Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Науковий збірник є фаховим виданням в якому представлені статті, що висвітлюють тенденції розвитку вищої освіти, актуальні проблеми дошкільної та загальної середньої освіти, питання підготовки фахівців у сфері професійної освіти, вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку освіти.
  До публікації приймаються наукові статті, які відповідають профілю видання. Обсяг статті – 10-16 сторінок (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см). Сторінки не нумеруються, текст набирається без переносів.
  Мова публікацій: українська, англійська.
  Обов’язкові елементи публікації:
  Індекс УДК (універсальна десяткова класифікація). Розміщення – лівий верхній кут, перший рядок.
  Відомості про автора (авторів) вказати праворуч у наступному порядку: перший рядок – ім’я та прізвище автора; другий – унікальний ідентифікатор дослідника ORCID – профіль повинен бути заповнений та відкритий для перегляду громадськості (http://orcid.org/); третій рядок – ResearcherID автора (за наявності); четвертий рядок – Scopus-Author ID автора (за наявності); п’ятий рядок – науковий ступінь і вчене звання; шостий рядок – посада, місце роботи (без скорочень); сьомий рядок – населений пункт (місце проживання або роботи автора), країна (зазначити в дужках), e-mail. Шрифт відображення відомостей – курсив.
  Заголовок статті має бути коротким (не більше 8 слів) і зрозумілим. Друкується великими літерами жирним шрифтом в окремому рядку з вирівнюванням по центру без абзацного відступу.
  Структурована анотація статті обсягом 1800-2000 символів з виділеними жирним шрифтом та абзацними відступами назвами розділів: мета статті, методологія, наукова новизна, висновки.
  Ключові слова – окремі слова та словосполучення, що описують та ідентифікують тему статті. Подаються у називному відмінку в кількості від трьох до п’яти (надруковані курсивом) після словосполучення «Ключові слова» (напівжирним шрифтом з абзацним відступом) .
  Через рядок – основний текст статті відповідно до структурних елементів: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій з порушеної проблеми; формулювання мети статті; висвітлення процедури теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження із зазначенням методів дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших наукових розвідок.
  У тексті статті мають бути посилання на всі джерела зі списку літератури. Посилання у тексті статті позначають у квадратних дужках, наприклад [11], номер сторінки друкованого видання відділяють комою, наприклад, [11, 128] або [11, 55–56]. Посилання на декілька джерел: [3–6] або [2; 7; 11].
  Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань та пронумерованими. Розміщуються без абзацу в центрі сторінки безпосередньо після посилання на них у тексті статті або на наступній сторінці. Слово «Таблиця» та її номер пишуться курсивом зверху вирівняно праворуч, а рядком нижче вирівняно центром – назва таблиці. Ілюстрації (рисунки, блок-схеми, графіки) повинні бути виконані в одному з графічних редакторів. Рисунки слід подавати чорно-білими (без напівтонів), контрастними. Блок-схеми та рисунки (повинні бути згруповані) додатково подаються окремими файлами в електронному вигляді. Ілюстрації підписуються знизу вирівняно центром.
  Формули та буквені позначення величин набираються у редакторі MathType-Equation і подаються в тексті або окремому рядку без абзацного відступу вирівняно центром, нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.
  Після основного тексту статті подається список літератури під заголовком «REFERENCES». У ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблено посилання у тексті. Нижче подаються за алфавітом пронумеровані використані літературні джерела. Кожне джерело повинно бути оформлено відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» та згідно зі стандартом АРА.
  ПРИКЛАДИ
  книга
  Іонова О. М. Системний та синергетичний підходи у педагогічних дослідженнях : навч. посіб. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. 246 с.
  Ionova, O. M. (2011). Systemnyi ta synerhetychnyi pidkhody u pedahohichnykh doslidzhenniakh: navch. posib. [Systemic and synergistic approaches in pedagogical research: a study guide]. Kharkiv, Ukrainе: KhNPU im. H. S. Skovorody. 246. [in Ukrainian].

  стаття з наукового збірника, що продовжується
  Воробйова О. П. Особливості використання систем управління якості ISO у галузі вищої освіти. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. 2019. № 1. С. 200–204.
  Vorobiova, O. P. (2019). Osoblyvosti vykorystannia system upravlinnia yakosti ISO u haluzi vyshchoi osvity [Peculiarities of using ISO quality management systems in the field of higher education]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky – Bulletin of Cherkasy University. Series: Pedagogical sciences. 1. 200–204. [in Ukrainian].

  стаття із періодичного видання
  Батечко Н. Управління якістю в сфері вищої освіти: методологічний аспект. Освітологія. 2017. № 6. С. 156–162.
  Batechko, N. (2017). Upravlinnia yakistiu v sferi vyshchoi osvity: etodolohichnyi aspekt [Quality management in the field of higher education: methodological aspect]. Osvitolohiia – Education. 6. 156–162. [in Ukrainian].

  електронний ресурс
  Про вищу освіту. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL:
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
  (дата звернення: 29.11.2023).
  Pro vyshchu osvitu. Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII [About higher education. Law of Ukraine dated July 1, 2014 No. 1556-VII]. Retrieved from: https://zakon.rada.go v.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

  У тексті статті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл тире (–), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу. Прізвища та ініціали, розмірності величин, роки, століття тощо з'єднуються нерозривним пробілом.
  Після викладу матеріалу статті (яка представлена в редакцію не англійською мовою) відомості про автора, заголовок статті, анотація та ключові слова подаються англійською мовою. У випадку, коли стаття надіслана на розгляд редакції англійською мовою, то зазначена інформація подається українською мовою.
  У кінці сторінки вказується дата надсилання статті до редакції журналу.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Статті

Політика розділу за замовчуванням

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.