Вісник №129(4)

Зміст

 1. Абдуллаев А.К., Ребар И.В., Нестеров А.С. [Процессы восстановления водного баланса спортсмена]{The recovery process of athlete’s water balance} 3-6

  Стаття окремо (.PDF) (562.9 KiB)

 2. Алєксєєнко А.О., Юхно Ю.О. [Склад і структура змагальної діяльності самбістів різної кваліфікації на сучасному етапі]{Composition and structure of competitive activity of sambo fighters with different ranks at nowadays stage} 7-10

  Стаття окремо (.PDF) (526.0 KiB)

 3. Андрейчук В.Я. [Характеристика фізичної та технічної підготовленості спортсменів у поштовху гир за довгим циклом]{The characteristic of physical and technical preparedness of sportsmen in long cycle} 11-14

  Стаття окремо (.PDF) (460.5 KiB)

 4. Бачинська Н.В. [Особливості побудови річного циклу підготовки акробатів в процесі багаторічного вдосконалення]{Features of construction annual cycle of preparation of acrobats in the process of many years perfection} 15-18

  Стаття окремо (.PDF) (486.3 KiB)

 5. Бизин В.П., Миргород Д.А. [Особенности обучения двигательным действиям на различных этапах многолетней спортивной тренировки с использованием средств срочной информации]{The features of teaching motor actions on various stages of a multi-year training with use of means of urgent information} 19-22

  Стаття окремо (.PDF) (452.1 KiB)

 6. Бойчук Р.І. [Дослідження кореляційних взаємозв’язків координаційних здібностей юних волейболістів на етапі попередньої базової підготовки]{The research of correlation of young volleyball players’ coordinational abilities in previous base preparation stage } 23-26

  Стаття окремо (.PDF) (557.7 KiB)

 7. Вацеба О.М., Майборода Ю.А. [Результати виступів спортсменів Львівщини в i європейських іграх (Баку, Республіка Азербайджан)]{Main results of Lviv region sportsmen performances at the i european games} 27-31

  Стаття окремо (.PDF) (519.5 KiB)

 8. Вертель А.В., Фролова О.А. [Силовая / кондиционная подготовка в современном волейболе]{The power / conditional training in modern volleyball} 32-36

  Стаття окремо (.PDF) (464.5 KiB)

 9. Гамалий В.В., Шленская О.Л. [Контроль соревновательной деятельности волейболистов с использованием критериев эффективности их технико-тактической подготовленности]{Control of competitive activity volleyball players using the performance criteria of their technical and tactical training} 37-42

  Стаття окремо (.PDF) (660.8 KiB)

 10. Ганчар А.И. [Состояние динамики гендерных отличий уровней формирования навыков плавания у сильнейших команд студентов на всемирной универсиаде в Кванджу-2015]{State dynamics of gender differences in levels of navigation skills from the strongest teams of students at the world universidad in Kwangju-2015} 43-47

  Стаття окремо (.PDF) (519.2 KiB)

 11. Гузар В.М., Шалар О.Г., Пушкіна Л.Й. [Особливості емоційно-вольової сфери легкоатлетів-бігунів]{Features of emotional sphere of athletes-runners} 48-51

  Стаття окремо (.PDF) (491.7 KiB)

 12. Гузій О.В., Романчук О.П. [До питання оцінки змін фізичного стану спортсменів за впливу тренувань різної спрямованості]{To the question of assessment of changes in the physical condition of sportsmen to the influence of various kinds training} 52-59

  Стаття окремо (.PDF) (537.7 KiB)

 13. Деркач В.М. [Особливості вияву мотивації досягнення та уникнення у легкоатлетів-паралімпійців із порушеними функціями опорно-рухового апарату протягом передзмагального періоду]{Peculiarities of revealing motivation of achievement and elusion with track-and-field paralympic athletes with musculoskeletal dysfunctions during a competition preceding period} 60-63

  Стаття окремо (.PDF) (460.4 KiB)

 14. Євтушов Ф.М. [Використання методик підготовки висококваліфікованих спортсменів в професійному і олімпійському спорті в системі навчально-тренувального процесу курсантів на початковому етапі навчання]{Usage of training methods for qualified athletes of professional and olympic sports in the cadets training system at the beginning level} 64-67

  Стаття окремо (.PDF) (482.9 KiB)

 15. Еделев О.С., Шалар О.Г., Шкуропат Н.В. [Вплив психічних станів та мотивацій на змагальну діяльність юних плавців]{Influence of mental states and motivation on the competitive activities of young swimmers} 68-70

  Стаття окремо (.PDF) (479.6 KiB)

 16. Erdmann W.S. [Біомеханічні дослідження тактики спортивних локомоцій у Гданську]{Biomechanical research of sport locomotion tactics in Gdansk} 71-76

  Стаття окремо (.PDF) (1.0 MiB)

 17. Журавель А.В., Логвиненко Ю.В., Скирта Р.И., Шепель С.И. [Особенности организации и проведения совместных занятий по дисциплине “специальная физическая подготовка” с курсантами разных специализаций]{ Features of the organization and conduct of joint activities in the discipline “special physical training” with students of different specialties} 77-79

  Стаття окремо (.PDF) (450.5 KiB)

 18. Захаровська Т.Л., Горбенко В.П. [Фізична підготовленість метальників спису на етапі попередньої базової підготовки]{Physical preparation of javelin throwers at the stage of preliminary preparation} 80-83

  Стаття окремо (.PDF) (509.8 KiB)

 19. Караулова С.І., Синюгіна М.Б. [Дослідження технічної підготовленості спортсменів, які спеціалізуються в бігуна короткі дистанції в річному макроциклі підготовки]{Research of technical readiness of athletes, specialized in sprint, during annual microcycle} 84-87

  Стаття окремо (.PDF) (483.7 KiB)

 20. Коваленко І.М. [Організація тренувального процесу дзюдоїстів в групах підвищення спортивної майстерності]{Organization of training process in groups of excellence judoists} 88-91

  Стаття окремо (.PDF) (487.8 KiB)

 21. Коваленко І.М., Ратов А.М. [Особливості техніко-тактичної підготовки студентів дзюдоїстів відділення спортивного удосконалення]{Technical and tactical training of students judoists of the department of sports perfection} 92-95

  Стаття окремо (.PDF) (487.1 KiB)

 22. Комаринська Н.Б. [Про зміст та організацію загальної і спеціальної фізичної підготовки гімнасток групи початкової підготовки в Україні]{About contents and organization of general and special physical training gymnasts in the group of initial training in Ukraine} 96-100

  Стаття окремо (.PDF) (508.9 KiB)

 23. Коробейнікова Л.Г., Заповітряна О.Б., Дакал Н.А., Міщенко В.С. [Дослідження передстартових реакцій психофізіологічних функцій у борців високої кваліфікації]{Study of before starts reactions of psychophysiological functions in wrestlers of high qualification} 101-104

  Стаття окремо (.PDF) (488.7 KiB)

 24. Кривенцова І.В., Клименченко В.Г., Горбань І.Ю. [Ефективність засобів та методів тактичної підготовки студентів-фехтувальників]{Efficiency of means and methods of tactical training of students engaged in fencing} 105-109

  Стаття окремо (.PDF) (492.5 KiB)

 25. Литвиненко Ю.В., Гордєєва М.В. [Порівняльний аналіз техніки гребкових рухів спортсменок різної кваліфікації, які спеціалізуються в синхронному плаванні]{Comparative analysis of the scaling movement technique in athletes with different qualifications, specializing in synchronized swimming} 110-112

  Стаття окремо (.PDF) (485.0 KiB)

 26. Литвинець І.В., Виноградський Б.А., Литвинець А.І., Зіньків О.В. [Визначні постаті олімпійських конкурсів мистецтв]{Prominent figures arts olympic competitions} 113-118

  Стаття окремо (.PDF) (628.5 KiB)

 27. Лутовинов Ю.А. [Определение содержательной эффективности использования средств ОФП и СФП юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий в подготовительном периоде годичного макроцикла]{Assessment of the contain efficiency of young weightlifters of weight categories of general and special focus of preparation period on the type mesocycle} 119-122

  Стаття окремо (.PDF) (647.9 KiB)

 28. Максимович В.А., Городилин С.К., Строк А.Н. [Особенности микроэлементного статуса организма спортсменов в условиях повышенных физических нагрузок]{Features of the microelement status ofanorganism of sportsmen in condition of the increased physical activity} 123-127

  Стаття окремо (.PDF) (594.9 KiB)

 29. Міщук Д.М., Дакал Н.А. [Залежність когнітивних характеристик від функціональної рухливості нервових процесів у волейболістів високої кваліфікації]{Cognitive characteristics dependencies from nervous processes functional mobility in high qualification volleyball players} 128-130

  Стаття окремо (.PDF) (456.3 KiB)

 30. Мулик В.В., Мулик К.В. [Засвоєння елементів техніки у поєднанні з розвитком рухових якостей юними спортсменами]{Mastering of elements of technique in combination with the motive qualities development by young sportsmen} 131-135

  Стаття окремо (.PDF) (500.4 KiB)

 31. Наконечний І.Ю. [Психологічне забезпечення навчально-тренувального та змагального процесу з панкратіону юнаків віком 12-13 років]{Psychological support a training and competitive process with pankration young people aged 12-13 years} 136-139

  Стаття окремо (.PDF) (555.0 KiB)

 32. Носко Р.В. [Особливості управління процесом спортивного тренування у волейболі]{Special aspects of process control in volleyball training} 140-142

  Стаття окремо (.PDF) (450.3 KiB)

 33. Окунь Д.О. [Розвиток спеціальної фізичної підготовленості у веслярів-слаломістів 10-12 років]{Development of special physical preparedness water-slalom 10-12 years old} 143-146

  Стаття окремо (.PDF) (486.9 KiB)

 34. Панчук Т.М. [Комплексний підхід до профілактики травматизму стопи у міні-футболі]{Complex approach to foot injury prevention in ihdoor soccer} 147-150

  Стаття окремо (.PDF) (456.7 KiB)

 35. Пилипко О.О. [Вплив показників структури змагальної діяльності і спеціальної підготовленості на результат пропливання висококваліфікованими спортсменами дистанції 1500 метрів вільним стилем]{Impact indicators structure competitive activities and special training of the outcome of highly skilled athletes swimming of the 1500 meters freestyle} 151-156

  Стаття окремо (.PDF) (745.6 KiB)

 36. Позюбанов Э.П., Макась М.М., Миневич М.А., Костенко И.А. [Особенности соревновательной деятельности элитной группы прыгунов в высоту и с шестом]{Peculiarities of elite athletes performance in high jump and pole-vault} 157-161

  Стаття окремо (.PDF) (489.6 KiB)

 37. Разумейко Н.С. [Метод ранньої діагностики при порушенні постави у дітей молодшого шкільного віку]{Early diagnosis of method posture in primary school children} 162-165

  Стаття окремо (.PDF) (494.6 KiB)

 38. Рибальченко Т.П., Насонкіна О.Ю., Крайник Я.Б. [Динаміка рівня спеціальної фізичної підготовленості бігунок на довгі дистанції]{Dynamics of special physical preparedness of long distance runners} 166-168

  Стаття окремо (.PDF) (496.9 KiB)

 39. Седляр Ю.В. [Четырехтактный ритмичный кроль со скрестным ударом ног]{A 4-takt rhythmic front crawl with the cross-over kick} 169-172

  Стаття окремо (.PDF) (483.4 KiB)

 40. Степаненко Д.І., Печко Г.О. [Особливості фізичної підготовленості бар’єристів з вадами слуху]{Features of physical preparedness of athletes hurdlers with the hearing disorders} 173-176

  Стаття окремо (.PDF) (484.3 KiB)

 41. Суровов А.А., Школа Е.Н., Бойченко А В. [Cовершенствование тренировочного процесса на основе элементов конфронтационного обучения нападающих в футболе]{Improvement of training process on the basis of elements of confrontational training of forwards in soccer} 177-180

  Стаття окремо (.PDF) (453.1 KiB)

 42. Тищенко В.О., Колокольцев М.М. [Порівняльний аналіз рухової активності кваліфікованих гандболістів]{Comperative analyze of the qualified handball players’ motion activities} 181-185

  Стаття окремо (.PDF) (903.5 KiB)

 43. Чиченьова О.М. [Особливості удосконалення технічного прийому “накат справа” у студентів-початківців]{Improved features technique “rolling case” the students for beginners} 186-189

  Стаття окремо (.PDF) (475.0 KiB)

 44. Шаповал Є.Ю. [Теоретичні основи формування рухових навичок дівчат-підлітків у навчально-тренувальній діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл]{Theoretical bases of forming of motive skills of girls-teenagers are in educational-training activity of child-youth sporting schools} 190-192

  Стаття окремо (.PDF) (451.1 KiB)

 45. Шевчук Е.Н., Хабинец Т.А., Лобок А.С. [Анализ соревновательной деятельности боксеров первого среднего веса разной квалификации]{Analysis of the competitive activity of boxers of different qualification in light middleweight} 193-197

  Стаття окремо (.PDF) (509.3 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

four × two =