ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Іван Вікторович Биков Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-7790-337X

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232301

Ключові слова:

здобувачі вищої освіти, майбутні вчителі початкових класів, здоров’язбереження, компетентності

Анотація

У статті висвітлено процес формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів початкової школи. Доведено, що одне із завдань вищої педагогічної освіти полягає у формуванні підготовленості до здоров’язбережувальної професійної діяльності майбутніх учителів початкових класів. Визначено, що важливими напрямками здоров’язбережувальної компетентності є культура здоров’я, створення особистої стратегії здоров’язбережувальної професійної поведінки. Обґрунтовано, що структурними компонентами здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя початкової школи є когнітивний, мотиваційний, діяльнісний.
Мета статті – проаналізувати процес формування здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя початкової школи.
Методологія дослідження базується на сучасних положеннях педагогічної науки і відображає взаємозв’язок методологічних підходів до вивчення процесу формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкових класів у вітчизняних закладах вищої освіти.
Наукова новизна: доведено, що здоров’язбережувальна компетентність майбут-нього вчителя початкової школи є властивістю здобувачів вищої освіти, для організації освітнього процесу на принципах здоров’язбереження.
Висновки. 1. Здоров’язбережувальна компетентність майбутнього вчителя почат-кової школи є властивістю здобувачів вищої освіти, яка поєднує категорію знань з анатомії та фізіології людини, вмінь і навичок їхнього використовувати в професійній діяльності, здатність застосування сучасні знання з дисципліни, вміння організовувати освітній процес на принципах здоров’язбереження. 2. Структурні компоненти здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя початкової школи – когнітивний, мотиваційний, діяльнісний. 3. Одне із завдань вищої педагогічної освіти полягає у формуванні підготовленості до здоров’язбережувальної професійної діяльності. Важливими напрямками здоров’язбережувальної компетентності є культура здоров’я, створення особистої стратегії здоров’язбережувальної професійної поведінки.

Біографія автора

Іван Вікторович Биков, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Директор ПП ЗОШ «Майбуття» І–ІІІ ступенів
(Одеса, Україна),
аспірант кафедри педагогіки, психології
і методики фізичного виховання,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Посилання

Ghryshhenko, O., Jefremova, O., Vykhrov, S. (2021). Dosvid praktychnoji jurydychnoji dijaljnosti v procesi profesijnoji pidghotovky zdobuvachiv vyshhoji osvity specialjnosti «081 – Pravo» [Experience of Practical Legal Activity in the Process of Professional Training of Applicants for Higher Education in the Specialty «081 – Law»]. Dydaktyka – Didactics. Vyp. 1, 26–31.

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [State Standard of Primary Education: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] 21 liutoho 2018 r. № 87 (u redaktsii postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 lypnia 2019 r. № 688). Retrieved from: https://osvita.ua/legislation/ Ser_osv/59891/ (data zvernennia: 10.06.2023).

Ziaziun, I. A. (2006). Protsesy modernizatsii suchasnoi pedahohichnoi osvity v Ukraini [Modernization Processes of Modern Pedagogical Education in Ukraine]. Profesiina osvita: pedahohika i psykholohiia – Professional Education: Pedagogy and Psychology. Vyp. VIII, 105–115.

Kucherhan, Ye. V. (2015). «Zdoroviazberezhuvalna kompetentnist» yak skladova profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia [«Health Care Competence» as a Component of the Professional Training of the Future Teacher]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. Shevchenka – Bulletin of the T. H. Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University. Vyp. 130, 270–273.

Maksymovych, O. (2011). Kompetentnisnyi pidkhid pry pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv do profesiinoi diialnosti [A Сompetent Approach in Preparing Future Teachers for Professional Activity]. Visnyk Prykar-patskoho universytetu: Pedahohika – Bulletin of the Precarpathian University: Pedagogy. Vyp. ХL, 2, 87–89.

Mondych, O. (2020). Problema formuvannia zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly [The Problem of Formation of Health Care Competence of Future Primary School Teachers]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka – Pedagogical Education: Theory and Practice: zbirnyk naukovykh prats. Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka – Collection of Scientific Works. Kamianets-Podіlskyi Ivan Ohiienko National University. Vyp. 28, 319–331.

Mondych, O. (2021). Formuvannia zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv – vchyteliv pochatkovoi shkoly [Formation of Health Care Competence of Future Specialists – Primary School Teachers]. Naukovyi visnyk Izmailskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky – Scientific Bulletin of the Izmail State University of Humanities. Series: Pedagogical Sciences. Vyp 56, 182–190.

Nosko, M. O., Ghryshhenko, S. V., Nosko, Ju. M. (2013). Formuvannja zdorovogho sposobu zhyttja: navchaljnyj posibnyk [Formation of a Healthy Lifestyle: Tutorial]. Kyiv, Ukraine: «MP Lesja».

Pedahohichna osvita i profesiina pidhotovka v suchasnomu sotsiokulturnomu seredovyshchi: monohrafiia [Pedagogical Education and Professional Training in the Modern Socio-cultural Environment: Monograph]. (2018) / za zah. red. Tovkanets H.V. Mukachevo, Ukraine: Redaktsiino-vydavnychyi tsentr MDU.

Poiasyk, O. I. (2013). Profesiina pidhotovka maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly v konteksti kompe-tentnisnoho pidkhodu [Professional Training of the Future Primary School Teacher in the Context of the Competence Approach]. Humanitarnyi visnyk Derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni H.S. Skovorody». Seriia Pedahohika. Psykho-lohiia. Filosofiia – Humanitarian Bulletin of the State Higher Educational Institution «H.S. Skovoroda Pereiaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University». Series Pedagogy. Psychology. Philosophy. 28, 243–248.

Downloads

Опубліковано

03.11.2023