Вісник №137

Зміст

 1. Бєлова Ю.Ю., Вертипорох Д.Я., Онищенко С.В. [Креативне освітнє середовище з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці вчителя]{Creative learning environment using information and communication technologies in teacher training} 3-6

  3 (569.9 KiB)

 2. Вдовенко І. С. [Використання мережі інтернет у навчальному процесі вищих навчальних закладів]{The internet usage in higher educational institutions’ educational process} 7-10

  4 (449.4 KiB)

 3. Гавенко Д. І., Пригодій А. В. [Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців з автосправи]{The use of information and communication technologies in training of specialists’ in automobile engineering} 11-14

  5 (449.2 KiB)

 4. Гуріч З. В. [Сутність поняття “Регіональна художня освіта”]{The essence of concept of “Regional art education”} 15-18

  6 (450.3 KiB)

 5. Джевага Г. В. [Створення відео-лекції для дистанційного навчання]{Creating video lectures for distance learning} 19-23

  7 (455.7 KiB)

 6. Дрижак В. В., Єрмак С. М. [Сукупність процедур і заходів забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах]{Totality of means and ways to ensure education quality at higher educational institutions} 24-28

  8 (506.6 KiB)

 7. Миколаєнко А. Є. [Систематизація понять, умінь і навичок у змісті професійної освіти]{Systematization of concepts, abilities and skills in maintenance of trade education} 29-34

  9 (463.2 KiB)

 8. Мегалінська Г.П., Страшко С.В., Іванова Т.С., Сікура А.Й. [Оздоровчий потенціал деяких злакових культур]{Health enhansing potential of some cereals} 35-38

  10 (592.3 KiB)

 9. Нітченко Г. М., Кисіль Д. П. [Дослідження рівня інтернет-залежності сучасної студентської молоді]{Research of internet addiction level of modern students} 39-42

  11 (528.9 KiB)

 10. Опольська А. В. [Неперервна педагогічна освіта: дефініції дослідження]{Continuous pedagogical education: definitions of the research} 43-46

  12 (458.3 KiB)

 11. Печко О. М., Богдан Ю. М., Роскін О. А. [Використання мультимедійних засобів навчання в процесі формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури]{Using of multimedia learning tools in the process of formation of the professional thinking of future teachers of physical culture} 47-49

  13 (444.7 KiB)

 12. Подковко Х. В. [Деякі аспекти професійної компетентності викладача ВМ(Ф)НЗ у роботі з іноземними студентами]{Some aspects of the professional competence of a teacher of higher educational medical/ pharmaceutical institutions by the working with the foreign students} 50-53

  14 (455.8 KiB)

 13. Терентьєва Н. О., Проніков О. К. [Проектування підготовки фахівців за освітньо-науковими програмами (науки про освіту)]{Planning of training for educational and scientific programs (science education)} 54-57

  15 (499.5 KiB)

 14. Ткачук С. І. [Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців-технологів у галузі харчових технологій в умовах професійної підготовки]{Features of formation of professional competence of future technology experts of food technologies under training} 58-62

  16 (473.7 KiB)

 15. Сігаєва Л. Є. [Професійна освіта дорослих як соціальна цінність]{Professional adult education as a social value} 63-67

  17 (464.9 KiB)

 16. Соловйова-Нікітіна Л. М. [Актуальні проблеми підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах трансформації вищої освіти в Україні]{Current problems of training teachers of preschool educational institutions in terms of transformation of higher education in Ukraine} 68-71

  18 (448.1 KiB)

 17. Султанова Л. Ю. [Визначення поняття “майбутній викладач” згідно з українським законодавством в галузі вищої освіти]{The definition of “the future teacher” according to ukrainian legislation in the field of higher education} 72-75

  19 (451.4 KiB)

 18. Шепель С. І. [Проблемні питання фізичної підготовки військовослужбовців Національної гвардії України в умовах перебування в зоні проведення антитерористичної операції]{The issues of physical training personnel of National guard of Ukraine under the anti terrorist operation} 76-79

  20 (448.6 KiB)

 19. Юрійчук Н. Д. [Професійна підготовка майбутнього вчителя української мови та літератури в умовах модернізації вищої освіти в Україні]{Professional preparation ukrainian future teacher of language and literature in the modernization higher education in Ukraine} 80-82

  21 (443.9 KiB)

 20. Анан’єва Н. В., Литвинова Н. В. [Визначення дидактичних умов реалізації моделі формування спеціальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів будівельного профілю]{Definition of terms didactic model of formation of social competence of future engineers-teachers building profiles} 83-85

  22 (484.2 KiB)

 21. Богданович В. В. [Музично-естетичне виховання учнів початкової школи в Україні (ХХ – початок ХХІ ст.)]{Musical-aesthetic education elementary school students in Ukraine (XX beginning of XXI century)} 86-89

  23 (450.6 KiB)

 22. Браніцька Т. Р. [Модель формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій]{The formation of model of conflictological culture with the future experts of socionomic shere} 90-94

  24 (461.7 KiB)

 23. Веселова Н. П. [Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми, що є внутрішньо переміщеними особами]{Socio–pedagogical peculiarities of work with children who are internally displaced} 95-98

  25 (452.0 KiB)

 24. Висоцька Л. В. [Правова освіта: проблематизація питання поняттєво-категоріального апарату]{Legal education: issues problematisation conceptuai-categorical apparatus} 99-102

  26 (516.2 KiB)

 25. Вовк М. П. [Специфіка організації освітнього процесу у контексті підготовки майбутніх фахівців Національної гвардії України]{Specific of organization of educational process in context of preparation of future specialists of National household troops of Ukraine} 103-107

  27 (458.4 KiB)

 26. Гордєєва К. С. [Професійно-педагогічна підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми сиротами]{Professional-pedagogical training of future social teachers to work with children orphaned} 108-111

  28 (451.8 KiB)

 27. Дудорова Л. Ю., Волошина О. В. [Валеологічне самовдосконалення як складова індивідуальної культури студентів ВНЗ]{Valeological self-improvement as a part of university students culture} 112-115

  29 (451.7 KiB)

 28. Зємбa Б. А. [Професійна компетентність вихователя опікунсько-виховного закладу Польщі]{Professional competence of the teacher opsenica-educational institutions of Poland} 116-119

  30 (379.2 KiB)

 29. Кравченко Л. В. [Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх вчителів технологій під час вивчення дисципліни “Охорона праці в галузі”]{Health-saving competence formation of future teachers of technology in the study of discipline “Occupational safety”} 120-123

  31 (457.8 KiB)

 30. Кузьменко Н. М. [Чернігівська жіноча учительська семінарія – освітній проект кінця ХІХ століття]{Chernigov female teacher’s seminary – an educational project of the late XIX century} 124-128

  32 (458.1 KiB)

 31. Мазуренко К. Ю. [Сучасні проблеми, майбутні перспективи релігійної освіти у великій британії та важливість світового досвіду для впровадження релігійної освіти в Україні]{Modern problems, future perspectives of religious education in great britain and importance of the world’s experience to the usage of religions education in Ukraine} 129-132
 32. Носовець Н. М. [“Індивідуальність майбутнього вчителя” як педагогічна категорія]{“Individuality of the future teacher” as an educational category} 133-136

  34 (448.5 KiB)

 33. Патик Ю. В. [Знання та вміння майбутніх соціальних працівників щодо роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я: стан сформованості]{Diagnostic results knowledge and skills of future social workers to work with children of disabilities: state of formation} 137-140

  35 (481.9 KiB)

 34. Петренко В. О. [Методологічні основи проектування моделі педагогічної системи підготовки майбутніх менеджерів до міжкультурної професійної взаємодії]{Methodological grounds of pedagogical model designing of future managers’ training to intercultural professional interaction} 141-145

  36 (460.8 KiB)

 35. Попель С. Л., Ващенко І. М., Цап І. Г. [Морфофункціональна характеристика організму студентів факультету фізичного виховання]{The morphofunctional characteristic of physical education department students’ organism} 146-150

  37 (500.0 KiB)

 36. Ребенок В. М. [Особистісно-орієнтований підхід у процесі професійної підготовки майбутніх учителів]{Personality–oriented approach in the process of future teachers’ professional training} 151-154

  38 (449.7 KiB)

 37. Смалюк І. І. [Проблеми формування самостійності й активності студентів при проведенні занять з автосправи]{Problems of formation of students’ independent behavior and activity during conducting classes on automobile engineering} 155-159

  39 (461.0 KiB)

 38. Стражнікова І. В. [Історіографія розвитку вищої педагогічної освіти в регіональному аспекті]{Historiography of development of higher pedagogical education in the regional aspect} 160-164

  40 (459.5 KiB)

 39. Стрілецька Н. М. [Особливості організації педагогічної практики студентів факультету початкового навчання зі спеціалізації “Інформатика”]{Features of primary education students’ teaching practice organization in “Informatics”} 165-170

  41 (467.6 KiB)

 40. Ткаченко О. В. [Професійно-педагогічна підготовка фахівця аграрного профілю: історичний аналіз ХIХ століття]{Vocational and educational training specialist of the agricultural profile: historical analysis of the nineteenth century} 171-174

  42 (451.9 KiB)

 41. Третяк О. С., Чебоненко С. О., Стеценко І. М. [Пенітенціарна пробація в системі соціальної адаптації неповнолітніх]{Penitentiary probation in the system of social adaptation of juveniles} 175-179

  43 (460.4 KiB)

 42. Філоненко О. С. [Особливості підготовки вожатих для організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей в США]{Specifics of camp counselors preparation for the arrangement of children’s summer rehabilitation and recreation in the USA} 180-183

  44 (449.6 KiB)

 43. Дрозденко В. М., Плюта Я. М. [Особливості професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів]{Features of professional-pedagogical orientation of future teachers} 184-187

  45 (581.0 KiB)

 44. Ляпунова В. А. [Сучасний стан готовності вихователів до формування толерантності у дітей дошкільного віку]{Current state of readiness of the teachers to forming tolerance of preschool children} 188-192

  46 (459.8 KiB)

 45. Торубара О. М. [Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього викладача спецтехнологій]{Psyhological-pedagogical basics of future teacher of special technologies training} 193-196

  47 (452.4 KiB)

 46. Харета М. С., Видра О. Г. [Теоретичні аспекти психологічної підготовки майбутніх учителів технологій]{Theoretical aspects of psychological training of technologies teachers-trainees} 197-199

  48 (442.4 KiB)

 47. Бермудес Д. В. [Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності]{Training future physical education teachers to realize variable modules in their professional activity} 200-203

  49 (569.0 KiB)

 48. Бивалькевич Л. М. [Моніторинг заходів підвищення рівня технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів]{Monitoring of activities of the technical creativity level increasing pupils of vocational-technical schools} 204-208
 49. Борщ М. В. [Особливості використання методу проектів у професійній підготовці майбутніх учителів]{The peculiarities of projects method’s usage in the professional training of future teachers} 209-212

  51 (448.5 KiB)

 50. Гаргін В. В. [Використання інтерактивних технологій навчання у проектно-технологічній діяльності]{The use of interactive learning technologies in design and technological activity} 213-216

  52 (454.4 KiB)

 51. Денисенко В. В., Гетта В. Г. [Аналіз результатів експериментального дослідження з проблеми підготовки майбутніх вчителів технологій до керівництва технічною творчістю учнів]{The analysis of the results of experimental research of the problem of future teachers’ of technologies preparation to control pupils’ technical creativity} 217-220

  53 (449.3 KiB)

 52. Касілов І. А. [Метод демпфування на шестиструнній гітарі у класі основного музичного інструменту на факультеті мистецтв]{Method of damping on six-string guitar in the class of principal music instrument at the faculty of arts} 221-224

  54 (515.9 KiB)

 53. Кобко Л. М., Томилко О. С. [Метод проектів у навчанні геометрії]{Method projects in teaching geometry} 225-229

  55 (750.4 KiB)

 54. Коблевський А. В., Ховрич М. О. [Комп’ютерні ігри та програми як засіб навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі]{Computer programs and games as means of educational process in secondary schools} 230-233

  56 (447.2 KiB)

 55. Корицький В. П. [Історіографічний аналіз використання художнього конструювання в декоративно-прикладному мистецтві]{Historiographical analysis use artistic design in arts and crafts} 234-236

  57 (445.6 KiB)

 56. Копил О. А. [Оцінювання мовних досягнень – 2В or not 2B?]{Foreign language proficiency grading – 2B or not 2B?} 237-240

  58 (452.2 KiB)

 57. Кривич I. П. [Мотивація здоров’язбережувальної діяльності студентів при різних чинниках ризику нейросоматичних захворювань]{The motivation of students’ healthcare activity in different risk factors of neuro-somatic diseases} 241-243

  59 (474.3 KiB)

 58. Люлька В. С., Коньок М. М., Шостка М. Ю. [Методичні особливості використання наочності на уроках автосправи у старшій школі]{Methodological features of using visual aids at the lessons of automobile engineering at high school} 244-247

  60 (454.6 KiB)

 59. Люлька В. С., Череп Я. В. [Шляхи підвищення якості знань учнів з автосправи з використанням інноваційних педагогічних технологій в навчальній діяльності]{Ways to improve the quality of knowledge of students in automobile engineering, using innovative pedagogical technologies in educational activity} 248-250

  61 (443.8 KiB)

 60. Матвієнко З. С., Мазуренко С. Г. [Трудове навчання учнів старшої школи на уроках “Технології” засобами декоративно-прикладного мистецтва]{Labor education of pupils of high school on the lessons of “Technologies” by means of handicraft decorative art} 251-253

  62 (445.0 KiB)

 61. Мартиненко Л. В. [Сутність професійної культури та чинники впливу на її формування в учнів ПТНЗ ресторанного сервісу]{Essence of professional culture and factors of influence on formation of students of restaurant service vocational schools} 254-257

  63 (375.6 KiB)

 62. Нищак І. Д. [Конструювання й апробація педагогічного тесту для вимірювання рівня інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій]{Method of construction of test for level measurement of engineering-graphic preparation of future teachers of technology} 258-262

  64 (489.6 KiB)

 63. Овчаренко Н. А. [Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: методологічний аспект]{The professional training of future teachers on musical art to vocal and pedagogical activities: methodological aspect} 263-266

  65 (468.1 KiB)

 64. Пильтяй О. М. [Особливості проведення профорієнтаційної роботи з школярами на уроках трудового навчання]{Features of career guidance with students in vocational training classes} 267-270

  66 (449.9 KiB)

 65. Пискун О.М. [Структурні компоненти уроку трудового навчання]{Structural components of a lesson of labor training} 271-274

  67 (453.0 KiB)

 66. Побєдаш І. В. [Сутнісна характеристика громадянської компетентності в науковій літературі]{The essece of civic competence characteristics in scientific literature} 275-279

  68 (471.8 KiB)

 67. Ситников О. П. [Лабораторний практикум по вивченню фізичних властивостей води для студентів інженерних спеціальностей]{Laboratory workshop on the study of the physical properties of water for engineering student} 280-283

  69 (528.1 KiB)

 68. Скворцова С. О., Гаран М. С. [Мультимедійне забезпечення навчальної дисципліни “Методика навчання освітньої галузі “математика” (МНОГМ) як засіб формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів]{“Multimedia support of the discipline” methods of teaching educational branch “Mathematics” (MTEBM) as a means of forming methodical competency of future primary school teachers” describes} 284-288

  70 (468.6 KiB)

 69. Федан Т. В. [Методичні аспекти проведення гурткової роботи з трудового навчання на прикладі гуртка “Петриківський розпис”]{Methodical aspects of the circle work in labor training at the example of the circle”Petrikivsky ornament”} 289-291

  71 (489.3 KiB)

 70. Хитра З. М. [Використання інтерактивних технологій навчання в процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування в учнів природничо-наукової картини світу]{The use of interactive learning technologies in the preparatory process of the future primary school teachers in forming students’ natural-scientific world view} 293-297

  72 (461.1 KiB)

 71. Шкеда Я. В., Коляда А. М. [Особливості підготовки майбутніх учителів технологій до сворення та використання електронних засобів навчання з автосправи]{The peculiarities of future tehnologies? teachers? training for creating and usege of electronic means of education in automechanic} 298-301

  73 (451.2 KiB)

 72. Бойченко М. А. [Професійний розвиток учителів, які працюють із обдарованими учнями у школах США, Канади та Великої Британії]{Professional development of teachers working with gifted students in schools in the USA, Canada and the UK} 302-306

  74 (598.6 KiB)

 73. Вересоцька Н. І. [Педагогічна творчість як складова підготовки майбутнього вчителя технологій до педагогічної діяльності]{Pedagogical creation as constituent of preparation of future teacher of technologies to pedagogical activity} 307-311

  75 (455.9 KiB)

 74. Вільчковська А. Е. [Сучасні вимоги до професійної діяльності вчителя музики у польських загальноосвітніх школах]{Modern requirements to the profession of music teacher in polish secondary schools} 312-316

  76 (457.0 KiB)

 75. Вільчковський Е. С., Пасічник В. Р. [Теоретичні передумови вдосконалення педагогічної діяльності вчителя фізичного виховання в школах Польщі]{Theoretical preconditions for the development and improve of physical education teachers in schools in Poland} 317-321

  77 (456.8 KiB)

 76. Давиденко А. А. [Проблеми підготовки та підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних дисциплін на сучасному етапі розвитку освіти]{Problems of training and teacher training natural and mathematical sciences at the present stage of development of education} 322-325

  78 (379.7 KiB)

 77. Дрозденко Н. М., Приходько Н. В. [Інновації в системі професійної діяльності вчителя технологій]{Innovations in the system of professional activities of the technologies teacher} 326-329

  79 (471.2 KiB)

 78. Єрмоленко А. О. [Медіакомпетентність як необхідна складова професійної майстерності сучасного педагога]{Media competence as a necessary component of a modern teacher’s professional skills} 330-333

  80 (451.0 KiB)

 79. Плуток О. В., Яненко І. М. [Технологічна компетентність педагога професійного навчання у світлі сучасної парадигми освіти]{Technological competence of vocational training teachers in the aspect of modern paradigm of education} 334-337

  81 (371.5 KiB)

 80. Прокопова Л. І., Гученко А. Б., Гвоздецька С. В., Рибалко П. Ф. [Формування професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури]{Forming of professional skills of future teacher of physical culture} 338-341

  82 (631.7 KiB)

 81. Пронікова І. В. [Виховання підприємливості та формування економічного мислення в учнів]{Education of entrepreneurship and the formation of students’ economic thinking}342-345

  83 (448.6 KiB)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *