Вісник №134

Зміст

 1. Маргарита Гарига-Грихно [Давньоруські курганні некрополі чернігова та чернігівського подесення в дослідженнях Д. І. Бліфельда]{Burial mound necropolis chernihiv and chernihiv podesennya in studies D. I. Blifeld} 6-10Template file :: lib does not exist!
 2. Володимир Коваленко [Молоді роки Володимира Святославича: шлях до київського престолу у світлі теорій А. Адлера – Е. Еріксона]{Young years of Volodymyr Svyatoslavytch: his way to kyiv throne in the light of theories of A. Adler – E. Erikson} 10-18Template file :: lib does not exist!
 3. Володимир Пилипенко [Східне обличчя козака Мамая: східні впливи та українське козацтво]{Cossack Mamay’s eastern face: eastern impacts and ukrainian cossacks} 18-23Template file :: lib does not exist!
 4. Артем Лаєвський [Полкова старшина Cтародубського полку: комплектація, посадові обов’язки, кадрова ротація]{The regimental starshyna of Starodub regiment: complement, remit, personnel rotation} 23-29Template file :: lib does not exist!
 5. Ірина Петренко [Одруження мирян Православної Церкви у заборонених ступенях спорідненості в Гетьманщині XVIII ст. (на основі документів фонду «Чернігівська духовна консисторія»){Weddings of laymen of Orthodox Church in the forbidden relationship degrees in Getmanshchine XVIII century (on the basis of documents of fund «the Chernigov spiritual consistory»)} 29-35Template file :: lib does not exist!
 6. Ганна Доманова [Міське судочинство (за актовими книгами Чернігівського магістрату другої половини ХVІІІ ст.)]{City proceedings (in accordance to the register books of Chernihiv magistrate of the second half of the eighteenth century)} 35-41Template file :: lib does not exist!
 7. Людмила Ясновська [О.Ф.Шафонський – дослідник давньоруських старожитностей Чернігівщини]{O.F.Shafonsky – the old russian antiquities of Chernihiv region}42-45Template file :: lib does not exist!
 8. Ольга Сидоренко [Увічнення пам’яті чернігівців, які відзначилися у Кримській війні 1853–1856 рр.]{Perpetuate the memory of Chernihiv natives who distinguished in the Crimean war of 1853–1856}46-51Template file :: lib does not exist!
 9. Наталія Ципляк [Навчально-матеріальна база Чернігівської духовної семінарії у ХІХ – на початку ХХ ст.]{Training facilities of the Chernigov theological seminary (XIX – beginning of XIX centures)} 52-58Template file :: lib does not exist!
 10. Наталія Дорошок [Структура та кадровий склад статистичної служби при Чернігівському земстві (друга половина XIX – початок XX ст.)]{Organisational structure and human resources of statistics service at Chernihiv zemstvo (second half of the XIX century – beginning of the XX century )} 58-62Template file :: lib does not exist!
 11. Галина Полієнко [Участь духовенства Чернігівської єпархії Православної Церкви в антиалкогольних компаніях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.]{The participation of Chernigov diocese of Orthodox Church in anti-alcohol campaigns in the late ХІХ – earlY ХХ centuries} 62-66Template file :: lib does not exist!
 12. Людмила Житник [Старообрядництво Чернігівської губернії в історіографії другої половини XIX – початку XX ст.]{Old believers of Chernigov province in the historiography of the second half of XIX – early XX century.} 67-71Template file :: lib does not exist!
 13. Олександр Литовченко [Становлення й розвиток фото- та кіносправи в Чернігові у другій половині XIX — на початку XX ст.]{The establishment and the development of photo and cinema industry in the second half of the XIX and at the beginning of the XX century in Chernihiv} 71-77Template file :: lib does not exist!
 14. Ольга Гейда [Археолог та колекціонер Турвонт Кибальчич ]{Archaeologist and collector Turvont Kibalchich} 77-85Template file :: lib does not exist!
 15. Олександр Рахно [Предводитель дворянства Чернігівської губернії О. О. Муханов: віхи життя та громадської діяльності]{Leader of nobility the province of Chernihiv O. O. Mukhanov: milestones in the life and public activity} 85-92Template file :: lib does not exist!
 16. Андрій Чуткий [До біографії родини Драгоманових: історія здобуття освіти С.М. Драгомановим]{On biography of Dragomanov family: history of obtaining education by S. Dragomanov} 92-98Template file :: lib does not exist!
 17. Тамара Демченко [Чернігівці на «святі української інтелігенції»]{The Chernihiv intellectuals representatives on the holiday of the ukrainian intellectuals} 98-104Template file :: lib does not exist!
 18. Ігор Срібняк [З історії діяльності військово-освітніх закладів інтернованої в Польщі армії УНР у 1921 р.: «Юнацька школа прискореного випуску для підготовки старшин військового часу в таборі Каліш»]{From the history of military educational institutions interned Polish army in the UNR in 1921: «Youth school of accelerated release for training officers of war camp in Kalisz»} 105-108Template file :: lib does not exist!
 19. Світлана Рой [Участь викладачів та співробітників Ніжинського інституту народної освіти у громадсько-політичному та соціокультурному житті за доби українізації у 20-х рр. ХХ ст.]{Raticipation of lectures and staff of Nizhyn institute of people’s education in political, social and cultural life during the time of ukrainization in 1920-th.} 109-113Template file :: lib does not exist!
 20. Катерина Ромашко [Специфіка організації студентського життя В 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Чернігівського і Ніжинського інститутів народної освіти)]{The specifics of the organization of student life in 20-ies of the 20 century (on materials of Chernigov and Nezhin institute of education)} 114-118Template file :: lib does not exist!
 21. Андрій Острянко [Вища школа на Чернігівщині і реформування системи освіти у 1920-1930-х рр.]{Chernihiv region high school and reforming the education system in 1920-1930s } 118-126Template file :: lib does not exist!
 22. Володимир Гаврилов [Державні фінансові позики та їх вплив на добробут селян у повоєнний час]{State financial loans and their influence on peasants’ welfare in post-war time.} 126-130Template file :: lib does not exist!
 23. Оксана Савицька [Забезпечення водою населення Чернігова в 1943-1953 рр. як повсякденна практика]{Population water supply of Chernihiv in 1943-1953 as an everyday practice } 131-139Template file :: lib does not exist!
 24. Тетяна Букіна [Розвиток колгоспної системи на шляху переходу від колективної до приватної власності в другій половині 1980-х рр: на прикладі Миколаївської та Одеської областей УРСР]{Development collective farm system in tne transition from collective to private ownership in the second half of 1980: case Mykolaiv and Odessa reqions of the USSR} 139-144Template file :: lib does not exist!
 25. Ростислав Вацеба [Генріх Готшалкович – “король” слов’ян і нордальбінгів:політичний портрет правителя і його держави]{Henry the son of Gottschalk – “king” of the slavs and nordalbingians: political portrait of the ruler and his state} 145-154Template file :: lib does not exist!
 26. Володимир Дятлов [Образи світла, ночі і темряви в реформаційному дискурсі ХVІ століття]{The images of the light, the night and the darkness in reformation discourse of the XVI century} 155-160Template file :: lib does not exist!
 27. Олена Козинець [Створення та реоганізація військового міністерства Російської імперії у першій чверті ХІХ ст.]{The creation and reorganization of the ministry of defence of the Russian empire in the 1st quarter of the XIX century.} 161-164Template file :: lib does not exist!
 28. Тетяна Кандаурова [Военные поселения как цивилизующие практики развития отдельных территорий: опыт австрийской Военной границы и России]{Military settlements as a civilizing practice of development of separate territories: the experience of the austrian Military border and Russia} 165-172Template file :: lib does not exist!
 29. Костянтин Ячменіхін [Організація і функціонавання освіти в округах військових поселень російської армії в першій половині ХІХ ст.]{The organization and functioning of education in the districts of military settlements of the russian army in the first half of the 19th century} 172-179Template file :: lib does not exist!
 30. Світлана Бучаста [Законодавча база регулювання будівельного процесу у російських військових поселеннях першої половини XIX ст.]{The legislative framework governing the construction process in the russian military settlements of the first half of the XIX century.}  180-184Template file :: lib does not exist!
 31. Олена Приходьон [До питання про правовий статус духовенства за доби правління Миколи І]{Revisiting legal status of the clergy in Nicholas I’s reign} 185-189Template file :: lib does not exist!
 32. Виктория Марасанова [Национальный состав чиновников Ярославской губернии в XIX – начале ХХ века]{National compozition of the officials of the Yaroslavl province in the XIX – beginning XXth century} 190-194Template file :: lib does not exist!
 33. Людмила Павленко [Нові тенденції в організації житлового простору в країнах Європи та США у публіцистичній періодиці Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.]{The new trends in home-space design in Europe and the USA in the Russian publicistic periodicalss of the second half of the ХІХth – the beginning of the ХХth century.} 194-202Template file :: lib does not exist!
 34. Олена Стрілюк [С. Ю. Крижановський – «головний натхненник» чи «злий геній» П. А. Столипіна]{S. E. Kryzhanovskiy – “main inspirer” or “evil genius” of P. A. Stolypin} 202-209Template file :: lib does not exist!
 35. Олександр Герасимчук [Кустарні промисли на Чернігівщині в роки столипінської аграрної реформи (1906–1917 рр.)]{Cottage crafts on Chernihiv region in the stolypin’s agrarian reform period (1906–1917) } 210-215Template file :: lib does not exist!
 36. Вікторія Головко[Діяльність І.Я.Гурлянда на посту редактора офіціозу «Росія»]{Activities of I.Hurlyand’s as editor official on «Russia»} 215-219Template file :: lib does not exist!
 37. Наталія Лашук [Проблема «жидомасонської змови» в російській публіцистиці початку ХХ ст.]{The problem of the judeo-masonic conspiracy in russianpublicism in 20-th century} 219-223Template file :: lib does not exist!
 38. Сергій Малишко [Православне військове духівництво Російської імперії в 1914 р.]{The orthodox military clergy of the Russian empire in 1914} 223-228Template file :: lib does not exist!
 39. Ольга Мітькіна [Громадські організації на службі Франкофонії]{Non-governmental organizations on the service of Francophonie} 228-235Template file :: lib does not exist!
 40. Тетяна Соломенна [Трансформація Східного партнерства після саміту у Вільнюсі]{Post-Vilnius Eastern partnership transformation} 235-238Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *