Вісник №149

Зміст

 1. Белан Т.Г., Бобильова М.В. [Роль педагогічної практики у формуванні професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів технологій]{The role of pedagogical practice in the formation of professionally valued orientations of the future technology teachers} 3-6

  3 (551.7 KiB)

 2. Вергунова В.С. [Досвід ціннісного ставлення до мистецтва як соціокультурний феномен]{Experience of value attitude to art as a socio-cultural phenomenon} 7-9

  4 (439.1 KiB)

 3. Грицун Ю.М. [Імпровізація як складова музично-дозвіллєвої діяльності студентів у ВНЗ]{Improvisation as a component of musical and entertainment activities of students in higher educational institutions} 10-12

  5 (442.8 KiB)

 4. Дорошенко Т.В. [Виховання у майбутніх учителів початкової школи культури дозвілля засобами музичного мистецтва]{Educating future primary school teachers leisure culture by means of music art} 13-17

  6 (453.5 KiB)

 5. Дрижак В.В., Єрмак С.М. [Взаємодія вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання з роботодавцями як фактор розвитку вищої професійної освіти]{Interaction of higher education institution with special study conditions with employers as a factor of development of higher professional education} 18-21
 6. Євтух М.Б. [Обдарованість і талант: варіативність поглядів]{Running and talent: variability of views} 22-27
 7. Керекеша-Попова О.В. [Управлінська компетентність майбутніх інженерів-педагогів]{The competence of future engineers-teachers in managing} 28-33
 8. Киричок В.А., Подковко Х.В. [Можливості застосування інтерактивних методів навчання у формуванні критичного мислення студентів ВМ(Ф)НЗ]{The possibilities of using the interactive training methods in the formation of the critical thinking by the students} 34-38
 9. Козерук Ю.В., Дейнеко С.М., Зуб В.О., Підопригора Н.В., Самійленко В.П. [Формування тілесного образу «я» в системі засобів фізичної культури та спорту як складова ЗСЖ]{The formation of the bodily image of «i» (corporeality) in the system of means of physical culture and sports as a component of healthy lifestyle} 39-42
 10. Козерук Ю.В., Ольховик М.В. [Культурні стереотипи в системі вищої освіти на прикладі проявів мовної агресії]{The cultural stereotypes in the system of higher education on the example of manifestations of linguistic aggression} 43-45
 11. Ліфінцев І.Д., Харченко Р.М., Рибалко П.Ф. [Подолання причин індиферентного ставлення студентів до фізкультурно-спортивної діяльності]{Overcoming the reasons for the indifferent attitude of students to physical culture and sports activities} 46-49
 12. Муромець В.Г. [Використання коучингових технологій для розвитку загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у контексті реалізації індивідуального лідерства]{Using of coaching technologies for development of generic competencies of the third (educational-scientific) higher education builders in the context of implementation of individual leadership} 50-53
 13. Нітченко Г.М., Ховрич М.О. [Компетентнісний підхід – основа освітньо-професійної програми підготовки бакалавра технологічної освіти]{The competence approach is the basis of the educational professional training program of specialists} 54-58
 14. Пискун О.М., Блохина А.В. [Методи творчого і критичного мислення в проектній діяльності майбутніх учителів технологій]{The methods of creative and critical thinking in the project activity of future teachers of technologies the methods of creative and critical thinking in the project activity of future teachers of technologies} 59-62
 15. Рибалко П.Ф., Хоменко С.В., Козерук К.В., Ващенко О.І. [Залучення студентської молоді до здорового способу життя під час занять в позааудиторний час]{Attraction of student youth to healthy lifestyle during extra-academic time} 63-66
 16. Шоробура І.М., Фрига І.О. [Андрагогічний підхід в системі післядипломної педагогічної освіти]{Andragological approach in the system of pediatric pedagogical education} 67-70
 17. Юрійчук Н.Д. [Розвиток професійної компетентності майбутнього вчителя української мови та літератури]{Development of professional competency of the future teacher of ukrainian language and literature} 71-74
 18. Вахнова А.П., Смоляр І.І. [Необхідність перегляду ставлення до здоров’я учнями старшої школи на уроках фізичної культури]{The need to review the attitude to health of senior school students on physical cultural studies} 75-78
 19. Вурста В.В., Силко Є.М. [Художньо-творчий розвиток дошкільників у процесі дизайн-діяльності на заняттях з ліплення]{Artistic-creative development of preschoolers in the process of design activities at lessons on modeling} 79-82
 20. Горчинський С.В., Журавська О.В. [Передумови створення та використання персонального сайту вчителя]{Prerequisites for creation and using of personal teacher’s site} 83-86
 21. Денисенко В.В., Гетта В.Г. [Роль задач у підвищенні ефективності технічної творчості учнів]{The role of objectives in the preferential effectiveness technical creativity of scientists} 87-89
 22. Джевага Г.В., Білецький І.В. [Використання мультимедіа на уроках трудового навчання і технологій]{Use of multimedia at the lessons of labor training and technologies} 90-92
 23. Дрозденко Н.М., Демченко О.С. [Морально-естетичне виховання учнів на уроках технологій за допомогою декоративно-прикладного мистецтва (вишивка)]{Moral and aesthetic education of pupils at the lessons of technologies with the aid of decorative and applied art (embroidery)} 93-96
 24. Дрозденко В.М., Пода Р.А. [Використання вчителем різнорівневих завдань для реалізації індивідуального підходу до старшокласників у процесі технологічної підготовки]{Teacher`s usage of multilevel tasks for implementation of individual approach to the senior pupils in the technological training process} 97-100
 25. Йовенко А.О., Полетай О.М. [Розвиток технічного мислення в учнів старшої школи на уроках технологій]{Development of technical intelligence in senior school schools on technological learning} 101-104
 26. Коломоєць Т.Г. [Розвиток творчості дітей дошкільного віку на заняттях з художньої праці]{Development of preschool children’s creativity at the classes on art work} 105-108
 27. Коляда А.М., Примаченко К.М. [Методи комунікативного впливу вчителя на формування професійних намірів учнів основної школи]{Methods of communicative influence of teacher on forming professional intentions of pupils at middle school} 109-112
 28. Леоненко А.В. [Фізичне виховання старшокласників у системі освітнього процесу]{Physical education of high school students in the system of educational process} 113-116
 29. Люлька В.С., Коньок М.М., Ярулла В.І. [Теоретичні основи організації навчальної діяльності учнів за профілем автосправа в школі]{Theoretical basis of organization students’ learning activities on the profile of automobile engineering in schools} 117-120
 30. Мекшун Л.М., Носовець Н.М. [Ознайомлення учнів з українськими традиціями на уроках технологій]{Habituation of students with the ukrainian traditions at technology lessons} 121-125
 31. Недій Д.О., Повечера І.В. [Змістовий аспект вивчення графічних редакторів в процесі поглибленого вивчення інформатики для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів]{Content aspect of graphic editors studying in the process of deepened learning of informatics for students of the 11th year of studying in general educational institutions} 126-129
 32. Полковник А.М. [Формування дослідницьких умінь учнів у процесі розв’язування геометричних задач у класах з поглибленим вивченням математики]{Formation of research labor mentions in the process of the solution of geometric problems in classes with depending for mathematics} 130-133
 33. Сяо Цзяцзюнь [Засоби мультимедія в проекції на формування слухацької культури підлітків на уроках музики]{Means of multimedia in the projection of forming listening culture of adolescents at music lessons} 134-137
 34. Блажко О.А. [Методологічні підходи до методичної підготовки майбутніх учителів хімії профільної школи]{Methodological approach to training of chemistry teachers-to-be at profession-oriented schools} 138-142
 35. Бокшиц О.М. [Формування знань майбутніх спеціалістів з охорони праці у процесі вивчення нещасних випадків на виробництві]{Management in sports training on the positions of cybernetic systems} 143-146
 36. Власенко С.О. [Управління у спортивному тренуванні з позицій кібернетичних систем]{Management in sports training on the positions of cybernetic systems} 147-149
 37. Гельжинська Т.Я. [Сутнісно-змістова характеристика організаційної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання напрямку «Технології»]{Essence-content characteristics of the organizational competency of future teachers of professional education of the “technology” direction} 150-153
 38. Говоров Є.М. [Роль технічної творчості у формуванні комплексу професійних якостей майбутніх педагогів]{The role of technical creativity in the formation of the complex of professional qualities of future pedagogies} 154-157
 39. Долінська Л.В. [Формування та вдосконалення професійно-педагогічних якостей випускників технічного напрямку освіти]{Formation and improvement of professional and pedagogical qualities of graduates with technological direction of education} 158-163
 40. Заєць П.М., Іванова О.С., Кононова Д.В. [Краще засвоєння знань на заняттях фізико-математичного спрямування за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій]{The best mastering of knowledge in physico-mathematical classes with the help of information and communication technologies} 164-167
 41. Каменська І.С. [Особливості формування національної свідомості майбутніх фахівців у процесі вивчення дисципліни «Захист у надзвичайних ситуаціях»]{Features of formation of national consciousness of future specialists in the study of the discipline «Protection in emergency situations»} 168-170
 42. Кліпа Ю.В. [Дистанційне навчання як форма професійної підготовки майбутніх економістів]{Distance education as a form of professional preparation of future economists} 171-175
 43. Коломієць А.Я., Самохвалова І.Ю. [Розвиток швидкісно-силових якостей борців вільного стилю аграрного університету]{The development of the power and speed qualities of the free – style wrestlers of the agrarian university} 176-178
 44. Лесіна Т.М. [Підготовка майбутніх вихователів до розвитку у дошкільників однієї з ключових компетентностей для життя]{Training future educators to the development of one of the key «competences for life»} 179-183
 45. Максименко О.В. [Роль дослідницької поведінки у педагогічній науці]{Role of research behaviour in pedagogical science} 184-186
 46. Носко М.О., Гаркуша С.В., Воєділова О.М., Носко Ю.М. [Методичні аспекти впровадження інтегративного курсу «Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні» у професійну підготовку вчителів]{Methodological aspects of integrative course «Helthsaving technologies in physical education» implementation} 187-191
 47. Носко Ю.М. [Теоретичне обґрунтування проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури]{Theoretical justification of the problem professional education future primary school teachers for the teaching physical culture} 192-194
 48. Огієнко Д.П. [Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації проектної діяльності школярів на уроках трудового навчання]{Preparation of future teachers of the primary school to the organ of project activity of schools at lessons of labor education} 195-197
 49. Приймак С.Г. [Морфофункціональне забезпечення спортивно-педагогічної діяльності студентів]{Morphofunctional provision of sports and pedagogical activity of students} 198-204
 50. Прищепа О.П. [Організація культурно-дозвіллєвої діяльності у студентському середовищі (з досвіду роботи куратора)]{Organization of cultural and leisure activity in students’ environment (from work experience of a tutor)} 205-207
 51. Рекун О.О. [Інтерактивні технології навчання у професійній підготовці сучасного кухаря]{Interactive technologies of education by professional training of an up-to-date chef} 208-211
 52. Рибалко П.Ф., Харченко С.М., Матлаш В.А. [Професійно-прикладна фізична підготовка студенток аграрного внз що займаються в секції з футболу]{Professional and applied physical preparation of the students in agricultural higher educational institutions studied in the football section} 212-214
 53. Сагач О.М. [Неперервна професійна освіта вчителів: досвід провідних країн світового співтовариства]{Continuous professional education of teachers: experience of leading countries of the world community} 215-219
 54. Самохвалова І.Ю., [Мелюшкина В.В. Вплив навантажень швидкісно-силової спрямованості на технічну підготовку волейболісток аграрного ВНЗ в підготовчому періоді річного макроциклу]{The influence of the speed and power loads on the technical preparation of the girls – volleyball players during the preparative period of the year macrocycle} 220-223
 55. Солдатенко О.І. [Підготовка менеджерів соціокультурної діяльності до організації дозвілля учнів старших класів]{Training managers of socio-cultural activities for leisure high school students} 224-227
 56. Тищенко Є.А., Повечера І.В. [Психолого-педагогічні основи формування готовності майбутніх учителів інформатики до проектної діяльності в старшій школі]{Psychological and pedagogical bases for formation of the future teachers of informatics to project activity} 228-230
 57. Біницька К.М. [Проблема професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в країнах Східної Європи в педагогічній теорії]{The problem of professional preparation of the future primary school teachers in the countries of eastern europe in pedagogical theory} 231-236
 58. Жлудько В.М., Іващенко Ю.Ф. [Емпіричний досвід формування готовності майбутніх учителів до навчання ігродизайну молодших школярів]{Future teachers` readiness formation empiric experience to game design studying of junior schoolchildren} 237-239
 59. Зузяк Т.П. [Становлення і розвиток педагогічної освіти на поділлі кінця XVIII – початку XX ст.: джерельна база дослідження]{Formation and development of pedagogical education in the podillia of the XVIII th and early XX th centuries: the source base of the research} 240-244
 60. Кащук М.Г. [Обґрунтування змісту та принципів правового виховання школярів у другій половині ХХ століття]{Grounding of the content and principles of legal education of pupils in the second half of the twentieth century} 245-248
 61. Козерук Ю.В., Горбань А.В., Нестеров О.С., Артеменко В.В., Кваша Н.М. [Формування основ культури здоров’я як сучасна педагогічна проблема: історіографічний аналіз]{Essential principles of health culture formation as modern pedagogical problem: historiographic analysis} 249-252
 62. Лазоренко С.А., Балашов Д.І., Чхайло М.Б. [Розквіт та занепад давньогрецької агоністики у епоху античності]{Growth and decline of ancient greek agonistics in the ancientworld} 253-257
 63. Сагач О.М., Ткаченко І.В. [Філософські і педагогічні основи підготовки до неперервної освіти в історії вищої школи в Україні]{Philosophical and pedagogical foundations of preparation for continuing education in the history of the Ukrainian higher education} 258-263
 64. Силко Р.М., Силко Є.М. [Виставково-експозиційна діяльність у педагогічній спадщині Готфріда Земпера]{Exhibition-expositional activity in gottfried semper’s pedagogical heritage} 264-267
 65. Сокол М.О. [Педагогічні реалії розвитку понять «освіта», «навчання», «просвітництво» в історико-педагогічних умовах ХІХ ст.]{Pedagogical realities of concepts: «education», «learning», «enlightenment» development in historical and pedagogical conditions of the XIXth century} 268-272

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *