МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Василь Люлька Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-1404-6037
  • Юрій Перинський Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-0885-7477

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232419

Ключові слова:

засоби навчання, майбутні учителі технологій, освітній процес, інноваційний простір

Анотація

Мета дослідження – дослідити особливості відбору й використання засобів навчання в умовах реформування освітньої галузі й формування інноваційного середовища для професійної підготовки майбутніх учителів технологій у закладі вищої освіти.

Методологія. Для досягнення поставленої мети застосовано різноманітні методи: аналіз нормативно-правової бази й наукової літератури – для характеристики поглядів науковців на досліджувану проблему; порівняльно-зіставний – з метою визначення особливостей використання кожного із описаних методів; індукції та дедукції, систематизації й узагальнення – для формулювання висновків. У процесі дослідження взято до уваги положення кількох методологічних підходів, зокрема обґрунтовано, що в межах реалізації компетентнісного підходу застосування засобів навчання має забезпечувати ефективне формування загальних і професійних компетентностей, які визначені в освітньо-професійній програмі; у контексті упровадження аксіологічного підходу засоби навчання необхідно підбирати з урахуванням особливостей мотиваційно-ціннісної сфери та світоглядних орієнтирів майбутніх учителів технологій; культурологічний підхід передбачає орієнтацію на особистісний культурний розвиток в умовах освітнього середовища; у межах реалізації суб’єктно-діяльнісного підходу упровадження засобів навчання має базуватись на активному залученні майбутніх
учителів технологій до практичної освітньої, а згодом професійної діяльності, що в перспективі має забезпечити проєктування студентами власного особистісно-професійного розвитку; у контексті упровадження професіографічного підходу підбір засобів навчання має спрямовуватися на формування професійно важливих якостей майбутнього фахівця, визначення можливих напрямів розвитку людини засобами професії; використання засобів навчання з позиції синергетичного підходу має спрямовуватися на формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій як цілісного відкритого освітнього феномена, що здатний до самоорганізації й саморозвитку під впливом зовнішніх факторів.

Наукова новизна. У статті досліджено особливості відбору й використання засобів навчання для ефективної професійної підготовки майбутніх учителів технологій у закладі вищої освіти в умовах реформування освітньої галузі й формування інноваційного середовища.

Висновки. Аналіз наукових джерел і досвід практичної діяльності засвідчує, що методично правильний і доцільний відбір засобів навчання, а також їх застосування в межах професійної підготовки майбутніх учителів технологій підвищить ефективність освітнього процесу в закладі вищої освіти. Доведено, що вибір методів навчання має здійснюватися на основі основних методологічних підходів (компентентнісного, культуро-логічного, аксіологічного, суб’єктно-діяльнісного, професіографічного, синергетичного), він залежить від особливостей організації освітнього процесу в закладі вищої освіти, рівня сформованості інноваційного середовища, а також їх відповідності навчальним завданням.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ