ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Автор(и)

  • Ольга Лілік Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української мови і літератури, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-5187-1944
  • Наталія Носовець Кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-1536-4870
  • Леонід Бивалькевич Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти та інформатики, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-5500-416X

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232428

Ключові слова:

педагогічні технології, майбутні вчителі, заклади вищої освіти, професійна компетентність, професійна підготовка

Анотація

Мета дослідження – схарактеризувати місце і роль сучасних педагогічних технологій у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів.

Методологія. У процесі наукового пошуку використано комплекс різних методів, які забезпечили вірогідність і об'єктивність дослідження, зокрема: аналіз нормативно-правової бази й наукової літератури – з метою визначення стану розробленості проблеми й перспектив її дослідження; зіставлення – для порівняння поглядів різних учених на проблему технологізації освітнього процесу в закладах вищої освіти; індукції та дедукції, систематизації й узагальнення – для формулювання висновків і рекомендацій. Дослідження здійснене на основі поєднання положень низки методологічних підходів, зокрема: компетентнісного (для визначення ролі педагогічних технологій у формуванні
професійної компетентності майбутніх учителів), діяльнісного (залучення здобувачів освіти до активної навчальної діяльності в процесі реалізації різних педагогічних технологій), особистісно орієнтованого (для врахування індивідуальних особливостей здобувачів вищої освіти під час навчальної діяльності в межах певної педагогічної технології) – які застосовані на засадах взаємодоповнюваності і відповідності меті дослідження.

Наукова новизна. У дослідженні систематизовано й узагальнено думки науковців щодо місця й ролі педагогічних технологій в освітньому процесі, обґрунтовано доцільність їх застосування в професійній підготовці майбутніх учителів.

Висновки. У процесі дослідження з’ясовано, що широке впровадження педагогічних технологій в освітній процес закладів середньої і вищої освіти дає підстави стверджувати про технологізацію навчання, основними ознаками якої є концептуальність; діагностичність і прогностичність результатів навчання; економічність; операційність; алгоритмізованість, проєктованість, цілісність навчальної діяльності; керованість, варіативність і гнучкість освітнього процесу; заданість і гарантованість ефективних результатів за оптимальних витрат для досягнення певного стандарту навчання; відтворюваність технологічного процесу. Схарактеризовано педагогічні технології, ефективність застосування яких у процесі професійної підготовки майбутніх учителів доведена науковими дослідженнями й досвідом практичної діяльності, зокрема: проєктна технологія, технологія переверненого навчання, технологія розвитку критичного мислення, інформаційно-комунікаційні технології. Обґрунтовано, що застосування педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів сприяє налагодженню взаємозв’язків між теорією і практикою, активізації навчальної діяльності студентів, оптимізації часових затрат, а в результаті ефективному формуванню професійної компетентності.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ