РЕЗУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИКИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ РУХОВИХ ДІЙ ДІВЧАТ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ОСНОВОУТВОРЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОЦІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • Світлана Цигай Департамент патрульної поліції

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232011

Ключові слова:

методика диференційованого навчання рухових дій дівчат середнього шкільного віку, результативно-діагностичний компонент, рухова дія, типологічна група, критерії диференціації, біомеханічні показники

Анотація

Методика диференційованого навчання рухових дій дівчат середнього шкільного віку забезпечує функціональну дієвість механізму узгодження вимог єдності і багато-векторності фізичного виховання в школі, що на основі державного стандарту здійснює варіативне конструювання всіх компонентів фізичної освіти з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
Мета статті – на основі аналізу наукових джерел та проведених експериментальних досліджень і отриманих порівняльних результатів на прикладі засвоєння рухових дій з навчального модуля «Гімнастика» експериментальної й контрольної груп дівчатами десятирічного віку показати ключове місце результативно-діагностичного компоненту методики диференційованого навчання рухових дій дівчат середнього шкільного віку в структурі навчально-виховного процесу з фізичної культури в закладах загальної середньої освіти.
Методологічною основою наукового дослідження є порівняльний аналіз результатів діагностики готовності дівчат десятирічного віку експериментальної та контрольної груп до засвоєння рухових дій з навчального модуля «Гімнастика» та результатів рівня сформованості рухових дій з даного модуля в кінці його вивчення; аналіз та синтез теоретичного обґрунтування значення результативно-діагностичного компоненту в структурі методики диференційованого навчання рухових дій дівчат середнього шкільного віку.
Наукова новизна наукових положень статті полягає у доведенні твердження, що методика диференційованого навчання рухових дій дівчат середнього шкільного віку має ряд суттєвих переваг: вона задовольняє індивідуальні пізнавальні запити учнів, базується на врахуванні їх типологічних особливостей, підвищує рівень мотивації рухової діяльності завдяки створенню «ситуації успіху» та забезпечує можливості для повноцінної реалізації рухових здібностей кожного учасника навчального процесу, а результативно-діагностичний компонент є основною інформаційною ланкою для вчителя та учня у структурі даної методики.
Висновки доводять, що ключова особливість методики диференційованого навчання рухових дій полягає в циклічності та ступінчастості проведення діагностики: від встановлення рівня готовності до засвоєння рухової дії до визначення рівня сформованості певної рухової навички. Тобто результативно-діагностичний компонент методики диференційованого навчання рухових дій дівчат середнього шкільного віку – це основоутво-рюючий елемент структури навчального процесу на уроках фізичної культури.
Основне завдання даної методики полягає у тому, щоб забезпечити максимально продуктивну діяльність кожного учня, встановити оптимальний руховий режим, повніше мобілізувати їх здібності. Урахування ступеня фізичного дозрівання, фізичного розвитку, характеру адаптації до м’язової діяльності дає змогу більшою мірою індивідуалізувати процес фізичного виховання дівчат середнього шкільного віку.

Біографія автора

Світлана Цигай, Департамент патрульної поліції

Поліцейський, Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції (Чернігів, Україна)

Посилання

Bahinska, O.V., Ryabchenko, V.G. & Leshchuk, D.A. (2012) Do pytannia vprovadzhennia interaktyvnykh tekhnolohii v urok fizychnoi kultury [On the question of the implementation of interactive technologies in the lesson of physical culture] Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University named after T.G. Shevchenko. Series: Pedagogical Sciences. Chernihiv: ChNPU, 102, Vol. 1, 63–65 [in Ukrainian].

Beh, I.D. (2003) Personality education. Kyiv: Lybid, 2003. Book 1: Personal oriented approach: theoretical and technological foundations [in Ukrainian].

Laputin, A. M., Nosko, M. O. & Kashuba V. O. (2001) Biomekhanichni osnovy tekhniky fizychnykh vprav [Biomechanical basics of exercise technique] Kyiv: Science. World [in Ukrainian].

Dubogai, O. D. (2005) Navchannia v rusi : zdoroviazberihaiuchi pedahohichni tekhnolohii v pochatkovii shkoli [Learning in motion: health-preserving pedagogical technologies in primary school] Kyiv: School World Publishing House: Ed. L.G. Golitsyn [in Ukrainian].

Krutsevich, T.Yu. (2000) Upravlinnia fizychnym stanom pidlitkiv u systemi fizychnoho vykhovannia [Management of the physical condition of adolescents in the system of physical education] diss.. for obtaining sciences. degree of doctor of sciences in physics. education and sports: spec. 24.00.02. Kyiv [in Ukrainian].

Laputin, A.N. (2008) Kineziologiya – uchenie o dvigatelnoi funktsii organizma cheloveka [Kinesiology - the science of the motor function of the human body]. Herald of the Chernihiv state. ped. T.G. Shevchenko University. Issue 54. Series: Pedagogical Sciences. Chernihiv: ChDPU, 54, 9–13 [in Ukrainian].

Lyakh, V.I. (2006) Koordinatsionnie sposobnosti: diagnostika i razvitie [Coordination abilities: diagnostics and development] Moskva: TVT Division, 2006.

Curriculum on physical culture for general educational institutions / 5th – 9th grades / edited by T.Yu. Krutsevich. MES of Ukraine, 2012 [in Ukrainian].

Nosko, M. O. (2001) Methodological foundations of the study of the coordination structure of human motor activity. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports: coll. of science pr. / edited by S. S. Yermakova. Kh., 2001. No. 9. P. 32–36.

Sitovsky, A.M. (2008) A differentiated approach in the physical education of adolescents with different rates of biological development (on the example of 7th grade students): author's abstract. thesis for obtaining sciences. candidate degree sciences in physics education and sports: spec. 24.00.02 [in Ukrainian].

Farfel, V.S. (1975) Upravlenie dvizheniyami v sporte. [Management of movements in sports]. Moskva: Fyzkultura i sport [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

БІОМЕХАНІЧНІ, ПЕДАГОГІЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ