Вісник №142

Зміст

 1. Бацмай С. А. [Сучасні концептуальні підходи до розвитку організаційної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів: гендерний аспект]{Modern conceptual approaches to the organizational culture development of the secondary educational establishment headmaster: gender aspect} 5-8

  3 (439.3 KiB)

 2. Башта О. В., Лях Т. Л. [Стан соціально-педагогічної підтримки дітей з особливими потребами та їхніх батьків у комплексних позашкільних навчальних закладах міста Києва]{Condition of social and pedagogical support of children with special needs and their parents at complex vocational educational establishments of Kyiv} 9-15

  4 (663.1 KiB)

 3. Барило Н. А. [Фізико-математичний ліцей імені князя Безбородька]{Physics and mathematics lyceum prince Bezborodko} 16-19

  5 (466.2 KiB)

 4. Булавенко С. Д. [Фінансове виховання як основа формування соціально та економічно активної особистості]{Financial education as the basis of forming socially anf economically active people} 20-22

  6 (427.0 KiB)

 5. Войтовська А. І. [Гендерна соціалізація студентів з особливими освітніми потребами (із досвіду діяльності Центру соціальної та освітньої інтеграції “Без бар’єрів” УДПУ імені Павла Тичини)]{Gender socialization of students with special educational needs (by the experience of the center of social and educational integration “Without barriers” in USPU)} 23-25

  7 (429.7 KiB)

 6. Волотовська Т. П. [Теоретичні аспекти управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів]{Theoretical aspects of a managerial competence of directors of general educational institutions} 26-31

  8 (440.7 KiB)

 7. Децюк Т. М., Василишина Н. М. [Особливості соціальної роботи і соціальної політики в Італії]{The features of social work and social policy in Italy} 31-34

  9 (431.4 KiB)

 8. Довжук Н. Ш. [Професійна адаптація майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах як проблема психології особистості та розвитку]{Professional adaptation of the future teachers of biomedical sciences in higher education as a problem of psychology and personality development} 35-39

  10 (494.3 KiB)

 9. Дрижак В. В., Єрмак С. М. [Автономія вищого навчального закладу як фактор забезпечення якості вищої освіти]{University autonomy as a factor of ensuring the quality of higher education} 40-44

  11 (371.6 KiB)

 10. Заєць Н. Ю. [Вплив тайм-менеджменту керівника на розвиток позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу]{The influence of time management of the head the development of a positive image of secondary school} 45-50

  12 (500.0 KiB)

 11. Завацька Л. М. [Дослідження потреб дітей з обмеженими можливостями в інклюзивному освітньому середовищі]{Research needs of children with disabilities in inclusive educational environment} 51-56

  13 (450.3 KiB)

 12. Закревська Є. С. [Комп’ютерні ігри як засіб формування здорового способу життя школярів]{Computer games as means of forming a healthy lifestyle} 57-61

  14 (444.6 KiB)

 13. Кирилюк В. М. [Проблеми розвитку народної хореографії в Україні]{Problems of folk dance development in Ukraine} 62-64

  15 (427.7 KiB)

 14. Кіриченко С. В. [Розробка складових акмеограми вчителя для проектування його самоосвітньої діяльності]{Development components akmeohramy teacher to design his self} 65-67

  16 (428.1 KiB)

 15. Ковальчук В. Я. [Шляхи формування здорового способу життя студентської молоді]{Ways of promoting healthy lifestyles of students} 68-70

  17 (428.4 KiB)

 16. Когут С. Я. [Становлення та розвиток інституту професійної освіти польщі як середовища формування теоретико-методологічних засад педагогіки праці]{Becoming and development of institute of professional education in poland as environment of theoretical and methodological principles’ of pedagogy of labor formation} 71-75

  18 (449.4 KiB)

 17. Козійчук О. Г. [Управління профорієнтаційною роботою в контексті професійного самовизначення молоді]{The management of professional orientation in the professional self of youth} 76-78

  19 (429.7 KiB)

 18. Конончук А. І. [Інтеграційні процеси у професійній підготовці фахівців соціальної сфери]{Integration processes in the training of specialists of social sphere} 79-84

  20 (483.2 KiB)

 19. Корнієнко В. О. [Авторська розробка спеціального курсу “Акмеологічні засади професійної мобільності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів”]{Authoring special course “Acmeological principles of teachers’ professional mobility in secondary schools”} 85-87

  21 (428.3 KiB)

 20. Крапивний Я. М. [Особливості професійної підготовки вчителів у Чернігівському єпархіальному жіночому училищі в ХІХ ст.]{Peculiarities of professional training of teachers in Chernigov eparchial female college in the XIX century} 88-91

  22 (433.1 KiB)

 21. Кудляк С. М. [Особливості планування організаційно–педагогічної діяльності вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі]{Pedagogical features organizational planning of teachers in secondary schools} 92-97

  23 (451.6 KiB)

 22. Лісовець О. В. [Проблема формування соціально-правової компетентності фахівців соціальної сфери: історико-педагогічний аналіз]{Problem of the formation of social and legal competence of a social worker: historical and pedagogical analysis} 98-102

  24 (449.3 KiB)

 23. Лутченко А. В. [Запровадження служби пробації в Україні: європейський досвід]{Introduction of the probation service in Ukraine: the european experience} 103-106

  25 (431.1 KiB)

 24. Максименко О. В. [Формування дослідницьких умінь і навичок у педагогічному процесі]{The formation of research skills in the pedagogical process} 107-111

  26 (441.9 KiB)

 25. Матлаш В. А., Рибалко П. Ф., Харченко С. М. [Динаміка показників психологічної підготовки студентів аграрного університету під впливом секційних занять з шахів]{Dynamics of the indicators of psychological preparation of the students of agrarian university under the influence of the chess section classes} 112-115

  27 (471.0 KiB)

 26. Несін Ю. М. [Використання “мозкового штурму” як ефективного засобу комунікації англійською мовою]{Use of “brainstorming” as effective means of communication in english language} 116-120

  28 (445.4 KiB)

 27. Новгородський Р. Г. [Прикладні методики в діяльності соціального працівника]{Applied techniques in social worker’s job} 121-125

  29 (472.7 KiB)

 28. Носко М. О., Гришко Ю. Ю., Носко Ю. М., Дейкун М. П. [Руховий розвиток та стан здоров’я школярів та студентів навчальних закладів]{Motor growth and pupils’ and students’ state of health in educational institutions} 126-129

  30 (440.8 KiB)

 29. Павленко Т. В. [Теоретичні та практичні аспекти формування фахової компетентності при проведенні занять фізичної культури зі студентами спеціальних медичних груп]{Theoretical and practical aspects of formation of professional competence in conducting physical training with students of special medical groups} 130-136

  31 (488.9 KiB)

 30. Пищик О. В. [Особливості формування комунікативної культури педагогічних працівників засобами дискурсивного спілкування]{Features of forming of communicative culture of pedagogical workers by means of discursive intercourse} 137-141

  32 (441.6 KiB)

 31. Платонова О. Г. [Формування готовності працівників соціальної сфери до організації роботи в сфері дозвілля]{Readiness formation of social workers for work organization in the field of leisure} 142-144

  33 (426.4 KiB)

 32. Приходькіна Н. О. [Основні положення концепції Герберта Маршалла Маклюена в контексті виникнення феномена медіаосвіти]{Basic concepts of Herbert Marshall Mcluhan in the context of phenomenon of media education} 145-150

  34 (487.6 KiB)

 33. Рень Л. В. [Діяльнісний потенціал громадських організацій у соціалізації молоді]{Activity potential of public organizations in socialization of youth} 151-155

  35 (467.9 KiB)

 34. Рибалко Л. С. [Теоретичні та прикладні аспекти педагогічної акмеології у вищій школі]{Theoretical and applied aspects of pedagogical acmeology in higher education} 156-158

  36 (428.0 KiB)

 35. Рибалко П. Ф., Самохвалова І. Ю., Мелюшкина В. В. [Рівень групової згуртованості спортивно-ігрових студентських команд аграрного університету]{The level of group cohesion of the students’sport-game teamsof agrarian university} 159-162

  37 (480.6 KiB)

 36. Рудик А. В. [Соціальна зумовленість професійної підготовки майбутніх вчителів математики до використання інноваційних технологій у профільних школах]{Social conditionality training of future mathematics teachers to use innovative technologies in the specialized schools} 163-166

  38 (452.9 KiB)

 37. Силко Р. М., Грушко А. П. [Використання елементів арт-терапії у зображувальній діяльності дошкільників]{Using the elements of art therapy in preschool children’s visual activities} 167-170

  38 (452.9 KiB)

 38. Сургова С. Ю. [Методика визначення особистісного компоненту готовності до превентивної діяльності майбутнього соціального працівника]{The methodology of determining of the personal component of readiness for the prevention activities of future social employee} 171-174

  39 (433.4 KiB)

 39. Тимошко Г. М. [Теоретико-практичні засади управління розвитком творчого потенціалу педагогічного колективу]{Theoretical and practical bases of development of creative potential teaching staff} 175-181

  40 (480.8 KiB)

 40. Тогочинський О. М., Третяк О. С., Чебоненко С. О. [Соціально-виховна робота та сфера її застосування в роботі з засудженими у процесі наглядової пробації]{Social and educational work and the area of its use in the work with convicts in supervisory probation} 182-186

  42 (442.9 KiB)

 41. Турчин Т. М., Коляда М. В. [Зміст, методи і специфіка роботи майбутніх вихователів з дітьми раннього віку]{Content, methods and specific of future nursery teachers’ work with young children} 187-190

  43 (437.1 KiB)

 42. Турчин Т. М., Сухенко Н. Ю. [Особливості сприймання мистецтва живопису дошкільниками]{The peculiarities of perception painting by preschool children} 191-194

  44 (437.5 KiB)

 43. Усатенко В. М. [Розвиток організаційної культури навчального закладу як проблема педагогічного дослідження]{Development of organizational culture of educational institution as a problem of pedagogical research} 195-199

  45 (518.7 KiB)

 44. Чернякова А. В., Зінич В. Г., Якушко Ю. В. [Організаційні засади волонтерської роботи з молоддю з числа дітей-сиріт в умовах соціального гуртожитку]{Organizational basis of volunteer work with youth among children-orphans in the social hostels}200-203

  46 (438.6 KiB)

 45. Чубук Р. В. [Прикладні аспекти соціальної роботи з неповними сім’ями]{Applied aspects of social work with single-parent families} 204-207

  47 (435.2 KiB)

 46. Шевченко В. М. [Дидактичні основи предметно-практичного навчання дітей з порушеннями слуху в умовах оновлення змісту освіти]{The didactic foundations subject-practical learning for children with disabilities in terms of updating education content} 208-212

  47 (435.2 KiB)

 47. Шевченко С. М. [Відображення зовнішньої диференціації в організації шкільної освіти на прикладі угорських, молдовських і румунських шкіл (1991-2010-й рр.)]{The display external differentiation in organization of school education on the example of the hungarian, moldavian and romanian schools (1991-2010)} 213-219

  49 (513.4 KiB)

 48. Шерстюк Л. В. [Сутність та структура методичної компетентності майбутнього викладача-філолога]{Nature and structure of methodical competence of a future philology teacher} 220-224

  50 (446.0 KiB)

 49. Шолох О. А. [Ціннісне ставлення особистості до майбутньої професії як психолого-педагогічна проблема]{Value attitude personality to the future profession as psychological and pedagogical problem} 225-230

  51 (483.7 KiB)

 50. Юда Л. А. [Гендерна соціалізація дівчини в родинному і громадському побуті українців]{Gender socialization of girl in family and social everyday life of ukrainians} 231-235

  52 (444.0 KiB)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *