Вісник №146

Зміст

 1. [Зміст] 213-219

  2 (328.1 KiB)

 2. Андрєєв А.М., Мікаелян Г.Р. [Організаційно-змістовий компонент самостійної роботи майбутніх учителів фізики у контексті їх підготовки до інноваційної педагогічної діяльності]{The organizational-substantial component of independent work of future teachers of physics in the context of their preparation for innovative pedagogical activities} 3-8

  3 (609.6 KiB)

 3. Барканов А. Б. [Професійно спрямовані лабораторні роботи з фізики в агротехнологічних коледжах]{Professionally oriented laboratory works of physics in agrotechnological colleges} 9-12

  4 (536.6 KiB)

 4. Благодаренко Л.Ю., Семенишена Р.В. [Методичні можливості тестових завдань у напрямі підвищення наукового рівня навчання фізики]{Methodical functions of the test tasks to improve the scientific level of teaching physics} 13-16

  5 (450.0 KiB)

 5. Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Савченко В.Ф. [Моделювання спектрів іч-відбивання оксиду цинку при виконанні лабораторного практикуму]{Modeling spectra of ir-reflection zinc oxide in carrying laboratory workshop} 17-24

  6 (887.3 KiB)

 6. Головко М.В. [Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: роль учителів-новаторів у розбудові шкільної фізичної освіти (1920-1930-ті рр.)]{Unknown names in the history of national didactics of physics: the role of teachers-innovators in the development of school physical education (1920-1930-ies)} 25-29

  7 (397.6 KiB)

 7. Грохольський Я.М., Сусь Б.А., Сусь Б.Б. [Фізична сутність поняття “електричний заряд”]{The physical nature of the term of “electric charge”} 30-33

  8 (466.3 KiB)

 8. Дьяконенко Н.Л., Любченко О.А., Петренко Л.Г. [Традиційні та новітні методи контролю рівня знань студентів технічного університету]{Traditional and modern methods of controlling students’ knowledge in technical university} 34-36

  9 (374.5 KiB)

 9. Євтушенко Н.В. [Культурологічний потенціал історії науки щодо розвитку загальнокультурної компетентності вчителя математики]{Potential of cultural history of science for the development of the general cultural competence of a teachers of mathematics} 37-40

  10 (445.6 KiB)

 10. Килимник С.М., Кух А.М. [Особистісно орієнтоване навчання фізики в професійній підготовці студентів коледжів]{The personality oriented studies of physics are in professional preparation of students of colleges} 41-43

  11 (375.5 KiB)

 11. Козацька І. В. [Реформування шкільної математичної освіти і процесу підготовки майбутнього учителя математики в системі педагогічної освіти україни (1970 – 1983 рр.)]{The reformation of school mathematics education and the process of mathematics future teacher training in the system of Ukrainian pedagogical education (1970 – 1983)} 44-48

  12 (461.7 KiB)

 12. Кух А.М. [Компетентність і світогляд: побудова моделі]{Competence and outlook: building model} 49-57

  13 (654.3 KiB)

 13. Кух О.М., Кух А.М. [Дидактичні можливості он-лайн сервісів інфографіки]{Didactic online service infographics} 58-61

  14 (387.8 KiB)

 14. Меняйлов С.М., Сліпухіна І.А., Чернега П.І. [Історичні аспекти в дидактиці stem рієнтованого навчання фізики]{Historical aspects in didactics of the stem-based physics education} 62-65

  15 (448.3 KiB)

 15. Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф. [Вивчення загальних питань методики навчання фізики в умовах сучасної парадигми освіти]{Study of didactics of physics in the conditions of modern paradigm of education} 66-69

  16 (730.0 KiB)

 16. Муравський С.А. [Використання компетентнісно-орієнтованих задач в курсі фізики]{The use of competence oriented problems in the physics course} 70-74

  17 (499.2 KiB)

 17. Оленюк І.В. [Особливості контролю у компетентнісному підході навчання фізики]{Control features in competence approach of studies of physics} 75-77

  18 (376.9 KiB)

 18. Орищин Ю.М., Савош В.О., Голуб М.Д. [Інноваційна природа навчання або нетрадиційний підхід до опрацювання традиційної теми]{Innovative nature of training or non-conventional approach to conventional theme processing} 78-83

  19 (754.6 KiB)

 19. Петруньок Т.Б., Благодаренко Л.Ю. [Формування у майбутніх інженерів-будівельників продуктивних способів пізнання на практичних заняттях з фізики]{Formation of future civil engineers productive ways of practical knowledge on the physics lesson} 84-87

  20 (383.9 KiB)

 20. Семакова Т.О., Сафонова Г.Ф. [Інформаційно-діяльнісний підхід до формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності студентів]{Information and activity approach to formation of skills of self-educational activity of students} 88-92

  21 (480.4 KiB)

 21. Семещук І.Л., Приходчук Ю.М., Тищук В.І. [Оптимізація вивчення окремих питань курсу фізики шляхом реалізації міжпредметних зв’язків]{Optimization study of certain questions of the physics course through the implementation of interdisciplinary connections} 93-97

  22 (717.5 KiB)

 22. Спичак Т.С. [Шляхи формування математичної компетентності курсантів вищих морських навчальних закладів]{By forming mathematical competence cadets marine education institutions} 98-102

  23 (535.2 KiB)

 23. Філон Л.Г., Ященко О.М. [Маловідомі сторінки історії фізико-математичного факультету Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (1916-1941)]{Little known history pages of the faculty of physics and mathematics of Chernihiv national pedagogical university named after Taras Shevchenko (1916-1941)} 103-107

  24 (468.8 KiB)

 24. Фоменко В.В. [Відображення фундаментальних фізичних властивостей природи в курсі загальної фізики на ґрунті ідеальних навчальних фізичних моделей]{Reflection of fundamental physical properties of nature in a general physics course on soil of ideal educational physical models} 108-111

  25 (454.0 KiB)

 25. Чернявський В.В. [Зростання ролі дисципліни “Фізика” у підготовці майбутніх фахівців річкового та морського транспорту в умовах імплементації компетентнісного підходу]{Increasing role of the discipline “Physics” in the training of future specialists of sea and river transport in the conditions of realization of competence approach} 112-115

  26 (383.1 KiB)

 26. Чижська Т.Г., Подласов С.О. [Використання розрахунково-графічних робіт з фізики в професійній підготовці студентів вищих технічних навчальних закладів]{Using settlement and graphic works in physics in training students of higher technical educational institutions} 116-119

  27 (632.3 KiB)

 27. Атаманчук П.С., Форкун Н.В. [Інноваційні технології об’єктивного контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів]{Innovative technologies of objective control of results of educational-cognitive activity of students} 120-124

  28 (647.5 KiB)

 28. Горєв В.М., Лягушин С.Ф., Соколовський О.Й. [Сучасний математичний апарат у курсі шкільної фізики як засіб підвищення компетентності учнів]{Modern mathematical apparatus in the course of physics of secondary school as means for enhancing the competence of pupils} 125-128

  29 (522.6 KiB)

 29. Грудинін Б.О. [Проекти з фізики: сторінками науково-методичних журналів]{Projects in physics: on the material of the scientific and methodical journals} 129-132

  30 (456.9 KiB)

 30. Давиденко С.М., Кнорозок Л.М., Руденко М.П. [Визначення коефіцієнта лінійного теплового розширення твердого тіла за допомогою цифрового товщиноміра dt156]{Determination of the coefficient of linear thermal expansion of solid bodies when using a digital thickness gauge dt156} 133-135

  31 (404.1 KiB)

 31. Закалюжний В.М. [Оновлений підхід до вивчення прикладних питань теми “Електричний струм у різних середовищах”]{Modern approach to study on application theme “Electric current in different environments” in secondary schools} 136-139

  32 (387.1 KiB)

 32. Зикова К.М., Шишкін Г.О. [Формування наукового світогляду учнів у процесі розв’язання якісних задач]{The formation of the scientific worldview in the process of solving quality tasks} 140-143

  33 (746.1 KiB)

 33. Косогов І.Г., Шишкін Г.О. [Практико-орієнтовані задачі з фізики в навчальному процесі загальноосвітньої школи]{Practical-oriented tasks in physics in the educational process of the general education school} 144-147

  34 (456.3 KiB)

 34. Кремінський Б.Г. [Дистанційне навчання як педагогічна технологія: переваги та недоліки]{Distance learning how educational technology: advantages and disadvantages} 148-151

  35 (385.4 KiB)

 35. Мінаєв Ю.П., Лозовенко О.А., Ліпський А.С. [Наочне пояснення деяких парадоксів жорстких пружин]{Visual explanation of some paradoxes about stiff springs} 152-157

  36 (915.6 KiB)

 36. Опачко М.В. [Підготовка студентів-майбутніх вчителів фізики до діагностики навчальних досягнень учнів]{Preparation of students who are future physics teachers to diagnostics of student achievement} 158-161

  37 (508.2 KiB)

 37. Орлянський О.Ю. [Сучасні технології у фізичній освіті як базова складова освіти в цілому]{Modern technology in physical education as the basic components of education in general} 162-166

  38 (605.5 KiB)

 38. Остапчук М.В. [Методика теоретичного вивчення перетворення атомних ядер в класах природничо-математичного профілю]{Methods of theoretical study transformation of atomic nuclei in classrooms natural mathematical structure} 167-171

  39 (634.9 KiB)

 39. Попова Т.М. [Використання відомостей з історії вимірювання маси і ваги на уроках фізики]{The history of measuring mass and weight usage at the physics classes} 172-177

  40 (520.8 KiB)

 40. Правда М.І. [Щодо визначення прискорення вільного падіння у лабораторному практикумі з фізики]{To determin gravitational acceleration in the physics laboratory workshop} 178-181

  41 (479.8 KiB)

 41. Савченко В.Ф. [Формування логічного мислення учнів основної школи при вивченні теми “Теплові явища” на уроках фізики]{Developing logical reasoning in students of a basic secondary school when teaching the topic “Thermal phenomena” at the lessons of physics} 182-185

  42 (596.6 KiB)

 42. Терещук С.І. [Змішане навчання як нова парадигма системи фізичної освіти]{Blended learning as a new paradigm of physical education system} 186-191

  43 (626.9 KiB)

 43. Ткаченко Ю.А., Мороз І.О. [Компетентнісний підхід до викладання основ нанотехнологій]{Competence-based approach in teaching nanotechnologi} 192-195

  44 (527.8 KiB)

 44. Халімон Н.М. [Погляди С. Русової та Л. Деполович на вимоги до професійної етики педагога]{Views of S. Rusova and of L. Depolovych on the demands of professional ethics of the school teacher} 196-198

  45 (377.6 KiB)

 45. Черченко О.А. [Реалізація синергетичного підходу в процесі організації позакласної роботи з фізики]{Realizing the synergistic approach in the organization of extracurricular work in physics} 199-202

  46 (547.2 KiB)

 46. Шут М.І., Благодаренко Л.Ю. [Значення астрономії у формуванні системи природничонаукових знань та підвищенні рівня їх узагальнення]{The importance of astronomy in shaping the system of natural science knowledge and increase their level of generalization} 203-206

  47 (381.4 KiB)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *