ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «БУДОВА АВТОМОБІЛЯ»)

Автор(и)

  • Василь Люлька Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-1404-6037
  • Володимир Стешенко Магістрант ННІ професійної освіти та технологій, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-8183-3957

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232429

Ключові слова:

дослідницька технологія навчання, дослідницькі завдання, дисципліни професійної та практичної підготовки, методичні матеріали, практичні роботи

Анотація

У статті представлено огляд наукових доробків учених з питання впровадження дослідницької технології навчання в освітній процес; приведено визначення поняття «дослідницька технологія навчання; приведено також сутність дослідницької технології навчання в ЗЗСО і ЗВО; розкрито зміст дисциплін професійної та практичної підготовки на прикладі курсу «Будова автомобіля», який вивчають здобувачі спеціальності «015 Професійна освіта (Транспорт)»; приведено характерні ознаки дослідницької технології навчання в ЗВО. Відповідно до мети та завдань навчальної дисципліни, а також ознак дослідницької технології навчання визначено особливості впровадження такої технології навчання при вивченні дисциплін професійної та практичної підготовки на прикладі курсу «Будова автомобіля».

Мета статті – розкрити особливості впровадження дослідницької технології навчання при вивченні дисциплін професійної та практичної підготовки (на прикладі курсу «Будова автомобіля»).

Методологія. Методологія нашого дослідження ґрунтується на діяльнісному, компетентнісному та студентоцентрованому підходах, які обумовлюють спрямованість освітнього процесу на розвиток умінь і навичок особистості студента, на застосування та поглиблення ними здобутих знань на практиці, на посилення компетентнісної складової навчання і дозволяє перейти від традиційної технології навчання (передача знань) до проблемної. При виконанні дослідження використано комплекс теоретичних і емпіричних методів: теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, теоретичне моделювання, конкретизація, порівняння фактів і понять з технічної, дидактичної і методичної літератури; емпіричні – спостереження, аналіз результатів діяльності студентів, бесіди.

Наукова новизна полягає у встановленні особливостей впровадження дослідницької технології навчання при вивченні дисциплін професійної та практичної підготовки (на прикладі курсу «Будова автомобіля»).

Висновки. Практичні роботи з дисциплін професійної та практичної підготовки, організовані на основі дослідницькій технології, забезпечують активізацію навчальної роботи шляхом надання їй не просто пошукового, а дослідницького характеру за допомогою вимірювань і обчислень, сприяють організації самостійної пізнавальної діяльності студентів на реальних об’єктах і усвідомленню поставлених проблем та знаходженню шляхів їх вирішення, надають можливість практично розрізняти деталі вузлів і агрегатів технічних об’єктів, бачити й аналізувати їх будову та можливі несправності і, нарешті, відчути себе досвідченими фахівцями. Такими є завдання на розбирання та складання вузлів технічних об’єктів, замір і фіксацію в таблицях їх табличних параметрів і обчислення основних характеристик.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ