МЕТОДИКА ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • Олена Василівна Туровець Український державний університет імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-4369-9734

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232321

Ключові слова:

професійна культура, методична культура, магістри музичного мистецтва, діагностування, фахова підготовка, рівнева характеристика

Анотація

Статтю присвячено висвітленню методики діагностування сформованості методичної культури магістрів музичного мистецтва у процесі фортепіанного навчання. Розглянуто зміст понять «педагогічна культура», «професійно-педагогічна культура», визначено сутність поняття «методична культура» та встановлено, що вона є підвидом професійно-педагогічної культури. Розроблено змістовно-структурну характеристику означеної якості. На основі структури визначено критеріальний апарат діагностування рівня сформованості методичної культури у магістрів музичного мистецтва. Визначено та описано рекомендовані методики, які будуть доцільними в процесі діагностування означеної якості у магістрів-піаністів. Спираючись на критерії оцінювання та їх показники, визначено три рівні сформованості методичної культури магістрів-піаністів, а саме: високий, середній та низький.
Мета роботи полягає в окресленні методичних рекомендацій щодо здійснення діагностування сформованості методичної культури у магістрів-піаністів у процесі фортепіанного навчання.
Методологія. Методологічними засадами для діагностування сформованості означеної якості у магістрів-піаністів слугували такі підходи: діяльнісний, рефлексивний, консолідаційний.
Наукова новизна дослідження полягає у визначенні актуальних та доцільних методів діагностування сформованості методичної культури магістрів музичного мистецтва у процесі фортепіанного навчання.
Висновки. Формування методичної культури магістрів музичного мистецтва є важливим чинником у особистісно-професійному розвитку студента та набутті ним важливих професійних якостей та вмінь. Діагностування рівня сформованості методичної культури доцільно здійснювати за допомогою різноманітних методик, спрямованих на встановлення рівня знань, фахових умінь та здібностей, спроможності студента до високопрофесійного керівництва навчальним процесом та здатності до ефективної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва.

Біографія автора

Олена Василівна Туровець, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Aспірантка факультету мистецтв
імені Анатолія Авдієвського
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(Київ, Україна)

Посилання

Andrushchenko, V. P. (2004). Pro kontseptualni zasady filosofii osvity [On the Conceptual Foundations of the Philosophy of Education]. Nova paradyhma: almanakh nauk. prats – New Paradigm: Science Almanac works. Kyiv, Ukraine: NPU imeni M. P. Drahomanova. Vyp. 36, 8–20.

Yeremenko, O. V. (2012). Osnovy mahisterskoi pidhotovky: teoriia i praktyka realizatsii v systemi muzychno-pedahohichnoi osvity: navch.-metod. posibnyk [Basics of Master’s Training: Theory and Practice Implementation in the Music-pedagogical System Educational: Method. Manual]. Sumy, Ukraine: Mriya-1.

Kostyuk, H. S. (1989). Navchalno-vykhovnyi protses i psykhichnyi rozvytok osobystosti [Educational Process and Mental Development of Personality]. Kyiv, Ukraine: Rad. Shkola.

Orlov, V. F. (2003). Profesiine stanovlennia vchyteliv mystetskykh dystsyplin: teoriia i tekhnolohiia: monohrafiia [Professional Formation of Teachers of Art Disciplines: Theory and Technology: Monograph] / za zah. red. I. A. Ziaziuna Kyiv, Ukraine: Naukova dumka.

Rudnytska, O. P. (2002). Pedahohika: zahalna ta mystetska: navch. Posibnyk [Pedagogy: General and Artistic: Education. Manual]. Kyiv, Ukraine: Vyd-vo Inrterprof.

Downloads

Опубліковано

30.11.2023