ВИХОВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ДІТЕЙ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ «ПЛАСТУ»: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Олександр Соломаха Аспірант кафедри педагогіки та методики викладання історії і суспільних дисциплін, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0009-0008-1067-4734

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242606

Ключові слова:

Пласт, ціннісні орієнтації, методика виховання молоді, всебічний розвиток особистості

Анотація

Мета статті – проаналізувати ціннісні концепції виховання в організації «Пласт» в умовах розвитку української історико-педагогічної думки; виокремити соціокультурні чинники, які вплинули на формування унікального педагогічного концепту ХХ століття.

Методологія. Під час написання статті використані аналіз педагогічних та історико-педагогічних статей і монографій; методи порівняння та узагальнення історико-педагогічних і педагогічних фактів, процесів і явищ.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що на основі аналізу історичних джерел, простежено головні принципи, методи, форми і засоби діяльності «Пласту», виявлено характерні особливості різнобічного виховання дітей та молоді в цьому товаристві, розглянуто зміст та головні напрямки діяльності цих організацій та їх вплив на формування особистості дитини та її ціннісних орієнтацій.

Висновки. Організація «Пласт» є однією з провідних молодіжних організацій, яка має вплив на виховання дітей та молоді та формування їх ціннісних орієнтацій. Трансфор­мація суспільства, стрімка європейська інтеграція актуалізує проблему виховання особис­тості, здатної реалізувати себе у професійному, громадянському, культурному аспектах.

Для досягнення виховних цілей організації діє пластова методика виховання, основні принципи якої полягають у добросовісності членства в організації, вихованні і навчанні через гру та працю, поступовій програмі занять і випробувань, гуртковій системі самоорганізації, пізнанні природи і житті серед природи, підтримці спеціальних зацікавлень і здібностей дітей та молоді.

Творче використання виховної методики Пласту дозволяє спонукати підлітків до здобуття нових знань, розвитку вмінь та навичок, викликає глибокі переживання та спонукає до активної різносторонньої діяльності. Завдяки цьому формується цілісна стійка внутрішня структура особистості підлітка із визначеною вмотивованою спрямованістю діяльності та реалізацією власних прав, свобод і обов’язків. Створюється система ціннісних і соціальних орієнтацій, ставлень підлітка до суспільства, держави, нації. Це, в свою чергу, дає змогу сформувати активну громадську позицію.

Виступаючи складовою частиною скаутського руху, «Пласт» посідає чільне місце в молодіжному русі України. Упродовж сторіччя він розвивав ідейно-організаційні засади, форми та методи виховної роботи. Накопичений досвід формування всебічно розвинутої особистості є актуальним і зараз, при розбудові громадянського суспільства завдяки гуманістичним засадам пластової системи виховання, демократичності стосунків між суб’єктами педагогічного процесу, створенню сприятливих умов для творчої самореалізації і цілеспрямованого самовдосконалення особистості.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024