ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Тетяна Олександрівна Стеченко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-5672-3457
  • Олена Миколаївна Тютюнник Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-1233-3577

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232320

Ключові слова:

інклюзивне навчання, майбутні учителі-філологи, заклади вищої освіти, діти з особливими освітніми потребами, освітній компонент

Анотація

Мета статті – схарактеризувати особливості професійної підготовки майбутніх учителів-філологів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі, визначити основні напрями її удосконалення.
Методологія. Для забезпечення вірогідності й об’єктивності результатів дослідження було застосовано низку методів, зокрема: аналіз нормативно-правової бази, що регулює функціонування інклюзивної освіти на сучасному етапі, й наукової літератури з проблеми дослідження; порівняльно-зіставний – для вивчення поглядів різних учених на порушену проблему; систематизації та узагальнення – для формулювання висновків; спостереження за освітнім процесом у закладах вищої освіти, що здійснюють професійну підготовку майбутніх учителів, – для характеристики нагальних проблем і визначення перспектив їх розв’язання.
Наукове дослідження ґрунтується на поєднанні положень кількох методологічних підходів, зокрема: особистісно орієнтованого з метою формування в майбутніх учителів-філологів здатності враховувати особливості психофізіологічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами й обирати методичний інструментарій для роботи з ними; компетентнісного як засадничого для реформування освітньої галузі на сучасному етапі, для формування компетентностей, що входять до профілю вчителя інклюзивної освіти, а отже, є важливими для всіх учителів, що працюють в умовах інклюзії; діяльнісного, що передбачає підготовку майбутніх учителів-філологів до роботи в умовах інклюзії шляхом залучення їх до активної діяльності в межах практичних занять та проходження педагогічної практики; аксіологічного для формування ціннісно-світоглядної сфери майбутніх учителів-філологів.
Наукова новизна полягає у формулюванні практичних рекомендацій щодо удосконалення системи професійної підготовки майбутніх учителів-філологів до роботи в умовах інклюзії у закладах загальної середньої освіти.
Висновки. Аналіз законодавчої бази та освітнього процесу в закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку майбутніх учителів-філологів, дав підстави констатувати, що вони недостатньо підготовлені до роботи в інклюзивному освітньому середовищі, мають недостатній рівень сформованості компетентностей, які входять до профілю вчителя інклюзивної освіти, відчувають брак знань щодо роботи з окремими категоріями учнів з особливими освітніми потребами. У результаті визначено основні шляхи удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів-філологів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі: систематичне оновлення змісту нормативних освітніх компонентів, розширення переліку вибіркових освітніх компонентів, посилення практичної складової професійної підготовки майбутніх учителів-словесників, залучення їх до неформальної освіти шляхом проходження онлайн-курсів, участь у науково-дослідній діяльності тощо.

Біографії авторів

Тетяна Олександрівна Стеченко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземної філології та освітніх технологій,
декан філологічного факультету,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Олена Миколаївна Тютюнник, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри іноземної філології та освітніх технологій,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Посилання

Ashytok, N. (2015). Problemy inkliuzyvnoi osvity v Ukraini [Problems of Inclusive Education in Ukraine]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Humanities studies. Series «Pedagogy». Issue 1/3, 4–11.

Bila, O. O. (2019). Yevropeiskyi dosvid realizatsii inkliuzyvnoi osvity: robocha prohrama navchalnoi dystsypliny [European Experience of Implementation of Inclusive Education: Work Program of the Academic Discipline]. Izmail, Ukraine.

Inkliuziia i dystantsiinenavchannia: onlain-kurs [Inclusion and Distance Learning: Online Course]. Retrived from: http://sp.inclusion.tilda.ws/?fbclid=IwAR2alH7GmEMv3vnXBwxyecVThmCuwNhuWYQzV-Dr52dR CZSy_zHEcM Vio6I (data zvernennja: 23.07.2023).

Navchaiemosia z radistiu: onlain-kurs [Learning with Joy: Online Course]. Retrived from: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:DownSyndrome+DS 101+2020/about (data zvernennja: 01.09.2023).

Nedyskryminatsiinyi pidkhid u navchanni [Non-discriminatory Approach to Education]. Retrived from: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-Studena+Inc+1/about (data zvernennja: 16.08.2023).

Pro zatverdzhennia kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity: nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy №776 vid 16 lypnia 2018 roku [On Approval of the Concept of Development of Pedagogical Education: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine №776 of July 16, 2018]. Retrived from: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (data zvernennja: 12.08.2023).

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu: zakon Ukrainy №463-IX, potochna redaktsiia [On Сomprehensive General Secondary Education: Law of Ukraine №463-IX, Current Edition]. Retrived from: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (data zvernennja: 13.08.2023).

Pro osvitu: zakon Ukrainy № 2145-19 vid 05.09.2017 [On Education: Law of Ukraine №2145-19 dated September 5, 2017]. Retrived from: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/2145-19 (data zvernennja: 13.08.2023).

Uchast batkiv u orhanizatsii inkliuzyvnoho navchannia [Participation of Parents in the Organization of Inclusive Education]. Retrived from: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+ Par+1/about (data zvernennja: 15.08.2023).

Downloads

Опубліковано

30.11.2023