Вісник №151(1)

Зміст

 1. Носко М. О., Проніков О. К. [Готовність майбутнього вчителя фізичної культури до профільного навчання]{Readiness of the future teacher of physical culture to profile learning} 3-7

  3 (625.1 KiB)

 2. Барабаш О. В. [Сучасні аспекти змісту магістерської підготовки інженерів-екологів у вищих навчальних закладах США]{Current aspects of the master training content for environmental engineers in higher educational institutions of USA} 8-11

  4 (566.0 KiB)

 3. Баранова Л. М. [Актуальні проблеми кроскультурної підготовки майбутніх учителів в Україні]{The actual problems of cross-cultural preparation for future teachers in Ukraine} 12-15

  5 (460.2 KiB)

 4. Bakhmat N. V. [The primary school future teacher competitiveness formation by means of pedagogical modeling]{Формування конкурентоспроможності майбутнього вчителя початкової школи засобами педагогічного моделювання} 16-21

  6 (589.8 KiB)

 5. Бивалькевич Л. М., Кудін С. Ф., Юцевич І. С. [Вивчення впливу методики музично-фізичного тренінгу на покращення адаптації студентів-першокурсників]{Studying of music and physical training methods influence on first-year students adaptation improvement} 22-24

  7 (456.0 KiB)

 6. Бишевець Н. Г., Денисова Л. В., Усиченко В. В. [Організація здоров’язберігаючого навчального середовища студентів в умовах інформатизації освіти]{Organizing student’s health-saved educational environment in the context of the education informatization} 25-29

  8 (573.2 KiB)

 7. Волошина О. В. [Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ засобами іноземних мов]{Interactive technologies use for aesthetic taste formation of students of higher educational establishments by means of foreign languages} 30-33

  9 (460.9 KiB)

 8. Горленко В. П. [Научное обоснование ключевых вопросов организации педагогической практики студентов]{Scientific basis for key questions of organization of pedagogical practice of students} 34-38

  10 (470.8 KiB)

 9. Горчинський С. В., Точоний Д. П. [Методика використання онлайн-курсів у процесі вивчення інформатики майбутніми вчителями технологій]{Method of online courses using in the studying process of informatics by future technologies teachers} 39-42

  11 (459.5 KiB)

 10. Давиденко А. А. [Новації, інновації та їх ефективність]{News, innovations and their efficiency} 43-46

  12 (418.0 KiB)

 11. Дем’яненко Н. М. [Посада “педагог-тьютор”: доцільність упровадження до класифікатора професій України]{The position of “teacher-tutor”: the feasibility of implementing to the profession classifier in ukraine} 47-51

  13 (403.7 KiB)

 12. Джевага Г. В., Ламанський Є. А. [Ергономічний дизайн сайту дистанційного навчання для умов середовища віртуальної реальності]{Ergonomic design of the distance training site for the conditions of the virtual reality environment} 52-57

  14 (811.3 KiB)

 13. Дрижак В. В., Єрмак С. М. [До питання про види, структуру та форми здобуття освіти в контексті Закону України “Про освіту”]{To the issue on the types, structure and forms of education in the context of the law of ukraine “on education”} 58-62

  15 (426.8 KiB)

 14. Дубініна Н. В., Бочевар А. Г. [Педагогічні умови впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес підготовки фахівців немовних закладів вищої освіти]{Pedagogical conditions of information and communication technologies implementation into the preparation process of non-lingual higher educational} 63-68

  16 (491.6 KiB)

 15. Дудорова Л. Ю. [Удосконалення організації і змісту фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах]{Perfection of organization and content of physical education of students in higher educational institutions} 69-72

  17 (458.4 KiB)

 16. Зенько Н. Н. [Социальная активность студентов как критерий их творческой самореализации]{Social activity of students as a criterion for their creative self-realization} 73-77

  18 (467.9 KiB)

 17. Іванова О. С., Кононова Д. В., Заєць П. М. [Заміна практичних занять на лабораторні роботи із використанням комп’ютерних технологій для формування навиків дослідницької роботи та розвитку творчих здібностей студентів]{Replacement of practical training on laboratory work with using computer technologies for formation of personal research work and development of students’ creativity characteristics} 78-81

  19 (463.9 KiB)

 18. Калашник В. Л., Олексієнко О. Г. [“Ідеальна” лекція у вищій школі]{“Ideal” lecture in the high school} 82-84

  20 (454.9 KiB)

 19. Кучерява К. В. [Модель розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки]{Model of development of self-education competence of the future lecturers of economics} 85-89

  21 (468.7 KiB)

 20. Лазаренко М. Г. [Об’єктивні передумови вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту до роботи в позашкільних навчальних закладах]{Objective preconditions for professional preparation future facilities from physical culture and sports for work in extracurricular educational institutions} 90-93

  22 (496.9 KiB)

 21. Магрламова К. Г. [Особливості професійної підготовки майбутніх лікарів у вітчизняній системі медичної освіти]{Features of professional preparation of future doctors in native system of medical education} 94-98

  23 (476.0 KiB)

 22. Малімон О. О., Пантік В. В., Цьось А. В. [Диференційований підхід у фізичному вихованні студентів закладів вищої освіти]{Differentiated approach to students physical education of higher education institutions} 99-104

  24 (533.2 KiB)

 23. Мартиненко М. Ю. [Використання ІКТ в процесі викладання англійської мови як відображення інформаційно-комунікаційної компетентності викладача]{Use of ICT in the profession of english language english as a display of the teacher’s information and communication competency} 105-107

  25 (455.4 KiB)

 24. Нагорняк С. В. [Правовиховна діяльність як елемент правового виховання]{Legal activity as an element of the legal education} 108-111

  26 (460.9 KiB)

 25. Нітченко Г. М., Ховрич М. О. [Теоретичний аналіз проблеми медіаграмотності молоді]{Theoretical analysis of the problem of media literacy of young people} 112-115

  27 (461.6 KiB)

 26. Плющ В. М. [Метакогнітивний підхід до організації навчання майбутніх учителів]{Metacognitive approach to future teachers education process} 116-119

  28 (459.4 KiB)

 27. Пташенчук О. О. [Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів біології]{Competence approach to professional training of future teachers of biology} 120-126

  29 (524.2 KiB)

 28. Самко А. М. [Формування наукової картини світу – напрям досліджень наукової школи С. Гончаренка]{Formation of scientific view of the world is a direction of S. Honcharenko’s scientific school} 127-132

  30 (482.4 KiB)

 29. Самохвалова І. Ю., Мелюшкина В. В., Рибалко П. Ф. [Настільний теніс як засіб розвитку координаційних здібностей студентів Аграрного університету]{Тable tennis as a means of developing the coordination abilities of students of the agrarian university} 133-136

  31 (490.6 KiB)

 30. Селиванова Л. И. [Менторство саморазвития личности и профессионального становления студентов]{Mentality of self-development of the person and professional formation of students} 137-140

  32 (463.2 KiB)

 31. Cігаєва Л. Є. [Проблема підготовки фахівців-андрагогів для роботи з дорослими]{The problem of training experts on andragogy for working with adults} 141-145

  33 (472.0 KiB)

 32. Sheremet I., Vasilenko K. [The model of training of the future teachers of health-care fundamentals for prevention of pupils’ vision disorders in primary school]{Модель підготовки майбутніх вчителів основ здоров’я до профілактики порушень зору школярів у початковій школі} 146-151

  34 (606.2 KiB)

 33. Штепура А. П. [орми і методи дистанційної освіти у системі вищої освіти Польщі]{Forms and methods of distance education in the higher education system of poland} 152-155

  35 (574.4 KiB)

 34. Бабійчук С. М. [Пріоритетні шляхи реформування наукової освіти США]{Priority approaches of science education reforming} 156-159

  36 (567.4 KiB)

 35. Богомолова М. Ю. [Діяльність українських урядів в освітній сфері України в 1917 – 1920 році]{Activity of ukrainian governments in the ukrainian educational sphere 1917 – 1920} 160-164

  37 (470.6 KiB)

 36. Вахнова А. П., Смоляр І. І. [Вплив психологічних факторів на адаптивні і функціональні можливості організму учнів старшої школи]{Influence of psychological factors at adaptive and functional possibilities of organism of teachers senior school} 165-169

  38 (587.9 KiB)

 37. Вільчковський Е. С., Пасічник В. Р. [Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів у Польщі У 20-30-х РОКАХ ХХ століття]{Development system of the physical education of pupils in Poland of the 20s and 30s of the XX century Jan Kochanowski university in Kielce} 170-174

  39 (470.9 KiB)

 38. Горяна Л. Г. [Поліфункціональність підготовки науково-педагогічних і педагогічних працівників до формування критичного мислення у процесі управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій]{Polyfunctionality of training of scientific-pedagogical and pedagogical employers to the formation of critical thinking in the process of the implementation of health protection technologies} 175-179

  40 (509.1 KiB)

 39. Дрозденко В. М., Ковбаса М. І. [Інклюзія – стратегічний напрямок організації сучасної освіти та готовність вчителя технологій до її забезпечення]{Inclusion is the strategic direction of the organization of modern education and the readiness of the technologies teacher to achieve security} 180-183

  41 (581.7 KiB)

 40. Іваненко Л. В. [Виховання молоді як запорука миру в концепції Емеріка Крюсе]{Education of youth as an instrument of peace in the concept of Emeric Cruce} 184-187

  42 (462.1 KiB)

 41. Киливник В. В. [Діагностика знань про соціокультурну компетентність майбутніх учителів іноземної мови в системі професійної підготовки]{Diagnostics of knowledge about socio-cultural competence of future teachers of foreign language in the professional preparation system} 188-191

  43 (461.6 KiB)

 42. Кущова Т. О. [Педагогічні ідеї А. М. Топорова у контексті підготовки та професійного удосконалення педагогів]{A. M. Toporov’s pedagogical ideas in the context of teacher training and professional enhancement} 192-196

  44 (480.9 KiB)

 43. Мазуренко К. Ю. [Герменевтика як основа вивчення релігій]{Hermeneutics as a fundament for learning religion} 197-200

  45 (389.7 KiB)

 44. Максименко О. О. [Навчання іноземних мов на рівні старшої школи Фінляндії: модель випередження часу]{Foreign language teaching in upper secondary education of Finland: model for the future} 201-204

  46 (467.2 KiB)

 45. Оніщук І. І. [Особистість вчителя іноземної мови з точки зору проблем психології особистості]{Personality of a foreign language teacher through the prism of personality theory} 205-209

  47 (501.3 KiB)

 46. Пліско Є. Ю. [Нормативно – правові засади функціонування соціального виховання неповнолітніх правопорушників в Україні (1991 – 2016 рр.)]{Legal and regulatory basis for the functioning of social education of juvenile offenders in Ukraine (1991 – 2016)} 210-213

  48 (460.9 KiB)

 47. Попельнюх О. І. [Підготовка вчителя в історії вітчизняної освіти ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (гуманістичний аспект)]{Teacher training in the history of national education of the second haif of 19TH – beginning of 20TH century (humanistic aspect)} 214-217

  49 (424.2 KiB)

 48. Пронікова І. В. [Базові поняття економічної освіти школярів в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття)]{Basics of economic education of pupils in Ukraine (end of the 20th – beginning of the 21st century)} 218-221

  50 (460.4 KiB)

 49. Рибалко П. Ф., Гриб Т. О., Клименченко Т. Г. [Функціональна адаптація студентів легкоатлетів до навчально-тренувальної діяльності]{Functional adaptation of students athletes for educational and training activities} 222-225

  51 (475.0 KiB)

 50. Третяк О. С., Веселова Н. П. [Запобігання конфліктних ситуацій у роботі вчителя з учнями, які мають посттравматичні розлади]{Prevention of conflict situations in the work of the teacher with pupils who have post-traumatic disorders} 226-231

  52 (488.0 KiB)

 51. Багінська О. В., Лисенко Л. Л. [Удосконалення дидактичного забезпечення процесу формування рухової функції дітей шкільного віку]{Improvement of the didactic provision of the process of forming the motor function of school-age children} 232-235

  53 (566.5 KiB)

 52. Белан Т. Г. [Профорієнтаційна робота з учнями старших класів на уроках технологій]{Vocational guidance work with high school students at technology lessons} 236-239

  54 (462.9 KiB)

 53. Видра О. Г., Анисовець О. Ю. [Особливості навчання старшокласників технології “вишивка гладдю”]{Peculiarities of senior school students training to use satin stitch technology} 240-243

  55 (460.8 KiB)

 54. Грисюк О. М. [Випереджувальне навчання як форма підготовки майбутніх педагогічних працівників у контексті модернізації педагогічної освіти]{The advanced teaching as a form of teachers’ training in the context of the pedagogical education modernization} 244-247

  56 (461.5 KiB)

 55. Дідур Н. А. [Модель формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки]{Model of formation of future elementary school teachers’ sociocultural competence in the process of professional training} 248-252

  57 (512.8 KiB)

 56. Дрозденко Н. М., Долгополова О. В. [Педагогічні аспекти формування професійних компетенцій майбутніх учителів технологій]{Pedagogical aspects of formation of professional competency of future teachers of technologies} 253-256

  58 (457.5 KiB)

 57. Матвієнко О. В. [Метод ситуаційного аналізу (“case study” method) як засіб формування готовності майбутніх педагогів до педагогічної взаємодії]{Case study method as a remedy of preparing future teachers to pedagogical interaction} 257-261

  59 (476.5 KiB)

 58. Мелаш В. Д., Варениченко А. Б., Безталанна К. С. [Методична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної компетентності в умовах нової української школи]{Methodical training of future teacher of elementary school to formation of environmental competence in the conditions of the new ukrainian school} 262-265

  60 (390.5 KiB)

 59. Мінько Н. П., Шаш Т. О. [Можливості використання інформаційних технологій на уроках трудового навчання]{Possibilities of information technologies using at labor training lessons} 266-269

  61 (461.2 KiB)

 60. Полетай О. М, Полетай В. М., Полетай А. В. [Педагогічна практика як засіб підготовки майбутнього вчителя трудового навчання]{Pedagogical practice as a means of preparation of future teachers of labor training} 270-274

  62 (466.0 KiB)

 61. Попович А. С. [Професійно-методична підготовка майбутніх учителів-словесників до викладання стилістики української мови в закладах загальної середньої освіти]{Professional-methodical preparation of future teachers-philologist to teaching stylistics of the ukrainian language at general educational establishments} 275-278

  63 (492.3 KiB)

 62. Ребенок В. М. [Методичні засади формування академічної компетентності майбутнього вчителя фахової підготовки]{Methodological basis of formation of academic competence of the future teacher of professional training} 279-282

  64 (460.8 KiB)

 63. Руднік Ю. В. [Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності моделі підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов]{Research and experimental verification results of primary school teachers’ training model to forign languages innovational learning technologies usage} 283-289

  65 (600.3 KiB)

 64. Рябченко С. В., Симонова Н. А., Ліфар М. Г. [Гнучкі педагогічні технології у системі підготовки вчителя біології]{Flexible educational technologies in the training system of biology teachers} 290-293

  66 (457.5 KiB)

 65. Торубара О. М., Павленко М. М. [Організація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів]{The organization of independent cognitive activity of future engineers-teachers} 294-297

  67 (461.7 KiB)

 66. Трояновська М. М. [Готовність майбутніх вчителів фізичної культури до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами]{Readiness of future physical education teachers to work with children with special educational needs} 298-300

  68 (455.3 KiB)

 67. Удич З. І. [Сторітеллінг (storytelling) у підготовці майбутніх учителів інклюзивних класів]{Storytelling in training future teachers of inclusive classes} 301-306

  69 (535.2 KiB)

 68. Чабан Н. І. [Методика розробки фахових текстів з української мови для майбутніх учителів художньої культури]{Methods of developing ukrainian professional texts for future artistic culture teachers} 307-310

  70 (464.1 KiB)

 69. Юрійчук Н. Д. [Роль самостійної роботи у фаховому становленні майбутніх учителів-філологів]{The role of self-employed work in the facing of future teacher of philology} 311-314

  71 (456.0 KiB)

Один коментар до “Вісник №151(1)”

 1. Доброго дня! Додайте будь-ласка титулку та зміст збірника у PDF, якщо це можливо!!! Дякую!!!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *