Вісник №141

Зміст

 1. Андронік Н. П. [Труднощі сприйняття та розуміння автентичних поетичних творів з метою організації на їх основі англомовної дискусії]{Authentic poetry comprehension difficulties} 3-5Template file :: lib does not exist!
 2. Баклаженко Ю. В. [Прийоми та засоби індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення студентів немовних ВНЗ]{Techniques and means of esp writing individualization} 6-10Template file :: lib does not exist!
 3. Безлюдна В .В. [Законодавчий аспект розвитку іншомовної освіти у ВПНЗ України (кінець 90-х рр. ХХ – початок ХХІ століття)]{Legal aspects of foreign language education development in Ukraine(the end of 90th – the beginning of XXI century)} 11-14Template file :: lib does not exist!
 4. Биконя О. П. [Функціональні компоненти діяльності викладача та студентів у самостійній позааудиторній роботі з англійської мови з використанням мультимедійного електронного посібника]{The functional components of the teacher and students’ independent testing work in english using the multimedia electronic manual} 15-17Template file :: lib does not exist!
 5. Бирюк О. В. [Навчально-мовленнєва ситуація при формуванні лінгвосоціокультурної компетентності у навчанні читання іншомовних текстів]{Communicative situations in the process of developing lingua-sociocultural competence while reading target language texts} 18-21Template file :: lib does not exist!
 6. Бичек О. А. [Розвиток критичного та творчого мислення майбутніх учителів-філологів у процесі застосування синтетичних видів мистецтва у професійній діяльності]{Future teachers’ critical and creative thinking development in the process of using all-embracing art form in the professional activity} 22-24Template file :: lib does not exist!
 7. Бобир С. Л. [Проблеми іншомовної освіти в епоху глобалізації]{Problems of foreign language education in the epoch of globalization} 25-29Template file :: lib does not exist!
 8. Британ Ю. В. [Принципи формування професійно орієнтованої читацької компетентності засобами інтернет-ресурсів]{Principles of forming professionally oriented competence in online reading} 30-32Template file :: lib does not exist!
 9. Ващило О. В. [Принципи побудови підсистеми вправ у межах методики навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення]{Exercises compilation principles for the esp monologue speech teaching to future mechanical engineers} 33-36Template file :: lib does not exist!
 10. Володько А. М. [Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх перекладачів усного послідовного науково-технічного перекладу]{Experimental efficiency testing of teaching future interpreters consecutive scientific and technical interpreting} 37-43Template file :: lib does not exist!
 11. Гергуль С. М., Городнича Л. В. [Формування професійної майстерності майбутнього вчителя-філолога]{Formation of future teacher-philologist’s professional excellence} 44-48Template file :: lib does not exist!
 12. Гурина Н. В. [Комунікативні стратегії в професійно орієнтованому навчанні майбутніх учителів вживання англійських інтонем у говорінні]{Communicative strategies in professionally oriented teaching prospective teachers to use english intonemes in speech} 49-53Template file :: lib does not exist!
 13. Дацків О. П. [Використання прийомів драматизації на заняттях з іноземної мови у педагогічному ВНЗ]{Using drama techniques in the efl classroom at pedagogical university} 54-57Template file :: lib does not exist!
 14. Дзіман Г. М. [Моделювання змішаного навчання майбутніх інженерів-біотехнологів академічного письма англійською мовою]{Blended learning model in teaching academic writing in english to prospective biotechnologists} 58-62Template file :: lib does not exist!
 15. Dudoladovа А. V. [Using podcasts in developing foreign language listening skills]{Використання подкастів у формуванні навичок іншомовного аудіювання} 63-65Template file :: lib does not exist!
 16. Dudoladovа O. V. [Learners’ identity: focus on second language acquisition]{Мовна особистість студентів у світлі навчання іноземних мов} 66-68Template file :: lib does not exist!
 17. Євдокімова-Лисогор Л. А. [Модель “Перевернутого класу (Flipped classroom)” у процесі формування МКК студентів економічних спеціальностей]{The “Flipped classroom” model in the process of forming cross-cultural communicative competence in the students of economics} 69-72Template file :: lib does not exist!
 18. Іванова І. М. [Принципи формування у майбутніх фахівців сфери туризму професійно орієнтованої англомовної компетентності в укладанні текстів оглядових екскурсій]{Principles of forming professionally oriented english writing competence in future specialists of tourism} 73-77Template file :: lib does not exist!
 19. Кардашова Н. В. [Критерії відбору англомовних подкастів для формування у майбутніх учителів лінгвосоціокультурної компетентності в аудіюванні]{Criteria for english podcasts selection in teaching lingua sociocultural competence in listening comprehension to future teachers} 78-82Template file :: lib does not exist!
 20. Ковальчук О. С. [Лінгвометодична характеристика дискурсу спеціальності “Харчові технології”]{Linguistic features of food technology discourse} 83-89Template file :: lib does not exist!
 21. Коргуник Ю. В. [Значення іншомовної освіти в процесі інтернаціоналізації освітньої сфери та її роль у формуванні конкурентоспроможних фахівців у глобалізованому суспільстві]{The role of foreign language education in the process of internationalization of educational sphere and its role in the formation of competitive professionals in globalized world} 90-93Template file :: lib does not exist!
 22. Корнєва З. М. [Методика формування міжкультурної професійно орієнтованої комунікативної компетентності студентів вищого технічного навчального закладу]{Methodology of intercultural esp competence formation at tertiary schools} 94-99Template file :: lib does not exist!
 23. Quam Phil [Narrative and cultural memory in foreign language studies]{Використання переказів і культурної спадщини у навчанні іноземних мов} 100-103Template file :: lib does not exist!
 24. Курманова Б. Ж. [Лингводидактическая концепция “Языкового портфеля государственного служащего республики Казахстан”]{Лінгводидактична концепція “Мовного портфеля державного службовця республіки Казахстан”} 104-108Template file :: lib does not exist!
 25. Кусаметова Г. К. [Использование имидж-кейса в профессиональной деятельности преподавателя английского языка]{Using image case in the english language teacher professional activity} 109-112Template file :: lib does not exist!
 26. Мартиненко О. Є. [Стратегії подолання труднощів англомовного аудіювання у майбутніх перекладачів]{Strategies of overcoming listening comprehension difficulties of future interpreters} 113-116Template file :: lib does not exist!
 27. Maslov Y. V. [Foreign-language training at tertiary level: in search for the ‘principled eclecticism’]{Іншомовна підготовка на професійному рівні: в пошуках ‘системної еклектики’} 117-120Template file :: lib does not exist!
 28. Мацнєва О. А. [Удосконалення в майбутніх учителів англійської мови навичок виразного читання з використанням автофонограми]{Improving english teacher-trainees’ expressive reading subskills by means of self-recording} 121-124Template file :: lib does not exist!
 29. Morgan Ann [Creating professional managers for schools in the 21st century]{Підготовка професійних керівників для школи у XXI столітті} 125-130Template file :: lib does not exist!
 30. Moroz L. M. [The problem of cultivating creativity in the context of international education]{Проблема формування креативності в контексті міжнародної освіти} 131-134Template file :: lib does not exist!
 31. Огородник Н. Е. [О традициях и новациях в преподавании английского языка будущим морякам]{Traditions and innovations in teaching english for future seafarers} 135-139Template file :: lib does not exist!
 32. Олійник Т. О. [Вплив вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів на вибір навчальних стратегій]{Influence of the pupils’ age, individual and psychological peculiarities on their choice of learning strategies} 140-144Template file :: lib does not exist!
 33. Осадча Н. В. [Методичні рекомендації з організації процесу формування у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках країнознавства]{Teacher training guidelines as to forming socio-cultural competence in high school students while teaching them reading at the lessons of country study} 145-147Template file :: lib does not exist!
 34. Павленко А. Е., Павленко Г. В. [Еще раз о проблемах и перспективах становления литературной нормы регионального языка равнинной Шотландии]{The problem of a literary standard for Scots revisited} 148-151Template file :: lib does not exist!
 35. Панзига О. М. [Контроль рівня сформованості рецептивних мовних компетентностей майбутніх вчителів у самостійній роботі]{Assessment of the developing receptive language competences in teacher trainees’ self-study} 152-155Template file :: lib does not exist!
 36. Perry H. R. [Teachers of global english on the front line: a case study from Germany]{Викладачі глобальної англійської мови попереду: кейс-метод із Німеччини} 156-159Template file :: lib does not exist!
 37. Пинюта И. В. [Подготовка будущих учителей иностранных языков к межкультурному общению]{Future foreign language teachers’ preparation for intercultural communication} 160-162Template file :: lib does not exist!
 38. Пілішек С. О. [Міжкультурне спілкування як складова професійного спілкування іноземною мовою у міжкультурному середовищі]{Intercultural communication as an element of intercultural workplace communication} 163-166Template file :: lib does not exist!
 39. Починок Т. В. [Развивающий и воспитательный аспекты обучения межкультурному общению]{Developing and educational aspects of cross-cultural communication training} 167-169Template file :: lib does not exist!
 40. Сатинова В. Ф. [Роль инновационного иноязычного образования в развитии творческой активности специалиста языкового профиля]{The role of innovative second language teaching in the development of creative activity of the second language specialist} 170-173Template file :: lib does not exist!
 41. Смелянська В. В. [Використанням jigsaw reading на початковому етапі навчання іноземної мови у студентів вищої мовної школи]{Teaching junior foreign language students through jigsaw reading at a linguistic higher educational establishment} 174-178Template file :: lib does not exist!
 42. Соловьёва О. А. [Когнитивная модель грамматического концепта как основа совершенствования грамматических навыков учащихся]{Cognitive model of a grammar concept as a foundation for grammar habits development} 179-183Template file :: lib does not exist!
 43. Стеченко Т. О. [Структурні компоненти інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов]{Structural components of foreign language teacher trainees’ informational culture} 184-187Template file :: lib does not exist!
 44. Столяр М. Б. [Філософсько-епічна реконструкція античності мовою сучасної культури (за твором С.В. Пролеєва “Єлена Прекрасна: трагедія краси”)]{The philosophical and eріcal reconstruction of antiquity according to S.V. Proleev’s philosophic epos “Helen the Beautiful: the tragedy of beauty”} 188-191Template file :: lib does not exist!
 45. Тарнопольский О. Б. [Навчання англійської мови майбутніх менеджерів туризму: пролегомени підготовки підручника]{Teaching english to future managers of tourism: prolegomena of textbook preparation} 192-195Template file :: lib does not exist!
 46. Тютюнник О. М. [Проблема співвідношення навчання і виховання у педагогіці Памфіла Юркевича]{The problem of teaching and upbringing correlation in Pamfil Yurkevych’s pedagogics} 196-200Template file :: lib does not exist!
 47. Федоренко І. С. [Методичні засади реалізації групового методу навчання англійського діалогічного мовлення]{Methodological background of the community method in the english interaction teaching} 201-204Template file :: lib does not exist!
 48. Phan Duane [Cross cultural problems in teaching english and individualism]{Крос-культурні проблеми у навчанні англійської мови та індивідуалізм} 205-208Template file :: lib does not exist!
 49. Черниш В. В. [Формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні у майбутніх учителів англійської мови в аспекті рефлексивного підходу]{Developing professionally oriented competence in speaking of future teachers of english in the context of reflective approach} 209-213Template file :: lib does not exist!
 50. Chugai O. Y. [Developing intercultural competence of educators through “Onion” project]{Розвиток міжкультурної компетентності викладачів за допомогою проекту “Onion”} 214-215Template file :: lib does not exist!
 51. Шевкопляс Л. В. [Вправи для формування англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи]{The subsystem of exercises fof forming future efl teachers’ listening comprehension competence in self-study work} 216-222Template file :: lib does not exist!
 52. Юцевич І. С. [Проблема формування інформатичної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов у процесі професійної підготовки]{Forming informatics competence in foreign language teacher-trainees in the process of professional training} 223-225Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *