring in mechanical engineering}23-28Template file :: lib does not exist!
 7. Гайдай Н. М. [Навчання граматичних структур з безособовими формами дієслова на матеріалі афоризмів та цитат відомих людей]{Teaching grammar structures with non-finite forms of the verb on the basis of quotations and famous sayings}29-31Template file :: lib does not exist!
 8. Ганжа І. В. [Функціональна інтерпретація маркерів хеджингу в англомовній рекламі медичних засобів]{Functional interpretation of hedge markers in english-speaking advertisement of the medicines}32-35Template file :: lib does not exist!
 9. Гергуль С. М. [В. О. Сухомлинський про професійний саморозвиток майбутніх учителів]{V. O. Sukhomlynskyi’s ideas about professional self-development of future teachers}36-40Template file :: lib does not exist!
 10. Гоменюк О. Я. [Зміст і структура підручників з англійської мови для початкових шкіл Буковини (1918 – 1940 рр.)]{The content and structure of the english textbooks for secondary schools in Bukovyna (1918 – 1940)}41-44Template file :: lib does not exist!
 11. Hrytsenko H. V. [Preparing and delivering an effective lecture]{Підготовка та проведення ефективного лекційного заняття}45-49Template file :: lib does not exist!
 12. Дацків О. П. [Застосування тандем-технологій для формування вмінь говоріння майбутніх учителів англійської мови]{Using tandem language learning in forming future english teachers’ speaking skills}50-52Template file :: lib does not exist!
 13. Дідух О. О. [Експериментальна перевірка ефективності методики навчання ведення дебатів майбутніх викладачів англійської мови]{Experimental verification of the methodology of teaching english teacher trainees to debate}53-59Template file :: lib does not exist!
 14. Задорожна І. П. [Розвиток автономії студентів мовних спеціальностей у процесі вивчення фахових дисциплін]{Developing autonomy of students specializing in linguistics in the process of studying required courses}60-64Template file :: lib does not exist!
 15. Ковальчук О. С. [Витоки й основні етапи розвитку англійської мови для професійного спілкування]{Origin and milestones of english for specific purposes}65-68Template file :: lib does not exist!
 16. Лазаренко С. В. [Лінгвістичні характеристики англомовних військових текстів інформаційного змісту]{Linguistic features of english military technical and informational texts}69-73Template file :: lib does not exist!
 17. Максименко Л. О. [Зарубіжний досвід організації підготовки перекладачів на сучасному етапі розвитку вищої освіти]{Exploring the foreign experience of translator training at the current stage of higher education developmen}74-78Template file :: lib does not exist!
 18. Мартиненко О. Є. [Психолінгвістичні передумови формування англомовної аудитивної компетентності у майбутніх перекладачів]{Psycholinguistic prerequisites to listening comprehension competence formation of future correspondence education interpreters}79-83Template file :: lib does not exist!
 19. Мірошник І. В. [Вимоги до мультимедійної презентації для навчання іноземної мови дітей дошкільного віку]{The requirements for multimedia presentation for teaching a foreign language to pre-school children}84-87Template file :: lib does not exist!
 20. Мовчан Л. Г., Зарішняк І. М. [Формування навичок іншомовного письма в науковій роботі студентів]{Forming students’ writing skills in a foreign language in the process of research work}88-91Template file :: lib does not exist!
 21. Москалець О. О., Пономаренко О. В. [Розвиток мотивації до вивчення іноземних мов у студентів як джерело професійного розвитку викладача]{Maintaining students’ motivation for l2 acquisition as a source of teacher professional development}92-95Template file :: lib does not exist!
 22. Осадча Н. В. [Проблеми визначення змісту та структури формування лінгвосоціокультурної компетентності у читанні країнознавчих текстів в учнів профільної школи]{The problems of defining the context and structure of socioculutal competence formation in high school students while teaching reading at the lessons of country study}96-99Template file :: lib does not exist!
 23. Павленко А. Е., Павленко Г. В. [Роль этнокультурных стереотипов в социальной истории регионального языка равнинной Шотландии]{Ethnic and cultural stereotypes in the social history of Scots}100-103Template file :: lib does not exist!
 24. Perry H. R. [Teaching global english: a report from the field]{Навчання глобальної англійської мови: репортаж з передової}104-107Template file :: lib does not exist!
 25. Петрусевич Ю. А. [Модель організації інтерактивного навчання майбутніх учителів англійського монологічного мовлення на основі художніх творів]{The model of interactive english fiction based monologue teaching organization}108-112Template file :: lib does not exist!
 26. Починок Т. В. [О диагностике у студентов языкового вуза уровня сформированности социокультурной компетенции]{About diagnosing the level of language university students’ sociocultural competence formation}113-115Template file :: lib does not exist!
 27. Проніков О. К. [Чернігівська духовна семінарія як осередок культури Північного Лівобережжя України]{Chernihiv seminary as a cultural center of the northern Left bank Ukraine}116-118Template file :: lib does not exist!
 28. Ранюк О. П. [Сучасний стан навчання риторики майбутніх філологів польської мови у ВНЗ України та Польщі]{Modern status of teaching rhetoric to future philologists of Polish in Ukraine and Poland}119-122Template file :: lib does not exist!
 29. Рего Г. І. [Навчання національних меншин Закарпаття державної мови в дошкільному віці]{Teaching national minorities of Zakarpattya to official language in preschool age}123-126Template file :: lib does not exist!
 30. Романюк Ю. В. [Модель частково онлайнового навчання англійської мови студентів технічних спеціальностей]{The model of partially on-line learning english for the students of technical specialties}127-130Template file :: lib does not exist!
 31. Самойленко Н. Б. [Разработка программы курса с учетом направления подготовки студентов гуманитарных специальностей]{Development of course program with regards to the students of humanities’ preparation}131-136Template file :: lib does not exist!
 32. Сатинова В. Ф. [Формирование инновационной образовательной среды обучения иностранному языку]{Development of innovative educational environment of foreign language teaching}137-140Template file :: lib does not exist!
 33. Смоліна С. В. [Етапи розвитку рефлексивних умінь у майбутніх учителів англійської мови]{Stages of reflective skills development in prospective teachers of english}141-143Template file :: lib does not exist!
 34. Тишко Н. М. [Особливості організації диференційованого навчання англомовного читання в позааудиторній самостійній роботі майбутніх інженерів]{The peculiarities of differentiated instruction management of english reading in extra-curricular individual learning of future engineers}144-148Template file :: lib does not exist!
 35. Томашевська А. Ю. [Змістові та процесуальні компоненти організації самостійної роботи майбутніх фармацевтичних фахівців в контексті методики навчання англійської мови і міжкультурної комунікації]{The content and procedural components of the future pharmaceutists’ individual work organization in the context of english language teaching methodology and intercultural communication}149-153Template file :: lib does not exist!
 36. Тумак О. М. [Реалізація прямого методу навчання в підручниках з англійської мови для жіночих шкіл Буковини (початок ХХ ст.)]{The realization of the direct method of fl teaching in the english textbooks for female schools of Bukovyna (the beginning of the xx century)}154-157Template file :: lib does not exist!
 37. Федорчук І. В. [Особливості організації вищої педагогічної освіти в умовах інтернаціоналізації освітнього простору в Азербайджані, Вірменії та Грузії]{Pecularities of higher pedagogical education within the internationalization process in Azerbaijan, Armenia and Georgia}158-162Template file :: lib does not exist!
 38. Черноватий Л. М., Липко І. П. [Співвідношення стратегій перекладу та рівня перекладацької компетентності майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин]{Translation strategies choice and the level of translation competence: the case of students majoring in international relations}163-167Template file :: lib does not exist!
 39. Chugai O. Y. [Developing students’ intercultural communicative competence in teaching technical english]{Розвиток міжкультурної комунікативної компетентності студентів під час вивчення англійської мови технічного спрямування}168-170Template file :: lib does not exist!
 40. Shastova I. V. [Preference of primary schoolchildren in illustrations]{Преференції молодших школярів в ілюстраціях}171-176Template file :: lib does not exist!
 41. Шмырова О. В. [Основные направления модернизации преподавания английского языка в неязыковом ВУЗе]{The basic directions of modernization of teaching english to non-linguistic university students}177-180Template file :: lib does not exist!
 42. Яковенко І. В. [“Писар бартлбі” Г.Мелвілла: постгуманістичні аспекти]{H. Melville’s “Bartleby, the scrivener”: posthumanist aspects}181-185Template file :: lib does not exist!
 43. Ярославова Е. Н., Федотова М. Г. [О формировании текстовой компетенции как cоставляющей лингво-информационной компетентности в иноязычном образовании]{Developing textual sub-competence as part of linguistic and information competence in foreign language education}186-189Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *