МЕТОДИЧНА ПРАКТИКА ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ВІТЧИЗНЯНИЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Олексій Гончаренко Доктор історичних наук, професор, декан факультету технологічної та математичної освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0002-8882-6397
  • Олексій Торубара Доктор педагогічних наук, професор, декан ННІ професійної освіти та технологій, Національний університеу «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-8350-7883

Ключові слова:

трудове навчання, інформаційно-комунікаційні технології, методика навчання, демонстрація, інтерактивний методи навчання, моделювання, конструювання

Анотація

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) у практику викладання шкільного курсу трудового навчання пов’язано з декількома факторами, поєднання, а подекуди і накладання одних на другі, що і призвело в результаті до активного їх використання. При цьому, по-перше, необхідно мати на увазі, що саме використання ІКТ у педагогіці пов’язується із активною розробкою комп’ютерної техніки, спрощення алгоритму її практичного використання для безпосереднього користувача, у даному випадку – для вчителя трудового навчання. По-друге, використання ІКТ у трудовому навчанні проводилось в унісон із запровадженням у навчальних програмах шкільного курсу інформатики. По-третє, аналогічні процеси відбувались і у практиці викладання вчителів інших шкільних предметів, а також ЗВО, які проводили професійну підготовку усіх без винятку спеціальностей.
Усі зазначені вище фактори поєднувались з об’єктивними та глобальними процесами, які здійснювались у сфері небаченої раніше інформатизації суспільного життя, активного розвитку потенціалу всесвітньої мережі Internet. Звісно, що на усі ці виклики не могла не відреагувати й освітня система України, котра продовжує перебувати у стані затяжної системної кризи, немалий сегмент якої, безпосередньо, пов’язувався з процесами потужної інформатизації.
У статті аналізуються науково-методичні аспекти застосування ІКТ у трудовій підготовці учнів базової школи.
Мета дослідження – провести аналіз змісту застосування ІКТ у трудовій підготовці учнів базової школи.
Методологія. Для досягнення поставленої мети у системному вимірі застосовувались загальнонаукові методи, зокрема – аналіз, систематизація та узагальнення науково-методичних джерел за проблемою публікації.
Методи дослідження: аналіз, узагальнення, систематизація, опис.
Наукова новизна: полягає у встановленні основних закономірностей застосування ІКТ у трудовій підготовці учнів базової школи.
Висновки. Проведене дослідження дозволило встановити той факт, що застосування ІКТ у трудовому навчанні переважно стосується методів демонстрації, імітувань, моделювання та конструювання. Також у навчальному процесі активно застосуються суто інформаційно-технічні бази даних, організовується самостійна робота, оцінювання та діагностика результатів навчальної роботи учнів.

Посилання

Bisirkin, P. M. (2014). Zastosuvannia internet tekhnolohii v navchalnomu protsesi praktychnykh zaniat z trudovoho navchannia osnovnoi shkoly [The use of Internet technologies in the educational process of practical classes on labor training in primary school]. Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky izykomatematychnoi i tekhnolohichnoi osvity – Problems of methods of physical-mathematical and technological education, 2014, 6, 126–130.

Vashchuk, O. V. (2001). Aktyvizatsiia piznavalnoi diialnosti uchniv 5-7 klasiv u protsesi samostiinoi roboty na urokakh trudovoho navchannia zasobamy novykh informatsiinykh tekhnolohii [Activation of cognitive activity of students of 5-7 grades in the process of independent work in the lessons of labor training by means of new information technologies]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. Ukraine, 256 р.

Veresotska, N., Roshko, N. (2018). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii na urokakh trudovoho navchannia [Information and communication technologies in labor training lessons]. Bezpeka zhyttiediialnosti, ekolohiia i okhorona zdorovia ditei i molodi ХХ storichchia: suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy – Life safety, ecology and health of children and youth of the XXI century: current status, problems and prospects. Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukraine. 29–32.

Hurevych, R.S. (2012). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v profesiinii osviti maibutnikh fakhivtsiv [Information and communication technologies in the professional education of future professionals]. Lviv, Ukraine: Spolom.

Kashuba, A. V., Boichuk, V. M. (2018). Vplyv informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii na efektyvnist provedennia urokiv trudovoho navchannia [The impact of information and communication technologies on the effectiveness of labor training lessons]. Aktualni problemy suchasnoi nauky ta naukovykh doslidzhen – Current issues of modern science and research. Issue 10, 33–36.

Kolomiichuk, N.Iu., Kravchuk, V.V., Kravchuk, I.V. (2014). Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u protsesi vykladannia elementiv mashynoznavstva u zahalnoosvitnii shkoli [The use of information and communication technologies in the process of teaching elements of mechanical engineering in secondary school]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy – Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems. Issue 40, 48–50.

Matviichuk, A. Ia., Yurkov, O. V. (2018). Kompiuterni prohramy v hurtkakh elektrotekhnichnoho profiliu [Computer programs in electrical engineering clubs]. Aktualni problemy pidhotovky vchytelia trudovoho navchannia ta tekhnolohii serednoi shkoly: teoriia, dosvid, problemy: zbirnyk naukovykh prats – Actual problems of teacher training in labor education and technology of secondary school: theory, experience, problems: a collection of scientific papers. Issue 1, 71–74.

Myroshnychenko, Yu. (2005). Dydaktychni pryntsypy doboru i rozrobky prohramnykh pedahohichnykh zasobiv dlia osvitnoi haluzi «Tekhnolohiia» [Didactic principles of selection and development of software pedagogical tools for the educational field «Technology»]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity – Labor training in educational institutions. 5, 5–8.

Miroshnychenko, Yu. (2005). Kompiuterna tekhnika yak zasib udoskonalennia tekhnichnoi tvorchosti shkoliariv [Computer technology as a means of improving the technical creativity of students]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity – Labor training in educational institutions. 2, 8–10.

Petrytsyn, I. (2011). Orhanizatsiia proektno-tekhnolohichnoi diialnosti uchniv z vykorystanniam kompiuternykh navchalnykh seredovyshch (Google Sketchup) [Organization of design and technological activities of students using computer learning environments (Google Sketchup)]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity – Labor training in educational institutions. 9, 31–34.

Sydorenko, O., Kolomiiets, T. (2004). Vykorystannia komp’iuternykh tekhnolohii dlia stylizatsii maliunkiv pid rizni vydy khudozhno-tvorchykh robit [Use of computer technologies for stylization of drawings under various types of art and creative works]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity – Labor training in educational institutions. 3, 33–35.

Strazhnikova, I. (2011) Aspekty trudovoi diialnosti na zakhidnoukrainskykh zemliakh u suchasnykh istoryko-pedahohichnykh doslidzhenniakh [Aspects of labor activity in the western Ukrainian lands in modern historical and pedagogical research]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity – Labor training in educational institutions. 4, 14–17.

Tarara, A., Lapinskyi, S. (2015). Suchasni vymohy do navchannia uchniv tekhnichnomu moduliuvanniu [Modern requirements for teaching students technical modulation]. Kompiuter u shkoli ta simi – Computer at school and family. 8, 40–44.

Тorubara, O. (2009). Indyvidualizatsiia ta dyferentsiatsiia navchannia na osnovi vykorystannia kompiutera [Individualization and differentiation of computer-based learning]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni T.H.Shevchenka. Seriia: pedahohichni nauky – Bulletin of the Taras Shevchenko Chernihiv State Pedagogical University. Series: pedagogical sciences.72, 58–63.

Uruskyi, A.V. (2007). Z dosvidu rozrobky ta vykorystannia eksperymentalnoho elektronnoho posibnyka na urokakh trudovoho navchannia [From the experience of developing and using an experimental electronic manual in the lessons of labor training]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika – Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University. Series: Pedagogy. 5, 143–149.

Khomenko, L., Hvozdetska, Yu. (2008). Vykorystannia suchasnykh kompiuternykh tekhnolohii pry konstruiuvanni, modeliuvanni shveinykh vyrobiv u protsesi vyvchennia obsluhovuiuchykh vydiv pratsi [The use of modern computer technology in the design, modeling of garments in the study of service types of work]. Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly – Psychological and pedagogical problems of rural school. 25, 76–81.

Tsybulko, H., Butyrina, M. (2013). Vykorystannia kompiutera u proektnii diialnosti uchniv yak komponenta profesiinoi osvity [The use of computers in students’ project activities as a component of vocational education]. Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly – Psychological and pedagogical problems of rural school. 46. 165–171.

Downloads

Опубліковано

17.03.2023

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ