ПЕДАГОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ТА США

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232017

Ключові слова:

здобувачі вищої освіти, тест, педагогічне тестування, університети України та США

Анотація

Проблема. У статті проаналізовано сучасний стан педагогічного тестування в університетській освіті України та США. Актуальним стає підвищення ефективності організації тестового контролю та оцінювання знань, умінь, навичок здобувачів вищої освіти.
Мета даної наукової розвідки – обґрунтування теоретичних основ ефективності педагогічного тестування в університетах України та США.
Методологія дослідження базується на загальних принципах філософії, базових сучасних положеннях педагогічної науки, психології і відображає взаємозв’язок методологічних підходів до вивчення процесу педагогічного тестування та його використання в університетах України та США.
Об’єкт дослідження: освітній процес в університетах України та США.
Наукова новизна. Обґрунтовано, що на ефективність педагогічного тестування впливає стан інформатизації університету, а також: забезпечення освітнього процесу електронними підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями; компетентність професорського та викладацького складу в розробці та використанні тестів; готовність до вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду; логічне вибудовування системи тестового контролю у педагогічному процесі університету; підготовленість здобувачів до роботи з тестами.
Висновки. Педагогічне тестування сучасний процес оцінювання та контролю знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти. Застосовування педагогічного тестування в межах освітнього процесу окремого університету як в Україні, так і в США удосконалює процес ефективного оцінювання та контролю. Тестовий контроль дозволяє отримати неупереджені знання про рівень начальних досягнень здобувачів вищої освіти, а відтак, встановити якість навчання та якість освіти майбутнього фахівця. У США на ефективність педагогічного тестування впливає стан інформатизації університету, зокрема, мультимедійних та телекомунікаційних ресурсів. Теоретичне обґрунтування педагогічного тестування базується на принципах: систематичності його проведення; відкритості його призначення; об’єктивності і зрозумілості його результатів; ефективності наслідків.

Біографії авторів

Світлана Грищенко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Анжеліка Семененко, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Кандидат філософських наук, старший викладач кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (Київ, Україна)

Луїза Котлярова, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Кандидат педагогічних наук, доцент факультета романо-германської філології, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Одеса, Україна)

Посилання

Vprovadzhennia ECTS v ukrainskykh universytetakh: (2006): [Implementation of ECTS in Ukrainian universities]: metodychni materialy. [methodological materials]. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» [in Ukrainian].

Entsyklopediia osvity (2008). [Encyclopedia of education] / Akademiia ped. nauk Ukrainy. Holovnyi redaktor V.H. Kremen. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Zhornova, O. I., Zhornova, O. I. (2011). Orhanizatsiino-metodychni zasady vykladannia u vyshchii shkoli: [Organizational and methodological principles of teaching in higher education]: navchalnyi posibnyk. [Tutorial]. Kyiv: KNU im. T. Shevchenka [in Ukrainian].

Zhornova, O. I. (2010). Testuvannia u konteksti monitorynhu yakosti znan studentiv: zahalnoteoretychni ta zahalno metodychni rozvidky. [Testing in the context of monitoring the quality of students' knowledge: general theoretical and general methodological investigations]. Vyshcha shkola – High school, № 9, pp. 34–47 [in Ukrainian].

Okseniuk, I. L. (2022). Orhanizatsiia diahnostyky ta kontroliu znan zasobamy kompiuternoho testuvannia. [Organization of diagnostics and control of knowledge by means of computer testing]. Pedahohichnyi poshuk – Pedagogical search, № 1 (113), pp. 31–35 [in Ukrainian].

Serhiienko, V. P., Kukhar, L. O. (2011). Metodychni rekomendatsii zi skladannia testovykh zavdan. [Metho-dical recommendations for writing test tasks]. Kyiv: NPU [in Ukrainian].

Pedahohichne otsiniuvannia i testuvannia. Pravyla, standarty, vidpovidalnist (2007). [Pedagogical assessment and testing. Rules, standards, responsibility]. Naukove vydannia. [Scientific edition]. / Ya. Ya. Boliubash, I. Ye. Bulakh, M. R. Mruha, I. V. Filonchuk. Kyiv: Maister-klas [in Ukrainian].

Yutkalo, S. Yu. (2020). Testuvannia yak forma kontroliu yakosti znan studentiv na zaniattiakh iz nimetskoi movy. [Testing as a form of quality control of students' knowledge in German language classes]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity – Teaching languages in higher education institutions, Vypusk 37, pp. 117–129 [in Ukrainian].

Basic concepts of testology. Thesis report of the participants of workshop-school «Scientific problems of test control of knowledge» 14-18th of March 1994. Center of Research of the problems of specialists’ training quality, 1994, pр. 105–108 [in English].

Composition of testing assignments. Testing center, 2002, 240 p. [in English].

Content of testing. Principles of developing the content of test. Logical requirements to the content of test. Knowledge as a subject of test control. Kinds of knowledge, Managing schools, №№ 36, 38, 42, 46, in 1999 and № 2 in 2000 [in English].

Masters G. N., Wrigh B. S. Rating Scale Analysis: Rasch Measurement, Chicago: MESA Press, 1982, 206 p. [in English].

Methodological and theoretic grounds of testing control. Thesis of the doctor of pedagogic science, State university, 1994, 339 p. [in English].

Where will education go. People’s education, № 5, 2001, pр. 26–31 [in English].

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ