Вісник №139(1)

Зміст

 1. Адирхаєв С.Г., Адирхаєва Л.В., Голець О.В. [Програмно-нормативні основи адаптивного фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я] {Software and normative framework of adaptive physical education of students with disabilities} 3-7

  3 (608.5 KiB)

 2. Багінська О.В. [Моделювання біодинамічної та координаційної структури руху в процесі інтегральної оцінки розвитку рухової функції школярів 6-15 років] {Modeling biodynamic movement and coordination structure in the integrated assessment of motor function of 6-15 years schoolchildren} 8-12

  4 (797.3 KiB)

 3. Бегун П.И., Крестинина А.А., Козерук Ю.В. [Анализ биомеханических исследований травм головного мозга] {Analis of biomechanical studies of the brain injury} 13-16

  5 (547.7 KiB)

 4. Белых С.И. [Выбор пути модернизации физического воспитания студентов в высшей школе Украины] {choice of path of modernization of physical education students the higher school of Ukraine} 17-21

  6 (559.4 KiB)

 5. Березовський В.А. [Навчання спортивному орієнтуванню на уроках фізичної культури в 10-11 класах] {Teaching of orienteering during the lessons of physical culture in 10-11 classes of secondary school}22-24

  7 (477.3 KiB)

 6. Бикова О.О. [Акробатичні вправи та вправи із застосуванням швидкісної (координаційної) драбини як засіб покращення координаційної підготовленості гандболістів]{Acrobatic exercises and jump exercises with using speed (coordinating) ladder as a means to improve the coordination readiness of handball players} 25-29

  8 (544.9 KiB)

 7. Бондаренко І.Г., Бойченко О.В., Бондаренко О.В. [Особливості фізичного виховання школярів з порушеннями опорно-рухового апарату] {Features of physical education of schoolchildren with violation of musculoskeletal system}30-33

  9 (533.7 KiB)

 8. Босенко А.І. [Вікові і статеві особливості формування та реакції на фізичні навантаження системи керування рухами у школярів 7-16 років] {Age- and gender-specific structures and responses of the motion control system to physical loads in schoolchildren aged 7 to 16} 34-39

  10 (635.5 KiB)

 9. Герасимчук А.Ю., Галаманжук Л.Л., Єдинак Г.А. [Ефективність експериментальних організації і змісту рухливих хвилинок, перерв у поліпшенні деяких показників фізичного стану 6-річних дітей протягом першого навчального семестру в школі] {The efficiency of experimental organization, content of mobile minutes and breaks in the improvement of some indicators of the physical condition of the 6-year old children during the first semester in school} 40-44

  11 (549.0 KiB)

 10. Гузар В.М., Савченко-Марущак М.С., Шалар О.Г. [Вплив фізичної підготовленості на властивості особистості юних каратистів] {Influence of physical training on the properties of the individual young karate} 45-48

  12 (596.9 KiB)

 11. Дейнеко С.М., Кирієнко Д.М., Могильний Ф.В. [Оцінка показників фізичного розвитку учнів загальної середньої школи методом центильних величин] {Pupils’ physical development estimation at secondary school by the centile method} 49-52

  13 (491.1 KiB)

 12. Екимов В.Ю., Пономаренко В.К., Волков Ю.О. [Биомеханика функционального плоскостопия] {Biomechanics of functional flatfoot} 53-59

  14 (676.7 KiB)

 13. Erdmann W.S. [Biomechanist as an adisor to runners] {Фахівці з біомеханіки як порадники для спортсменів-бугінів} 60-65

  15 (794.7 KiB)

 14. Єрмаков С.С., Носко М.О., Маслов В.М., Гришко Л.Г. [Застосування тренажерів при технічній та фізичній підготовці волейболістів] {The usage of trainers while volleyball players’ technical and physical preparation} 66-69

  16 (489.0 KiB)

 15. Жданович А.А., Яцук Д. И., Позюбанов Э.П. [Временные характеристики шага высококвалифицированных спортсменок на различных участках бега на средние и длинные дистанции] {Time characteristics of a stride of highly skilled female runners on different sections of middle and long distances} 70-73

  17 (518.5 KiB)

 16. Жула В.П., Маслов В.М., Вертель О.В. [Розвиток рухових умінь студентів при виконанні блокування в процесі занять волейболом] {The development of motive abilities of students at performance of blocking during playing volleyball} 74-77

  18 (691.2 KiB)

 17. Жула Л.В., Рябченко В.Г., Рябченко Р.В., Жула Г.В. [Біомеханічний контроль рівня сформованості рухової навички техніки виконання подачі у волейболі студенток факультету фізичного виховання] {Biomechanics control of level formed of motive skill of a serve technique in volleyball of students of physical education faculty} 78-81

  19 (586.7 KiB)

 18. Іващенко О.В., Худолій О.М., Мірошниченко Д.Т. [Структурна модель формування рухової функції у дівчаток молодших класів] {Structural model of formation of motor girls junior} 82-86

  20 (577.1 KiB)

 19. Караулова С.І., Богдановська Н.В. [Динаміка показників функціональної підготовленості спортсменок високої кваліфікації у бігу на короткі дистанції у олімпійському макроциклі] {Dynamics of indicators of functional training athletes highly qualified in the sprint in the olympic macrocycles} 87-90

  21 (632.8 KiB)

 20. Ковальчук В.Я. [Аналіз програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання студентської молоді Польщі] {Analysis-software support the standard of physical education students Poland} 91-93

  22 (478.2 KiB)

 21. Колумбет О.М., Черновський С.М. [Вплив методики стимульованого розвитку стрибучості на показники координаційних якостей студенток педагогічних вищих навчальних закладів] {Influence of methods of the stimulated development of jumping ability is on the indexes of coordinating internalss of students of pedagogical institutes of higher} 94-99

  23 (582.7 KiB)

 22. Корягін В.М., Блавт О.З., Цьовх Л.П. [Технологічні засади формування рухової компетенції у студентів спеціальних медичних груп у процесі фізичного виховання ВНЗ] {The technological bases of formation of motor competence the students of special medical group during physical training in universities} 100-103

  24 (499.0 KiB)

 23. Кошман М.Г., Кветинский С.С. [Организационно-методические основы физического воспитания детей старшего дошкольного возраста] {Organizational and methodical bases of preschoolers’ physical education} 104-106

  25 (478.3 KiB)

 24. Кривенцова І.В., Клименченко В.Г., Донець І.О. [Вдосконалення методики функціональної фізичної підготовки студентів на заняттях в секції фехтування] {The improvement of functional physical training of the students in fencing classes} 107-109

  26 (509.8 KiB)

 25. Кузнєцова О.Т. [Особливості структури фізичної підготовленості та психофізіологічного стану студентів] {Features of structure of students’ physical preparedness and psychically-physiological state} 110-115

  27 (667.1 KiB)

 26. Леутко В.К. [Воспитание физических качеств учащихся на уроках физической культуры путём рационального использования средств и методов системы кроссфит] {Education of physical qualities of pupils at physical training lessons through rational use of crossfit’s methods} 116-119

  28 (567.3 KiB)

 27. Лутовинов Ю.А. [Соотношение средств ОФП и СФП в мезоциклах различного типа подготовительного периода годичного макроцикла юных тяжелоатлетов] {Correlations of general and special physical preparedness of young weightlifters in mesocycles preparatory period} 120-122

  29 (478.7 KiB)

 28. Луценко Р.В. [Дослідження фізичної підготовленості студентів ВНЗ під час занять з фізичного виховання засобами міні-футболу] {Research of students’ physical preparedness during physical education classes by mini-football facilities} 123-126

  30 (592.4 KiB)

 29. Ляпін В.П., Андреєва В.В., Хатіпов М.О., Мамаєва О.В. [Комплексне вивчення стану аденілової системи еритроцитів і системи циклічних нуклеотидів у борців] {Comprehensive study of adenylic erythrocyte and cyclic nucleotide system condition of wrestlers} 127-131

  31 (627.3 KiB)

 30. Мозолев О.М. [Аналіз факторів та динаміки розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі] {Analysis of the factors and education development dynamics of in the field of physical culture and sports in Poland} 132-136

  32 (649.2 KiB)

 31. Мочернюк В.Б. [Соматометричні моделі висококваліфікованих важкоатлетів-олімпійців] {Somatometric patterns of highly qualified olympic competitors weightlifters} 137-140

  33 (543.5 KiB)

 32. Осіпов В.М. [Проблеми оцінки рівня фізичної підготовленості студентів у процесі їх фізичного виховання] {Problems in the assessment of physical fitness level of students in the process of physical education} 141-144

  34 (487.0 KiB)

 33. Подригало Л.В., Володченко О.А. [Порівняльний аналіз біомеханічних аспектів кік-боксу та інших одноборств] {Comparative analysis of the biomechanical aspects of kick-boxing and other combat sports} 145-149

  35 (526.6 KiB)

 34. Позюбанов Э.П., Миневич М.А., Макась М.М., Хмельницкая Л.Ш. [Исследование пространственно-временных характеристик в беговых заданиях максимальной мощности] {Investigation of spatial-temporal features in running tasks of peak power} 150-152

  36 (509.4 KiB)

 35. Политько Е.В. [Сравнительный анализ структуры соревновательной деятельности пловцов различной квалификации, выступающих на дистанции 200 метров баттерфляй] {Comparative analysis of competitive activity of swimmers of various qualifications on 200-meter butterfly distance} 153-156

  37 (910.2 KiB)

 36. Приймак С.Г. [Особливості тілобудови студентів, що спеціалізуються у волейболі в залежності від ігрового амплуа] {Features of students’ figures specializing in volleyball depending on role playing} 157-162

  38 (565.1 KiB)

 37. Редько Т.М. [Модель використання wellness коучингу в процесі фізичного виховання студентів педагогічного вищого навчального закладу] {Model of wellness coaching use in the course of physical training of students pedagogical higher educational institutions} 163-167

  39 (577.3 KiB)

 38. Саламаха О.Є. [Необхідність використання сучасних методів самоконтролю на заняттях з фізичного виховання та у спортивному тренуванні] {Necessity of modern self-control methods usage in physical education and in sport trainings} 168-171

  40 (564.3 KiB)

 39. Самокиш І.І. [Обґрунтування методики оцінювання функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів] {Substantiation of a technique of estimation functionality university students} 172-175

  41 (505.3 KiB)

 40. Твердохліб О.Ф. [Методи дослідження біомеханічних характеристик культових психосоматичних вправ трипільської культури] {The research methods of trypillian culture cult psychosomatic trainings biomechanical characteristics} 176-179

  42 (485.9 KiB)

 41. Тимошенко О.В., Грибан Г.П., Краснов В.П. [Аналіз причин низького рівня фізичного стану студентів спеціальної медичної групи] {The analysis of the reasons of poor physical condition of the students with special medical group} 180-182

  43 (516.9 KiB)

 42. Ткаченко П.П. [Модернізація системи фізичного виховання студентів на основі особистісно орієнтованого вибору рухової активності] {The modernization of student’s physical education based on a personal selection of the physical activity} 183-186

  44 (487.0 KiB)

 43. Трояновська М.М., Лазаренко М.Г. [Біомеханічні показники координаційних якостей дівчат 13-14 років під час занять біатлоном у позашкільних навчальних закладах] {Biomechanical parameters coordination skills of girls 13-14 years during employment in biathlon school educational institutions} 187-190

  45 (518.0 KiB)

 44. Фариборз Мохаммадипур, Сасан Надери [Механическая модель организации финального разгона в метании копья] {Mechanical model of the final effort organization in javelin throw} 191-195

  46 (600.3 KiB)

 45. Христова Т.Є. [Розвиток рухових навичок дітей з порушеннями опорно-рухового апарату методами корегуючих вправ] {The development of motor skills os children with disorders of musculetetal system with methods of corrective exercise} 196-199

  47 (522.8 KiB)

 46. Худолій О.М., Іващенко О.В., Капкан О.О. [Особливості фізичного розвитку школярів 14-15 років] {Features of physical development of pupils 14-15 years} 200-204

  48 (536.8 KiB)

 47. Чекмарьова Н. Г., Хаджинов В. А. [Критерії розвитку здібності до просторової диференціації дітей віком 7-14 років для вдосконалення системи спортивного відбору] {Criteria to determine spatial differentiation abilities development for the further improvement of sports selection system: children of 7-14 age groups} 205-210

  49 (593.1 KiB)

 48. Архипов О.А. [Біомеханічний аналіз статокінезіограм для оцінки факторів стійкості у студентів до і після рухових навантажень] {Biomechanical analysis of statokineziohram to assess the factors of stability in the students before and after the motor loads} 211-221

  50 (909.6 KiB)

 49. Виноградський Б.А., АЛЬ-УБАЇДІ Алі Абдулкарім Джасім [Ефективність використання засобів локального охолодження організму школярів Іраку] {Effectiveness of local technical means for body cooling of Iraq’s pupils} 222-227

  51 (640.8 KiB)

 50. Гамалий В.В., Шевчук Е.Н. [Технико-тактическая подготовка фехтовальщиков на различных этапах многолетнего спортивного совершенствования] {Technique and tactical training of the fencers on different stages of long-term sport perfection} 228-234

  52 (1.1 MiB)

 51. Гаркуша С.В. [Біомеханічний контроль техніки рухових дій студентів-важкоатлетів методом тензодинамометрії] {Biomechanical control of motor action technique of students-weightlifters by means of tensiodynamometry method} 235-240

  53 (621.0 KiB)

 52. Еганов А.В., Романова Л.А., Быков В.С., Никифорова С. А., Кокин В.Ю. [Технология конструирования компьютерной программы коррекции фигуры студенток в процессе занятий фитнесом] {The technology of constructing computer programs correction of the body of the students in the process of fitness} 241-243

  54 (478.1 KiB)

 53. Загревский В.И., Иванчиков Н.В. [Компьютерная реализация оценки соревновательных параметров поединка борцов] {Computer realization of wrestlers fights competitive parameters evaluation} 244-248

  55 (549.1 KiB)

 54. Иванчиков Н.В, Загревский В.И. [Математическая модель технико-тактических действий борцов] {The mathematical model of wrestlers technical-tactical actions} 249-252

  56 (509.2 KiB)

 55. Пронтенко К.В., Безпалий С.М., Пронтенко В.В., Штома В.Д. [Попередження спортивного травматизму за допомогою ізометричних вправ] {Warning of sporting traumatism by means of isometric exercises} 253-256

  57 (520.4 KiB)

 56. Рубіс К.М., Толочний В.М., Сорокопуд В.Б., Лисюк С.М. [Використання сучасних засобів для контролю техніки та запобігання травматизму у спортивній боротьбі] {The use of modern facilities for control of technique and prevention of injuries in sport fight} 257-260

  58 (611.6 KiB)

 57. Семенюк М.В., Быков Д.Ю. [Использование компьютерного педографа-платформы hr mat в оценке качества отталкивания в движениях конькобежца] {Using the hr mat platform in the push-off quality assessment of the speed skater movements} 261-265

  59 (882.6 KiB)

 58. Середа Н.В. [Маркетингові комунікації у формуванні позитивного іміджу фізкультурно-спортивної організації з неолімпійських видів спорту] {Marketing communication in creating a positive image of sports organization for non-olympic sports} 266-269

  60 (500.9 KiB)

 59. Сотский Н.Б. [Об особенностях создания силовых полей как основы конструирования современных тренажеров] {Peculiarities of creating force fields as the basis for designing modern exercisers} 270-274

  61 (522.6 KiB)

 60. Ананченко К.В., Єрмаков С.С., Бойченко Н.В. [Загальний курс “Бойові мистецтва” у ВНЗ при підготовці фахівців з фізичної культури і спорту] {General course “Martial arts” in higher educational establishment in training physical education and sport specialists} 275-279

  62 (627.3 KiB)

 61. Афтимичук О.Е. [Характеристики ритма профессионально-педагогической деятельности] {The characteristics of rhythm of the professional and pedagogical activity} 280-286

  63 (691.5 KiB)

 62. Бабенко В.Г. [Управлінська культура як психолого-педагогічна складова системи фізичної підготовки працівників національної поліції України] {Administrative culture as psychological and pedagogical constituent of the system of physical preparation of workers of the national police of Ukraine} 287-290

  64 (494.7 KiB)

 63. Багорка А.М. [Педагогічний аналіз наступності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі “коледж-університет”] {Pedagogical analysis of the continuity of professional training of future specialists of physical culture and sports in the “college-university system} 291-295

  65 (496.1 KiB)

 64. Воєділова О.М., Корнєва А.О., Козир А.С. [Готовність вчителів фізичної культури до використання національних рухливих ігор як засобу етнопедагогіки] {Readiness of physical training teachers to use national folk agile games as a tool of ethnopedagogy} 296-299

  66 (500.3 KiB)

 65. Гаркуша С.В., Гаркуша В.В., Короп М.Ю., Гришко Л.Г. [Сучасні проблеми галузі фізичного виховання в аспекті здоров’язбереження учнів та студентів] {Modern problems of the area of physical education in the aspect of health preservation of pupils and students} 300-306

  67 (598.5 KiB)

 66. Дерека Т.Г. [Акме-мотиваційна компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання: динаміка формування в процесі неперервної професійної підготовки] {Acme-motivational component of physical education specialists’acmeological competence: the dynamics of formation during lifelong professional training} 307-311

  68 (536.4 KiB)

 67. Долинний Ю.О. [Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями] {The readiness of future specialists in physical education and sports to rehabilitation work with children with disabilities} 312-316

  69 (499.0 KiB)

 68. Жaра Г.І. [Білінгвальний курс “Технології індивідуального здоров’язбереження і профілактика професійного вигоряння вчителя” у системі підготовки магістрів педагогічного університету] {Bilingual course “technologies of teacher’s individual health preservation and professional burnout prevention” in the system of masters of pedagogical university training} 317-321

  70 (529.3 KiB)

 69. Зайцев В.О., Бабич В.І. [Методика формування професійної готовності майбутніх фахівців “Здоров’я людини” в ракурсі виховання всебічно здорового підростаючого покоління] {Methods of forming of professional readiness of future specialists “Human health” from the perspective of education of comprehensively healthy younger generation} 322-325

  71 (482.5 KiB)

 70. Кладікова І.І., Жиденко А.О., Кузьомко Л.М. [Трансфер природничих знань для формування здоров’язбережувальної професійної компетентності вчителя фізкультури та основ здоров’я] {Transfer of science knowledge to generate intelligent component health reserving professional competence of teachers of physical training and basics of health} 326-329

  72 (495.5 KiB)

 71. Конох А.П., Притула О.Л. [Професійна підготовка тренерів-викладачів з українського рукопашу “Спас” в вищому навчальному закладі] {Professional training of teaching coaches specializing in ukrainian hand-to-hand fighting “Spass” in the higher educational establishment} 330-333

  73 (487.7 KiB)

 72. Короленко К.В., Смірнова Н.І., Корнієнко Д.С. [Професійне становлення майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту в процесі навчання у ВНЗ] {Professional of future specialists in physical culture and sports in the learning process at the university} 334-336

  74 (479.7 KiB)

 73. Кравчук Т.М., Санжарова Н.М., Голенкова Ю.В., Рядинська І.А. [Аналіз змісту підготовки майбутніх тренерів з художньої гімнастики] {Analysis of the content of training future coaches in rhythmic gymnastics} 337-340

  75 (518.6 KiB)

 74. Крижанівська О.Ф. [Історична спадщина легкої атлетики в розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів інституцій фізичного виховання і спорту] {Historical heritage of athletics in development of value-motivational character of the students of physical training and sports institutions} 341-344

  76 (513.6 KiB)

 75. Мунтян В.С., Попрошаев А.В. [Влияние теоретической подготовки и дистанционного обучения на повышение качества учебно-тренировочного процесса] {The theoretical training and distance learning influence to increase efficiency of training process} 345-348

  77 (487.7 KiB)

 76. Огієнко М.М., Лисенко Л.Л. [Наступність в педагогічній практиці й безперервність пошуку професійних компетентностей як основа зростання майбутнього вчителя фізичної культури] {Continuity in teaching practice and continuous search of professional competencies as the basis for growth of a future teacher of physical training} 349-353

  78 (581.8 KiB)

 77. Проніков О.К., Терентьєва Н.О. [Підготовка майбутніх учителів фізичної культури у педагогічних університетах України в умовах глобалізації] {Preparation of the future teachers of physical training in pedagogical universities of Ukraine in the conditions of globalization} 354-358

  79 (494.9 KiB)

 78. Синіговець В. І., Петрикей О.О. [Діагностика формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до валеологічної діяльності в школі] {Diagnosis of formation of readiness of future teachers of physical culture to school activities valeological} 359-363

  80 (527.2 KiB)

 79. Хлус Н.О. [Покращення рівня соматичного здоров’я та морфофункціонального стану майбутніх вихователів засобами фітбол-аеробіки] {Improvement of somatic health and morphofunctional sense of future educators by fitball–aerobics facilities} 364-368

  81 (527.9 KiB)

 80. Ячнюк І.О., Ячнюк Ю.Б., Ячнюк М.Ю. [Підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання до професійної діяльності] {The training of future specialists in physical education to professional activities} 369-371

  82 (477.8 KiB)

Один коментар до “Вісник №139(1)”

 1. Exϲelⅼent post. Kеep writing such kind of ino on your site.
  Im really impгessed by your blоg.
  Hello there, You’ve performeԁ ɑan incгedible job.
  I’ll definitely digg it and in my opinion suggeѕt to myy friends.

  I am sure they’ⅼl be benefited from thіs weеb site.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *