ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРЕДМЕТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ ОСМИСЛЕННЯ ПОСТАТІ ВЧИТЕЛЯ (1985–2015 рр.)

Автор(и)

  • Світлана Володимирівна Смоліна Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна) https://orcid.org/0000-0003-0907-2054

Ключові слова:

вітчизняна педагогіка, вітчизняні дослідження, постать учителя

Анотація

Статтю присвячено порівняльному аналізу предметів досліджень у вітчизняних дисертаціях (роки захисту: з 1985 по 2015 рік) з питань осмислення постаті вчителя у педагогіці. Порівняльний аналіз проводився шляхом виявлення дисертацій зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, які присвячено вивченню певного аспекту постаті вчителя. З метою порівняльного аналізу дисертації було поділено за періодами, відповідно до освітніх і суспільних змін в Україні. Результатом аналізу є встановлення аспектів постаті вчителя, які є перспективними для подальших досліджень.
Мета роботи: проаналізувати дослідження, захищені з 1985 по 2015 роки зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, присвячені вивченню постаті вчителя, за періодами; провести їх кількісне та якісне порівняння; окреслити напрямки подальших розвідок.
Методологія: аналіз та співставлення об’єктів дослідження.
Наукова новизна: вперше виконано порівняльний аналіз предметів вітчизняних дисертацій (1985–2015 роки захисту) з питань осмислення постаті вчителя у педагогіці; відібрано дисертації, предметом яких є певний аспект постаті вчителя; визначено напрямки досліджень, характерні для кожного періоду в часових межах з 1985 по 2015 рр.; установлено аспекти постаті вчителя, які є перспективними для подальших досліджень.
Висновки: внаслідок порівняльного аналізу предметів дисертацій 1985–2015 років захисту, виявлено зменшення уваги до вивчення постаті вчителя. Відповідно, проблемами, які потребують подальшого вивчення є: постать учителя у регіональному вимірі; постать учителя як цінність сучасної освіти; постать учителя та громадянське суспільство; формування світоглядних орієнтацій сучасної молоді; розвиток особистості вчителя; персоналія в історико-педагогічному дискурсі.

Посилання

Belonozhkin, A. (2006). Reformirovanie sistemy vysshego obrazovaniya v SSSR (1985 – 1991 gg.) [Reform of the higher education systemin the USSR (1985 – 1991)]. Candidate’sthesis. Moscow, Russia.

Kompleksny informatsiino-bibliohrafichnyi servis Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. Poshuk avtoreferativ dysertatsii za 1985-1990 rr. [Comprehensive information and bibliographic service of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. Search for dissertation abstracts for 1985-1990] Retrieved from: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe

Kontseptsiia rozvytku osvity Ukrainy na period 2015 – 2025 rokiv [The Concept of Education Development of Ukraine for the period 2015-2025]. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ NT1078.html

Natsionalna doktryna rozvytku osvity [National doctrine of education development]. (2002). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text

Natsionalnyi repozytarii akademichnykh tekstiv. Poshuk akademichnykh tekstiv za 1991-1999 rr. [National Repository of Academic Texts. Search for academic texts for 1991-1999]. Retrieved from: https:// nrat.ukrintei.ua/searchdb/?_token=8X7dlncujGtsTJiZLArasYFyde9pykmEyCH5MPwQ&typeSearch2=okd&authorSearch=&specialnistSearch=13.00.01&temaSearch2=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&textSearch=&dateFromSearch=1991-01-01&dateToSearch=1999-12-31&registration NumberSearch=&sortOrder=registration_date&sortDir=asc&tab=big#advanced

Natsionalnyi repozytarii akademichnykh tekstiv. Poshuk akademichnykh tekstiv za 2000-2015rr. za kliuchovym slovom «uchytel» [National Repository of Academic Texts. Search for academic texts for 2000-2015.by the keyword «teacher»]. Retrieved from: https://nrat.ukrintei.ua/searchdb/?_token=kDP9JUZ5 m2BkrSsgR5KEXb900fm LNNwfD7X8yJTa&typeSearch2=okd&authorSearch=&specialnistSearch=13.00.01&temaSearch2=%D1%83

%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&textSearch=&dateFromSearch=2000-01-01&date

ToSearch=2015-12-31&registrationNumberSearch=&sortOrder=registration_ date&sortDir=asc&tab=big

Natsionalnyi repozytarii akademichnykh tekstiv. Poshuk akademichnykh tekstiv za 2000-2015rr. za kliuchovym slovom «vchytel» [National Repository of Academic Texts. Search for academic texts for 2000-2015. by the keyword «teacher»]. Retrieved from: https://nrat.ukrintei.ua/ searchdb/?_token=HVEEjhs OLbV xor 9Cu3fMr8 RcV50SwmPwkdPaKxBi&typeSearch2=okd&authorSearch=&specialnistSearch=13.00.01 &temaSearch2=%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&textSearch=&date From Search=2000-01-01&dateToSearch=2015-12-31&registrationNumberSearch=&sortrder=registration_date&sortDir=asc&tab=big

Natsionalnyi repozytarii akademichnykh tekstiv. Poshuk akademichnykh tekstiv za 2015-2021 rr. za kliuchovym slovom «uchytel» [National Repository of Academic Texts. Search for academic texts for 2015-2021 by the keyword «teacher»]. Retrieved from: https://nrat.ukrintei.ua/searchdb/?_token=178rxlUNtYzfZfqUxVimolOTtudMIOAjC2G4C0q8&typeSearch2=okd&authorSearch=&specialnistSearch=13.00.01&te

maSearch2=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&textSearch=&dateFromSearch=2015-01-01&dateToSearch=2021-12-31&registrationNumberSearch=&sortOrder=registration_date&sortDir=asc&tab=big

Natsionalnyi repozytarii akademichnykh tekstiv. Poshuk akademichnykh tekstiv za 2015-2021 rr. za kliuchovym slovom «vchytel» [National Repository of Academic Texts. Search for academic texts for 2000-2015. by the keyword «teacher»]. Retrieved from: https://nrat.ukrintei.ua/searchdb/?_token=cChj3e1u29veRDI6sHDI16sq64GGJ4hge12rsv4w&typeSearch2=okd&authorSearch=&specialnistSearch=13.00.01&temaSearch2=%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&textSearch=&dateFrom Search=2015-01-01&dateToSearch=2021-12-31&registrationNumberSearch=&sortOrder=registration_date& sortDir=asc&tab=big

Yanchenko, T. (2022). Rehionalnyi vymir rozvytku osvity v Ukraini [Regional Dimension of Education Development in Ukraine]. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii «Somi Florivski chytannia» – Materials of the scientific and practical conference «Seventh Floriv’s readings».Chernihiv, Ukraine.

Downloads

Опубліковано

01.02.2023