Вісник №147(2)

Зміст

 1. Андрєєва О. В., Волощенко Ю. М., Довгич О. О., Коробейнікова І.Г., Дем’янчук Д. О. [Корекція фізичного стану чоловіків зрілого віку другого періоду засобами соматики]{Correction of physical states of man of mature age of the second period by means of somatic} 3-6

  3 (330.1 KiB)

 2. Арчая І. З., Копитіна Я. М., Скрипка І. М., Черідніченко С.В. [Формування здорового способу життя школярів засобами спортивних єдиноборств]{Health promotion among schoolchildren by means of combat sports} 7-10

  4 (323.7 KiB)

 3. Атаманюк С. І., Кириченко О. В., Пасічна Т. В. [Вплив дихальної гімнастики на функціональний стан студентів СМГ]{Effect of respiratory training on the functional state of students SMG} 11-13

  5 (233.8 KiB)

 4. Бублей Т. А. [Проблема реалізації освітніх завдань на уроках фізичної культури учнів 5-9 класів з відхиленнями в стані здоров’я]{Problem of realization of educational tasks in physical class lessons of pupils of grades 5-9 with deviations in the state of health} 14-16

  6 (234.9 KiB)

 5. Воронецький В. Б. [Особливості реалізації дівчатами фізичної активності під час першого року навчання у вищому навчальному закладі]{Features of the use of physical activity by girls in the first year of study at a higher educational institution} 17-21

  7 (258.6 KiB)

 6. Гаврилін В. О., Мердов С.П., Миронов Ю.О. [Установка на здоровий спосіб життя через підвищення мотивації студенток ВНЗ до занять з дисципліни “Фізичне виховання”]{The attitudes to healthy life-style increase of motivation in female students of higher education institutions to physical culture classes} 22-25

  8 (239.7 KiB)

 7. Горобей М. П. [Саморозвиток культури здоров’я як визначальний фактор у парадигмі самозбережувальної поведінки студентів]{Self-development of health culture as a determining factor in the paradigm self-preservation behavior of students} 26-28

  9 (237.2 KiB)

 8. Грохова Г. П. [Сутність та структура здоров’язбереження студентської молоді]{Essence and structure of the student youth health protection} 29-32

  10 (241.0 KiB)

 9. Дегтяренко Т. В., Яготін Р. С. [Психофізіологічний підхід до організації занять з фізичної культури у студентів вищих навчальних закладів]{Psychophysiological approach to organization of physical culture lessons for students of higher educational institutions} 33-36

  11 (238.9 KiB)

 10. Дудорова Л. Ю. [Педагогічні умови формування ціннісної орієнтації студентів на здоровий спосіб життя]{Pedagogical conditions formation of valuable orientation of students healthy lifestyle} 37-40

  12 (256.0 KiB)

 11. Єфременко А. М., Крайник Я. Б., Насонкіна О. Ю., Шутєєв В. В. [Огляд особливостей планування бігових навантажень помірної інтенсивності]{Features of planning loads in the jogging of moderate intensity: reviev} 41-44

  13 (239.9 KiB)

 12. Жамардій В. О. [Науково-теоретичні підходи до застосування фітнес-технологій у вищих педагогічних навчальних закладах]{Scientific-theoretical approaches to application fitness technologies in higher pedagogical training establishment} 45-48

  14 (242.5 KiB)

 13. Жáра Г. І. [Порівняльний аналіз навчальних планів підготовки майбутніх учителів з точки зору формування у них компетентності індивідуального здоров’язбереження]{Comparative analysis of future teachers’ preparation curriculums from the point of view of their individual health preservation competence formation} 49-52

  15 (251.4 KiB)

 14. Зінченко Н. М. [Вплив занять за системою пілатес на фізичний розвиток жінок зрілого віку]{Influence of pilates training on the physical development of women of mature age} 53-55

  16 (247.8 KiB)

 15. Зубченко Л. В. [Здоровий спосіб життя студентської молоді – основна мета занять з фізичного виховання]{Healthy method on lifestyle of students young people is the main purpose of physical education} 56-59

  17 (240.9 KiB)

 16. Качан В. М. [Проблема розвитку бігової витривалості у студентів вишів на сучасному етапі]{The problem of development of running endurance of students in universities is up to date} 60-63

  18 (239.5 KiB)

 17. Лазаренко М.Г. [Стан досліджень проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту до роботи в позашкільних навчальних закладах]{The state of research of the problem of vocational training future specialists in physical culture and sports to work in out-of-school educational institutions} 64-67

  19 (237.6 KiB)

 18. Кривенцова І. В., Клименченко В. Г., Пашкевич С. А., Блізнюк С. С. [Особливості викладання фізичного виховання майбутнім педагогам-філологам]{Features of physical education study to future philology pedagogues} 68-71

  20 (251.4 KiB)

 19. Лоза Т. О., Лях М. В. [Погляди видатних педагогів минулого на фізичне виховання дітей та їх взаємозв’язок з сучасністю]{The outstanding pedagogues views of the past on children physical education and its correlation to present days} 72-75

  21 (244.0 KiB)

 20. Мандюк А. Б. [Особливості рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл віком 12 – 14 років з різних медичних груп]{Peculiarities of physical activity of secondary school pupils aged 12 – 14 years from the various medical groups} 76-81

  22 (303.9 KiB)

 21. Мартынюк Н. С. [Влияние обливания холодной водой на гемодинамику в зависимости от стажа закаливания]{Influence of cold water pressure on hemodynamics depending on the pressure of precision} 82-85

  23 (255.5 KiB)

 22. Носко М. О., Гаркуша С. В., Воєділова О. М., Носко Ю. М., Гришко Л. Г. [Позашкільна здоров’язбережувальна діяльність з фізичного виховання як спосіб підвищення рухової активності та покращення стану здоров’я учасників освітнього процесу]{Out-of-school health saving activity concerning physical education as a method of increasing of moving activity and improvement the participants’ of educational process state of health} 86-90

  24 (244.5 KiB)

 23. Носко Ю. М. [Теоретичні аспекти формування здорового способу життя школярів загальноосвітніх навчальних закладів]{Theoretical aspects of forming schoolchildren healthy lifestyle in general educational establishments} 91-94

  25 (239.6 KiB)

 24. Олейник А. І. [Теоретичні основи використання здоров’яберігаючих технологій на уроках фізичної культури засобами хореографії]{Theoretical basis of use health saving technology at physical education lessons means of choreography} 95-98

  26 (243.0 KiB)

 25. Парчевський Ю. М. [Сучасний підхід до формування здоров’язбережувальної компетентності студентів у процесі фізичного виховання]{Modern approach to student’s health saving competency formation within the process of physical education} 99-102

  27 (242.1 KiB)

 26. Петрюк О. В., Іванов О. В., Донець І. О. [Сформованість рівня культури здоров’я у студентів 3 курсу ВПНЗ]{The formation of a culture of health of the 3rd year students of higher educational establishments} 103-107

  28 (254.5 KiB)

 27. Присяжнюк С. І. [Дослідження проблеми відношення студентів до занять з фізичного виховання]{Investigation of the issue of students’ attitude to physical education classes} 108-113

  29 (253.3 KiB)

 28. Рапацька І. Б., Ващенко Л. І., Ляпін В. П., Сероштан В. М. [Особливості організації позашкільної здоров’язбережувальної діяльності молодших підлітків]{Features of the organization of extracurricular heals – retaining activities of younger adolescents} 114-117

  30 (239.8 KiB)

 29. Рибалко Л. М. [Педагогічні умови формування здорового способу життя в студентської молоді]{Pedagogical conditions for the formation of healthy life in student youth} 118-121

  31 (240.3 KiB)

 30. Ріпак М. О. [Місце рухової активності у структурі вільного часу дорослих жінок]{The place of motor activity in the structure of free time of adult women} 122-125

  32 (279.8 KiB)

 31. Сцісловський С. В. [Особливості позиції старшокласників із різними соматотипами стосовно деяких аспектів фізичної активності]{Features of the position of high school students with different somatotypes regarding some aspects of physical activity} 126-131

  33 (268.6 KiB)

 32. Усманова Г. О., Федорченко О. С., Бібчук К. В., Міщенко Т. В. [Оцінка відповідності фактичного харчового раціону метаболічним потребам студентів-хореографів факультету фізичного виховання]{Evaluation of factual diet students-dancers of physical training faculty} 132-137

  34 (360.7 KiB)

 33. Хольченкова Н. М. [Формування здоров’язбережувальної компетентності як сучасна науково-педагогічна проблема]{The formation of health care competence as a modern scientific and pedagogical problem} 138-141

  35 (244.5 KiB)

 34. Чернігівська С. А., Канюка Є. В., Михальчук А. Є. [Дослідження якості життя хворих на деформуючий остеоартроз колінних суглобів у контексті їх фізичної реабілітації]{Research of the quality of life of patients with deforming osteoarthrosis of knee joints in the context of their physical rehabilitation} 142-145

  36 (249.6 KiB)

 35. Чупрун Н. Ф. [Теоретичні основи організації занять з аеробіки зі студентками для корекції їх психофізичного стану]{Theoretical fundamentals of aerobics training with students for correction of their psychophysical condition} 146-148

  37 (238.5 KiB)

 36. Білан Я. О. [Структура розвитку координаційних якостей учнів основної школи засобами флорболу у позаурочній роботі]{Structure of development of coordination qualities of pupils in basic school by means of floorball during extracurricular work} 149-152

  38 (255.9 KiB)

 37. Бойчук Р. І., Биковська Л. Б., Самоленко Т. В., Бєлявський І. Л. [Структура взаємозв’язків показників техніко-тактичної й координаційної підготовленості студентів-волейболістів]{Structure of relationships of technical and tactical and coordination physical preparation indicators of students – volleyball players} 153-156

  39 (248.8 KiB)

 38. Бурла А. О., Скачедуб Н. М., Гончаренко О. М., Лисенко О. В. [Розвиток швидкісної і силової витривалості юних спринтерів]{Development of high-speed and power endurance of young sprinters} 157-161

  40 (256.9 KiB)

 39. Бурла А. О., Юнак А. П., Возний А. П., Коваленко С. Л. [Тактична підготовка лижника-гонщика]{Tactical training of a skier-racer} 162-166

  41 (255.7 KiB)

 40. Врублевский Е. П., Кожедуб М. С. [Индивидуализация тренировочного процесса спортсменок на основе учета их гендерной идентичности]{Individualization of training process of sportswomen with their gender identity taken into consideration} 167-173

  42 (329.0 KiB)

 41. Ганчар А. И., Ганчар И. Л. [Состояние гендерных отличий результатов формирования навыков плавания среди сильнейших команд-пловцов на XXIX Всемирной универсиаде в Tайбэй-2017]{Condition of gender differences of swimming skills among the strongest teams of swimmers at the xxix World universidad in Taipei-2017} 174-179

  43 (268.3 KiB)

 42. Ковальчук О. В. [Динаміка фізичної підготовленості баскетболісток в процесі річного тренування]{Dynamics of physical training by basketball players in the process of annual training} 180-182

  44 (248.7 KiB)

 43. Коломієць А. С., Міщенко О. В., Лазоренко С. А. [Удосконалення фізичних якостей борців вільного стилю кадетського віку]{Improvement of physical qualities of fighters of free style of cadet age} 183-187

  45 (260.9 KiB)

 44. Лаврентьєв О. М., Сергієнко Ю. П., Кисленко Д. П., Буток О. В. [Розвиток витривалості під час занять з гирьового спорту]{Development of endurance during training of weight-lifting} 188-191

  46 (247.0 KiB)

 45. Лапицький В. О., Міщенко О. В., Скрипка І. М. [Обґрунтування ефективності методики тренувального процесу юних тенісистів]{The rationale of the efficiency of the method of the training process of junior tennisers} 192-194

  47 (250.3 KiB)

 46. Леутко В. К. [Методика исправления “слабых звеньев” в упражнении “жим лёжа”]{Optimization of physical training of powerlifters in the exercise “bench press”} 195-197

  48 (244.9 KiB)

 47. Литенков Н. И. [Педагогическая оценка общей и специальной физической подготовленности толкателей ядра различной спортивной квалификации]{Pedagogical assessment of general and special physical fitness of shot-putters of different sports qualification} 198-203

  49 (279.7 KiB)

 48. Лутовинов Ю. А. [Соотношение средств общей и специальной направленности в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий]{Ratio of general and specific training in the mesocycles in preparatory period of the annual cycle in total annual training of young weightlifters} 204-207

  50 (370.0 KiB)

 49. Лутовинов Ю. А. [Структура тренировочной работы в подготовительном периоде годичного макроцикла базового этапа юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий]{Structure of the training process at the stage of basic preparedness in preparatory period for young weightlifters of different weight categories} 208-210

  51 (245.2 KiB)

 50. Лутовинов Ю. А., Мартын В.Д., Лысенко В.Н. [Анализ программ ДЮСШ с различным соотношением средств ОФП и СФП в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий]{There is an analyzed program sport school of with various correlation of general and special physical preparedness young qualified weightlifters of weight categories} 211-214

  52 (273.2 KiB)

 51. Мазуренко І. О., Камаєв О. І., Безкоровайний Д. О. [Багаторічна підготовка спортсменів в армспорті]{Long-term preparation of athletes in the armsport} 215-218

  52 (273.2 KiB)

 52. Мишко В. В. [Зв’язок між нейродинамічними характеристиками та показниками когнітивних функцій у юних танцюристів із різним рівнем успішності до хореографічних навиків]{Link between neurodynamics characteristics and parameters of cognitive functions in young dancers with different successfulness to choreographic skills} 219-224

  54 (268.8 KiB)

 53. Мулик В. В., Мулик К. В. [Особливості побудови чотирирічної олімпійської підготовки біатлоністів]{Features of four-year olympic preparation construction of biathlonists} 225-229

  55 (295.9 KiB)

 54. Пеньковець В. І., Пеньковець Д. В., Стеценко В. І. [Режими чергування праці з відпочинком, як засіб вибіркового впливу на біодинамічну та координаційну структуру рухової дії в процесі інтегральної підготовки біатлоністів]{Alternation mode of work with rest as mean of selective influence on biodynamic and coordinating structure of physical capacity in biathlonists’ intergrated training process} 230-235

  56 (289.4 KiB)

 55. Пилипенко В. М. [Тактика й техніка гри футбольного воротаря університетської команди]{Play tactics and technique of the university team football goalkeeper} 236-239

  57 (259.0 KiB)

 56. Подрігало Л. В., Володченко О. А., Сокол К. М., Ровна О. О. [Дослідження варіабельності серцевого ритму атлетів кікбоксингу]{Investigation the heart rate variability of kickboxing atlets} 240-244

  58 (259.7 KiB)

 57. Ратов А. М., Скрипка І. М., Чибисова Д. О. [Обґрунтування методики розвитку фізичних якостей хлопців 10-12 років, які займаються фрі-файтом]{The reasoning of the methodology for the development of physical quality of 10-12 years whole through fri-fit} 245-248

  59 (296.2 KiB)

 58. Синиговець С. В., Синиговец И. В., Синиговець В. И., Пильтяй С. В. [Совершенствование вестибулярной устойчивости в процессе технической подготовки борцов на этапе предварительной базовой подготовки]{Improvement of vestibular sustainability in the process of technical training of wrestlers at the stage of preliminary basic training} 249-254

  60 (555.6 KiB)

 59. Стрикаленко Є. А., Шалар О. Г. [Вплив інтелектуальних здібностей на ефективність змагальної діяльності гандболісток високого класу]{nfluence of intellectual abilities on the effectiveness of competitive activities of high-end handball players} 255-258

  61 (265.6 KiB)

 60. Тодорова В. Г. [Динаміка рівня хореографічної підготовленості спортсменів на етапі початкової підготовки (на матеріалі спортивної аеробіки)]{Dynamics of the choreographic preparedness level at the stage of the basic training ( based on the sport aerobics’ materials)} 259-262

  62 (262.4 KiB)

 61. Трояновська М. М., Ващенко М. М. [Розвиток швидкісно-силових якостей юних бігунів на середні дистанції]{Development of speed-power qualities of young runners for medium distances} 263-266

  63 (262.5 KiB)

 62. Шльонська О. Л., [Хамуді Мунтадр Федель Кадхам Особливості використання техніко-тактичних дій у змагальній діяльності волейболістами високого класу]{Features of the use of technical and tactical actions in the competitive activity of high class volleyball players} 267-271

  64 (283.7 KiB)

 63. Бочевар А. Г. [Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у вищій юридичній школі]{Applying of informative and communicative technologies in the process of teaching professional foreign language in a higher law school} 272-275

  65 (273.1 KiB)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *