МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • Юрій Ковбаса Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-6152-9491
  • Тетяна Ковбаса Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-0052-6961

Ключові слова:

зміст навчальної дисципліни, безпекові навчальні дисципліни, модернізація змісту навчання, безпека, небезпека

Анотація

Історично склалася ситуація, коли курси, пов’язані з безпекою життя у повсякденному житті й на виробництві, підтриманням фізичного й психологічного здоров’я та високої працездатності людини, визначенням ризиків небезпек, були не популярні як серед здобувачів освіти, так і у розробників освітніх програм і навчальних планів. Причин такого стану можна визначити дуже багато, серед яких можна виділити покращення життя людей, суттєвий прогрес технологій, який вивів виробництво, медицину, сільське господарство та інші сфери на новий більш безпечний рівень. До цього можна додати зменшення криміногенного тиску, підвищення доходів широких верств населення тощо. Тобто, для багатьох жителів України ситуація виникнення загроз для особистісного фізичного й психологічного стану мала тенденцію постійного зменшення, що у свою чергу впливало на зменшення мотивації опанування змістом безпекових дисциплін.
Надзвичайні події, які почалися 24 лютого 2022 року, змінили значення формування й розвитку безпекової компетенції. Захист життя й збереження здоров’я, підтримання необхідного рівня працездатності, знання й використання засобів захисту від фізичних та інформаційних небезпек, надання першої медичної (долікарської) допомоги стали практично основними для населення регіонів України, які зазнали збройної агресії військ рф (обстрілів, бомбардування, оточення, окупації, евакуації). Виходячи із зазначеної важливості безпекових дисциплін, ці курси повинні бути у всіх освітньо-професійних (освітніх) програмах як обов’язкові нормативні дисципліни.
У рамках нашого дослідження проведено ретроспективний аналіз становлення вивчення питань безпеки життя та діяльності людини у вищій освіті України, визначено позитивні й негативні моменти з точки зору змісту зазначених навчальних дисциплін, обґрунтовано доцільність модернізації та запропоновано зміни у змісті безпекових дисциплін на основі прогнозування розвитку найбільших небезпек під час воєнних дій та післявоєнного стану в Україні.
Мета дослідження: визначити напрями й підходи удосконалення змісту безпекових навчальних дисциплін в умовах сучасних викликів. Методологія даного дослідження спиралася на філософські положення про об’єктивний підхід до аналізу педагогічних фактів, процесів і явищ, системний та діяльнісний підходи в освіті, положення наукової теорії пізнання щодо взаємозв’язку і взаємозумовленості історико-педагогічних явищ. Методи дослідження обиралися відповідно до фундаментальних принципів науковості, системності, об’єктивності та цілісності, ідеї та установки, що висвітлені у державних нормативно-правових актах України з проблем освіти. Це дозволило отримати достовірні та обґрунтовані наукові результати.
Наукова новизна статті полягає в обґрунтуванні напрямів і підходів до модернізації змісту навчальних дисциплін, які пов’язані з формуванням і розвитком безпекової компетенції здобувачів вищої освіти.
Висновки. Проблема модернізації змісту навчальних дисциплін з безпеки життя та діяльності людини є актуальною. Виникає потреба внесення суттєвих змін у зміст безпекових дисциплін. Одним з головних напрямів автори дослідження обґрунтовують наближення цих курсів до реалій сьогодення й найближчого майбутнього з метою формування у здобувачів освіти необхідних компетенцій безпечної та здоров’язберігаючої поведінки в умовах повсякденного життя, на виробництві та в умовах надзвичайних ситуацій.

Посилання

Biehun, V., Grechaninov, F., Kudin, V., Yatsiuk, O. (2015). Kontseptsiia osvity z bezpeky [The concept of safety education]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy – Theory and practice of social systems management, № 3, P. 33-44. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2015_3_7

Vdovenko, I. (2011). Metodyka vykladannia kursu bezpeky zhyttiediialnosti [Methods of teaching the life safety course]. Navch. pos. [textbook] Kyiv, Ukraine : Kondor. 196 p.

Zaplatynskyi, V. (2015). Retrospektyvnyi analiz stanovlennia dystsypliny bezpeka zhyttiediialnosti u vyshchii shkoli Ukrainy [Retrospective analysis of the development of the life safety discipline in higher education in Ukraine]. Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Fizychne vykhovannia, sport i zdorovia liudyny – Visnyk of Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University. Physical education, sport and human health, Issue 8. Retrieved from : http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/article/view/58382

Zaplatynskyi, V. (2021). Ryzyk oriientovanyi pidkhid u formuvanni kultury bezpeky [Risk-oriented approach in the formation of safety culture]. Problemy tsyvilnoho zakhystu naselennia ta bezpeky zhyttiediialnosti: suchasni realii Ukrainy: Materialy VII Vseukrainskoi zaochnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 28 kvitnia 2021 r. – Problems of civil protection of the population and life safety: modern realities of Ukraine: Materials of the 7th All-Ukrainian Correspondence Scientific and Practical Conference. April 28, 2021. Retrieved from : http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/13325/1/Тези%20 2021.pdf

Zatsarnyi, V. (2004). Navchalna dystsyplina «Bezpeka zhyttiediialnosti»: stanovlennia, rozvytok ta perspektyvy [Educational discipline «Life & activity safety»: formation, development and prospects]. Bezpeka zhyttiediialnosti – Life & activity safety, Issue 8.

Konstytutsiia Ukrainy (1996). (254k/96-VR, ed. 01.01.2020) [Constitution of Ukraine] Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/ 96-вр#Text

Povestka dnia na XXI vek (1992) [Agenda for the XXI century]. Konferentsyia OON po okruzhaiushchei srede i razvytyiu – The United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, June 3-14, 1992. Retrieved from : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml

Resolutions adopted at the 6th meeting of the ministers of the EUR-OPA major hazards agreement. Brussels, 6 October 1994 (1994). Retrieved from : https://www.coe.int/t/dg4/majorhazards/ressources/resolution/APCAT_1994_33_res3_adopted_Min_Brussels_061094_EN.pdf

Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy (2013). [Code of civil protection of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2013, Nos. 34–35, Article 458. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text

Zakon Ukrainy «Pro okhoronu pratsi» (1992). [The Law of Ukraine «On Labor Protection»]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1992, № 49, art. 668. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text

Problemy tsyvilnoho zakhystu naselennia ta bezpeky zhyttiediialnosti: suchasni realii Ukrainy (2022). [Problems of civil protection of the population and life safety: modern realities of Ukraine]. Materialy VIII Vseukrainskoi zaochnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (28 kvitnia 2022 r.) – Materials of the 8th All-Ukrainian Correspondence Scientific and Practical Conference, April 28, 2022. Kyiv, Ukraine. Retrieved from : https://drive.google.com/file/d/1di3HEOexrPDQC33sh85Fo0izanNwn8cx/view

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations. General Assembly, 17th session (2015). A/70/L.1. 35 p. Retrieved from : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N15/285/73/PDF/N1528573.pdf

Typove polozhennia «Pro poriadok provedennia navchannia i perevirky znan z pytan okhorony pratsi (NPAOP 0.00-4.12-05)» (2005) [Standard provision «On the procedure for conducting training and testing knowledge on labor protection issues (Regulatory act on labor protection 0.00-4.12-05)»], zatv. Nakazom Derzhavnoho komitetu Ukrainy z nahliadu za okhoronoiu pratsi № 15 vid 26.01.2005. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05#Text

Polozhennia pro poriadok provedennia navchannia i perevirky znan z pytan okhorony pratsi ta bezpeky zhyttiediialnosti v zakladakh, ustanovakh, orhanizatsiiakh, pidpryiemstvakh, shcho nalezhat do sfery upravlinnia Ministerstva osvity i nauky Ukrainy (2006) [Regulations on the procedure for conducting training and testing knowledge on labor protection and life safety in establishments, institutions, organizations, and enterprises belonging to the sphere of administration of the Ministry of Education and Science of Ukraine]. Zatv. Nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 304 vid 18.04.2006. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06#Text

Health and Safety at Work etc. Act 1974 (1974). Retrieved from : https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37/contents

Marine Risk Assessment (2001); Health and Safety Executive: London, UK, 2001; Volume 63, p. 2002.

Guidance Document for Incorporating Resiliency Concepts into NFPA Codes and Standards. Final Report (2015). Prepared by: Ken Dungan, Performance Design Technologies, Inc., Knoxville, TN. December 2015 Fire Protection Research Foundation. One Batterymarch Park, Quincy, MA, USA 02169-7471. 50 p. Retrieved from : https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Building-andlife-safety/ RFGuidanceDocumentIncorporatingResiliencyConcepts.ashx

Downloads

Опубліковано

17.03.2023

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ