ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

Автор(и)

  • Луїза Болеславівна Котлярова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова https://orcid.org/0009-0000-1476-2151
  • Олександра Петрівна Грищенко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-3725-8094
  • Олена Петрівна Єфремова Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-2085-9088

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232311

Ключові слова:

педагогічне тестування, здобувачі вищої освіти, навчальні досягнення, тестове завдання

Анотація

У статті висвітлено аспекти сучасного стану вітчизняної системи вищої освіти, що зобов’язують викладачів шукати нові підходи до оцінювання освітніх досягнень здобувачів вищої освіти. Доведено, що педагогічне тестування виступає обов’язковою складовою, посідає важливе місце в структурі викладацької діяльності. Визначено, що комп’ютерні системи педагогічного тестування дають можливість здобувачам вищої освіти різних спеціальностей самостійно оцінити рівень своїх знань, а викладачу – систематизувати і спростити процес оцінки якості знань здобувачів.
Мета статті – проаналізувати теоретичні засади педагогічного тестового контролю у вітчизняних закладах вищої освіти.
Методологія дослідження базується на сучасних положеннях педагогічної науки і відображає взаємозв’язок методологічних підходів до вивчення теоретичних засад педагогічного тестового контролю у вітчизняних закладах вищої освіти.
Наукова новизна. Доведено, що педагогічне тестування як форма контролю дає можливість ефективно організувати процес контролю успішності здобувачів вищої освіти різних спеціальностей.
Висновки. 1. Науково-теоретичне обґрунтування педагогічного тестування дозволяє отримати неупереджені знання про рівень навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, а відтак, встановити якість навчання та якість освіти майбутнього фахівця. 2. Тестове завдання – це структурна одиниця педагогічного тесту, що вміщує частину навчального матеріалу і виокремлена з усього масиву змісту навчання на засадах певної змістової і логічної самостійності. 3. Основними етапами педагогічного тестування є: підготовка тесту; організація та проведення тестування; післятестова робота. 4. Тестування як форма контролю дає можливість ефективно організувати процес контролю успішності здобувачів вищої освіти різних спеціальностей і забезпечує таким чином умови для підвищення якості контролю та засвоєння навчального матеріалу з освітніх компонентів.

Біографії авторів

Луїза Болеславівна Котлярова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
(Одеса, Україна)

Олександра Петрівна Грищенко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри права, філософії та політології,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Олена Петрівна Єфремова, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри права, філософії та політології,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Посилання

Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education] (2008) / Akademiia ped. nauk Ukrainy. Holovnyi redaktor V. H. Kremen. Kyiv, Ukraine: Yurinkom Inter.

Zhornova, O. I. (2010). Testuvannia u konteksti monitorynhu yakosti znan studentiv: zahalnoteoretychni ta

zahalnometodychni rozvidky [Testing in the context of monitoring the quality of students’ knowledge:

general theoretical and general methodological investigations]. Vyshcha shkola – High School. 9, 34–47.

Zhornova, O. I., Zhornova, O. I. (2011). Orhanizatsiino-metodychni zasady vykladannia u vyshchii shkoli:

navchalnyi posibnyk [Organizational and Methodological Principles of Teaching in Higher Education:

Tutorial]. Kyiv, Ukraine: KNU im. T. Shevchenka.

Okseniuk, I. L. (2022). Orhanizatsiia diahnostyky ta kontroliu znan zasobamy kompiuternoho testuvannia

[Organization of Diagnostics and Control of Knowledge by Means of Computer Testing]. Pedahohichnyi

poshuk – Pedagogical Search. 1 (113), 31–35.

Serhiienko, V. P., Kukhar, L. O. (2011). Metodychni rekomendatsii zi skladannia testovykh zavdan

[Methodical Recommendations for Writing Test Tasks]. Kyiv, Ukraine: NPU.

Serhiienko, N. V. (2018). Vydy zavdan pry kompiuternomu testuvanni [Types of Tasks in Computer

Testing]. Retrieved from: http://intkonf.org/sergienko-nv-vidi-zavdan-pri-kompyuternomu-testuvanni/ (data

zvernennia: 22.05.2023).

Fitsula, M. M. (2006). Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. рosib. [Pedagogy of High School: Tutorial].

Kyiv, Ukraine: «Akademvydav».

Yutkalo, S.Yu. (2020). Testuvannia yak forma kontroliu yakosti znan studentiv na zaniattiakh iz nimetskoi

movy [Testing as a Form of Quality Control of Students’ Knowledge in German language Classes].

Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity – Teaching Languages in Higher Education

Institutions. Issue 37, 117–129.

Masters, G. N., Wrigh, B. S. (1982). Rating Scale Analysis: Rasch Measurement. Chicago: MESA Press, 206 p.

Methodological and Theoretic Grounds of Testing Control. Thesis of the Doctor of Pedagogic Science. State University, 1994. 339 p.

Downloads

Опубліковано

28.11.2023