ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКЛАДАНЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232020

Ключові слова:

система професійної підготовки, заклад вищої освіти, концепція, фізична культура, здоров’я, майбутні вчителі початкових класів, освітній процес

Анотація

Мета: полягає в теоретичному обґрунтуванні концептуальних ідей, методологічних підходів і наукових засад та розробленні на їх основі системи професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури.
Методологія: відображає концептуальні зв’язки між предметом, метою, завданнями наукового дослідження, визначає постановку проблем, послідовність їх розв’язання й теоретичну спрямованість на пояснення отриманих результатів. Загальнонауковий рівень методологічного концепту дослідження базується на системі підходів, що дозволило конкретизувати зміст і сутність досліджуваної готовності, визначити й обґрунтувати специфічні закономірності, загальнодидактичні й спеціальні принципи її формування.
Наукова новизна полягає в розробленні та науковому обґрунтуванні концепції підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури на засадах креативно-оздоровчої педагогіки; педагогічної системи підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури, яка структурно відображає компоненти освітнього процесу і функціонально забезпечує керування процесом оволодіння майбутніми вчителями початкових класів знаннями й уміннями, необхідними для виконання професійних функцій, пов’язаних із руховим розвитком учнів початкової школи; спроєкто-вано модель педагогічної системи, що унаочнює процес поетапного формування готовності майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури на засадах креативно-оздоровчої педагогіки; визначено й обґрунтовано педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури.
Висновки. На основі аналізу тенденцій соціально-економічного розвитку українського суспільства встановлено, що зміна суспільної парадигми вимагає докорінної зміни освітньої парадигми нашої держави, зокрема у сфері фізичної культури. Пріоритетними стають проблеми буття людини нового типу, формування її здоров’язбережувального світогляду, готовності до самостійного формування здорового способу життя, утвердження етичних цінностей щодо збереження здоров’я, що може забезпечити гармонійну взаємодію людини з природою та іншими людьми глобалізованого суспільства.

Біографії авторів

Юлія Носко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Scopus-Author ID 5688036690
Researcher ID AAT-8354-20210
Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Олександр Архипов, Національний педагогічний університет імені Драгоманова

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, відмінник освіти України, Національний педагогічний університет імені Драгоманова (Київ, Україна)

Микола Носко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Researcher ID C-6263-2017
Scopus-Author ID 56880089100
Доктор педагогічних наук, професор, Дійсний член (академік) НАПН України, радник ректора Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Посилання

Aleksiuk, A. M. (1998) Pedahohika vyshchoi osvity Ukrainy. Istoriia. Teoriia [Pedagogy of higher education of Ukraine. History. Theory]: pidruch. dlia stud., aspirantiv ta molodykh vykl. vuziv. Mizhnar. fond «Vidrodzhennia». Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Amosov, M. M. (1990) Rozdumy pro zdorovia [Reflections on health]. Kyiv : Zdorovia [in Ukrainian].

Andreeva, O. V. (2009). Kharakterystyka bazovykh katehorii fyzychnoi rekreatsii [Characteristics of basic categories of physical recreation]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biol. problemy fizychnoho vykhovannia i sportu: zb. nauk. prats / za red. S. S. Yermakova. Kharkiv, 9. S. 7–11 [in Ukrainian].

Apanasenko, H. L., Popova, L. A., & Mahlovanyi A. V. (2012). Sanolohyia. Osnovи upravlenyia zdorovem [Fundamentals of health management] : monohrafyia. LAMBERT (Hermanyia) [in Ukrainian].

Bielikova, N. (2019). Osnovni napriamky profesiinoho rozvytku vchytelia fizychnoi kultury cherez pryzmu osvitnikh innovatsii [The main directions of professional development of a physical education teacher through the prism of educational innovations]. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Lutsk, 35, 85–89.

Bibik, N. M. (2012). Kompetentsii i kompetentnist u rezultatakh pochatkovoi osvity [Competences and competence in the results of primary education]. Pedahohichna i psykholohichna osvita v Ukraini: zb.nauk. prats: v 5 t. T. 3. : Zahalna serednia osvita. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Biriuk, L. (2004) Novi pidkhody do profesiinoi pidhotovky maibutnoho uchytelia pochatkovoi lanky osvity [New approaches to the professional training of the future teacher of primary education]. Pidhotovka vchytelia pochatkovoi shkoly v umovakh novoi paradyhmy osvity : materialy mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii (do 170-richnoho yuvileiu). 1-2 kvitnia. Kyiv, S. 195-198 [in Ukrainian].

Vozniuk, O. V., & Dubaseniuk, O. A. (2009) Tsilovi oriientyry rozvytku osobystosti u systemi osvity: intehratyvnyi pidkhid: monohrafiia. Zhytomyr: ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Vorobiov, M. I., Krutsevych, & T. Yu. (2000) Praktyka v systemi fizkulturnoi osvity [Practice in the physical education system]: navch. posib. Kyiv: Olimp. Literatura [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (1993) Vid pedahohichnoi dumky do novoi filosofii ocvity [From pedagogical thought to a new philosophy of education]. Ridna shkola, 10, 3–5 [in Ukrainian].

Dychkivska, I. M. (2004). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies]: navch. posib. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Kalashnikova, S. A. (2000). Derzhavna polityka v haluzi osvity: neobkhidnist zminy vyznachalnykh parametriv [State policy in the field of education: the need to change the defining parameters]. Zb. nauk. pr. Ukr. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. Vyp. 2, Ch. IV. S. 359-364 [in Ukrainian].

Kremen, V. (2009)Innovatsiinist i osvita [Innovation and education]. Pozaklasnyi chas, 11–12, 36–38.

Kuzmyna, N. V. (1989). Professyonalyzm deiatelnosty prepodavatelia y mastera proyzvodstvennoho obuche-nyia [Professionalism of the activities of the teacher and master of industrial training]. Moskva : Visshaya shkola [in Ukrainian].

Linnik, O. O. (2016). Systema pidhotovky maibutnoho vchytelia do orhanizatsii subiekt-subiektnoi vzaiemodii z uchniamy pochatkovoi shkoly [The system of training a future teacher for the organization of subject-subject interaction with primary school students] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. dokt. ped. nauk : 13.00.04 – teoriia ta metodyka profesiinoi osvity. DZ «Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka». Starobilsk [in Ukrainian].

Lodatko, Ye. O. (2007) Modeliuvannia osvitnikh system v konteksti tsinnisnoi oriientatsii sotsiokulturnoho prostoru [Modeling educational systems in the context of the value orientation of the socio-cultural space]. Visn. Cherkas. un-tu. Seriia: Ped. Nauky. Cherkasy, 112, 32–40 [in Ukrainian].

Maiboroda, V. K. (2012) Problemy rozvytku prakseolohichnykh umin maibutnikh kompetentnykh fakhivtsiv vyshchoi shkoly Ukrainy [Problems of development of praxeological skills of future competent specialists of higher education of Ukraine]. Vyshcha osvita Ukrainy, 4, 31–36 [in Ukrainian].

Marusynets, M. M. (2012) Profesiina refleksiia maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv: teoriia i praktyka formuvannia [Professional reflection of the future primary school teacher: theory and practice of formation] : monohrafiia. Prykarpat. nats. un-t im. V. Stefanyka. Ivano-Frankivsk; Uman : PP Zhovtyi O. O. [in Ukrainian].

Nosko, M. (2020). Pidhotovka fakhivtsiv z fizychnoi kultury i sportu: profesiino-pedahohichni, naukovo-poshukovi, tekhnolohichni aspekty [Training of specialists in physical culture and sports: professional-pedagogical, scientific-research, technological aspects]: naukove vydannia / za nauk. red. M. O. Nosko. Cherkasy: Vydavets Chabanenko Yu.V. [in Ukrainian].

Nosko, Yu. M. (2021) Systema profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do vykladannia fizychnoi kultury [System of professional training of future primary school teachers for teaching physical education]. dys. d. ped. nauk : 13.00.04; Natsionalnyi universytet «Chernihivskyi kolehium» imeni T.H. Shevchenka. Chernihiv [in Ukrainian].

Sysoieva, S. O. (2006). Osnovy pedahohichnoi tvorchosti: pidruchnyk [Basics of pedagogical creativity: textbook]. Kyiv: Milenium [in Ukrainian].

Khomych, L. O. (1998). Profesiino-pedahohichna pidhotovka vchytelia pochatkovykh klasiv [Professional and pedagogical training of primary school teachers]. K.: Mahistr-S [in Ukrainian].

Shalivska, Yu. (2018). Pedahohichni umovy pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do komunikatyvno-movlennievoho rozvytku uchniv [Pedagogical conditions for training future primary school teachers for communicative and speech development of students]: avtoref. dys. kand. ped. nauk : 13.00.04; Rivnenskyi derzhavnyi humanitarnyi universytet. Rivne [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ