ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕДІАКУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Тетяна Володимирівна Гребеник Аспірантка кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) https://orcid.org/0000-0002-6102-8010

Ключові слова:

медіаосвіта, медіакультура, розвиток медіакультури, викладачі вищої школи

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми медіаосвіти викладачів вищої школи в контексті становлення і розвитку освіти в Україні; проаналізовано сучасний стан, особливості формування та розвитку медіакультури викладачів вищої школи. В статті уточнено зміст понять «медіакультура» та «медіакультура викладачів вищої школи»; розглянуто сучасні можливості та практичний досвід розвитку медіакультури в рамках формальної, неформальної та інформальної освіти в Україні; акцентовано увагу на необхідності модернізації системи професійного розвитку викладачів вищої школи в умовах неперервної освіти.

Мета статті – обґрунтувати актуальність формування та розвитку медіакультури викладачів вищої школи в історико-теоретичному контексті.

Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові методи (аналіз, систематизація, узагальнення) та конкретно-наукові методи (порівняльно-історичний та семантико-термінологічний метод).

Наукова новизна статті полягає у висвітленні історико-теоретичного аспекту та особливостей формування і розвитку медіакультури викладачів вищої школи в Україні.

Висновки. Високий рівень медіакультури викладачів вищої школи здатний забезпечити медіаосвіту належного рівня для здобувачів освітніх послуг, що обґрунтовує його актуальність в умовах сучасного суспільного розвитку. Як свідчить аналіз нормативно-правового забезпечення та наукових знахідок, медіапідготовка викладачів вищої школи в Україні здійснюється у процесі формальної, неформальної та інформальної освіти і має певне нормативне забезпечення; впровадження медіаосвіти підтримується науковими та освітніми установами, громадськими організаціями, координаційним центром медіаосвіти ? НАПН України. У подальшій перспективі медіаосвіта науково?педагогічних працівників закладів вищої освіти інтегрує у розвиток їхньої медіакультури і стає системою взаємопов’язаних поліфункціональних компонентів, які включають медіаосвітню практику, здобутки і досягнення вітчизняної та зарубіжної педагогічної науки. Утвердження ідей медіаосвіти дозволить викладачам вищої школи розвивати особистісну і професійну медіакультуру в умовах сьогодення.

Посилання

Holovchenko, H. O. (2020). Mediaosvitnia diialnist v Ukraini: analiz normatyvno-pravovoho zabezpechennia [Mediaeducational activities in Ukraine: analysis of regulatory and legal support]. Osvitolohichnyi dyskurs ? Educational discourse, 3 (30), 19-36. Retrieved from: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/733/599.

Holovchenko, H. O. (2020). Analiz diialnosti tsentriv mediaosvity v Ukraini [Analysis of the activities of media education centers in Ukraine]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho - Bulletin of Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University, 2. Cherkasy, Ukrainе, 118–123.

Dobronosova, Yu. D. (2016). Mediaosvita yak produktyvnyi chynnyk rozvytku vy shchoi osvity v Ukraini [Media education as a productive factor in the development of higher education in Ukraine]. Naukovyi zhurnal «Ekonomika ta upravlinnja na transporti» - Scientific journal «Economics and Management of Transport», 3, 124-133. Kyiv, Ukrainе: NTU.

Kontseptsiia vprovadzhennia mediaosvity v Ukraini (nova redaktsiia): sxvaleno prezydiieiu Nac. akad. ped. nauk Ukrainy 21 kvit. 2016. [Concept of introduction of media education in Ukraine (new edition): approved by the Presidium of the National acad. ped. of Sciences of Ukraine April 21, 2016] (2016). In-t social. ta polit. psykholohii NAPN Ukrainy; za red. L. A. Naidonovoi, M. M. Sliusarevskoho. Kyiv, Ukraine.

Kontseptsiia vprovadzhennia mediaosvity v Ukraini [Concept of implantation of media education in Ukraine] (2010). Osvita – Education, 32 (7-14 July), 3–4.

Koropatnyk, M. M. (2016). Mediaosvita v Ukraini: istoriia i sohodennia [Media education in Ukraine: history and present]. Siverianskyi litopys - Severyansky Chronicle, 3, 159-174.

Kustenko, O. V. (2012) Mediaosvita v Ukraini: istoriia i perspektyvy rozvytku [Media education in Ukraine: history and prospects of development]. Suchasni problemy khudozhnoi osvity v Ukraini - Contemporary problems of art education in Ukraine, 7, 65-76.

Liubchenko, N. V. (2014). Okremi aspekty stvorennia indyvidualnoi traiektorii pidvyshchennia rivnia profesiinoi kompetentnosti naukovo-pedahohichnykh prastivnykiv vyshchoi shkoly v umovakh utverdzhennia kompetentnisnoho pidkhodu v osviti [Some aspects of creating an individual trajectory to increase the level of professional competence of research and teaching staff of higher education in terms of establishing a competency-based approach in education]. Nova pedahohichna dumka - New pedagogical thought, 3, 39-44.

Onkovych, H. V. (Ed.). (2013). Mediakompetentnist fakhivstia: kolektyv. Monohrafiia [Media competence of the specialist: team. monograph]. Kyiv, Ukrainе: Loghos.

Kremen, V. H. (Ed.). (2016). Nastionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini [National report on the state and prospects of education in Ukraine]. Kyiv, Ukrainе: Pedaghoghichna dumka.

Proiekt «Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021-2031 roky» [Project «Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021-2031»]. Retrieved from: http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pdf.

Fursykova, T. V. (2016). Fenomen mediakultury osobystosti: analiz naukovykh pidkhodiv [The phenomenon of media culture of the individual: an analysis of scientific approaches]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh - Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools, 47(100), 176–184. Zaporizhzhia, Ukraine: KPU.

Yakymchuk, I. O. (2019). Formuvannia mediaosvitnikh kompetentnostei u vykladachiv koledzhu: teoretychnyi aspekt [Formation of media educational competencies in college teachers: theoretical aspect]. Nova pedahohichna dumka ? New pedagogical thought, 4 (100), 69-73.

Rowel Ch. (2019). Social Media in Higher Education: Case Studies, Reflections and Analysis. Cambridge, UK: Open Book Publishers. Retrieved from: https://books.openbookpublishers.com/10.11647/obp.0162.pdf#page/24/mode/2up. (date of reference: 06.02.2022).

Downloads

Опубліковано

13.01.2023