СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Тетяна Кілочицька Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-4471-0904
  • Андрій Кужельний Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-5938-8589
  • Сергій Кужельний Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0009-0008-6970-8556

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232019

Ключові слова:

синергетика, синергетичний підхід, пізнавальна самостійність

Анотація

В сучасних умовах змін та перетворень актуальною є ідея формування особистості, здатної до самоосвіти. Здатність особистості адаптуватися до змінних умов визначається рівнем сформованості пізнавальної самостійності, формування якої має розглядатися як одне з основних завдань навчального процесу.
Цій важливій особистісній рисі приділяється особлива увага при формуванні професійної компетентності студентів вищих навчальних закладів. Важливість пізнавальної самостійності обумовлена посиленням ролі концепції безперервної освіти у педагогічній практиці. Знання та навички, набуті здобувачами освіти під час навчання після завершення навчального закладу повинні сублімуватися у самоосвітню діяльність, спрямовану на підвищення інтелектуального та професійного рівня, вдосконалення особистісних здібностей. Формування пізнавальної самостійності спонукає до пошуку нових методологічних підходів.
Пізнавальна самостійність розглядається в статті як система внутрішніх, особистісних утворень та їх зовнішнього прояву – практичних дій з самоосвіти. Дана система пов’язана з саморозвитком особистості під впливом зовнішніх факторів. Пізнавальна самостійність – це риса особистості, що включає в себе єдину систему прагнень, здібностей та навичок індивідуума власними силами здійснювати пізнавальну діяльність, зокрема, самостійно опановувати знання, вміння та навички.
Пізнавальна самостійність, як інтегративна риса особистості, постійно змінюється як за кількісними, так і за якісними показниками, що здійснює її дослідження недостатньо продуктивним.
Нестійкість психолого-педагогічних процесів є фактором розвитку особистості та покладає основу ідеї про спонтанне виникнення порядку з хаосу, що є предметом синергетики [2, 56-57]. Синергетика має унікальну особливість знаходити в ірраціональних причинно-наслідкових зв'язках, нелінійних залежностях стійкі закономірності, розглядати взаємодії між елементами складної системи. Таким чином, дослідження пізнавальної самостійності вимагає застосування синергетичного підходу. Пізнавальну самостійність з точки зору синергетичного підходу можна розглядати як складну відкриту динамічну систему.
Мета роботи полягає в обґрунтуванні доцільності застосування синергетичного підходу до дослідження пізнавальної самостійності студентів, аналізу пізнавальної самостійності та її компонентів.
Методологія. Методологічну основу статті становлять загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення та систематизації; принципи діалектичності, історизму, науковості, об’єктивності. Особистісноорієнтований, системний, цілісний, діяльнісний, комплексний та інші підходи орієнтовані на розгляд стійких та передбачуваних систем. Пізнавальна самостійність студентів є складною системою, здатною до самоорганізації, виявлення закономірностей якої можна здійснити за допомогою синергетичного підходу.
Важливими при проведенні даного дослідження є положення синергетики як міждисциплінарної науки, яка використовує різноманітні методи та вивчає взаємозв’язок між елементами систем.
Наукова новизна полягає в тому, що обґрунтовано доцільність використання синергетичного підходу до дослідження пізнавальної самостійності студентів.
У статті розглядається пізнавальна самостійність за допомогою синергетичного підходу як цілісна система, що представляє собою відкриту структуровану підсистему особистості і включає можливості особистості вести пізнавальну діяльність на основі цілеспрямованості та самоорганізації, представлені компоненти пізнавальної самостійності.
Висновки. Розглянуті характеристики використання синергетичного підходу до дослідження пізнавальної діяльності студентів дозволяють стверджувати, що його реалізація є ефективним механізмом дослідження пізнавальної самостійності. Даний підхід сприяє глибшому аналізу компонентів пізнавальної самостійності як єдиної відкритої дисипативної динамічної системи.
Використання синергетичного підходу до дослідження самостійної пізнавальної діяльності студентів дозволяє визначити її структуру та розробити нові форми організації самостійної роботи студентів, що є важливим для розвитку професійної компетентності та подальшої зацікавленості у самоосвітній діяльності.
Подальшим напрямком досліджень передбачається вивчення механізмів формування самостійної діяльності студентів під дією різних динамічних чинників. Також планується використання матеріалів даного дослідження при написанні методичних рекомендацій з викладання фахових дисциплін в університетах.

Біографії авторів

Тетяна Кілочицька, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Андрій Кужельний, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Researcher ID AAE-4992-2022
Scopus-Author ID 58189093000
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спорту, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Сергій Кужельний, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Аспірант, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Посилання

Bogoyavlenskaya, A. Ye. (2008) Razvitiye poznavatel'noy samostoyatel'nosti studentov v protsesse professional'noy podgotovki [The development of cognitive independence of students in the process of professional training.] Vestnik TvGU. Ser.: Pedagogika i psikhologiya (2), 2, 76–87 [in Russian].

Gusinskiy E.N. (1999) Postroyeniye teorii obrazovaniya na osnove mezhdistsiplinarnogo sistemnogo podkhoda [Construction of the theory of education on the basis of an interdisciplinary system approach]. Moskva: Shkol, р. 56–57 [in Russian].

German Khaken (1980). Sinergetika [Synergetics]. Moscow, Russia: Myr, 406 [in Russian].

German Khaken (2003). Sinergetika kak most mezhdu yestestvennymi i sotsial'nymi naukami. Sinergeticheskaya paradigma. [Synergetics as a bridge between natural and social sciences. Synergetic paradigm]. Chelovek i obshchestvo v usloviyakh nestabil'nosti [Man and society under conditions of instability]. Moscow: Progress-traditsiya., S. 106–123 [in Russian].

Delokarov, K. KH. (2009) Evolyutsiya bazovykh smyslov sovremennoy tsivilizatsii v kontekste postklas-sicheskoy nauki Sinergeticheskaya paradigma. Sotsial'naya sinergetika. [Evolution of the basic meanings of modern civilization in the context of postclassical science Synergetic paradigm. Social synergy]. Moscow: Progress–Traditsiya. S. 16–36 [in Russian].

Kilochytska, T.V. (2014). Peredumovy vynyknennya ta stanovlennya synerhetyky [Preconditions for the formation and development of synergetics]. Nauka ta naukoznavstvo, 1, 101-109 [in Ukrainian].

Kílochits'ka, T.V.(2022). Sinergetichniy pídkhíd u formuvanní kritichnogo mislennya bakalavrív u galuzí transportu [Synergistic approach to the formation of a critical mission of bachelors in the field of transport.]. Vísnik Natsíonal'nogo uníversitetu «Chernígívs'kiy kolegíum»,171-172, 16-21 [in Ukrainian].

Kílochits'ka, T.V. (2021) Sinergetichniy pídkhíd u pídgotovtsí bakalavrív u galuzí transportu do profesíynogo samorozvitku [Synergistic support for preparing bachelors in the classroom for transport to professional self-development.] Vísnik Natsíonal'nogo uníversitetu «Chernígívs'kiy kolegíum». Tom. 168. Vipusk 12. S. 33-37 [in Ukrainian].

Knyazeva, Ye. N. (2003) Balansirovaniye na krayu khaosa kak sposob tvorcheskogo obnovleniya [Balancing on the edge of chaos as a way of creative renewal] Sinergeticheskaya paradigma. Chelovek i obshchestvo v usloviyakh nestabil'nosti. Moscow: Progress–Traditsiya, 123–140 [in Russian].

Masych, S.Yu. (2014). Synerhetychnyy pidkhid do pidhotovky vykladacha vyshchoho navchalʹnoho zakladu [Synergetic approach to the training of a teacher of higher education]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i serednʹo osvitniy shkolakh-Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools, 35, 270–276 [in Ukrainian].

Sinergeticheskaya paradigma. Nelineynoye myshleniye v nauke i iskusstve (2002) [Synergetic paradigm. Nonlinear thinking in science and art]. Moscow: Progress–Traditsiya [in Russian].

Panfilov O.Y., & Romanova I.V. (2019). Synerhetychnyy pidkhid v osmyslenni osvity [Synergetic approach in understanding education]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho. Seriya: Filosofiya, 71-80 [in Ukrainian].

Redkodubskaya, A.A. (2017). Synerhetychnyy pidkhid u pidhotovtsi do profesiynoyi mobilʹnosti maybutnikh fakhivtsiv [Synergetic Approach In The Preparation Of Professional Mobility Of Future Specialists] Fizyko-matematychna osvita: naukovyy zhurnal. Physical and Mathematical Education: scientific journal. Issue 1(11). 93–96 [in Ukrainian].

Shamova, T. I. (1982) Aktivizatsiya ucheniya shkol'nikov [Activation of the teachings of schoolchildren] Moskva: Pedagogika [in Russian].

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ