Вимоги до оформлення рукописів

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ

Редакція приймає до друку у Віснику наукові статті з педагогіки, що раніше не публікувалися.

Науковий часопис “Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка” внесено до Переліку наукових фахових видань України.

Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською, польською, англійською). Терміни подачі статей визначається відповідальним за випуск.    

Стаття обов’язково повинна містити такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій з порушеної проблеми; формулювання мети статті; висвітлення процедури теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження із зазначенням методів дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших наукових розвідок.

Текст статті має бути ретельно перевірений і відредагований автором. Стаття, не оформлена згідно з вимогами, зі смисловими, граматичними чи стилістичними помилками, до друку не приймається.

УВАГА! Не допускається використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях, а також опублікованих раніше статтях.

Орієнтовний обсяг статті – 10–16 сторінок формату А4.

Технічні вимоги до оформлення рукопису статті:

Рукопис подавати у форматі *.doc чи *.rtf (MSWord): шрифт – Times New Roman, кегель – 14, відстань між рядками – 1,5 інтервалу комп’ютерного стандарту. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см. Абзац – 1,25 см. Сторінки не нумеруються, текст набирається без переносів.

Структура статті:

 1. Індекс УДК, з абзацним відступом, у верхньому лівому куті першої сторінки.
 2. Наступний рядок – вирівняно справа інформація мовою, якою написана стаття (українська, російська, польська, англійська) – прізвище автора (авторів) та ініціали.
 3. Наступний рядок – обов’язкове зазначення ORCID автора (профіль повинен бути заповнений та відкритий для перегляду громадськості).
 4. Наступний рядок – зазначення ResearcherID автора (за наявності).
 5. Наступний рядок – зазначення ScopusAuthor ID автора (за наявності).
 6. Наступний рядок – зазначення наукового ступеню та вченого звання (за наявності).
 7. Наступний рядок – зазначення посади та організації, в якій працює автор (за наявності).
 8. Наступний рядок – обов’язкове зазначення міста та країни автора (у дужках), а також e-mail (після закриття дужок).
 9. Наступний рядок – назва статті великим буквами напівжирним шрифтом, без абзацного відступу, вирівняно центром. Назва має бути короткою (не більше 8 слів) і відображати зміст статті.
 10. Наступний рядок – анотація мовою статті (без слова «Анотація», абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг – не менше 1800 символів з пробілами. Анотація повинна містити виділені жирним текстом наступні структурні елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.
 11. Наступний рядок – ключові слова (словосполучення «Ключові слова» напівжирним шрифтом, абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, інтервал між рядками одинарний, курсив). Не більше п’яти ключових слів.
 12. Через рядок – основний текст статті відповідно до структурних елементів: постановка проблеми, результати дослідження, висновки.
 13. У тексті статті мають бути посилання на всі джерела у списку літератури.

Посилання у тексті статті позначають у квадратних дужках, наприклад [11], номер сторінки друкованого видання відділяють комою, наприклад, [11, 128] або [11, 55–56]. Посилання на декілька джерел: [3–6] або [2; 7; 11].

 1. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань та пронумеровані. Розміщуються без абзацу в центрі сторінки безпосередньо після посилання на них у тексті статті або на наступній сторінці. Слово «Таблиця» та її номер пишуться курсивом зверху вирівняно справа, а рядком нижче вирівняно центром – назва таблиці. Ілюстрації (рисунки, блок-схеми, графіки) повинні бути виконані в одному з графічних редакторів. Рисунки слід подавати чорно-білими (без напівтонів), контрастними. Блок-схеми та рисунки (повинні бути згруповані) додатково подаються окремими файлами в електронному вигляді. Ілюстрації підписуються знизу вирівняно центром.
 2. Формули та буквені позначення величин набираються у редакторі MathType-Equation і подаються в тексті або окремому рядку без абзацного відступу вирівняно центром, нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.
 3. Після основного тексту статті подається список літератури. У ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблено посилання у тексті. Слово «References» великими буквами пишеться вирівняно. Нижче подаються за алфавітом пронумеровані використані літературні джерела. Кожне джерело повинно бути оформлено відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» та згідно зі стандартом АРА (дивіться приклад оформлення статті).
 4. У тексті статті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл тире (–), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.
 5. Після викладу матеріалу статті (яка представлена в редакцію не англійською мовою) подається інформація пунктів 2–11 даного керівництва для авторів, перекладених англійською мовою. У випадку, коли стаття надіслана на розгляд редакції англійською мовою, то інформація пунктів 2–11 подається українською мовою.
 6. Наступний рядок – зазначаються ключові слова (Key words) англійською для статті іншою мовою, або українською, якщо стаття надіслана англійською.
 7. У кінці сторінки вказується дата її надсилання у редакцію журналу.

 

До статті додаються:

Довідка про автора (авторів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи (для аспірантів – місце навчання), посада, науковий ступінь, учене звання, домашня адреса (індекс обов’язково), адреса електронної пошти, контактні телефони.

Авторам разом зі статтею подавати до редакції такі завірені документи:

– рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки (доктора наук);

Текст статті і додаткові матеріали надсилати електронною поштою на адресу nuchk.tipograf@gmail.com (у листі вказати прізвище автора).

Грошовий переказ сплачується після позитивного рішення редколегії про прийняття статті до друку. Редакційна колегія залишає за собою право перевіряти отримані статті на наявність плагіату, віддавати надіслані статті на додаткове рецензування, а також відхиляти ті з них, які не відповідають вимогам або науковим напрямкам журналу. Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Віснику Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка визначається відповідно до окремого видання Вісника.

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МОЖЕ НЕ ПОДІЛЯТИ ДУМКУ АВТОРА!