МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • Олена Анатоліївна Согоконь Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна) https://orcid.org/0000-0001-9442-6616
  • Олександр Володимирович Донець Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава, Україна) https://orcid.org/0000-0002-6265-8508
  • Євгенія Юріївна Шостак Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3668-0875

Ключові слова:

методологічні засади, інтеграція, природничонаукова підготовка, фізична культура, фахівець

Анотація

У поданій статті визначаються методологічні засади інтеграції природничо-наукової підготовки майбутнього фахівця фізичної культури. Одним із методологічних завдань удосконалення системи вищої педагогічної освіти на факультетах фізичного виховання є пошук перспективних підходів, впровадження сучасних технологій, застосу-вання інтегрованої системи оволодіння знаннями до природничонаукового компонента підготовки фахівців фізичної культури. Якісно новий рівень інтегрованих знань не зводиться до суми відомостей, отриманих з об’єднаних дисциплін, а забезпечує вищий інтегрований підхід при ефективній підготовці майбутнього фахівця.
Основне завдання інтеграції в умовах нової парадигми вищої освіти полягає в тому, щоб вона стала ефективним інструментом професійної діяльності, забезпечуючи відповідність вимогам до конкурентоспроможних фахівців фізичної культури. Інтеграція природничонаукових та професійних знань і вмінь студентів спрямована на забезпечення цілісності навчання. Ми вважаємо, що таку інтеграцію у професійній підготовці майбутніх фахівців доцільно здійснювати на основі системотвірних, базових для освіти природничих науках. На практиці інтегративний підхід реалізується на рівні змісту циклів дисциплін за двома напрямами: внутрішня інтеграція змісту природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та зовнішня інтеграція природничонаукової підготовки з основами спортивних дисциплін. Ми довели, що інтеграція потребує творчого, прогностичного підходу, врахування особливостей параметрів знань; виявлення
специфіки структурування предметних та інтегрованих знань; передбачення застосування адекватних змісту форм, методів, засобів навчання. Отже, інтеграція природничо-наукових та професійних знань і вмінь студентів сприяє формуванню низки компонентів продуктивного мислення, спрямована на забезпечення цілісності навчання. Нами охарактеризовані методологічні підходи, що визначають різні напрями дослідницької діяльності, проте жоден із них не вирішує проблему методології дослідження якісної підготовки фахівців фізичної культури, це вирішення можливе лише при раціональному поєднанні комплексу методологічних підходів. Провідним результатом наукового дослідження природничонаукової підготовки є поєднання компетентнісного, системного та синергічного підходів як адекватного засобу концептуалізації, що відображає специфіку даного дослідження. Мета статті: полягає у визначенні методологічних підходів, що вирішать проблему якісної природничонаукової підготовки фахівців фізичної культури на основі інтеграції природничонаукових та професійних знань і вмінь студентів та сприятимуть формуванню низки компонентів продуктивного мислення і забезпечення цілісності навчання.
Методологічна основа статті. Використовували аналіз та узагальнення даних науково-педагогічної, фахової літератури з фізичної культури.
Наукова новизна. Обґрунтовані методологічні засади інтеграції природничо-наукової та професійно-практичної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури: 1. Зміст фахової фізкультурної освіти, побудований на основі інтеграції, забезпечує професійну спрямованість природничонаукових дисциплін, зокрема самостійне перенесення знань, умінь і навичок в умови спортивної професійної діяльності з урахуванням особливостей внутрішньої інтеграції природничих наук та інтегрованості знань професійно-практичної підготовки. 2. Формування цілісної системи природничонаукової та професійно-практичної підготовки майбутнього фахівця є складною, комплексною теоретичною і практичною проблемою. В процесі її вирішення необхідно враховувати як складність матеріалу предметних галузей навчальних дисциплін, так і складність психічних процесів та механізмів його засвоєння. 3. Із погляду на перспективи майбутньої діяльності студентів вищих педагогічних закладів освіти інтегративний підхід задовольняє всі умови формування цілого, оскільки одна з істотних ознак інтеграції – утворення нової якості різнорідних елементів. Ефективне вирішення цієї фундаментальної теоретичної і практичної проблеми можливе лише за умови використання всезагальних філософських методів пізнання та діалектичної єдності процесів інтеграції і диференціації. 4. Інтеграція професійних і природничих знань студентів, базуючись на загальнопедагогічних закономір-ностях, має обов’язково враховувати не тільки особливості конкретної галузі – фізичної культури, а й тих природничонаукових дисциплін, без яких неможлива повноцінна педагогічна професійна освіта фізкультурного профілю. 5. У процесі розроблення інтегративної системи природничонаукової та професійно-практичної підготовки майбутнього вчителя можливо прогнозувати майбутній розвиток професійно важливих якостей студентів. Для його забезпечення система має одночасно забезпечувати якісний характер змін суб’єкта навчання, незворотність змін, визначену спрямованість змін. 6. Інтеграція природничонаукових та професійних знань і вмінь студентів спрямована на забезпечення цілісності навчання. Таку інтеграцію у професійній підготовці майбутніх фахівців доцільно здійснювати на основі системотвірних, базових для освіти природничих науках. 7. Інтеграція потребує творчого, прогностичного підходу, врахування особливос-тей параметрів знань; виявлення специфіки структурування предметних та інтегрованих знань; передбачає застосування адекватних змісту форм, методів, засобів навчання.
Висновки. Інтеграція природничонаукових та професійних знань і вмінь студентів сприяє формуванню низки компонентів продуктивного мислення, спрямованого на забезпечення цілісності навчання.

Посилання

Babenko, A. L. (2007). Problema intehratsii v teorii ta praktytsi pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury [The problem of integration in the theory and practice of training future teachers of physical education]. Imidzh suchasnoho pedahoha – The image of a modern teacher. 1–2, 104–106.

Bilokur, V. Ye. (2002). Teoretyko-metodychne zabezpechennia fizychnoho vykhovannia u vyshchykh zakladakh osvity [Theoretical and methodological provision of physical education in higher educational institutions]: avtoref. dys. … kand. nauk z fiz. vykh. i sportu: spets. 24.00.02 «Fizychna kultura, fizychne vykhovannia riznykh hrup naselennia». Rivne, Ukraine.

Zabora, A. V. (2004). Formuvannia znan i navychok maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury v protsesi vyvchennia dystsyplin «Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia» i «Himnastyka z metodykoiu vykladannia» [Formation of knowledge and skills of future teachers of physical culture in the process of studying the disciplines «Theory and methods of physical education» and «Gymnastics with teaching methods»]: avtoref. dys. … kand. nauk z fizychnoho vykhovannia i sportu: spets. 24.00.02 «Fizychna kultura, fizychne vykhovannia riznykh hrup naselennia». Lviv, Ukraine.

Zhyhir, V. I. (2016). Metodolohichni pidkhody yak osnova naukovo-pedahohichnykh doslidzhen u profesiinii osviti [Methodological approaches as the basis of scientific and pedagogical research in professional education]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh – Pedagogy of the formation of a creative personality in higher and secondary schools. Issue 48 (101), 107–115.

Orlova, N. A. (2007). Intehratsyia teoryy y praktyky v oblasty fyzycheskoi kultury [Integration of theory and practice in the field of physical education]. Vestnyk Adyheiskoho hosudarstvennoho unyversyteta – Bulletin of the Adyghe State University. 7, 83–87.

Sushchenko, L. P. (2003). Teoretyko-metodolohichni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia ta sportu u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodological fundamentals of professional training of future teachers of physical education and sports at the higher educational iunstitutions]: dys. … dokt. ped. nauk: spets. 13.00.04. Kyiv, Ukraine.

Khomenko, P. V. (2012). Pryrodnycho-naukova pidhotovka fakhivtsia fizychnoi kultury [Natural and scientific training of faculty of physical culture]: monohrafiia. Poltava, Ukraine.

Downloads

Опубліковано

01.02.2023