КОНТРОЛЬ ОСВІТНІХ ДОСЯГНЕНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ: ФУНКЦІЇ, ВИДИ, ЗАСОБИ

Автор(и)

  • Ольга Лілік Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови і літератури, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-5187-1944
  • Леонід Бивалькевич Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної освіти та інформатики, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-5500-416X

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242604

Ключові слова:

контроль, положення, професійна підготовка, заклади вищої освіти, майбутні учителі, здобувачі вищої освіти

Анотація

Мета – схарактеризувати функції, види й засоби контролю освітніх досягнень майбутніх учителів у процесі професійної підготовки.

Методологія. У процесі наукового пошуку використано комплекс різних методів, які забезпечили вірогідність і об’єктивність дослідження, зокрема: аналіз нормативно-правової бази й наукової літератури – з метою визначення стану розробленості проблеми й перспектив її дослідження; зіставлення – для порівняння поглядів різних учених на проблему організації і здійснення контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в процесі професійної підготовки; індукції та дедукції, систематизації й узагальнення – для формулювання висновків. Дослідження здійснене на основі поєднання положень низки методологічних підходів, зокрема: компетентнісного (для визначення особливостей контролю за формуванням загальних і фахових компетентностей здобувачів вищої освіти в процесі професійної підготовки), діяльнісного (залучення здобувачів освіти до активної освітньої діяльності в процесі проходження ними контролю), особистісно орієнтованого (для врахування індивідуальних особливостей здобувачів вищої освіти під час організації і здійснення контрольних заходів).

Наукова новизна. Схарактеризовано функції, види й ефективні засоби контролю освітніх досягнень майбутніх учителів у процесі їхньої професійної підготовки. 

Висновки. У процесі дослідження обґрунтовано, що контроль є одним із аспектів діагностування освітніх досягнень здобувачів вищої освіти, засобом аналізу якісних і кількісних параметрів освітнього процесу в закладі освіти. Визначено й схарактеризовано функції перевірки й оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, як-от: діагностувальна, коригувальна, прогностична, навчальна, розвивальна, виховна, стимулювально-мотиваційна. З’ясовано, що в межах професійної підготовки майбутніх учителів реалізуються різноманітні види контролю освітніх досягнень – попередній, поточний, підсумковий. Констатовано, що процедури організації і проведення контрольних заходів визначені в університетських положеннях, а водночас зумовлені положеннями освітньо-професійних програм підготовки майбутніх учителів. Доведено, що онлайн-додатки й застосунки на сьогодні відіграють важливу роль в контролі освітніх досягнень майбутніх учителів у процесі професійної підготовки, оскільки дають змогу швидко, ефективно й об’єктивно перевірити рівень сформованих компетентностей.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024