СИСТЕМА КРИТЕРІАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Автор(и)

Ключові слова:

заклади освіти, здобувачі освіти, критеріальний підхід, система оцінювання, соціально-педагогічна діяльність

Анотація

Статтю присвячено розгляду актуальних питань критеріального оцінювання підго­товки педагогів до здійснення соціально-педагогічної діяльності. Запропоновано теоретичний аналіз специфіки провадження вказаного виду діяльності у контексті освітніх нормативних документів. Розглянуто особливості та визначено умови використання критеріального оцінювання в процесі професійної підготовки здобувачів освіти у закладі вищої освіти.

Метою статті є визначення актуальних питань використання системи критеріального оцінювання в ході підготовки майбутніх вчителів до здійснення соціально-педагогічної діяльності у закладах освіти.

Методологія. Методологічним підґрунтям нашого дослідження є системний, особистісно-орієнтований підходи відповідно аналізу психолого-педагогічної джерел інформації та аналіз сучасного педагогічного досвіду з питань впровадження системи критеріального оцінювання підготовки майбутніх вчителів в освітній процес. У роботі застосовано багаторівневий системний аналіз інформаційних наукових джерел, що має своїм підґрунтям загально-, частково-науковий та конкретно-науковий філософський рівень пізнання.

Наукова новизна полягає у встановленні основних підходів до впровадження критеріального підходу до оцінювання підготовки майбутніх учителів до здійснення соціально-педагогічної діяльності у закладах освіти.

© Носко М., Мехед О., 2022

DOI: 10.5281/zenodo.7330200

Висновки: процес підготовки майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяль­ності необхідно розглядати як складний інтегративний феномен, що існує як соціальне, педагогічне та психологічне явище, з’ясувати основні підходи щодо вивчення сутності цієї проблеми та встановити критерії готовності майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти (світоглядний, що слугує відображенням соціокультурної спрямованості особистості та розкривається через такі показники: морально-естетична зрілість і цілісність особистості; зорієнто­ваність на СПД; прагнення до набуття знань про СПД; готовність  до вияву вольових зусиль для подолання нестандартних навчально-трудових ситуацій; готовність до подальшого само­навчання, самооцінки і самовдосконалення; рефлексійний – схильність долати конфліктні ситуації, знаходити компромісні рішення, налагоджувати співпрацю в процесі соціально-педагогічної взаємодії; уміння оцінювати власний рівень знань про СПД;  уміння вибудо­вувати взаємовідносини в колективі; готовність оцінювати рівень власних здібностей і можливостей; уміння планувати деталі своєї поведінки; уміння швидко реагувати на ситуації невизначеності і емоційної напруги; готовність до саморозвитку і самовдоскона­лення, орієнтації на професійний розвиток; когнітивний – повнота знання про основні елементи і особливості СПД; знання про способи формування готовності до СПД (структура, діяльність); знання про нормативні документи; спрямованість, готовність: ділитися знаннями про СПД із партнерами, використовувати ці знання в професійній діяльності; перенесення знань в нестандартних ситуаціях: уява про СПД в умовах проектного навчання; готовність використовувати знання з СПД в нетипових ситуаціях; комунікативно-діяльнісний – здатність до професійної адаптації у середовищі закладу освіти, наявність комунікативних та організаторських здібностей, здатність до соціально-педагогічного спілкування; уміння: працювати в команді в умовах СПД; впроваджувати методику СПД; організувати самостійну СПД, уміння планувати роботу; розподілити повноваження; працювати в нестандартних ситуаціях; готовність до створення морально-психологічного клімату в колективі.

Посилання

Bezpalko, O. V. (2009). Sotsialna pedahohika : skhemy, tablytsi, komentari : navchalnyi posibnyk [dlia stud.vyshch. navch. zakl] [Social pedagogy : charts, tables, comments : tutorial [for higher school students]. Kyyiv, Ukraine: Center of educational literature, 2009, 208.

Mekhed, D. B., Mekhed, O. B., Shvidkiy, A. L. (2012). Rol informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u

motyvatsii navchalnoi diialnosti studentiv [The role of information and communication technologies in

motivating students’ learning activities]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky

navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy. Zbirnyk naukovykh prats –

Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training: Methodology, Theory, Experience, Problems : Collection of Scientific Papers, Is. 31, Kyiv-Vinnitsa, Ukraine.

Mekhed, O. B. (2020). Pidhotovka maibutnikh vchyteliv biolohii ta osnov zdorovia do sotsialnopedahohichnoi

diialnosti z metoiu populiaryzatsii zdorovoho sposobu zhyttia [Preparation of future teachers

of biology and basics of health for social and pedagogical activities in order to promote a healthy lifestyle].

Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskyi kolehium» imeni T. H. Shevchenka. – Bulletin of the

T. G. Shevchenko National University «Chernihiv Collehium», Іssue 7 (163), Сhernihiv, Ukraine: NUChK.

Mekhed, D. B., Mekhed, O. B. (2014). Otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen studentiv v umovakh

dystantsiinoi osvity [Assessment of students’ academic achievements in the context of distance education].

Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu – Bulletin of Chernihiv National

Pedagogical University. Series : Pedagogical sciences, Іssue 120.

Mekhed, O. B. (2020). Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia yak vazhlyva chastyna vykhovannia ta sotsializatsii pidrostaiuchoho pokolinnia [Formation of a healthy lifestyle as an important part of education and socialization of the younger generation]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskyi kolehium» imeni T. H. Shevchenka. – Bulletin of the T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Collehium», Іssue 4 (160). Сhernihiv, Ukraine: NUChK.

Nosko, M. O., Hryshchenko, S. V., Nosko, Yu. M. (2013). Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia:

navchalnyi posibnyk [Shaping a healthy lifestyle]: a textbook. Kyiv, Ukraine: Lesya. 160.

Budnyk O. B. Action.technological readiness of future primary school teacher for social and educational activity (based on the results of experimental study). Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (11), Issue: 22, 2014. P. 6–10.

Griban, G., Myroshnychenko, M., Tkachenko, P., Krasnov, V., Karpiuk, R., Mekhed, O., Shyyan, V.

(2021). Psychological and pedagogical determinants of the students’ healthy lifestyle formation by means of health and fitness activities. Wiadomości Lekarskie, 74 (5),1074-1078. doi: 0.36740/WLek202105105

Nosko, M., Mekhed, O., Ryabchenko, S., Ivantsova, O., Denysovets, I., Griban, G., Prysyazhniuk, S.,

Oleniev, D., Kolesnyk, N., & Tkachenko, P. (2020). The influence of the teacher’s social and

pedagogical activities on the health-promoting competence of youth. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(9), 18-28.

Downloads

Опубліковано

17.03.2023