СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • А. Гуралюк Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського https://orcid.org/0000-0002-7497-5746

Ключові слова:

цифровізація освіти, цифрова трансформація освіти, освіта, передумови цифровізації освіти, перехід до суспільства знань

Анотація

Метою статті є визначення соціально-культурні та організаційно-педагогічні передумови цифровізації освіти у закладах вищої освіти.

Методологічну основу дослідження становлять методи: загальнонаукові та конкретно-наукові: теоретичний аналіз, узагальнення та синтез наявних у науково-методичних  джерелах трактувань поняття цифровізації; ретроспективний аналіз її розвитку; методичні підходи: концептуальний, трансдисциплінарний, ресурсний; принципи: сутнісного аналізу, систематичності, послідовності.

Наукову новизну становить визначення комплексу соціально-культурні та організаційно-педагогічні передумови цифровізації освіти, уточнення їх компонентного складу; виокремлення у якості однієї з організаційно-педагогічних умов цифрової культури учасників освітнього процесу.

Зазначено, що цифрова трансформація освіти є закономірним і невідворотним процесом, який спирається на ряд виокремлених нами передумов її виникнення і розвитку. Цей процес має як переваги, так і недоліки у порівнянні із класичним. Проте необхідно його сприймати як об’єктивну реальність, як ефективну відповідь на ряд цивілізаційних викликів. Більш детальне розуміння сутності цифрової трансформації, причин і передумов її виникнення сприятиме зростанню ефективності побудови методологія цифровізації освіти.

Зміст статті дозволив дійти таких висновків: Цифрова трансформація освіти це невідворотний процес, що сприяє підвищенню якості освіти в сучасних умовах. На відміну від інформатизації, цифрова трансформація характеризується масовістю і комплексністю охоплення всіх складових освітнього процесу.

Передумовами цифрової трансформації освіти стали об’єктивні тенденції розвитку суспільства. До соціально-культурних передумов відносяться: перехід від інформаційного суспільства до суспільства знань; надзвичайні ситуації та катастрофи, викликані як природними, так і антропогенними факторами; досягнення науково-технічного прогресу. До організаційно-педагогічних передумов віднесемо програмно-технічну оснащеність навчального закладу, яка залежить від його фінансової та матеріальної бази; створення цифрового освітнього середовища, розробка методик навчання, готовність до саморозвитку всіх учасників педагогічного процесу та їх цифрову культуру.

Посилання

Kontseptsiia tsyfrovoi transformatsii osvity i nauky na period do 2026 roku (proekt) [Concept of Digital Transformation of Education and Science for the Period Until 2026 (Project)]. Retrieved from : https:// mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/05/25/ tsifrovizatsiigromadskeobgovorennya.docx

Priorytetni napriamy ta zavdannia (proekty) tsyfrovoi transformatsii na period do 2023 roku: Rozporiadzhennia KMU vid 17 liutoho 2021 r. № 365-r. [Priority Directions and Tasks (projects) of Digital Transformation for the Period Until 2023: Decree of the CMU dated February 17, 2021 No. 365]. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D1%80#Text

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovykh kompetentnostei ta zatverdzhennia planu zakhodiv z yii realizatsii: Rozporiadzhennia KMU vid 3 bereznia 2021 r. № 167-r. [On the Approval of the Concept of the Development of Digital Competences and the Approval of the Plan of Measures for its Implementation: Decree of the CMU of March 3, 2021 No. 167]. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text

Ramka tsyfrovoi kompetentnosti dlia hromadian Ukrainy (DigComp 2.0: Digital Competence Framework for. Citizens) [Digital competence framework for Ukrainian citizens (DigComp 2.0: Digital Competence Framework for. Citizens)]. Retrieved from : https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku- tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf

Rozghon, O. V. (2019). Do problemy ta perspektyvy tsyfrovizatsii promyslovosti [To the Problem and Prospects of Digitalization of Industry]. Rehionalni innovatsiini initsiatyvy : zavdannia ta shliakhy vyrishennia: zb. nauk. pr.za materialamy Kruhloho stolu, 5 kvitnia 2019 r. – Regional Innovation Initiatives: Tasks and Solutions: Coll. of Science According to the Materials of the Round Table (April 5, 2019). Kharkiv, Ukraine. Retrieved from : https:// openarchive.nure.ua/handle/document/13217

Johnston, J., Barker, L. T. (2002). Assessing the impact of technology in teaching and learning: A sourcebook for educators. Institute of Social Research, University of Michigan.

Ishchenko A.Iu. (2020). Natsionalna platforma tsyfrovoi osvity yak priorytetnyi instrument onovlennia vitchyznianoi osvitnoi systemy : analitychna zapyska / Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen [The National Platform of Digital Education as a Priority Tool For Updating the National Education System: Analytical Note / National Institute for Strategic Studies]. Retrieved from : https://niss.gov.ua/sites/ default/files/2020-05/cyfrova-osvita.pdf

Fishchuk, V. et al., Ukraina 2030E – kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu. Ukrainskyi instytut maibutnoho [Ukraine 2030E – a Country With a Developed Digital Economy. Ukrainian Institute of the Future]. Retrieved from : https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.

Rybchuk, A.V., Zhurba, I.Ie., Protsyshyn, O.R. (2022). Tsyfrova transformatsiia hlobalnoho osvitnoho seredovyshcha [Digital Transformation of the Global Educational Environment]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 1. Retrieved from : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/03/2022-en-1-44.pdf.

Collins, A., Halverson, R. (2009). Rethinking education in the age of technology: The digital revolution and the schools. New York: Teachers College Press.

Saykili, A. (2019). Higher education in the digital age: The impact of digital connective technologies // Journal of Educational Technology & Online Learning. No. 2 (1). P. 1–15. Doi: 10.31681/jetol.516971

Downloads

Опубліковано

17.03.2023