Вісник №140

Зміст

 1. Вовк М. П., Гуріч З. В. [Перспективи творчого використання прогресивних ідей художників-педагогів херсонщини в сучасній освітній практиці] {Perspectives of creative use of progressive ideas of the artist-educators of kherson region in modern educational practice} 3-7

  3 (579.8 KiB)

 2. Дрижак В. В., Єрмак С. М. [До питання про рівні та ступені вищої освіти, а також їх відповідність рівню національної рамки кваліфікацій] {To the issue on levels and degrees of higher education, their correspondence to the level of the national qualifications framework} 8-11

  4 (458.2 KiB)

 3. Ільченко А. А. [Організація профілактичної роботи в сучасній медичній практиЦІ] {Organization of preventive work in modern medical practice} 12-16

  5 (508.6 KiB)

 4. Карупу О. В., Олешко Т. А., Пахненко В. В.[Про деякі особливості викладання аналітичної геометрії англомовним студентам] {On some specificity of teaching english speaking students to analytic geometry} 17-21

  6 (467.1 KiB)

 5. Киричок В. А.[Особливості застосування інтерактивних методів навчання у системі післядипломної медичної освіти] {The features of using interactive methods of teaching in the system of postgraduate medical education} 22-26

  7 (467.8 KiB)

 6. Коваленко С. В.[Проблеми впровадження інформаційних технологій у графічну підготовку майбутніх інженерів] {The problems of introduction of informational technologies into graphical preparation of future ingenieers} 27-31

  9 (536.5 KiB)

 7. Козерук Ю. В., Дейнеко С. М., Черезов Ю. О., Козерук К. В.[Використання інформаційних технологій в самостійній роботі на прикладі інтернет-енциклопедії “Вікіпедія”] {The use of information technologies in independent work of pupils and students by the example of the online encyclopedia “Wikipedia”} 32-35

  9 (536.5 KiB)

 8. Костащук О. І. [Феномен честі у психології] {The phenomenon of honour in psychology} 36-39

  10 (463.2 KiB)

 9. Лаппо І. М. [Забезпечення якості вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи вирішення] {Providing of quality of higher education in Ukraine: problems and prospects of settlement} 40-43

  11 (492.5 KiB)

 10. Ліпшиць Л. В. [Спецкурс як засіб формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів] {Special course as means of sociocultural competence formation of future navigators of the international voyages} 44-47

  12 (378.4 KiB)

 11. Мітіна С. В. [Психологічна компетентність викладача навчального закладу медичного спрямування] {The psychological competence of the teacher of the medical direction’ educational institutions} 48-51

  13 (457.8 KiB)

 12. Охріменко І. М., Гетта В. Г. [Вимоги до електронних підручників і навчальних посібників для дистанційного навчання] {Requirements for electronic textbooks and manuals for distance learning} 52-55

  14 (451.1 KiB)

 13. Петришин О. В. [Особливості проектування моделі методики професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх лікарів] {Feature of projections model of method of the professionally-applied physical preparation of future doctors} 56-60

  15 (504.3 KiB)

 14. Подковко Х. В. [Інноваційні освітні технології у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах: перешкоди та перспективи впровадження] {Problems of innovative educational technologies implementation in the higher medical educational institutions} 61-64

  16 (458.6 KiB)

 15. Приймак С. Г. [Особливості тілобудови студентів, що спеціалізуються у боксі в залежності від вагових категорій] {Features of students’ constitution specializing in boxing, depending on the weight categories} 65-70

  17 (538.8 KiB)

 16. Рибалко П. Ф., Матлаш В. А., Андрєєва І. А. [Особливості проведення секційних занять з юнаками-волейболістами 18-20 років] {The peculiarities of the realization of sectional classes with young men-volleyball players of 18-20 years} 71-74

  18 (491.9 KiB)

 17. Самохвалова І. Ю., Мелюшкина В. В. [Розвиток швидкісно-силових якостей у студенток аграрного університету, які займаються волейболом] {The development of speed-strength qualities of the female students of agrarian university dealing with volleyball} 75-77

  19 (484.6 KiB)

 18. Смолікевич Н. Р. [Методика формування професійної комунікативної компетенції з іноземних мов] {Methods of forming professional communicative competence in foreign languages} 78-82

  20 (464.4 KiB)

 19. Соколенко Л. О. [Вибіркова навчальна дисципліна “Гармонія світу” як засіб гуманітаризації освіти] {Optional subject “Harmony of the world” as a means of humanization of education} 83-87

  21 (506.8 KiB)

 20. Топчій О. В. [Правова соціалізації особистості у призмі юридичної педагогіки] {Legal socialization of the person in the prism of legal pedagogy} 88-92

  22 (467.3 KiB)

 21. Третяк О. С., Чебоненко С. О. [Фактори, що впливають на ефективність адаптації першокурсників] {Factors that influence the efficiency of the first-year cadets’ adaptation} 93-97

  23 (464.3 KiB)

 22. Троцький Р. С. [Сутність готовності до управлінської діяльності майбутніх курсантів у вищих навчальних закладах МВС України] {The essence of preparation for future management activities of students in higher educational establishments of Ukraine} 98-101

  24 (461.5 KiB)

 23. Юрійчук Н. Д. [Тестовий контроль з української мови як засіб активізації навчальної діяльності студентів ВНЗ] {The control test of ukrainian language as a tool for activation of training students at universities} 102-105

  25 (529.7 KiB)

 24. Ярошенко О. М. [Пригадування музичної інтонації на психофізіологічних рівнях виконавських дій] {Remembering musical tone at psycho physiological levels of perfoming actions} 106-110

  26 (585.7 KiB)

 25. Белан Т. Г. [Особливості професійної підготовки студентів-магістрантів до проходження педагогічної практики] {Proffessional features training of undergraduate students to pedagogical practice} 111-114

  27 (570.0 KiB)

 26. Бивалькевич Л. М. [Законодавчо-правова база підготовки студентів педагогічного вищого навчального закладу до організації технічної творчості учнів] {Legislative and legal framework of preparation of students of pedagogical higher education institutions for guidance of technical creativity of pupils} 115-118

  28 (510.0 KiB)

 27. Вдовенко І. С. [Теорія та практика підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності] {Theory and practice of future teachers’ training for the innovative activity} 119-122

  29 (453.4 KiB)

 28. Вертипорох Д. Я. [Використання сучасних інформаційні технології у професійній підготовці майбутнього вчителя технологій] {The usage of modern information technologies in professional training of future technologies’ teachers} 123-126

  30 (453.8 KiB)

 29. Виніченко І. В., Гетта В. Г. [Дистанційне навчання в системі професійної підготовки майбутніх вчителів технологій] {Distance education in training of future teachers of technologies} 127-129

  31 (451.5 KiB)

 30. Горчинська К. В. [Особливості творчого розвитку майбутніх учителів технологій] {Features of creative development of future technology teachers} 130-132

  32 (450.7 KiB)

 31. Горчинський С. В., Кузютин Д. В. [Особливості формування професійної спрямованості майбутніх учителів технологій] {Features of professional orientation forming of future technology teachers} 133-136

  33 (454.3 KiB)

 32. Дорошенко Т. В. [Об’єктивні передумови вдосконалення підготовки майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої роботи з молодшими школярами] {Objective preconditions of improvement of future primary school teachers’ training for music and education work with young learners} 137-142

  34 (475.3 KiB)

 33. Дрозденко В. М., Дрозденко Н. М. [Психолого-педагогічні аспекти формування готовності майбутніх учителів до спілкування з підлітками] {Psychological and pedagogical aspects of formation of readiness of future teachers to communication with teenagers} 143-146

  35 (455.3 KiB)

 34. Єрмоленко А. О. [Значення педагогічної майстерності у фаховому становленні вчителя] {The value of teaching excellence in the professional development of teachers} 147-150

  36 (457.7 KiB)

 35. Гутник В. М., Ковбаса Ю. М. [Застосування інноваційних технологій для розвитку графічних умінь у майбутніх вчителів технологій у процесі викладання технічних дисциплін] {Use of innovative technologies for the development of graphic skills of the future technologies teachers in study of technical subjects} 151-154

  37 (511.7 KiB)

 36. Ващенко І. М., Курнишев Ю. А. [Експериментальна перевірка педагогічних умов професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культур] {Experimental control of pedagogical conditions for professional self-development of future pe teachers} 155-160

  38 (510.5 KiB)

 37. Мінько Н. П., Богдан Т. В. [Використання активних методів навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів] {Using of active methods in teaching during training of future teachers} 161-164

  39 (458.0 KiB)

 38. Повечера І. В., Репа Р. П. [Підготовка майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій] {Training of future teachers of technologies to the innovative pedagogical activity with the usage of information and communication technologies} 165-168

  40 (455.3 KiB)

 39. Пономаренко Д. С., Полетай О. М. [Про готовність майбутніх учителів технології до розвитку здібностей учнів] {About readiness of future teachers of technologies for pupils’ abilities’ development} 169-172

  41 (463.6 KiB)

 40. Пригодій А. В. [Організація науково-дослідної роботи студентів на заняттях з дисципліни “Основи наукових досліджень”] {Organization of students’ research work at the lessons on the discipline “Fundamentals of scientific research”} 173-175

  42 (451.9 KiB)

 41. Ребенок В. М. [Створення інноваційно-освітнього середовища в контексті професійної підготовки майбутніх учителів 176] {Creation of innovative educational environment in the context of professional training of future teachers} 176-179

  43 (457.3 KiB)

 42. Савицька І. М. [До питання формування лідерських якостей майбутніх учителів] {On the problem of intending teachers’ leadership skills development} 180-183

  44 (460.6 KiB)

 43. Свириденко А. І., Ховрич М. О. [Підготовка вчителя технологій до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності] {Training of teachers of technologies to use computer technologies in professional activity} 184-187

  45 (458.7 KiB)

 44. Сила М. Ф., Джевага Г. В. [Підготовка майбутніх учителів технологій до формування в учнів дослідницьких умінь] {Preparation of prospective teachers of technologies to development of pupils’ research skills} 188-191

  46 (569.7 KiB)

 45. Харета М. С., Видра О. Г. [Дослідження розвиненості компонентів психологічної готовності майбутніх учителів технологій до професійної діяльностІ] {Studying the psychological readiness of technologies teachers-trainees for their profession} 192-195

  47 (544.8 KiB)

 46. Бабійчук Т. В. [Повісті і романи Любові Василів-Базюк у позанавчальній роботі з української літератури в педагогічному коледжі (до питання національно-патріотичного виховання)] {Stories and novels of Lyubov Vasyliv-Baziuk for extra-curricular activities in ukrainian literature in pedagogical college (in the context of national-patriotic education)} 196-200

  48 (584.4 KiB)

 47. Бачинська М. В. [Культурний розвиток підростаючої особистості в педагогічній спадщині Н. Й. Волошиної] {The cultural development of the growing up individual in the pedagogical heritage of N. Y. Voloshyna} 201-205

  49 (475.3 KiB)

 48. Білоус Н. В. [Реалізація міжпредметних зв’язків української літератури й історії в тестах зовнішнього незалежного оцінювання] {The realization of interdisciplinary connections of ukrainian literature and history in the tasks of external independent evaluation} 206-209

  50 (480.7 KiB)

 49. Бондаренко Л. Г. [Специфіка викладання курсу “Літературна компаративістика” для студентів-філологів] {The specificity of teaching the course “Literary comparativistics” for students of philology} 210-212

  51 (447.0 KiB)

 50. Дятленко Т. І. [Про групові форми роботи на уроках літератури у методичній спадщині Н. Й. Волошиної] {About group forms of work on literature lessons in the methodological heritage of N. I. Voloshina} 213-216

  52 (466.4 KiB)

 51. Гоголь Н. В. [Естетичне виховання учнів на уроках української літератури у науково-методичній спадщині Н. Й. Волошиної] {Aesthetic education of pupils at the lessons of ukrainian literature in scientific and methodical heritage of N. Y. Voloshyna} 217-221

  53 (570.0 KiB)

 52. Жила C. О. [Оцінка педагогічної спадщини ніли волошиної провідними методистами й словесниками України] {The assessment of nila voloshina’s pedagogical heritage by leading Ukrainian methodists and teachers of literature} 222-228

  54 (522.0 KiB)

 53. Земка О. І. [Структурні компоненти моделі формування дослідницьких умінь у студентів-філологів] {Structural components of the models of formation the research skills at the students-philologists} 229-232

  55 (463.6 KiB)

 54. Ковбасенко Ю. І. [Поглиблене вивчення літератури і тести поглибленого рівня: освіта для еліти?..] {Depth study of literature and test advanced: education for elite?} 233-237

  56 (632.1 KiB)

 55. Лілік О. О. [Програмно-методичне забезпечення теоретико-літературних курсів у системі професійної підготовки майбутніх учителів української літератури] {Software support of the theoretical-literary courses at the professional training of future teachers of ukrainian literature} 238-241

  57 (458.9 KiB)

 56. Логвіненко Н. М. [Викладання літератури як мистецтва слова: концептуальні позиції Н. Й. Волошиної і сьогодення] {Teaching of literature as art of word: conceptual position of N.Y. Voloshina and nowadays} 242-247

  58 (491.2 KiB)

 57. Молочко С. Р. [Вивчення української літератури у взаємозв’язку з музичним мистецтвом у світлі ідей Ніли Волошиної] {Studying ukrainian literature lyric in conjunction with the musical art in light of N.Voloshina’s ideas} 248-251

  59 (482.7 KiB)

 58. Нежива Л. Л. [Методичні прийоми творчого читання різностильових художніх творів] {Techniques of creative reading of art works of different styles} 252-254

  60 (449.5 KiB)

 59. Привалова С. П. [Сучасний літературознавчий аналіз художнього твору] {The modern literary analysis of the art work} 255-258

  61 (456.1 KiB)

 60. Романишина Н.В. [Інтенсифікація процесу вивчення методики української літератури студентами педагогічних ВНЗ] {Intensification of the process of teaching ukrainian literature methodics by students of pedagogical universities} 259-262

  64 (450.9 KiB)

 61. Рускуліс Л. В. [Лекція за способом викладу навчального матеріалу в системі підготовки майбутнього вчителя української мови] {Lecture of presentation of educational material in trainingof future teacher of ukrainian language} 263-268

  63 (510.6 KiB)

 62. Сазонова О. В., Яковенко М. В. [Епістолярний стиль письма (теоретичні аспекти)] {Epistolary writing style (theoretical aspects)} 269-271

  64 (450.9 KiB)

 63. Тригуб І. А. [Компаративний аналіз художнього твору на заняттях літературних курсів за вибором] {Comparative analysis of literary works on the lessons of elective courses} 272-275

  65 (463.3 KiB)

 64. Яценко Т. О. [Інформаційно-комунікаційні технології в системі шкільної літературної освіти: теоретико-методичний огляд] {Informational and communicational technologies in school education of literature: theoretical and methodological review} 276-279

  66 (459.5 KiB)

 65. Аксюта О. Ю., Череда О. В. [Вплив індивідуального стилю вчителя на навчальні досягнення учнів] {Influence of individual teacher’s style on pupils educational achievements} 280-283

  67 (573.3 KiB)

 66. Андрієнко А. В., Носовець Н. М. [Гурткова робота – невід’ємна складова навчально-виховного процесу в сучасному ліцеї] {Circle work is an integral part of the educational process in the modern lyceum} 284-287

  68 (491.9 KiB)

 67. Брик А. В. [Аналіз та оцінка впливу спеціальних засобів спрямованих на розвиток психомоторних якостей у школярів молодших класів на уроках з фізичної культури] {Analysis and assessment of the special aimed at the development of psychomotor qualities in primary school children to lessons on physical training} 288-293

  69 (497.9 KiB)

 68. Вдовенко О. І. [Структура і зміст педагогічних умов формування творчих здібностей майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості] {The structure and content of pedagogical conditions of creative abilities’ formation of future skilled workers of food industry} 294-297

  70 (454.9 KiB)

 69. Джевага Г. В., Міньков Ю. М. [Використання технологічних пристосувань на уроках трудового навчання у 6-му класі] {Use of technological devices at the lessons of labor studies in 6th grade} 298-302

  71 (808.5 KiB)

 70. Дідух В. О., Клименко С. П. [Активні методи навчання у підготовці старшокласників за профілем “Водій категорії С”] {The active teaching methods in preparing high school students for the account “Drivers of category C”} 303-306

  72 (460.3 KiB)

 71. Миколаєнко А. Є. [Патріотичне виховання старшокласників у взаємодії сім’ї і школи як об’єкт науково-теоретичного аналізу] {Patriotic education of pupils in the interaction of family and school as an object of scientific and theoretical analysis} 307-311

  73 (467.8 KiB)

 72. Мінько Н. П., Смілик О. О. [Важливість використання ТЗН на уроках креслення] {The importance of using technical means of education at the lessons of drawing} 312-315

  74 (457.8 KiB)

 73. Олексієнко О. Г. [Вплив ціннісніх орієнтацій на формування особистості сучасної молоді] {Influence of value orientations on formation of personality of modern youth} 316-318

  75 (453.4 KiB)

 74. Оранюк Б. Ю. [Розвиток основних характеристик (профілів) учасників мережевого спілкування (учні 5-8 класів)] {Development of basic descriptions (profiles) of participants of network commonunication (students are 5-8 classes} 319-322

  76 (459.4 KiB)

 75. Ребенок В. М., Клімова О. М. [Використання технічних засобів навчання учнями ПТНЗ на заняттях з кулінарії] {Usage of technical facilities of training by students at the lessons of cooking} 323-327

  77 (463.6 KiB)

 76. Павленко Т. В., Павленко Е. Е. [Моделювання навчально-виховного процесу щодо організації фізичного виховання серед учнівської молоді в сучасних умовах] {Modelling of educational process on physical training of pupils in modern conditions} 328-331

  78 (458.4 KiB)

 77. Пискун О. М., Кузнєцова Н. О. [Різновиди об’ємної вишивки як джерело творчого натхнення] {Varieties of volume embroidery as a source of creative inspiration} 332-336

  79 (389.6 KiB)

 78. Примак М. М. [Вплив занять туризмом на формування навичок здорового способу життя в системі позашкільної освіти] {Influence of tourism on the formation of skills of a healthy lifestyle in the system extracurrical education} 337-340

  80 (457.1 KiB)

 79. Федан Т. В. [Місце і роль гурткової роботи в освітньому процесі] {Interest-groups role in educational process} 341-343

  81 (453.4 KiB)

 80. Амеліна С. М., Тарасенко Р. О. [Інновації у формуванні інформаційної компетентності перекладачів: досвід зарубіжних університетів] {Innovations in the formation of the information competence of translators: experience of foreign universities} 344-348

  82 (579.7 KiB)

 81. Бабенко М. О. [Історико-педагогічний досвід формування кадрової політики в середніх технічних навчальних закладах катеринославщини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.] {Historical and pedagogical experience of formation of personnel policy in secondary technical schools of ekaterinoslavschina in the late XIX – early XX century} 349-354

  83 (481.3 KiB)

 82. Зємбa Б. А. [Виховання підростаючого покоління в умовах сталого розвитку суспільства] {The education of the younger generation in terms of sustainable development of society} 355-358

  84 (464.4 KiB)

 83. Кащук М. Г. [До питання правового виховання молоді у світовій практиці] {The issue of legal education of youth in world practice} 359-363

  85 (569.0 KiB)

 84. Лазоренко С. А.,Чхайло М. Б., Балашов Д. І.[Фізична культура народів, що населяли територію України дослов’янської доби] {Physical culture of the folks inhabiting the territory of Ukraine in pre-slavic period} 364-368

  86 (474.9 KiB)

 85. Мазуренко К. Ю. [Важливість впровадження в українську освіту релігійного предмету неконфесійного характеру] {The importance of bringing in nonconfessional religions subject in Ukrainian education} 369-371

  87 (453.2 KiB)

 86. Максименко О. В. [Зміст дослідницької діяльності в стуктурі професіоналізації сучасного педагога] {The content of research activity in the structure of contemporary teacher`s professionalization} 372-376

  88 (463.7 KiB)

 87. Марусечко І. П. [Ретроспектива становлення новаторської педагогіки в Україні (60–80 роки ХХ ст.)] {Retrospective of formation of innovative education in Ukraine (60–80 years of XX century)} 377-380

  89 (458.8 KiB)

 88. Машкова І. М. [Методологічні орієнтири проблеми розвитку українознавчої освіти в двомовних і “рідних” школах сучасної Канади] {Methodological orientation points of the development of ukrainian-language studies in bilingual and “native” schools in today’s Canada} 381-385

  90 (838.1 KiB)

 89. Савченко Л. Л. [Суспільно-політичні, соціально-економічні та культурні умови підготовки майбутніх вихователів до патріотичного виховання дошкільників (1985 – 2012 рр.)] {Socio-political, socio-economic and cultural training conditions for future educators to patriotic education of preschool children (1985 – 2012 years)} 386-391

  91 (481.5 KiB)

 90. Солдатенко О. І. [Концепціії музичного виховання і навчання, які застосовуються в японії для розвитку музичних здібностей учнів] {Concept of musical education and training, used in japan for the development of musical abilities of students} 392-395

  92 (492.9 KiB)

 91. Філоненко О. С., Демченко Н.М. [Аналіз процесу становлення та розвитку піонерських таборів у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття в Україні] {Analysis of formation and development processes of pioneer camps in the 20’s – early 30’s of XX century in Ukraine} 396-399

  93 (511.8 KiB)

 92. Чубінська Н. Б. [Еволюція принципів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи в Україні (друга половина ХХ століття)] {The evolution of comprehensive school headmaster principles of management activities in Ukraine (the second half of the xxth century)} 400-403

  94 (461.7 KiB)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *