МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕФЛЕКСІЇ ТА ЇЇ ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232007

Ключові слова:

рефлексія навчальної діяльності, рефлексивне управління, студенти інституту фізичної культури

Анотація

Організація навчальної діяльності студентів інституту фізичної культури на основі осмислення власного досвіду (рефлексії), дозволяє глибше розуміти сутність професійного становлення та створює умови для творчого розвитку.
Мета роботи полягає у виявленні сутності рефлексивного управління навчальною діяльністю як педагогічного процесу, зумовленого внутрішніми та зовнішніми закономір-ностями становлення майбутнього фахівця фізичної культури як професійного педагога; визначенні змісту рефлексивного управління, що забезпечує дослідницький характер та спрямованість мислення як студента, так і викладача на усвідомлення власних вихідних позицій (передумов) для розуміння сутності професійної педагогічної освіти, тобто на основі методологічного підґрунтя рефлексії свідомості та психічних актів, розробити варіант трансформації її в умови рефлексії свідомості через рефлексію діяльності.
Методологія. Для досягнення поставленої мети у дослідженні використовувалися наступні методи: а) теоретичні: аналіз та синтез наукових джерел для обґрунтування актуальності проблеми дослідження; б) експериментальні: включене спостереження; анкетування; тестування; педагогічний моніторинг.
Наукова новизна дослідження полягає у виявленні сутності рефлексивного управління навчальною діяльністю як педагогічного процесу, зумовленого внутрішніми та зовнішніми закономірностями становлення майбутнього фахівця фізичної культури як професійного педагога; визначенні змісту рефлексивного управління, що забезпечує дослідницький характер та спрямованість мислення як студента, так і викладача на усвідомлення власних вихідних позицій (передумов) для розуміння сутності професійної педагогічної освіти.
Висновки. На основі проведеного нами аналізу рефлексивне управління навчальною діяльністю майбутніх фахівців у сфері фізичної культури та спорту можна визначити як цілеспрямовану, гнучку взаємодію викладача зі студентами, що перебігає на основі поетапного перетворення суперпозиції викладача та субординованої позиції студента в особистісно-рівноправні позиції людей, що співпрацюють, в результаті реалізації рефлексивних принципів і технологій інтенсифікуючого навчання.

Біографії авторів

Інна Павленко, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (Суми, Україна)

Світлана Гальцова, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Комунального закладу, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Суми, Україна)

Олег Шумаков, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Старший викладач кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (Суми, Україна)

Посилання

Znachennia rozvytku pedahohichnoi refleksii dlia stanovlennia maibutnoho pedahoha [The importance of the development of pedagogical reflection for the formation of a future teacher]. Psykholohichna prosvita u suchasnomu suspilstvi: metodolohiia, dosvid, perspektyvy : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf: Sumy, Ukraine: SumDPU imeni A.S. Makarenka [in Ukrainian].

Natsionalna doktryna rozvytku osvity [National doctrine of Education Development] Retrieved from https://uaf.org.ua https://rozvytok-osvity.te.ua [in Ukrainian].

Osoblyvosti refleksyvnoho upravlinnia osvitnim protsesom [Features of reflexive management of the educational process]. Retrieved from https://pandia.ru/text/79/502/14334-2.php

Terletska Yu.M. (2018). Osnovy refleksyvnoho upravlinnia navchalnoiu diialnistiu studentiv. [Fundamentals of reflexive management of students ' learning activities]. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii : zb. nauk. prats. Kherson, Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].

Pavlenko I. A. (2014). Reflexive mechanisms of formation of valeological thinking of future teachers of natural specialties in the process of professional training [Reflexive mechanisms of formation of valeological thinking of future teachers of natural specialties in the process of professional training]. Achievement of high school: materials of the X International. science-practice. conf. Sofia Bolharyia [in Ukrainian].

Rol refleksii u pedahohichnii diialnosti [The role of reflection in pedagogical activi]. Retrieved from http://psih.pp.ua › 18262_1_2...

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

БІОМЕХАНІЧНІ, ПЕДАГОГІЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ