ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-АКСІОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232322

Ключові слова:

етапи формування, художньо-аксіологічна культура, майбутній учитель, музичне мистецтво

Анотація

У статті викладено результати експериментального дослідження з проблеми формування художньо-аксіологічної культури студентів у системі вищої музично-педагогічної освіти, подано визначення оптимальної послідовності цього процесу.
Мета роботи полягає у дослідженні та виявленні оптимальних шляхів формування художньо-аксіологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі фахової підготовки.
Методологія дослідження ґрунтується на ідеях компетентнісного, культурологічного та аксіологічного підходів, які передбачають спрямованість фахового навчання майбутніх учителів музичного мистецтва на формування Людини Культури, її ціннісних орієнтирів, аксіологічного світогляду.
Наукова новизна дослідження полягає в актуалізації проблеми аксіологічного спрямування професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі виконавського мистецтва та викладання музичних дисциплін; у розробці методичних аспектів формування художньо-аксіологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва на основі врахування специфіки фортепіанного навчання як засобу практичного втілення набутих студентами знань та умінь щодо оцінювання явищ мистецтва; виявленні етапів послідовного проведення педагогічної роботи означеного напрямку.
Висновки. У результаті проведення формувального експерименту визначено чотири етапи формування художньо-аксіологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Перший етап передбачає стимулювання пошукової активності студентів, розширення їх художньої ерудиції та уявлень щодо виховного потенціалу мистецтва. Другий етап зорієнтовано на розвиток здатності студентів до аналітичного опрацювання музичних творів, аргументованого визначення власної ціннісної позиції. Третій етап підпорядковано меті активізації готовності студентів до творчої проєкції власних ціннісних установок у музично-виконавську та педагогічну діяльності. Четвертий етап підпорядковано спонуканню студентів до самооцінювання результатів художньої та педагогічної діяльності як основи удосконалення власної аксіологічної підготовки. Отже, визначені етапи реалізуються як цілісний процес, що зумовлює зростання оцінювальної активності студентів у різних видах професійної підготовки.

Біографія автора

Тінтін Ху, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Аспірантка факультету мистецтв
імені Анатолія Авдієвського,
Український державний університет
імені Михайла Драгоманова
(Київ, Україна)

Посилання

Bekh, I. D. (1997). Tsinnosti yak yadro osobystosti [Values as the Core of Personality]. Tsinnosti osvity i vykhovannia: naukovo-metodychnyi zbirnyk – Values of Education and Upbringing: a Scientific and Methodical Collection. Kyiv, Ukraine, 8–11.

Havrilova, L. H. (2014). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv muzyky zasobamy multymediinykh tekhnolohii: monohrafiia. [Formation of Competence of Future Music Teachers by Means of Multimedia Technologies: Monograph]. Kyiv, Ukraine: Vydavnytstvo NPU im. M.P. Drahomanova.

Hadamer, H. H. (2001). Hermenevtyka i poetyka [Hermeneutics and Poetics]. Kyiv, Ukraine: Yunivers.

Demir, M. I. (2015). Aksiolohichnyi komponent yak skladova interpretatsiinoi kultury maibutnoho vchytelia muzyky [The axiological component as a component of the interpretive culture of the future music teacher]. Harvard Educational and Scientific Review. Harvard, No. 1. (7) (January–June), volume VIII, 243–248.

Lisun, D. V. (2011). Formuvannia profesiinykh hermenevtychnykh umin maibutnoho muzykanta-vykonavtsia u fakhovii pidhotovtsi [Formation of Professional Hermeneutic Skills of the Future Musician-Performer in Professional Training]. Dissertation abstract... PhD in Pedagogy: 13.00.04. Kyiv, Ukraine.

Min Shaovei, (2017). Komponentna struktura refleksyvnykh umin maibutnikh uchyteliv muzyky [Component Structure of Reflective Skills of Future Music Teachers]. Naukovi zapysky: psykholoho-pedahohichninauky. Aktualni problemy mystetskoi osvity – Scientific Notes: Psychological and Pedagogical Sciences. Actual Problems of Art Education. № 1. Nizhyn, Ukraine: Nizhynskyi derzhavnyi universytet imeni Mykoly Hoholia.

Oleksiuk, O. M. (2013). Hermenevtychnyi pidkhid u vyshchii mystetskii osviti: kolekt. monohraf [Hermeneutic Approach in Higher Art Education: Collective Monograph] / O. M. Oleksiuk, M. M. Tkach, D. V. Lisun. Kyiv, Ukraine: Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka.

Padalka, H. M. (2008). Pedahohika mystetstva (Teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin) [Art Pedagogy (Theory and Teaching Methods of Art Disciplines)]. Kyiv, Ukraine: OsvitaUkrainy.

Pankiv, L. I. (2020). Formuvannia khudozhnikh oriientatsii starshoklasnykiv u protsesimuzychno-teatralnoi diialnosti: teoriia, metodolohiia, metodyka: monohrafiia [Formation of Artistic Orientations of High School Students in the Process of Music and Theater Activities: Theory, Methodology, Technique: Monograph]. Kyiv, Ukraine: Vyd-vo NPU im. Drahomanova.

Sokolova, I. V. (2012). Aksiolohichni dominanty profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia [Axiological Dominants of Professional Training of the Future Teacher]. Zbirnyk naukovykh prats Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu (Pedahohichni nauky) – Collection of Scientific Works of Berdyansk State Pedagogical University (Pedagogical Sciences). №4, 251–260.

Downloads

Опубліковано

30.11.2023