Вісник №133

Зміст

 1. [Титул]

  1 (166.9 KiB)

 2. [Зміст]287-291

  2 (412.9 KiB)

 3. Ананко Т. В. [Роль профконсультації в системі професійної орієнтації учнів у старшій школі сучасної України]{The role of professional consulting in system of students` professional orientation in high school of modern Ukraine} 3-5

  3 (439.5 KiB)

 4. Березівська Л. Д. [Яків Чепіга про індивідуальний підхід до учнів як провідний принцип шкільної освіти]{Yakiv Chepiha’s ideas about individual approach to pupils as a leading principle of school education} 6-9

  4 (449.4 KiB)

 5. Білик О. М. [Іноземні студенти як об’єкт соціалізації в соціокультурному просторі України]{International students as the objects of socialization in the social and cultural environment of Ukraine} 10-14

  5 (459.7 KiB)

 6. Букій Т. В. [Використання проектної діяльності у роботі з багатодітними сім’ями]{The use of project activity in the work with large families} 15-18

  6 (450.7 KiB)

 7. Булавенко С. Д. [Використання виховного потенціалу економічних навчальних дисциплін]{The use of project activity in the work with large families} 19-22

  7 (443.8 KiB)

 8. Буровицька Ю. М. [Інформаційно-комунікаційні технології у вищих навчальних закладах: алгоритм впровадження]{Information communications technologies in high educational establishments: algorithm of implementation}23-26

  8 (446.5 KiB)

 9. Віщак О. О. [Можливості забезпечення адаптації першокласника у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі]{Ways of ensuring the adaptation of the pupils of first class in a modern secondary school} 27-30

  9 (446.8 KiB)

 10. Волікова М. М. [Статеве виховання дітей та молоді у науково-педагогічних дослідженнях кінця хіх століття: соціально-педагогічний вимір]{Children and youth’s sexual education in pedagogic scientific researches of the end of nineteenth century : social and educational dimension} 31-35

  10 (473.1 KiB)

 11. Волотовська Т. П. [Організаційна культура як запорука успіху самоосвітньої діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу]{Organizational culture as a pledge of success for self-education of a head of general educational institution} 36-40

  11 (457.3 KiB)

 12. Гарапко В. І. [Вплив приватного репетиторства в Україні на можливості здобуття освіти дітьми з бідних сімей]{The impact of private tutoring in Ukraine on the possibility obtaining an education of the children from poor families} 41-43

  12 (444.9 KiB)

 13. Горянін І. І. [Діяльність державних установ та неурядових організацій щодо розв’язання проблем життєдіяльності дискордантних ПАР]{Activities of government agencies and ngos for overcome problems of life discordant couples} 44-47

  13 (445.4 KiB)

 14. Дічек Н. П. [Надбання українських психологів у галузі індивідуалізації шкільного навчання у 1960-1980-ті роки]{The achievements of ukrainian psychologists in the field of individualization of schooling in 1960-1980s} 48-55

  14 (501.4 KiB)

 15. Ермола А. М., Гнидко В. В. [Формирование учебно-познавательной активности у студентов высших учебных заведений: системная модель и методические рекомендации]{Formation of learning-cognitive activity of students of higher educational institutions: a system model and methodical recommendations} 56-59

  15 (451.6 KiB)

 16. Журавель Т. В. [Ґенеза підходів до організації та здійснення профілактики віл-інфекції в установах пенітенціарної системи закордоном та в Україні]{Genesis of approaches of organization and implementation hiv prevention in penal institutions abroad and in Ukraine} 60-65

  16 (469.6 KiB)

 17. Завацька Л. М. [Реалізація компетентнісного підходу у фаховій підготовці соціальних педагогів у контексті взаємодії з соціальними інституціями]{Realization of competence approach in professional training of social teachers in the context of interaction with social institutions} 66-69

  17 (450.4 KiB)

 18. Завацька Л. М., Лутченко А. В. [Соціально-педагогічний аналіз особливостей девіантно-протиправної поведінки неповнолітніх]{Social and educational analysis of the peculiarity of juveniles’ deviant illicit behavior} 70-72

  18 (443.5 KiB)

 19. Ігнатенко К. В. [Методика проведення тренінгу для прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників]{Methods of training for foster parents, parents-educators, guardians, tutors} 73-75

  19 (443.6 KiB)

 20. Кирилюк В. М. [Формування особистості в дитячому хореографічному колективі]{Forming of personality is in child’s choreographic collective} 76-79

  20 (448.3 KiB)

 21. Коваль Л. Є. [Методики дослідження професійного розвитку майстрів виробничого навчання професійних навчальних закладів]{Research methods for professional development of masters of production training in vocational schools} 80-84

  21 (458.4 KiB)

 22. Козубцов І. М. [Методика науково-педагогічної діяльності аспірантів (ад’юнктів)]{Method of scientifically pedagogical activity of graduate students (adjuncts)} 85-88

  22 (541.5 KiB)

 23. Компаній О. В. [Породження тексту у засвоєнні молодшими школярами текстотворчої діяльності в аспекті методичної та психологолінгвістичної науки]{Begetting of text in mastering the text-creating activity for primary school pupils in aspects of psycholinguistic and methodical sciences} 89-92

  23 (477.0 KiB)

 24. Конончук А. І. [Доброчинна акція як форма професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери]{Charitable action as a form of professional training of future specialists of social sphere} 93-98

  24 (469.7 KiB)

 25. Костюченко Т. М. [Діяльнісний компонент у структурі здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки]{The activity component in the structure of the health savings competence for the future social pedagogues in the process of professional training} 99-103

  25 (457.4 KiB)

 26. Крапивний Я. М. [Формування риторично-мовленнєвої культури учителя у Чернігівському колегіумі (1700 – 1786 рр.)]{Formation of the teacher’s rhetorical speaking culture in Chernihiv collegium (1700 – 1786)} 104-107

  26 (454.0 KiB)

 27. Куб’як Н. І. [Соціально-педагогічна допомога дітям з дистантних сімей у кризових ситуаціях]{Social and educational assistance for children from distant families in crisis situations} 108-111

  27 (450.3 KiB)

 28. Кудляк С. М. [Теоретичні аспекти планування діяльності загальноосвітнього навчального заклад]{Theoretical aspects of the planning of a comprehensive educational institution} 112-115

  28 (454.8 KiB)

 29. Лук’янова К. А. [Напрями діяльності соціального педагога з неповнолітніми матерями]{Areas of working with young mothers of a social teacher} 116-119

  29 (444.7 KiB)

 30. Малихін О. В., Галла А. О. [Сутність феномену “стратегії навчання” у фаховій підготовці студентів філологічних спеціальностей]{The phenomenon “learning styles” in professional training of philology students} 120-123

  30 (450.2 KiB)

 31. Малихін О. В. [Формування індивідуальних стратегій навчання засобами комп’ютерних технологій як педагогічна проблема]{Formation of individual learning strategies by means of internet technologies as a pedagogical problem} 124-126

  31 (443.6 KiB)

 32. Малихіна С. В. [Сегментно-елементна структура лінійно-вертикальної перспективи площини дидактичної інтенсифікації]{Segment-cell structure of linear-vertical plane didactic intensification} 127-131

  32 (463.8 KiB)

 33. Манькусь І. В., Недбаєвська Л. С. [Особливості підготовки майбутніх викладачів фізики: технологічний аспект]{Peculiarities of preparation future teachers of physics: technological aspects} 132-136

  33 (456.1 KiB)

 34. Мартинова Н. П. [Аспекти доцільності використання роуп-скіппінгу на заняттях з фізичного виховання студенток]{The practicability aspects of rope-skipping usage during female students’ pe classes} 137-141

  34 (505.2 KiB)

 35. Мартинюк Т. А., Чернета С. Ю. [Характеристика етапів ресоціалізації в сучасних соціокультурних умовах]{Characteristic of resocialization stages in modern sociocultural conditions} 142-145

  35 (452.0 KiB)

 36. Мекшун А. Д. [Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування правової компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки]{Analysis the results of pedagogic experiment as for formation the legal competence of future social workers in vocational training} 146-149

  36 (537.3 KiB)

 37. Міщик Л. І. [Особливості системного підходу в професійній діяльності соціальних працівників]{The features of system approach in professional activity social workers} 150-154

  37 (463.2 KiB)

 38. Мотуз Т. В. [Детермінація поняття “толерантність”: соціально-гуманітарний дискурс]{Determination of concept “tolerance”: social and humanitarian discourse} 155-159

  38 (469.9 KiB)

 39. Новгородський Р. Г. [Інтернет-комунікації у роботі соціального працівника]{Internet communication in the work of a social worker} 160-163

  39 (481.3 KiB)

 40. Петрощук Н. Р. [Становлення системи підвищення кваліфікації вчителів в Україні в 20-30-ті роки ХХ ст.]{Formation of the system of teachers training in Ukraine in the 20-30th of the xx century} 164-166

  40 (442.8 KiB)

 41. Підлипська С. Д. [Дитячі літні школи розвитку як інноваційна форма діяльності соціального педагога]{Children’s summer development schools as an innovative form of social teachers’ work} 167-169

  41 (442.1 KiB)

 42. Платонова О. Г. [Сутність особистісних якостей фахівця соціальної сфери]{The essence of personal qualities of the specialist of social sphere} 170-173

  42 (447.9 KiB)

 43. Попова А. О. [Соціальна робота з дітьми у місцевих громадах]{Social work with children in local communities} 174-176

  43 (443.8 KiB)

 44. Рень Л. В. [Підліткова віктимність у соціально-педагогічному вимірі]{Victimity of teenagers in social and pedagogical dimension} 177-180

  44 (452.1 KiB)

 45. Сазонова О. В., Лілік О. О. [Структурно-змістові зміни в програмі для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр” у контексті набутих компетенцій]{Structural and semantic changes in the program for applicants for qualification level “master” in the context of acquired competences} 181-185

  45 (463.3 KiB)

 46. Сапіга С. В. [Напрями розвитку особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях]{Directions of the development of teenagers` personality potential in scout associations} 186-189

  46 (462.0 KiB)

 47. Сергеєва К. В. [Впровадження програм профілактики агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей]{Introduction of the programs for the prevention of adolescents` aggressive behavior in socio-psychological rehabilitation centres for children} 190-194

  47 (502.9 KiB)

 48. Скиба Д. Ю. [Структура соціальної компетентності студентської молоді]{Structure of social competence college students} 195-198

  48 (443.3 KiB)

 49. Солдатенко О. І. [Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до розвитку музичних здібностей учнів шкіл естетичного виховання]{Groundinf of the pedagogical conditions of future teachers training to develop pupils’ musical abilities at aesthetic education schools} 199-203

  49 (457.2 KiB)

 50. Стельмах С. С. [Вікові аспекти виникнення булінгу серед дітей]{Age aspects of the emergence of bullying among children} 204-207

  50 (451.8 KiB)

 51. Стеценко І. М. [Результати впровадження моделі професійної підготовки майбутніх працівників до роботи в органі пробації]{The results of implementation of the future probation staff professional training model} 208-211

  51 (449.0 KiB)

 52. Сургова С. Ю. [Психологічна стійкість як складова професіограми фахівця соціальної сфери]{Psychological stability as a part of social sphere specialists professiogram (profession diagram)}212-215

  52 (445.6 KiB)

 53. Тимошко Г. М. [Культурологічні імперативи організаційної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу]{Cultural imperatives organizational activities the head of an educational institution} 216-220

  53 (458.1 KiB)

 54. Торба Ю. І. [Розвиток дистанційного навчання у професійній освіті]{Distant learning development in professional education} 221-224

  54 (452.5 KiB)

 55. Третяк О. С., Чебоненко С. О. [Моделювання педагогічної системи підготовки майбутніх професіоналів на засадах філософії вищої освіти]{Designing the pedagogical system for future professional training on the basis of higher education philosophy} 225-228

  55 (452.5 KiB)

 56. Тюльпа Т. М. [Соціальне виховання як соціокультурний компонент цілеспрямованого впливу на соціалізацію студентської молоді]{Social education as a sociocultural component of the purposeful influence on students’ socialization} 229-232

  56 (449.2 KiB)

 57. Усатенко В. М. [Управління розвитком організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу як фактор формування ефективного освітнього середовища]{Management of organizational culture of general school as a factor of formation of effective educational environment} 233-236

  57 (478.9 KiB)

 58. Фурса І. В. [Компетентнісно-інтегративний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів біології]{Competence-integrative approach in the training of the future teachers of biology} 237-240

  58 (453.3 KiB)

 59. Харагірло В. Є. [Умови розвитку готовності педагогів професійних навчальних закладів до інноваційної діяльності]{Conditions of development the vocational schools teachers` readiness for innovation activities} 241-245

  59 (459.4 KiB)

 60. Чернецька Ю. І. [Проблема створення збагаченого середовища ресоціалізації наркозалежних у реабілітаційних центрах]{Creation of enriched environment resocialization of drug addicts in rehabilitation centers} 246-249

  60 (458.0 KiB)

 61. Чернюк Т. І. [Електронний підручник як засіб навчання іноземній мові студентів нефілологічних спеціальностей]{Electronic textbook as a foreign language studying tool of non-philological specialties students} 250-253

  61 (447.9 KiB)

 62. Чубук Р. В. [Професійна компетентність соціальних працівників в умовах парадигмальних змін]{Professional competence of social workers under paradigmatic changes} 254-258

  62 (457.3 KiB)

 63. Шендерук О. Б. [Дослідження педагогічної діяльності факультетів іноземних мов ВНЗ України (90–ті рр. XX – початок XXI століття): історіографічно-джерелознавчі аспекти]{Pedagogical practice of foreign languages departments in Ukrainian institutions of higher education (90s of the XX – the beginning of the XXI century): historiographical and source study aspects} 259-263

  63 (459.2 KiB)

 64. Юда Л. А. [Гендерні аспекти у виховній роботі загальноосвітньої школи]{Gender aspects in school education} 264-267

  64 (449.6 KiB)

 65. Янченко Т. В. [Оцінка феномена педології у сучасному науковому просторі]{The assessment of the phenomenon of pedology in the modern scientific space} 268-273

  65 (469.7 KiB)

 66. Яструб О. О. [Програма формування культури міжособистісної взаємодії в майбутніх учителів початкової школи у позааудиторній роботі]{Program of formation the future primary school teachers` interpersonal interaction culture in extracurricular work} 274-278

  66 (483.3 KiB)

 67. Яцинік А. В. [Розвиток організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у соціально-педагогічному вимірі]{Development the organizational culture of directors of preschool educational institutions in social and pedagogical dimension} 279-281

  67 (441.4 KiB)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *