ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • Зінаїда Шумейко Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін, Пенітенціарна академія України

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232410

Ключові слова:

системний підхід, професійна підготовка, здобувачі освіти, професійна діяльність, майбутні фахівці

Анотація

Метою статті був аналіз особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби на засадах системного підходу.

Методологія. У процесі дослідження використано різноманітні методи, зокрема: аналіз нормативно-правової бази й наукової літератури з проблеми дослідження – з метою визначення стану розробленості питання й окреслення перспектив його дослідження; зіставлення – для порівняння поглядів різних учених на досліджувану проблему; індукції та дедукції, систематизації й узагальнення – для формулювання висновків. Дослідження здійснене на основі поєднання положень низки методологічних підходів, окрім системного підходу застосовано такі підходи: компетентнісний (для визначення особливостей формування професійної компетентності майбутніх пенітенціаріїв), діяльнісний (залучення здобувачів вищої освіти до активної освітньої діяльності для активізації мисленнєвих процесів), аксіологічний (для формування ціннісно-світоглядних орієнтирів майбутніх пенітенціаріїв) – які застосовані на засадах взаємодоповнюваності і відповідності меті дослідження.

Наукова новизна дослідження. Уперше проаналізовано особливості професійної підготовки майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби на засадах системного підходу.

Висновки. Доведено, що професійна діяльність фахівця Державної кримінально-виконавчої служби – це полімодальна система, яка є складною за своєю організацією і вивчення якої має різновекторну спрямованість. Застосування системного підходу дасть змогу комплексно вивчити об'єкт – професійну діяльність фахівця Державної кримінально-виконавчої служби (від найпростішої форми наукового опису, «параметричного рівня», до «морфологічного субстратного опису» об'єкта та його функціонального опису), а також розробити й апробувати різноманітні стратегії для удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ