ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗАСОБАМИ АНАЛІЗУ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ НА ТED

Автор(и)

  • Лариса Василівна Рень Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1015-2684

Ключові слова:

іншомовна комунікативна компетентність, фахівець із соціальної роботи, публічна промова, TED (Technology, Entertainment, Design), риторика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців із соціальної роботи. Представлене авторське бачення формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів засобами аналізу публічних промов на TED, що розкривають досвід та методи соціальної роботи у зарубіжних країнах.
Мета дослідження – проаналізувати і виявити композиційні та лексико-семантичні особливості лексики англомовних публічних промов на заходах TED, присвячених тематиці соціальної роботи.
Методологія. Дослідження базується на компетентісному підході до підготовки фахівців із соціальної роботи та комунікативному підході до навчання іноземної мови. Використані такі методи дослідження: композиційний аналіз – для характеристики структурних особливостей англомовних публічних промов тематики cоціальної роботи на заходах TED; компонентний аналіз – для виявлення семантичних особливостей лексики цих промов.
Наукова новизна статті полягає у вивченні й аналізі композиційних та лексикосемантичних особливостей публічних промов соціально-психологічної тематики на заходах TED, що може бути використане у підготовці фахівців із соціальної роботи, зокрема у курсах з основ красномовства, соціально-педагогічної терапії, соціального патронажу, оскільки змістово торкається новітніх методів і відкриттів у соціальній роботі.
Висновки. Композиційна будова промов на TED, пов’язаних з тематикою соціальної роботи, представлена трьома компонентами – вступом, основною частиною і завершальною частиною. Використовуються засоби персоналізації, адресації та діалогізації для підтримання контакту зі слухачами, утримання їхнього інтересу. Лексикосемантичними особливостями промов є використання професійної лексики, уживання лексики у переносному значенні та стилістично забарвлених лексем. Такий аналіз дає змогу здобувачам спеціальності 231 «Соціальна робота» визначити лексико-семантичні аспекти та особливості будови промов, що лежать у площині їхніх науково-практичних інтересів.

Посилання

Anderson, K. (2019). Uspishni vystupy na TED. Retsepty naikrashchykh spikeriv [TED Talks. The Official TED Guide to Public Speaking] / per. z anhl. O. Astashova. 4-te vyd. Kyiv, Ukraine: Nash format.

Zahnitko, A. P., Danyliuk, I. H. (2006). Ukrainske dilove movlennia: profesiine i neprofesiine spilkuvannia [Ukrainian Business Speaking: Professional and Non-professional Communication]. Donetsk, Ukraine: TOV VKF «BAO».

Makhinov, V. M. (2004). Formuvannia inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti pry vyvchenni inozemnykh mov yak osnovy komunikatyvnoi kultury studenta [Forming of foreign communicative competence at the study of foreign languages as bases of communicative culture of student]. Zbirnyk naukovykh prats. Pedahohichni nauky – Collection of Scientific Works. Pedagogical Sciences. Vyp. 116, 163–169. Retrieved from http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8788/MAKHINOV.pdf; jsessionid=E3E 793FF386897C2FF947B5332C982F4?sequence=1 (data zvernennia: 20.04.2022)

Platonova, O. H. (2015). Osoblyvosti profesiinoho stanovlennia maibutnoho pratsivnyka sotsialnoi sfery [Peculiarities of the professional development of the future social workers]. Problemy osvity: zbirnyk naukovykh prats – Problems of Education: Collection of Scientific Works. Zhytomyr-Kyiv, Ukraine, Vyp. 84, 278-280.

Standart vyshchoi osvity za spetsialnistiu 231 «Sotsialna robota» pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity, zatverdzhenyi Nakazom MON Ukrainy №557 vid 24.04.2019 [Standard of higher education for specialty 231 «Social work» of the first (bachelor’s) level of higher education, approved by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine №. 557 of April 24, 2019.] (2019). Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/231-Sotsial.robota-bakalavr-VO.18.01.pdf (data zvernennia: 15.04.2022).

Brown Brene. The power of vulnerability. Retrieved from: https://www.ted.com/talks/brene_brown_the_power_of_vulnerability (date of reference: 15.05.2022).

Oxford Advanced Learner’s Dictionary / A. S. Hornby with A. P. Cowie, A. S. Gimson. Oxford University Press, 1987. 1041 p.

Walker Melissa. Art can heal PTSD’s invisible wounds. Retrieved from: https://www.ted.com/talks/melissa_walker_ art_can_heal_ptsd_s_invisible_wounds (date of reference: 15.05.2022).

Downloads

Опубліковано

20.01.2023