ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Луїза Болеславівна Котлярова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова https://orcid.org/0009-0000-1476-2151

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232312

Ключові слова:

ділова англійська мова, професійне спрямування, магістранти, здобувачі вищої освіти, немовні спеціальності

Анотація

Проблема. У статті висвітлено важливі аспекти вивчення ділової англійської мови професійного спрямування для здобувачів вищої освіти немовних спеціальностей. Визначено, що спільний світовий освітній простір сприяє міжнародному спілкуванню наукової спільноти в Інтернеті та зростанню академічної мобільності здобувачів освіти, де набагато важливішою та актуальною стає саме комунікативна англомовна компетентність фахівців немовних спеціальностей. 
Обґрунтовано, що одним із провідних завдань професійної підготовки здобувачів вищої освіти немовних спеціальностей стає формування іншомовної професійної комунікативної компетенції.
Мета статті – проаналізувати деякі складові вивчення ділової англійської мови професійного спрямування для здобувачів вищої освіти немовних спеціальностей.
Методологія дослідження базується на сучасних положеннях педагогічної науки і відображає взаємозв’язок методологічних підходів до вивчення процесу ділової англійської мови професійного спрямування для здобувачів вищої освіти немовних спеціальностей. Наукова новизна: уточнено, що рівень володіння магістрантами іноземною мовою B2 забезпечує академічну і професійну мобільність здобувачів вищої освіти та дає змогу компетентно реалізовувати подальшу професійну діяльність.
Висновки. 1. Фахівці немовних спеціальностей з вищою освітою повинні вміти спілкуватися іноземною мовою на достатньому рівні як на побутовому рівні, так і в професійної діяльності. 2. Практичному застосуванню теоретичних знань магістрантів немовних спеціальностей сприяє участь у міжнародній діяльності закладу вищої освіти. 3. Для формування мовленнєвих умінь та компетентностей іноземної (англійської) мови для освітнього процесу магістратури немовних спеціальностей в іншомовній лінгводидактиці є автентичний текст. 4. Рівень володіння магістрантами іноземною мовою B2 забезпечує академічну і професійну мобільність здобувачів та дає змогу компетентно реалізовувати подальшу професійну діяльність.

Біографія автора

Луїза Болеславівна Котлярова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
(Одеса, Україна)

Посилання

Bakaieva, H. Ye., Borysenko, O. A., Zuienok, I. I., Ivanishcheva, V. O., Klymenko, L. Y., Kozymyrska, T. I.,

Kostrytska, S. I., Skrypnyk, T. I., Todorova, N. Yu., Khodtseva, A. O. (2005). Prohrama z anhliiskoi movy

dlia profesiinoho spilkuvannia [English Language Program for Professional Communication]. Kyiv, Ukraine:

Lenvit [in Ukrainian].

Hrytsenko, O. I., Dolhusheva, O. V. (2022). Osoblyvosti multymodalnykh navchalnykh tekstiv u pidruchnyku z anhliiskoi movy «outcomes» (Intermediate). [Features of Multimodal Educational Texts in the

English Language Textbook «outcomes» (Intermediate)]. Movna osvita fakhivtsia, suchasni vyklyky ta trendy: materialy IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (24 liutoho

roku) – Language Education of a Specialist, Modern Challenges and Trends: Materials of the IV AllUkrainian Scientific and Practical Conference with International Participation. Kharkiv, Ukraine:

Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho, 31–35 [in Ukrainian].

Hulich, O. O. (2022). Priorytetnist profesiino-oriientovanoi movlennievoi kompetentnosti pry vyvchenni

anhliiskoi movy [The Priority of Professionally Oriented Speech Competence in Learning English]. Movna

osvita fakhivtsia, suchasni vyklyky ta trendy: materialy IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z

mizhnarodnoiu uchastiu (24 liutoho 2022 roku) – Language Education of a Specialist, Modern Challenges

and Trends: Materials of the IV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International Participation. Kharkiv, Ukraine: Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho, 36–37 [in

Ukrainian].

Derkach, H. O. (2022). Rozvytok profesiinoi komunikatyvnoi kompetentsii studentiv z vykorystanniam keistekhnolohii [Development of Students’ Professional Communicative Competence Using Case Technology].

Movna osvita fakhivtsia, suchasni vyklyky ta trendy: materialy IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi

konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (24 liutoho 2022 roku) – Language Education of a Specialist, Modern

Challenges and Trends: Materials of the IV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with

International Participation. Kharkiv, Ukraine: Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava

Mudroho, 37–39 [in Ukrainian].

Dmitrenko, N. Ye. (2020). Avtonomne navchannia profesiino oriientovanoho anhlomovnoho spilkuvannia

maibutnikh uchyteliv matematyky: monohrafiia [Autonomous Training of Professionally Oriented English

Communication of Future Mathematics Teachers: monograph]. Vinnytsia, Ukraune: TOV «TVORY» [in

Ukrainian].

Dolapchi, A. Yu. (2022). Innovatsiini tekhnolohii navchannia yak metod efektyvnoho formuvannia

inshomovnykh kompetentsii [Innovative Learning Technologies as a Method of Effective Formation of

Foreign Language Competences]. Movna osvita fakhivtsia, suchasni vyklyky ta trendy: materialy IV

Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (24 liutoho 2022 roku) –

Language Education of a Specialist, Modern Challenges and Trends: Materials of the IV All-Ukrainian

Scientific and Practical Conference with International Participation. Kharkiv, Ukraine: Natsionalnyi

yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho, 43–46 [in Ukrainian].

Innovatsii u vyshchiiosviti: bibliohrafichnyi pokazhchyk [Innovations in Higher Education: bibliographic

index] (2005) / ukladach: N.V. Artykutsa. Kyiv: Stylos [in Ukrainian].

Nikolaieva, S. Yu. (2013). Tekhnolohyia «Portfolyo» v vysshem professyonalnom obrazovanyy [Portfolio

Technology in Higher Professional Education]. Inozemni movy – Foreign languages. №2, 47–55 [in

Russian].

Tarnopolskyi, O. B. (2019). Metodyka vykladannia inozemnykh mov ta yikh aspektiv u vyshchii shkoli:

pidruchnyk [Methods of Еeaching Foreign Languages and Their Aspects in Higher Education: textbook].

Dnipro, Ukraine: Universytet imeni Alfreda Nobelia [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

28.11.2023