ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Автор(и)

  • Оксана Володимирівна Михайленко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-4858-0983

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232313

Ключові слова:

синдром емоційного вигорання, професійне вигорання, фахівці соціально-виховної роботи, професійне вигорання фахівців соціально-виховної роботи

Анотація

Актуальність теми дослідження зумовлена інтенсифікацією професійної діяльності фахівців соціально-виховної роботи інформаційними, комунікативними, емоційними перевантаженнями, виснаженням адаптивних ресурсів, які актуалізують проблему збереження їхнього фізичного та психічного здоров’я. Передумовами формування професійного вигорання можуть виступати висока відповідальність, психічні перевантаження, високі вимоги до особистості фахівця соціально-виховної роботи, постійна необхідність у саморозвитку, удосконалення своїх навичок та вмінь.
Мета статті – проаналізувати теоретичні аспекти виникнення, структури, фаз розвитку, симптомів, чинників професійного вигорання фахівців соціально-виховної роботи.
Методологією дослідження є результати наукових пошуків сутності професійного вигорання, структури, фаз розвитку та симптомів, причин та чинників його виникнення таких вітчизняних та зарубіжних дослідників, як В. Бойка, Н. Водоп’янової, С. Вишниченка, С. Джексона, Г. Діон, Л. Карамушки, О. Карпенко, С. Максименка, К. Маслач, Л. Рень, О. Романовської, Г. Фройденберга, Е. Хартман та ін.
Новизна дослідження. Доведено, що професійне вигорання фахівців соціальновиховної роботи – це синдром фізичного та емоційного виснаження, який включає як розвиток негативної самооцінки й негативного ставлення до роботи, так і втрату розуміння та співчуття до вихованців. Професійне вигорання є формою професійної деформації  особистості, що складається під впливом низки чинників (зовнішніх і внутрішніх). До зовнішніх відносять: хронічну напругу психоемоційної діяльності, дестабілізуючу організацію діяльності, підвищену відповідальність за виконувані функції й операції, несприятливу атмосферу професійної діяльності, психологічно «важкий» контингент, з яким має справу фахівець у сфері спілкування. До внутрішніх відносять: схильність до емоційної ригідності, інтенсивну інтеріоризацію (сприйняття і переживання) обставин професійної діяльності, слабку мотивацію віддачі у професійній діяльності.
Професійне вигорання включає у себе групи симптомів, які проявляються разом, але оскільки вигорання як процес у кожного протікає індивідуально, то і симптоми у всіх виражаються по-різному і мають різну комбінацію. Професійне вигорання охоплює всі сфери розвитку особистості людини. Розпочавшись у професійній діяльності, вигоряння «вражає» і саму особистість людини, заважаючи її розвитку.
Висновки. Професія фахівця соціально-виховної роботи вважається однією з найуразливіших серед соціономічних. Велике психоемоційне навантаження супроводжує професію фахівця соціально-виховної роботи – це і прояв таких професійно важливих і людяних властивостей, як емпатія, терпіння, етичне ставлення, доброзичливість, гуманізм, з одного боку, і великі енергетичні та психологічні затрати, яких вимагає вирішення складних педагогічних ситуацій та високий рівень відповідальності, з іншого. Наслідком виснаження від напруженої роботи і може стати поява професійного вигорання. Дослідники вважають, що соціально-дезадаптуючими факторами для цієї професії є низька соціальна захищеність і престиж професії, блокування активних соціальних потреб, багатофункціональна соціально-відповідальна діяльність в умовах інформаційних перевантажень, необхідність професійної міжособистісної взаємодії у ситуаціях із високим ступенем конфліктогенності. Розуміння та усвідомлення ознак, проявів синдрому професійного вигорання дозволить фахівцям соціально-виховної роботи вчасно вжити заходів для подолання негативного впливу на особистість спеціаліста. Подальших розвідок потребує питання профілактики професійного вигорання фахівців соціально-виховної роботи.

Біографія автора

Оксана Володимирівна Михайленко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри соціальної роботи та
освітніх і педагогічних наук,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Посилання

Boiko, V. V. (1999). Sindrom «emotsionalnogo vigoraniya» v professionalnom obshchenii [Syndrome of

«Emotional Burnout» in Professional Communication]. Sankt-Peterburg, Russia: Piter.

Bocheliuk, V. Y., Zastelo, A. O. (2021). Sotsialno-psykholohichni osoblyvosti rozvytku stresostiikosti

osobystosti [Socio-psychological Features of the Development of Stress Resistance of a Person]. Teoretychni

i prykladni problemy psykholohii – Theoretical and applied problems of psychology. №1(54), 37–50.

Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/352138714_Socialno-psihologicni_osoblivosti_

rozvitku_stresostijkosti_osobistosti

Vodopyanova, N. E. (2008). Sindrom vigoraniya: diagnostika i profilaktika [Burnout Syndrome: Diagnosis

and Prevention]. Sankt-Peterburg, Russia: Piter.

Maslach, K. (2000). Praktikum po sotsialnoi psikhologii [Workshop on Social Psychology]. Sankt-Peterburg,

Russia: Piter.

Miroshnychenko, O. A. (2015). Profilaktyka syndromu «profesiinoho vyhorannia» u pratsiuiuchykh v

ekstremalnykh umovakh [Prevention of «Professional Burnout» Syndrome in Workers in Extreme Conditions]: navchalno-metodychnyi posibnyk. Zhytomyr, Ukraine: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. Retrieved from:

http://eprints.zu.edu.ua/18802/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0

%BA%D1%82.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%

D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%

B8%D0%BA%D0%9D%D0%9E%D0%AF%D0%91%D0%A0%D0%AC_2013.pdf

Pliaka, L. V., Kaidalova, L. H. (2019). Prychyny ta profilaktyka profesiinoho vyhorannia u vykladachiv [Causes and Prevention of Professional Burnout among Teachers]. Psykholohichni nauky: problemy ta perspektyvy: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konf., m. Zaporizhzhia, 15-16 bereznia 2019 r. – Psychological Sciences: Problems and Prospects: Materials of the International Sscientific and Practical Conference, Zaporizhzhia, March 15–16, 2019. Zaporizhzhia, Ukraine: Klasychnyi pryvatnyi universytet. Retrieved from: https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/19412/1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%

D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB

%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%

D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0

%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D

%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2.pdf

Ren, L. V. (2009). Profesiine vyhorannia sotsialnykh pedahohiv, shcho pratsiuiut z ditmy vulytsi

[Professional Burnout of Social Teachers Working with Street Children]. Naukovi zapysky. Ceriia

«psykholoho-pedahohichni nauky» (Nizhynskyi derzhavnyi universytet imeni Mykoly Hoholia) – Scientific

Notes. «Psychological and Pedagogical Sciences» series (Nizhin Mykola Gogol State University / za zah.

red. prof. Ye. I. Kovalenko. Nizhyn, Ukraine: NDU imeni M. Hoholia. № 6. Ch. 2, 148–150. Retrieved from:

https://epub.chnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1694/1/%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%84_%d0%b2

%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_2009.pdf

Ruryk, H. L. (2020). Zapobihannia vynyknenniu syndromu profesiinoho vyhorannia ta syndromu

emotsiinoho vyhorannia – shliakh do zberezhennia psykhichnoho zdorovia [Prevention of Professional

Burnout Syndrome and Emotional Burnout Syndrome – a Way to Maintain Mental Health]: metodychni

rekomendatsii. Mykolaiv, Ukraine. Retrieved from: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/

/1/ Zapobihannia%20vynyknenniu%20syndromu_Ruryk.pdf

Sipko, L. O. (2019). Psykholohichni determinanty profesiinoho vyhorannia u pratsivnykiv sotsionomichnykh profesii [Psychological Determinants of Professional Burnout among Employees of Socionomic Professions]. Psykholohichnyi chasopys – Psychological Magazine. Vol. 5, №9. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2019_5_9_17

Syndrom «profesiinoho vyhorannia» ta profesiina kariera pratsivnykiv osvitnikh orhanizatsii: henderni

aspekty [The Syndrome of Pprofessional Burnout» and the Professional Career of Employees of Educational

Organizations: Gender Aspects] / za nauk. red. S. D. Maksymenka, L. M. Karamushky, T. V. Zaichykovoi.

Kyiv, Ukraine: Milenium.

Iurkiv, Ya. I. (2017). Teoretychni aspekty profilaktyky profesiinoho vyhorannia sotsialnykh pratsivnykiv

[Theoretical Aspects of Prevention of Professional Burnout of Social Workers]. Visnyk Luhanskoho

natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko Luhansk National

University. № 1(1), 283-289. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_1%281%29__38

Downloads

Опубліковано

28.11.2023