РЕФЛЕКСИВНО-ЕМОЦІЙНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232317

Ключові слова:

майбутні вчителі музичного мистецтва, рефлексивно-емоційний аспект, фахова підготовка, інтерпретаційні уміння

Анотація

У статті висвітлюються питання формування інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокально-хорової підготовки. Представлено аналіз основних досліджень і публікацій з даної проблеми, виокремлено професійні, комунікативні, перцептивні, особистісні і креативні якості, які позитивно впливають на практичну підготовку студентів факультетів мистецтв до вокально-хорової роботи. Виконавська воля, здатність до інтерпретування виступають як емоційно-комунікативний фактор музично-виконавської діяльності.
Мета роботи полягає в дослідженні рефлексивно-емоційних особливостей викорис-тання інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокально-хорового навчання.
Методологія дослідження ґрунтується на ідеях особистісного, аксіологічного та компетентнісного підходів. У статті використовувалися такі методи дослідження: вивчення та аналіз наукових джерел; діагностичні спостереження; узагальнення передового педагогічного досвіду; моделювання та проектування нових підходів до інтерпретації музичних зразків у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до продуктивної діяльності.
Наукова новизна роботи полягає у виявленні специфічних особливостей використання інтерпретаційних умінь у вокально-хоровій роботі. У статті використано новий підхід до рефлексивно-емоційних проявів формування інтерпретаційних умінь студентів факультетів мистецтв у вокально-хоровій діяльності.
Висновки. Здатність до рефлексивно-емоційної виразності студентів факультетів мистецтв яскраво проявляється у практичній діяльності під час вокально-хорового навчання, а саме досягнення потрібного ефекту сили музичного авторитету, яке відбувається шляхом розкриття, усвідомлення ними своєї внутрішньої свободи, особистого простору, права на свою точку зору, на помилку згідно власному неповторному досвіду індивідуального сенсорного засвоєння світу. У результаті цього з’являється талановитий виконавець на сцені, професійні ресурси якого складаються з сценічної надійності, харизматичності, особистісної резистентності, творчого довголіття.
Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо в розробці артистизму як засобу емоційного вираження комунікативних потреб виконавця, методичного забезпечення організації цього процесу.

Біографія автора

Сяолу Сє, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Аспірант факультету мистецтв
імені Анатолія Авдієвського,
Український державний університет
імені Михайла Драгоманова
(Київ, Україна)

Посилання

Avdievskyi, A. T. (1996). Formuvannia osobystosti na grunti natsionalno-kulturnoho vidrodzhennia [The Formation of Personality on the Basis of National and Cultural Revival]. Mystetstvo u shkoli: zbirnyk statei – Art at School: Collection of Articles / upor. I. M. Hadalova. Kyiv, Ukraine: UDPU. Issue I, 80–83.

Grynchuk, I., Burska, O. (2008). Problemy muzychnoho myslennia: teoriia i metodyka rozvytku. Dialektyka muzychnoho lohosu ta eidosu: navchalno-metodychnyi posibnyk [Problems of Musical Thinking: Theory and Methods of Development. Dialectics of Musical Logos and Eidos: Educational and Methodological Guide]. Ternopil, Ukraine: Pidruchnyky i posibnyky.

Dolynska, L. V., Maksymchuk, N. P. (2008). Psykholohiia tsinnisnykh oriientatsii maibutnoho vchytelia: navch. pos. dlia studentiv VNZ [Psychology of Value Orientations of the Future Teacher: Educational Manual for Students of Higher Education Institutions]. Kamianets-Podilskyi, Ukraine: FOP Sisyn O. V.

Zavalko, K. V., Provorova, E. M. (2021). Samovdoskonalennia vchytelia muzyky: innovatsiino-prakseo-lohichnyi pidkhid: navchalno-metod. posibnyk [Self-improvement of a Music Teacher: Innovative Praxeological Approach: Educational Method. Manual]. Kyiv, Ukraine: Tsentr navchalnoi literatury.

Kozyr, A. V., Fedoryshyn, V. I. (2012). Vstup do akmeolohii mystetskoi osvity: navchalno-metodychnyi posibnyk [Introduction to Acmeology of Art Education: Educational and Methodological Guide]. Kyiv, Ukraine: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova.

Korzun, V. V. (2014). Khudozhnia interpretatsiia muzychnykh tvoriv yak vyshchyi shchabel vykonavskoi maisternosti [Artistic Interpretation of Musical Works as the Highest Level of Performing Skill]. Naukovi zapysky NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriia: pedahohichni ta istorychni nauky – Scientific Notes of the M.P. Dragomanov NPU. Series: Pedagogical and Historical Sciences. Issue 120, 74–79.

Levshenko, T. S. (2010). Formuvannia ekspresyvnoi vyraznosti dyryhentskoho vykonavstva maibutnoho vchytelia muzyky [Formation of the Expressive Expressiveness of the Conducting Performance of the Future Music Teacher]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriia 14 Teoriia i metodyka mystetskoi osvity: zbirnyk naukovykh prats – The Scientific Journal of the M.P. Dragomanov NPU. Series 14: Theory and Methodology of Art Education: Collection of Scientific Works. Issue 10 (15), 96–100.

Mikhailichenko, O. V. (2014). Osnovy muzykalnoi pedahohyky: uchebnoe posobye dlia studentov muzykalnykh spetsyalnostei: uchebnoe posobye dlia studentov muzykalnykh spetsyalnostei [Fundamentals of Music Pedagogy: Textbook for Music Students]. Sumy, Ukraine: LAP LAMBERT Academic Publishing.

Oleksyuk, O. M., Tkach, M. M. (2009). Muzychno-pedahohichnyi protses u vyshchii shkoli [Music-pedagogical Process in Higher Education]. Kyiv, Ukraine: Znannia Ukrainy.

Pigrov, K. (1968). Keruvannia khorom [Management of the Choir]. Kyiv, Ukraine: Muzyka.

Shulgina, V. D. (2016). Ukrainska muzychna pedahohika: pidruchnyk [Ukrainian Musical Pedagogy: Textbook]. Vyd. 3-tie dopov. Kyiv, Ukraine: NAKKKiM.

Yukhimyk, Yu. V. (2020). Mystetska komunikatsiia: spetsyfika «zhyvoho» spilkuvannia z muzyky [Artistic Communication: Specifics of «Live» Communication in Music]. Yednist navchannia i naukovykh doslidzhen – holovnyi pryntsyp universytetu – The Unity of Education and Scientific Research is the Main Principle of the University / red. rada I.I. Drobot (holova) ta in. Kyiv, Ukraine: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 30–32. Retrieved from: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33728

Kozyr, A., Havrilova, L., Ishutina, O., Khvashchevska, O. &Chuhai, S. (2020). Analysis and Interpretation of Yuri Chugunov’s Suite of Moods for Saxophone and Piano. OPUS ANPPOM’s Eletronic Journal. Vol 26, No 1. DOI: http://dx.doi.org/10.20504/opus2020a2605

Alla Kozyr, Vasyl Fedoryshyn, Olena Khoruzha, Larysa Chyncheva, Oksana Gusachenko. (2021). The Competence Approach as a Methodological Tool for Shaping the Professional Competence of Future Music Teachers. Journal of Higher Education Theory and Practice. Vol. 21(14) P. 67–73. URL: https:// articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/4810/4583

Downloads

Опубліковано

29.11.2023